Ako podať žalobu na súd

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Mediácia je alternatívny postup riešenia sporov, ktorým sa v určitých prípadoch môže predísť nutnosti predložiť prípad súdu.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Lehoty na podanie návrhu na začatie súdneho konania sa líšia prípad od prípadu.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Pozri „Súd ktorej krajiny má zodpovednosť? – Luxembursko“.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pozri „Súd ktorej krajiny má zodpovednosť? – Luxembursko“.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri „Súd ktorej krajiny má zodpovednosť? – Luxembursko“.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Odpoveď závisí od výšky pohľadávky a od skutkovej podstaty prípadu.

Vo všeobecnosti sa uplatňujú tieto pravidlá, ale zákonom sú stanovené aj osobitné výnimky:

  • Ak je pohľadávka nižšia než alebo rovná 15 000 EUR, prípad sa spravidla predloží zmierovaciemu sudcovi (juge de paix). Na tomto konaní sa môžete zúčastniť osobne alebo sa nechať zastupovať advokátom, prípadne inou osobou, ktorej ste dali osobitné poverenie (mandat).
  • Ak je pohľadávka vyššia než 15 000 EUR, prípad sa spravidla predloží okresnému súdu (tribunal d'arrondissement). V tom prípade vás musí zastupovať riadny advokát (avocat à la cour) s výnimkou konania o nariadení predbežného opatrenia a konania v rámci obchodného práva, na ktorých môžete konať osobne, no môžete si tiež zaistiť právnu pomoc či zastúpenie a konania na súde pre rodinné záležitosti (okrem rozvodového konania). Pred odvolacím súdom, ktorý tvorí súčasť najvyššieho súdu (cour supérieure de justice), vás musí zastupovať riadny advokát.
  • V niektorých prípadoch má zmierovací sudca právomoc konať, aj keď je predmetná suma vyššia ako 15 000 EUR. Týka sa to napríklad sporov medzi nájomníkmi a prenajímateľmi či návrhov vo veciach výživného (pensions alimentaires) s výnimkou situácie, keď je tento návrh spojený s návrhom na rozvod alebo odlúčenie. Návrhy na konanie pred zmierovacím súdom sa vo všeobecnosti podávajú pomocou predvolania súdnym úradníkom. V tom prípade musí písomnosť, ktorou sa začalo konanie, spĺňať určité formálne náležitosti, aby sa predovšetkým zaručilo dodržiavanie práva na obhajobu. V určitých prípadoch môže účastník konania podať návrh sám bez toho, aby sa obrátil na súdneho úradníka, predložením písomného návrhu zmierovaciemu súdu (requête, zjednodušený postup, ktorý je menej nákladný ako podanie na okresný súd). V oboch prípadoch sa príslušné strany môžu zúčastniť na konaní osobne alebo sa nechať zastupovať advokátom, prípadne inou osobou, ktorej dali osobitné poverenie (mandat).

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Odpoveď závisí od toho, do ktorej z uvedených kategórií váš prípad patrí.

Ak je pohľadávka nižšia než 15 000 EUR, účastníci konania sa môžu obrátiť na miestne príslušný zmierovací súd priamo (predložením písomného návrhu – requête) alebo nepriamo (pomocou predvolania súdnym úradníkom). V praxi predložíte návrh súdnemu úradníkovi (greffier en chef).

Ak je pohľadávka vyššia než 15 000 EUR, účastníci konania spravidla musia dať pokyn advokátovi, ktorý v mene svojho klienta zariadi so súdnym zriadencom (huissier de justice) doručenie predvolania protistrane. Advokát predloží príslušnému okresnému súdu alebo najvyššiemu súdu písomnosti, ktorými sa začalo konanie.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Návrh možno podať vo francúzštine, v nemčine alebo luxemburčine, s výnimkou určitých druhov prípadov, na ktoré sa uplatňujú osobitné ustanovenia.

Konanie sa začína doručením predvolania (assignation/citation) s výnimkou prípadov, keď je možné predložiť súdu jednoduchý návrh (requête). Podania na súd musia byť písomné s výnimkou malého počtu veľmi zriedkavých prípadov, keď môže podávajúceho účastníka vypočuť zmierovací sudca. Dokumenty posielané faxom ani emailom nie sú prípustné.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Pre niektoré osobitné prípady (napríklad návrhy na vydanie platobných rozkazov na dlžné sumy alebo nezaplatené faktúry) existujú formuláre, ktoré treba vyplniť. Pravidlom je, že návrhy na predvolanie, ktoré sa predkladajú zmierovaciemu sudcovi, podania a návrhy na predvolanie, ktoré sa predkladajú okresnému súdu, a odvolania podávané na vyššie súdy musia obsahovať určité informácie a mať určitú formu, inak budú vyhlásené za neplatné. Na tieto účely neexistujú žiadne hotové formuláre.

Existujú aj určité formuláre na podávanie návrhov na základe právnych predpisov EÚ. Ako príklad možno uviesť návrhy na vydanie európskeho platobného rozkazu na základe nariadenia (ES) č. 1896/2006 a návrhy na začatie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré sa zakladajú na nariadení (ES) č. 861/2007.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Súdne trovy sa spravidla uhrádzajú po skončení konania. Súd môže tiež rozhodnúť o tom, že strana, ktorá vyhrala spor, zaplatí časť trov konania, ak sa sudca domnieva, že by bolo nespravodlivé ponechať úhradu všetkých honorárov a poplatkov odsúdenej strane. Súd môže tiež nariadiť jednému alebo viacerým účastníkom konania zloženie finančnej zábezpeky alebo zálohy (napríklad ak súd požaduje znalecký posudok).

Poplatky, ktoré musí klient zaplatiť svojmu advokátovi, sú vecou ich dohody. V praxi je zvykom zaplatiť advokátovi zálohu na tieto poplatky.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Pozri „Právna pomoc – Luxembursko“.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

  • Navrhovateľ, ktorý sa zastupuje sám, ak je to povolené zo zákona, dostane od súdu odpoveď.
  • V prípade, keď klienta zastupuje jeho advokát, súd odpovie advokátovi ako právnemu zástupcovi klienta. Advokát môže klientovi poskytnúť podrobnosti časového harmonogramu konania, ak sú známe alebo predvídateľné.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Čas, kedy sa môže príslušný účastník zúčastniť na súdnom konaní, je v rámci písomných postupov vo všeobecnosti stanovený právnym predpisom, a to mimo časových obmedzení, ktoré môže stanoviť súd najmä na osobné vypočutie každého účastníka alebo tretej strany. Zákonom stanovené lehoty sa líšia v závislosti od jurisdikcie, ako aj od toho, či odporca žije v Luxembursku alebo v zahraničí. Pokiaľ ide o ústne postupy, navrhovateľ musí odporcovi oznámiť konkrétny dátum, v ktorý sa plánuje dostaviť na konanie.

Súvisiace odkazy

http://www.legilux.lu/

Posledná aktualizácia: 07/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.