Ako podať žalobu na súd

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Obrátenie sa na súd je často poslednou možnosťou, ak zlyhali iné pokusy o urovnanie sporu. Alternatívou súdneho konania je použitie postupov alternatívneho riešenia sporov. (Pozrite si informačný prehľad o alternatívnom riešení sporov).

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Lehoty pre podanie súdneho konania sú rôzne v závislosti od prípadu. Túto otázku o lehotách možno objasniť obrátením sa na právneho poradcu alebo na lokalitu informačná kancelária pre občanov v časti o prístupe k právu.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Pozrite si informačný prehľad na lokalite „Príslušnosť súdov

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Na nižších súdoch (t. j. obvodných a okresných súdoch) sa príslušný súd na podanie nároku určuje podľa miesta, v ktorom sa odporca alebo jeden z odporcov obvykle zdržiava alebo vykonáva akúkoľvek profesiu, podnikanie alebo povolanie. Vo väčšine prípadov týkajúcich sa zmlúv je príslušný okres alebo obvod ten, v ktorom sa údajne uzavrela zmluva, v prípade občianskoprávnych deliktov je to ten, v ktorom údajne došlo k prečinu, v rodinných veciach ten, v ktorom má žiadateľ bydlisko a vo veciach súvisiacich s prenájmom alebo vlastníckym právom k nehnuteľnosti ten, v ktorom sa nachádzajú priestory alebo pozemky, ktoré sú predmetom takéhoto konania.

Podrobnejšie informácie o súdnej príslušnosti nájdete v informačnom prehľade na lokalite „Príslušnosť súdov"

Na webovom sídle Súdnej služby Írska sa nachádzajú informácie o štruktúre súdov. Je na nej zverejnená aj brožúra s názvom Ako fungujú súdy (Explaining the Court) na účely informovania verejnosti. Ďalšie podrobnosti o systéme súdov sú k dispozícii aj na lokalite Informačná služba pre občanov.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Príslušný súd na podanie nároku sa určí podľa jeho povahy (zmluva, občianskoprávny delikt atď.) a hodnoty.

Podrobnejšie informácie nájdete v informačnom prehľade na lokalite „Príslušnosť súdov“.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Nie vždy je potrebné použiť sprostredkovateľa, rozhodnutie je na vás a závisí od zložitosti vášho prípadu. Ak sa rozhodnete použiť sprostredkovateľa, musíte použiť právneho zástupcu.  Spoločnosť pre právo The Law Society je orgán, ktorý akredituje právnych zástupcov a upravuje ich povolanie.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Návrh sa musí podať v príslušnej kancelárií Súdnej služby v závislosti od výšky náhrady, ktorej sa domáhate (podrobnejšie informácie o príslušnom súde nájdete v informačnom prehľade na lokalite „Súdna služba Írska“). Kancelárie Súdnej služby sa nachádzajú v celom Írsku, podrobnosti o adresách a otváracích hodinách sú na webovom sídle Súdnej služby.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

V Írsku sa návrh môže podať v angličtine alebo v írčine. Návrh musí byť na osobitnom tlačive, ktoré je špecifické pre jurisdikciu, v ktorej sa uplatňuje nárok. Návrh nie je možné poslať faxom alebo elektronickou poštou, musí sa doručiť osobne do príslušnej kancelárie Súdnej služby. Návrh nie je možné podať ústne.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Na podávanie žalôb existujú osobitné tlačivá, mnohé z nich je možné si stiahnuť na webovom sídle Súdnej služby a ostatné sa nachádzajú na lokalite Pravidlá súdnych konaní. V týchto tlačivách sa uvádza, ktoré prvky je potrebné zahrnúť do záznamov. Určité obmedzené usmernenia môžu poskytnúť aj úradníci Súdnej služby, ale títo úradníci môžu poskytnúť iba procesné informácie, pretože nesmú poskytovať poradenstvo o samotnom nároku ani odporúčania súvisiace s jeho spracovaním.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Súdne trovy, t. j. súdne poplatky, sa platia v prípade väčšiny typov návrhov. Poplatky sa musia zaplatiť pri podaní návrhu v príslušnej kancelárii Súdnej služby. Podrobnosti o rôznych poplatkoch sa nachádzajú na webovom sídle Súdnej služby. Poplatky právnemu zástupcovi, ak sa rozhodnete ho využiť, sú rôzne a nie sú záležitosťou služieb poskytovaných súdmi. Ak poveríte právneho zástupcu, poradí vám, aká výška poplatku bude účtovaná a kedy má byť zaplatená.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Pozrite si časť „Právna pomoc“ v informačnom prehľade.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Žaloba je oficiálne podaná vtedy, keď kancelária Súdnej služby zverejní nárok. V závislosti od jurisdikcie, v ktorej si uplatňujete nárok, nemusí byť zverejnený, kým nebude doručený druhej strane. Na súde pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu pošle súdny úradník váš nárok druhej strane. Na iných súdoch musíte svoj nárok doručiť sami alebo to za vás urobí váš sprostredkovateľ. Dozviete sa v kancelárii Súdnej služby, v ktorej ste sa rozhodli podať žalobu. Úradníci Súdnej služby vám oznámia, ak ste nesplnili všetky procesné požiadavky na podanie žaloby, ale je na sudcovi, aby rozhodol, či je vaša vec riadne predložená.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Lehoty sú stanovené v pravidlách konaní každého súdu a tieto informácie si môžete skontrolovať v kancelárii Súdnej služby, v ktorej ste podali žalobu.

Posledná aktualizácia: 12/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.