Ako podať žalobu na súd

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

V skutočnosti by mohlo byť vhodnejšie použiť alternatívne metódy riešenia sporov. Pozrite si túto tému.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Premlčacie lehoty sa líšia podľa prípadov. Otázku premlčacích lehôt na podanie návrhu na začatie konania na súde môže objasniť právny poradca alebo informačná kancelária pre občanov.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Pozrite si tému „Súd ktorej krajiny má zodpovednosť? - Francúzsko“.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pozrite si tému „Súd ktorej krajiny má zodpovednosť? - Francúzsko“.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozrite si tému „Súd ktorej krajiny má zodpovednosť? - Francúzsko“.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

  • Niekedy je od začiatku konania povinné, aby vám na súde pomáhal advokát.

Právne zastupovanie je pred všeobecným súdom (tribunal judiciaire) v zásade povinné. Existujú však výnimky, napríklad vo veciach komerčného prenájmu alebo vo veciach, ktoré patria do právomoci sudcu pre spory týkajúce sa ochrany (juge des contentieux de la protection).

Pred sudcom pre rodinné záležitosti (juge aux affaires familiales) zastúpenie advokátom nie je povinné vo veciach prenesenia rodičovských práv a povinností, v konaniach po rozvode, ako aj vo veciach týkajúcich sa rodičovských práv a povinností, stanovenia príspevku na uspokojovanie potrieb rodiny a vyživovacej povinnosti.

Zastúpenie advokátom nie je povinné pred obchodným súdom (tribunal de commerce), sudcom povereným výkonom súdneho rozhodnutia (juge de l'exécution), sudcom pre deti (juge des enfants), súdom pre sociálne záležitosti (tribunal des affaires sociales), súdom pre pracovnoprávne spory (conseil des prud'hommes) a paritným súdom pre veci prenájmu pôdy (tribunal paritaire des baux ruraux).

  • Vo francúzskom právnom systéme existujú dva spôsoby podania žaloby.

Ak sa konanie musí začať doručením predvolania, môže ho doručiť iba súdny úradník. Naopak, ak je možné začať konanie na základe jednostranného alebo spoločného návrhu, nie je potrebné obrátiť sa na súdneho úradníka.

V prípade predbežných opatrení je povinné začať konanie súdu predvolaním.

Pokiaľ ide o rozvod, žaloba sa podáva predvolaním alebo spoločným návrhom.

Sudca pre deti začne konať po podaní jednoduchého návrhu jedným z rodičov, opatrovníkom alebo samotnou maloletou osobou.

V prípade sudcu povereného výkonom súdneho rozhodnutia je predvolanie povinné s výnimkou postupov výkonu rozhodnutí týkajúcich sa vysťahovania.

Na obchodnom súde sa konanie o platobnom rozkaze, pri ktorom je možné obrátiť sa na súd pomocou jednoduchého podania návrhu, týka pohľadávok vyplývajúcich z cenného papiera, zmenky, vlastnej zmenky alebo dokladu o postúpení. V ostatných veciach sa konanie začína predvolaním.

Na súde pre pracovnoprávne spory sa žiadosť podáva v podobe návrhu zaslaného doporučene alebo aj obyčajne.

Na paritný súd pre veci prenájmu pôdy je možné podať návrh prostredníctvom žiadosti alebo zapojením súdneho úradníka. Strany môžu tiež podať na súde spoločný návrh, t. j. spoločný akt, v rámci ktorého súdu predložia svoje návrhy. Tento návrh sa odovzdá v podateľni.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

So všetkými žiadosťami o informácie sa môžete obrátiť na kontaktné miesto každého súdu. Okrem toho väčšina súdov, právnych poradenských centier (maisons de justice et du droit) a mestských úradov ponúka bezplatné právne konzultácie.

Ak chcete podať návrh na začatie konania, musíte sa obrátiť na kanceláriu súdu.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Jediným akceptovaným jazykom je francúzština. Na pojednávaní môže účastníkovi konania pomáhať tlmočník, ale sudca nie je povinný sa naňho obracať, ak ovláda jazyk, ktorým účastník hovorí.

Návrh sa podáva písomne.

Podľa predpisov nie je možné podať návrh na začatie konania na občianskom súde faxom ani e-mailom.

Online služba na podávanie návrhov je od začiatku roku 2021 k dispozícii na portáli Portail du justiciable. Používa sa v adhéznych konaniach po doručení oznámenia zo súdu obeti, pri podávaní návrhov na výkon opatrení na ochranu dospelých poručenskému sudcovi a na postúpenie návrhu na konanie bez povinného zastúpenia advokátom sudcovi pre rodinné záležitosti.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Existujú tlačivá CERFA na účely podávania návrhov na súdy. Spis musí obsahovať informácie o navrhovateľovi a protistrane a všetky dokumenty týkajúce sa predmetu sporu, ktoré musia byť podľa okolností predložené kancelárii na začiatku konania alebo sudcovi v čase pojednávania.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Prístup k spravodlivosti na prvom stupni je bezplatný. V zásade pri procesných písomnostiach neexistujú žiadne poplatky v prospech štátu s výnimkou tých, ktoré sa vzťahujú na obchodné súdy, kde sú stanovené súdne poplatky.

Náklady predstavujú výdavky vzniknuté v priebehu konania. Zahŕňajú najmä kompenzácie svedkov, odmeny znalcov a výdavky súdnych úradníkov a advokátov okrem ich odmien. Niektoré náklady je možné zaplatiť na začiatku alebo počas konania. Na konci konania v zásade sudca zaplatenie nákladov nariadi neúspešnému účastníkovi konania, pokiaľ daný účastník nemá nárok na právnu pomoc.

Odmeny advokáta sú predmetom dohody o odmenách uzavretej so súhlasom klienta. Advokát môže požiadať o preddavok, to znamená sumu zaplatenú klientom vopred alebo v priebehu práce vo forme zálohovej platby.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Ak finančné zdroje žiadateľa o právnu pomoc neprekročia ročne prehodnocovaný strop, môže dostať právnu pomoc (1 043 EUR v roku 2020, pokiaľ ide o úplnú právnu pomoc, až 1 564 EUR, pokiaľ ide o čiastočnú právnu pomoc). Prahové hodnoty je možné upraviť podľa rodinnej situácie žiadateľa (pozri tému „Právna pomoc – Francúzsko“).

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Súd začne konať:

  • po doručení kópie predvolania do kancelárie;
  • po podaní alebo zaregistrovaní žaloby v kancelárii súdu.

Žiadateľ nedostane žiadne potvrdenie o platnosti návrhu na začatie konania.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Kancelária súdu môže poskytnúť akékoľvek informácie o stave konania a stanovenom dátume pojednávania.

Súvisiace odkazy

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 08/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.