Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Ako podať žalobu na súd

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

V skutočnosti by mohlo byť vhodnejšie použiť alternatívne metódy riešenia sporov. Pozrite si túto tému.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Premlčacie lehoty sa líšia podľa prípadov. Otázku premlčacích lehôt na podanie návrhu na začatie konania na súde môže objasniť právny poradca alebo informačná kancelária pre občanov.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Pozrite si tému „Príslušnosť súdov“.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pozrite si tému „Príslušnosť súdov“.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozrite si tému „Príslušnosť súdov“.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

V niektorých prípadoch je potrebné obrátiť sa na súdneho úradníka, ak má konanie začať doručením predvolania od autora návrhu na konanie odporcovi. Toto predvolanie v skutočnosti môže doručiť iba súdny úradník. Je tomu tak v prípade krajského súdu s výnimkou konaní, v ktorých zastúpenie advokátom nie je povinné. Treba poznamenať, že pri predbežných opatreniach je povinnosť začať konanie súdu prostredníctvom predvolania záväzná. V prípade rozvodu vo veciach, kde je zastúpenie advokátom povinné, konanie začína podaním návrhu.

Sudca pre deti začne konať po podaní jednoduchého návrhu jedným z rodičov, opatrovníkom alebo samotnou maloletou osobou.

U sudcu povereného výkonom súdneho rozhodnutia je predvolanie povinné s výnimkou postupov výkonu rozhodnutí týkajúcich sa vysťahovania.

Na okresnom súde nie je predvolanie povinné na začatie konania v sporoch, ktorých hodnota nepresahuje 4 000 eur, ako aj konania na vydanie platobného rozkazu týkajúceho sa zmluvných alebo zákonných pohľadávok v určenej výške.

Na obchodnom súde sa konanie o platobnom rozkaze, pri ktorom je možné sa obrátiť na súd pomocou jednoduchého podania návrhu, týka pohľadávok vyplývajúcich z cenného papiera, zmenky, vlastnej zmenky alebo dokladu o postúpení. V ostatných veciach sa konanie začína predvolaním.

Na pracovnú súdnu radu je možné návrh podať doporučeným listom alebo priamo v podateľni písomnou alebo ústnou formou.

Na paritný súd pre veci prenájmu pôdy je možné podať návrh doporučeným listom s doručenkou adresovaným sekretariátu tohto súdu s výnimkou vecí, v ktorých návrh podlieha uverejneniu v evidencii nehnuteľností a vyžaduje sa zapojenie súdneho úradníka.

Súd pre sociálne záležitosti môže začať konať až po predbežnom opravnom prostriedku zo zmierovacej odvolacej rady. Návrh sa predkladá listom alebo podaním vyhlásenia na sekretariáte.

Strany môžu tiež podať na súde spoločnú žiadosť, spoločný akt, v rámci ktorého súdu predložia svoje návrhy. Táto žiadosť sa odovzdá v podateľni.

V zásade je zastúpenie právnikom na krajskom súde povinné s výnimkou vecí komerčného prenájmu, nariadenia predbežného opatrenia, pozbavenia alebo odňatia výkonu rodičovských práv a vyhlásenia o opustení. Pred sudcom pre rodinné záležitosti zastúpenie právnikom nie je povinné vo veciach prenesenia rodičovských práv a povinností, konania po rozvode, o rodičovských právach a povinnostiach, o stanovení príspevku na uspokojovanie potrieb rodiny a vyživovacej povinnosti.

Zastúpenie právnikom nie je povinné pred obchodným súdom, okresným súdom, sudcom povereným výkonom súdneho rozhodnutia, sudcom pre deti, súdom pre sociálne záležitosti, pracovnou súdnou radou a paritným súdom pre veci prenájmu pôdy.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

So všetkými žiadosťami o informácie sa môžete obrátiť na kontaktné miesto každého súdu. Okrem toho väčšina súdov, právnych poradenských centier a mestských úradov ponúka bezplatné právne konzultácie.

Ak chcete podať návrh na začatie konania, musíte sa obrátiť na kanceláriu súdu.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Jediným akceptovaným jazykom je francúzština. Na pojednávaní môže účastníkovi konania pomáhať tlmočník, ale sudca nie je povinný sa naňho obracať, ak ovláda jazyk, ktorým účastník hovorí.

Návrh sa v zásade podáva písomne. V prípade pracovnej súdnej rady a v rámci postupu vyhlásenia v podateľni na okresnom súde sa však môže podať ústne a zaregistrovať v podateľni.

V prípade pracovnej súdnej rady môže návrh na začatie konania tiež vyplývať z dobrovoľného vyjadrenia účastníkov konania pred zmierovacou komisiou.

Podľa predpisov nie je možné podať návrh na začatie konania na občianskom súde faxom ani e-mailom.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Formulár návrhu na začatie konania existuje len v postupe podania vyhlásenia v podateľni okresného súdu. V iných prípadoch spis musí obsahovať informácie o navrhovateľovi, protistrane a všetky dokumenty týkajúce sa predmetu sporu, ktoré musia byť podľa okolností predložené kancelárii na začiatku konania alebo sudcovi v čase pojednávania.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

V zásade pri procesných písomnostiach neexistujú žiadne poplatky v prospech štátu s výnimkou tých, ktoré sa vzťahujú na obchodné súdy, kde sú stanovené súdne poplatky.

Podľa vyhlášky 2011-1202 z 28. septembra 2011 o právnych predpisoch týkajúcich sa fondu kompenzácie výkonu právnych zástupcov na odvolacích súdoch a príspevku na právnu pomoc sa však platí príspevok vo výške 35 eur po podaní žiadosti. Platbu v podateľni je možné vykonať pomocou platobnej karty.

Pri odvolaní je potrebné prirátať čiastku 150 eur, ktorú musia zaplatiť obe strany a je určená pre fond kompenzácie výkonu profesie právnych zástupcov, ktorých povolanie sa zlúčilo s profesiou právnikov alebo advokátov od 1. januára 2012, pričom od tohto dátumu už nie sú povinní využiť služby sprostredkovateľa.

Náklady predstavujú výdavky vzniknuté v priebehu konania. Zahŕňajú najmä kompenzácie svedkov, odmeny znalcov, výdavky súdnych úradníkov a právnikov mimo poplatkov. Niektoré náklady je možné zaplatiť na začiatku alebo počas konania. Na konci konania v zásade sudca zaplatenie nákladov nariadi neúspešnému účastníkovi konania, pokiaľ tento nemá nárok na právnu pomoc.

Poplatky právnika podliehajú dohode o poplatkoch stanovených so súhlasom klienta. Právnik môže požiadať o preddavok, to znamená sumu zaplatenú klientom vopred alebo v priebehu práce vo forme zálohovej platby.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Ak finančné zdroje žiadateľa o právnu pomoc neprekročia ročne prehodnocovaný strop (929 eur v roku 2012 na úplnú právnu pomoc a 1393 eur na čiastočnú právnu pomoc). Prahové hodnoty je možné upraviť podľa rodinnej situácie žiadateľa (pozri tému „Právna pomoc – Francúzsko“).

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Súd začne konať:

  • po doručení kópie predvolania do podateľne v prípade konania, v ktorom je predvolanie povinné,
  • po podaní alebo zaregistrovaní žiadosti v kancelárii súdu v ostatných prípadoch.

Žiadateľ nedostane žiadne potvrdenie o platnosti svojho návrhu na začatie konania.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Kancelária súdu môže poskytnúť akékoľvek informácie o stave konania a stanovenom dátume pojednávania.

Súvisiace odkazy

Webová lokalita ministerstva spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 19/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.