Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Ako podať žalobu na súd

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Môže mať zmysel využiť alternatívne riešenie sporov. Prečítajte si informačný prehľad o „mediácii“.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Procesná lehota na podanie žaloby neexistuje. Nároky priznávané na základe žaloby však podliehajú premlčaniu. Ak je nárok premlčaný a odporca sa na túto skutočnosť v priebehu konania odvolá, žaloba bude neúspešná. Premlčacie lehoty závisia skôr od hmotného práva v danej veci ako od procesného práva. Líšia sa podľa konkrétnej veci. V tejto otázke možno využiť právne poradenstvo.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Pozri časť „Súdne systémy“.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pozri časť „Súdne systémy – Nemecko“.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri časť „Súdne systémy – Nemecko“.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Odpoveď na otázku, či vás pri podávaní žaloby na súde musí zastupovať advokát, závisí od toho, ktorý súd je príslušný pre daný nárok.

V prípade krajinských súdov a vyšších krajinských súdov vás musí zastupovať advokát. Využitie advokáta je povinné aj v rodinnoprávnych veciach (napr. rozvod, spory o výživné, majetkovoprávne spory), ktoré prejednáva miestny súd.

Vo všetkých ostatných veciach pred miestnym súdom môžete žalobu podať sami a začať konanie.

V zjednodušenom konaní o vydaní vykonateľného platobného rozkazu v súvislosti s peňažným nárokom (Mahnverfahren) je príslušný miestny súd. Návrh na vydanie platobného rozkazu teda môžete na súde podať aj sami bez advokáta.

Bez advokáta môžete podať návrh na priznanie nároku aj na pracovnom súde (Arbeitsgericht).

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Vo všeobecnosti sa návrh na priznanie nároku musí podať písomne na súd, ktorý je v danej veci príslušný.

Ak je však príslušný v danom konaní miestny súd, návrh na priznanie nároku možno podať ústne na súdnom úrade (Geschäftsstelle des Amtsgerichts). Návrh na priznanie nároku možno podať na úrade akéhokoľvek miestneho súdu. Úrad bezodkladne pošle záznam o nároku na príslušný súd, ktorému je nárok adresovaný.

To isté platí aj pre konanie pred pracovným súdom. Návrh na priznanie nároku na pracovnom súde možno podať aj na úrade pracovného súdu.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Jazykom súdov je nemčina. Návrh na priznanie nároku sa teda musí podať v nemčine.

Vo všeobecnosti sa návrh na priznanie nároku musí podať písomne. V prípade konania na miestnom súde alebo pracovnom súde možno návrh na priznanie nároku podať aj na úrade príslušného súdu (pozri otázku 7).

Návrh na priznanie nároku možno podať aj faxom. Fax musí obsahovať podpis účastníka konania alebo advokáta, ktorý účastníka zastupuje. Musí byť jasné, kto podpísal originál, a kto je teda zodpovedný za nárok.

Návrh na priznanie nároku možno poslať aj ako elektronický dokument, ak je metóda zaslania bezpečná (De-Mail, osobitné elektronické poštové schránky) alebo, ak obsahuje zaručený elektronický podpis, prostredníctvom elektronickej súdnej a správnej poštovej schránky (EGVP). Zasielanie elektronických dokumentov e-mailom nie je možné.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Existujú štandardizované formuláre používané v zjednodušených konaniach – t. j. pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu (Mahnbescheid) alebo vykonávacieho príkazu (Vollstreckungsbescheid) v prípade peňažných nárokov. Tieto formuláre sa musia používať. Ak sa návrh nepodá na príslušnom formulári v stanovenej lehote, bude zamietnutý ako neprípustný.

Na podanie nároku neexistuje žiadny štandardizovaný formulár. Návrh na priznanie nároku musí mať konkrétnu formu a obsah:

  • Musí obsahovať správne mená a adresy účastníkov konania a ich právnych zástupcov. Musí byť na ňom uvedený aj súd, ktorý je príslušný pre daný nárok.
  • V návrhu na priznanie nároku musí byť jasne uvedené, čo sa napadá a čo má súd priznať žalobcovi (návrh na rozhodnutie).
  • Predmet nároku a skutočnosti, na ktorých účastník konania, ktorý podáva návrh, zakladá svoj nárok, musia byť podrobne a jasne opísané.
  • Návrh na priznanie nároku musí byť osobne podpísaný. Ak účastníka konania, ktorý podáva žalobu, zastupuje advokát, požaduje sa aj podpis oprávneného advokáta alebo jeho zástupcu.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Súdne trovy sa účtujú za konania pred súdmi, ktoré sa zaoberajú občianskoprávnymi a obchodnoprávnymi vecami. Tieto trovy predstavujú poplatky a výdavky súdu. Po podaní návrhu na priznanie nároku zúčtuje súd zálohu na súdne trovy vo výške zákonom stanovených súdnych poplatkov. Vo všeobecnosti sa návrh na priznanie nároku doručí odporcovi, až keď účastník konania, ktorý podal žalobu, zaplatí zálohu na súdne trovy.

To isté platí aj pre konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu.

V prípade konania pred pracovným súdom sa nemusí platiť vopred.

Ak koná advokát, je nutné zaplatiť aj odmenu advokáta. Uplatňuje sa zásada, že odmena advokáta sa uhrádza až na konci konania alebo po rozhodnutí súdu o trovách konania, ale advokát môže požadovať preddavok za svoju prácu vo výške následne účtovaného poplatku ešte pred podaním návrhu na priznanie nároku.

Trovy konania, súdne trovy a odmeny advokáta vrátane už zaplatených trov musí v konečnom dôsledku uhradiť neúspešný účastník konania.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Každý, kto nie je schopný financovať svoju žalobu na súde, môže požiadať o bezplatnú právnu pomoc. Súd overí, či má žaloba vyhliadky na úspech, či nie je nedobromyseľná a či existuje finančná núdza. Ak súd prizná bezplatnú právnu pomoc, potom účastník konania podávajúci žalobu nemusí platiť žiadne trovy doručenia návrhu na priznanie nároku.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Ak návrh na priznanie nároku neobsahuje chyby a záloha na súdne trovy bola zaplatená súdnemu pokladníkovi, ihneď sa doručí odporcovi. Konanie sa považuje za začaté, keď sa žaloba doručí odporcovi.

Ak návrh na priznanie nároku obsahuje chybu, súd poskytne účastníkovi konania, ktorý podáva žalobu, možnosť opraviť ju. Ak sa chyba neodstráni, súd zamietne nárok ako neprípustný.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Pri doručení návrhu na priznanie nároku predsedajúci sudca buď stanoví skorý dátum prvého pojednávania, alebo nariadi písomné predbežné konanie. Dátum pojednávania alebo skutočnosť, že bolo nariadené písomné predbežné konanie, sa oznámi obom účastníkom konania. Súd môže účastníkom konania nariadiť, aby sa osobne dostavili na ktorékoľvek pojednávanie.

Súd môže pri príprave akéhokoľvek pojednávania požiadať účastníkov konania, aby doplnili alebo objasnili svoje podania, a môže stanoviť lehoty na poskytnutie vyhlásení o konkrétnych otázkach, ktoré je potrebné objasniť. Súd môže účastníkom konania alebo tretím stranám nariadiť poskytnúť dokumenty a predmety na ohliadku a môže požiadať oficiálne zdroje o informácie.

Účastníci konania musia byť informovaní o všetkých týchto príkazoch.

Posledná aktualizácia: 15/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.