Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Ako podať žalobu na súd

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Podanie nároku na súd by malo byť krajným riešením. Mali by ste najskôr zvážiť iné spôsoby urovnania tejto záležitosti. Napríklad, ak vám niekto dlhuje peniaze, môžete napísať list osobe, ktorá je vám dlžná, v ktorom uvediete koľko vám dlhuje, za čo a aké kroky ste už podnikli na ich vymáhanie. Mohli by ste zahrnúť upozornenie, že ak vám nebude zaplatené do navrhovaného dátumu, podáte nárok na súd.

Ak nemôžete vyriešiť veci iným spôsobom, môžete rozhodnúť o podaní nároku na súd. Ak sa použije obhajoba voči vášmu nároku, môže sa pokračovať jedným z troch spôsobov. Právomoc v oblasti vecí s nízkou hodnotou sporu najvyššieho súdu je systém na riešení vecí s nízkou hodnotou sporu (vo všeobecnosti 10 000 GBP alebo menej) rýchlym, lacným a jednoduchým spôsobom. V prípade nárokov vyššej hodnoty najvyšší súd má k dispozícii dva ďalšie postupy. Zrýchlené konanie (fast track) sa zvyčajne používa v prípadoch, keď je sporná suma vyššia ako 10 000 GBP, ale nie viac než 15 000 GBP, vtedy sú potrebné len obmedzené informácie obžalovanému o dokumentoch a doba potrebná na prípravu súdneho konania je maximálne 30 týždňov. Všetky ostatné prípady sú pridelené na komplexné konanie (multi track).

Väčšina „účastníkov konania“ (osoby zapojené do súdneho konania), ktoré konajú za seba sa rozhodnú podať nárok na súd s právomocou v oblasti vecí s nízkou hodnotou sporu.

Aj keď uvedené informácie vám môžu pomôcť pri rozhodovaní o tom, ako čo najlepšie vyriešiť váš spor, poskytnú vám len všeobecnú predstavu o tom, čo sa môže stať. Nevysvetľujú všetko o pravidlách súdu, nákladoch a postupoch, ktoré môžu rôznymi spôsobmi ovplyvňovať rôzne typy nárokov. Mali by ste pamätať aj na to, že aj v prípade, keď váš prípad vyhráte, súd nemôže zaručiť, že budete môcť získať nejaké finančné prostriedky, ktoré vám dlžia.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Lehoty alebo premlčacie lehoty, v rámci ktorých by sa malo uskutočniť súdne konanie, existujú. Všeobecná premlčacia lehota je 6 rokov od príslušného dátumu, napríklad od dátumu porušenia zmluvy alebo vzniku škody alebo niekedy aj od zistenia nejakej škody. K ďalším premlčacím lehotám patrí 1 rok v prípade ohovárania alebo 3 roky v prípade zanedbania medicínskej starostlivosti a ujmy na zdraví. Premlčacie lehoty sú uvedené v zákone o premlčaní z roku 1960. Problematiku lehôt môže objasniť advokát alebo Poradenská kancelária pre občanov.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

V právnych predpisoch EÚ existujú osobitné pravidlá, ktoré určujú, v ktorom členskom štáte by sa mal uplatniť nárok. Viac informácií sa uvádza na webovej stránke „Jurisdikcia“ (Súdna právomoc).

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

V Gibraltári je len jedna budova súdu. Gibraltárska súdna služba sa nachádza na adrese: 277 Main Street, Gibraltar.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

V Gibraltári je len jedna budova súdu. Gibraltárska súdna služba sa nachádza na adrese: 277 Main Street, Gibraltar.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Neexistuje žiadna požiadavka, aby osoba požiadala o poradenstvo advokáta, alebo aby ju zastupoval. Účastník konania samotný môže uplatniť akýkoľvek nárok osobne. Závisí to od príslušnej osoby.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Nárok môžete „podať“ alebo začať na Najvyššom súde Gibraltáru, 277 Main Street, Gibraltar.

Register najvyššieho súdu je otvorený od pondelka do štvrtka od 9.30 do 16.00 hod. a v piatok od 9.30 do 15.45 hod. (počas letných mesiacov platia kratšie úradné hodiny). Existuje služba pre verejnosť, kam môžu byť zamestnancom doručené nároky a kde zamestnanci môžu poskytnúť informácie o súdnych konaniach. Zamestnanci súdu nemôžu poskytovať právne poradenstvo. (Môžu vás informovať, či môžete požiadať o právnu pomoc.)

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Uplatnenie nárokov by sa malo vyhotoviť písomne v anglickom jazyku a súdne konanie sa vedie v angličtine, v prípade potreby s pomocou tlmočníkov. Vo všeobecnosti by sa nárok mal podať osobne v registri najvyššieho súdu Gibraltáru.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Vo všeobecnosti musíte vyplniť formulár na uplatnenie nároku (formulár N1). Pracovníci registra najvyššieho súdu vám môžu pomôcť zaobstarať kópie formulára. Zamestnancov možno kontaktovať na adrese: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar alebo telefonicky na čísle (+350) 200 75608.

Tento formulár obsahuje usmernenie pre navrhovateľa a žalovaného (osoba, firma alebo spoločnosť, na ktorú sa podáva žaloba). Zamestnanci súdu môžu pomôcť pri vypĺňaní formulára. V poznámkach na usmernenie sa uvádzajú podrobné informácie k tomu, aké informácie by ste mali zahrnúť do vášho návrhu. Po vyplnení formulára by ste mali vyhotoviť jednu kópiu pre seba, jednu pre súd a jednu pre každého žalovaného, u ktorého si uplatňujete nárok. Len čo register najvyššieho súdu vystaví formulár na uplatnenie nároku, bude vám vrátený, aby ste mohli poslať kópiu každému žalovanému. Žalovanému by sa mal poslať aj formulár s potvrdením o doručení formulára tlačiva a súbor na poskytnutie odpovede.

Existujú mnohé ďalšie formuláre, ktoré sa používajú v iných typoch konania alebo v neskorších štádiách uplatňovania nároku.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Zvyčajne budete musieť zaplatiť poplatok, aby ste si mohli začať s uplatňovaním vášho nároku. Výška poplatku bude závisieť od sumy, ktorú si nárokujete. Ak žalovaný nezaplatí po vynesení rozsudku alebo tvrdí, že nedlží peniaze a váš nárok pokračuje ako „obhajovaný“ (sporný) prípad, budete pravdepodobne musieť zaplatiť ďalšie poplatky. Ak vyhráte váš prípad, poplatky sa pripočítajú k sume, ktorú vám žalovaný dlží.

Môžu byť potrebné ďalšie výdavky. Ak žalovaný popiera váš nárok, môžete potrebovať pomoc svedkov, aby vypovedali na súde, čo sa stalo. Možno budete musieť zaplatiť ich cestovné náklady na súd a zo súdu a sumu, ktorú by za tento deň zarobili. Ak však vyhráte, súd môže nariadiť žalovanému, aby tieto výdavky zaplatil.

Možno budete potrebovať dôkazy od experta, napr. lekára, mechanika alebo znalca. Možno bude potrebné, aby ste požiadali tohto experta, aby sa dostavil na súdne pojednávanie a poskytol dôkazy vo váš prospech. Budete musieť zaplatiť náklady a poplatky expertov, ale opäť, ak vyhráte, súd môže nariadiť žalovanému, aby ich uhradil.

Sumy, ktoré si možno nárokovať za náklady na svedka, znalca a právne poradenstvo, sú obmedzené na právomoc v oblasti vecí s nízkou hodnotou sporu.

Poplatky advokátom sú obvykle splatné po ukončení prípadu, ale je to vec dohody medzi vami a advokátom. Ak vyhráte váš prípad, súd môže žalovanému uložiť povinnosť uhradiť niektoré alebo všetky vaše právne poplatky. Ak však máte právneho zástupcu a hodnota vašej pohľadávky je nižšia než 10 000 GBP, spravidla budete musieť zaplatiť za jeho pomoc vy, a to aj v prípade, keď váš prípad vyhráte. Mali by ste tiež pamätať na to, že aj keď súd môže vyniesť rozsudok vo váš prospech (to znamená nariadiť žalovanému, aby vám zaplatil), súd nepodnikne automaticky kroky na zabezpečenie zaplatenia peňazí. Ak žalovaný nezaplatí, budete musieť požiadať súd, aby prijal opatrenie (tzv. „vykonanie vášho rozsudku“), za ktoré budete musieť zaplatiť ďalší poplatok.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

V Gibraltári sa pomoc v občianskoprávnych veciach označuje ako „právna pomoc“. Oprávnenosť na právnu pomoc závisí od viacerých faktorov. Viac informácií možno získať z registra najvyššieho súdu na adrese: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar alebo telefonicky na čísle (+ 350) 200 75608.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Dátum začiatku konania je deň, keď súd vystaví formulár na uplatnenie nároku. Dátum vystavenia je zaznamenaný na súde dátumovou pečiatkou. Register najvyššieho súdu vám poskytne oznámenie o vystavení, keď bude nárok vystavený, v ktorom sú uvedené informácie o dátume vystavenia.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Oznámenie o vystavení, ktoré vám poskytnú v registri najvyššieho súdu po vystavení nároku, obsahuje informácie o lehotách, v rámci ktorých žalovaný musí podať obhajobu. Ak žalovaný v tejto lehote bude namietať proti celému alebo časti nároku, bude vám doručená kópia tejto obhajoby spolu s oznámením o obhajobe a dotazníkom o pridelení. Toto oznámenie a dotazník sa posiela aj žalovanému. Na základe vyplneného dotazníka sudca rozhodne, na ktorý z troch konaní (konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, zrýchlené konanie alebo komplexné konanie) pridelí prípad. Keď sudca rozhodne o pridelení, pošle vám a ostatným stranám sporu oznámenie o pridelení.

Ak žalovaný neodpovie na uplatňovaný nárok v stanovenej lehote, môžete požiadať súd o vydanie rozsudku pre zmeškanie (to znamená, vydať príkaz, aby žalovaný zaplatil sumu, ktorú si nárokujete, pretože nebola doručená odpoveď). Ak žalovaný uzná, že dlhuje celú sumu, môžete súd požiadať o zaznamenanie rozsudku. Tieto žiadosti týkajúce sa rozsudku sú uvedené v oznámení o vystavení, ktoré vám bude poskytnuté po vystavení nároku. V tomto oznámení sa uvádza, že ak sa takáto žiadosť nepodá do šiestich mesiacov od uplynutia lehoty, v rámci ktorej žalovaný mal predložiť obhajobu, váš nárok bude „prerušený“ (t. j. zastavený alebo pozastavený). V takom prípade môžete jedine požiadať sudcu o vydanie príkazu na zrušenie prerušenia.

Posledná aktualizácia: 23/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.