Ako podať žalobu na súd

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Áno, ak chcete na Malte predložiť nejakú vec, musíte ísť na súd. Žalobu predloží súdu a príslušný poplatok zaplatí advokát (právnik) alebo právny zástupca. Ak sa má vec predložiť vyššiemu súdu, osoba podávajúca žalobu musí zložiť prísahu.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Nie, vec sa môže predložiť súdu kedykoľvek. Odporca má však právo v ktorejkoľvek fáze súdneho konania namietať premlčanie.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Osoba, ktorá vec prekladá, musí byť počas zasadnutí súdu fyzicky prítomná v súdnej sieni. Za jej neprítomnosti ju zastupuje advokát alebo právny zástupca. Ak sa účastník nenachádza na Malte, vymenuje sa na Malte správca, ktorý pokračuje v súdnom konaní počas neprítomnosti účastníka.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Napriek tomu, že Malta má len jednu súdnu budovu, je rozdelená na niekoľko rôznych súdov podľa vecnej príslušnosti, výšky pohľadávky žalobcu a miesta pobytu žalobcu. Typy súdov na Malte sa uvádzajú nižšie:

a) občianskoprávny súd (rodinné veci) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)]  rozhoduje o žiadostiach týkajúcich sa rodín, napríklad o odluke, rozvode, výživnom, určení otcovstva a anulovaní manželstva;

b) magistrátny súd (rodinné veci pre Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – ako v bode a) vyššie s tým rozdielom, že tomuto súdu sa veci predkladajú vtedy, ak sa týkajú obyvateľov ostrova Gozo alebo osôb s obvyklým pobytom na ostrove Gozo;

c) občianskoprávny súd prvého stupňa (ústavná právomoc) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)]  rozhoduje vo veciach ústavnej povahy;

d) magistrátny súd (Malta) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – rozhoduje o veciach čisto občianskej povahy, ktoré sa týkajú pohľadávok do výšky 15 000 EUR voči osobám, ktoré majú pobyt alebo obvyklý pobyt v niektorej časti ostrova Malta, a o ostatných pohľadávkach stanovených podľa maltského práva;

e) magistrátny súd (súd s nižšou právomocou pre Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – ako v bode d) vyššie s tým rozdielom, že tento súd využívajú osoby, ktoré chcú predložiť vec voči osobe, ktorá má pobyt na ostrove Gozo alebo obvyklý pobyt na ostrove Gozo. Má tiež právomoci občianskoprávneho súdu v nesporových konaniach;

f) občianskoprávny súd prvého stupňa [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili]  rozhoduje vo veciach čisto občianskej povahy patriacich do jeho právomoci, ktoré sa týkajú pohľadávok vo výške viac než 15 000 EUR, ako aj vo veciach (bez ohľadu na výšku pohľadávky), v ktorých ide o pohľadávku na nehnuteľný majetok alebo úľavy, zaťaženie či práva spojené s nehnuteľným majetkom, vrátane reštitučného nároku alebo vysťahovania z nehnuteľnosti, či už mestskej alebo vidieckej, prenajímanej alebo obývanej osobami s pobytom alebo obvyklým pobytom na tomto mieste;

g) magistrátny súd (súd s vyššou právomocou pre Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Superjuri Ġenerali)]  ako v bode g) vyššie s tým rozdielom, že tento súd využívajú osoby, ktoré chcú predložiť vec voči osobe, ktorá má pobyt na ostrove Gozo alebo obvyklý pobyt na ostrove Gozo;

h) občianskoprávny súd prvého stupňa dobrovoľnej jurisdikcie [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja] – tento súd rozhoduje o nesporových veciach, k akým patrí napríklad otváranie tajného závetu, poručníctvo a osvojenie. Tento súd okrem toho oprávňuje alebo udeľuje povolenia na uzatváranie zmlúv. Okrem toho oprávňuje aj prijímanie ustanovení, ktoré právo nepovoľuje, kým sa vopred nevydá oprávnenie alebo povolenie.

Okrem týchto súdov existuje aj množstvo tribunálov. Tribunály pre nároky s nízkou hodnotou sporu (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) (ktoré rozhodujú vo veciach peňažných pohľadávok do výšky 5 000 EUR), tribunály pre správne konanie (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) a pracovné tribunály (Tribunal Industrijali). Na Malte existuje aj arbitrážne centrum (Ċentru tal-Arbitraġġ), ktoré poskytuje služby súvisiace s rozhodcovským konaním. V maltskom práve sa stanovuje, že za určitých okolností sú účastníci povinní podstúpiť rozhodcovské konanie (povinné rozhodcovské konanie). Povinnému rozhodcovskému konaniu podliehajú spory, ktoré sa týkajú nehnuteľností v spoločnom vlastníctve a obchodovania s motorovými vozidlami.

Všetky tieto súdy sú všeobecné súdy prvého stupňa. Odvolania voči rozhodnutiam týchto súdov sa teda môžu podávať odvolaciemu súdu (Qorti tal-Appell). Odvolania voči rozhodnutiam vydaným tribunálmi pre veci s nízkou hodnotou sporu, arbitrážnym centrom alebo magistrátnymi súdmi sa musia podávať odvolaciemu súdu s nižšou právomocou (s jedným predsedajúcim sudcom). Odvolania voči rozhodnutiam občianskoprávneho súdu prvého stupňa sa musia podávať odvolaciemu súdu s vyššou právomocou (s tromi predsedajúcimi sudcami). Odvolania voči rozhodnutiam vydaným občianskoprávnym súdom prvého stupňa (ústavná právomoc) sa podávajú ústavnému súdu (Qorti Kostituzzjonali) a odvolania voči rozhodnutiam magistrátneho súdu (Gozo) s vyššou aj nižšou právomocou sa musia vždy podávať odvolaciemu súdu na Malte.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri odpoveď na otázku č. 4.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Žalobu musí súdom nižšieho stupňa predložiť advokát alebo právny zástupca. Ak sa žaloba predloží súdu vyššieho stupňa, povinná je účasť advokáta aj právneho zástupcu.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

V kancelárii súdu.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Žaloba musí byť vypracovaná v maltčine. Musí byť predložená písomne a advokát alebo právny zástupca ju musia podať osobne.

Môže sa podať aj žiadosť o konanie v anglickom jazyku, ak je jedným z účastníkov cudzinec.

Na Malte nie je možné žalobu podávať e-mailom alebo faxom.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Pri predkladaní veci arbitrážnemu centru alebo tribunálu pre veci s nízkou hodnotou sporu je potrebné vyplniť príslušné formuláre. Pri podávaní žaloby magistrátnym súdom alebo občianskoprávnemu súdu prvého stupňa však žiadne formuláre vypĺňať netreba. Žaloba predložená občianskoprávnemu súdu prvého stupňa musí obsahovať tieto náležitosti:

a) vyhlásenie, v ktorom sa jednoznačne a explicitne stanoví predmet veci v samostatných očíslovaných odsekoch, s cieľom zdôrazniť nárok a tiež uviesť skutočnosti, ktorých si je žalobca osobne vedomý;

b) odôvodnenie nároku;

c) nárok alebo nároky, ktoré musia byť očíslované, a

d) v každej prísažnej žalobe musí byť hneď pod hlavičkou súdu zrozumiteľným a čitateľným písmom uvedené:

„Každý príjemca tejto prísažnej žaloby, podá vo svojom mene prísažné vyhlásenie do dvadsiatich (20) dní odo dňa doručenia tejto písomnosti, ktorým je deň jej prijatia. Ak nebude podľa zákonných podmienok v stanovenom čase podané žiadne prísažné vyhlásenie, súd v súlade so zákonom vynesie rozsudok vo veci.

Z tohto dôvodu je v záujme každého, komu bola doručená táto prísažná žaloba, poradiť sa bezodkladne s advokátom, aby mohol predložiť počas prerokúvania veci svoje pripomienky.“

e) písomnosti, ktoré môžu byť potrebné na podporu nároku, je potrebné predložiť spolu s prísažnou žalobou;

f) prísažná žaloba musí byť miestoprísažne potvrdená tajomníkom alebo právnym zástupcom, ktorého vymenuje komisár zmocnený prijímať prísažné vyhlásenia podľa vyhlášky o komisároch zmocnených prijímať prísažné vyhlásenia (kap. 79);

g) navrhovateľ predloží spolu s vyhlásením aj mená svedkov, ktorých chce pri dokazovaní veci predvolať, pričom pri každom z nich uvedie skutočnosti a dôkazy, ktoré má ich výpoveď poskytnúť;

h) žaloba sa doručí odporcovi.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Áno, pri podaní žaloby sa musí zaplatiť príslušný poplatok. Výška poplatku sa líši v závislosti od typu veci a/alebo výšky pohľadávky.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Áno, osoba bez finančných prostriedkov môže požiadať o právnu pomoc. Žiadosť o právnu pomoc sa podáva občianskoprávnemu súdu prvého stupňa. Žiadosti možno adresovať aj ústne právnemu zástupcovi poskytujúcemu právnu pomoc. Na poskytnutie právnej pomoci musia byť splnené určité kritériá, a to, že žiadateľ musí zložiť prísahu pred tajomníkom a v prípade ústnej žiadosti pred právnym zástupcom poskytujúcim právnu pomoc, v zmysle:

a) že sa domnieva, že má opodstatnené dôvody na podanie návrhu na začatie konania alebo obhajobu, pokračovanie alebo účasť v pozícii účastníka konania;

b) že s výnimkou predmetu konania nevlastní žiadny majetok, ktorého čistá hodnota by dosiahla výšku 6 988,12 EUR, pričom sa sem nezapočítavajú veci do domácnosti každodennej potreby, ktoré sa považujú za opodstatnene potrebné pre žiadateľa a jeho rodinu, a že jeho ročný príjem neprekračuje celoštátnu minimálnu mzdu stanovenú pre osoby vo veku 18 rokov a staršie.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Po podaní žaloby vec prerokuje súd. Súd oznámi žalobcovi a odporcovi dátum prvého pojednávania (oznámenie o pojednávaní). Informáciu o stanovení dátumu pojednávania si môže každý zistiť aj na webovej lokalite súdneho dvora. Účastníci nedostanú žiadne potvrdenie o tom, či bola vec podaná správne alebo nie. Je však potrebné uviesť, že tajomník súdu neprijme žiadnu prísažnú žalobu, ktorá nespĺňa náležitosti uvedené v otázke č. 9.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Žalobcovi sa doručí oznámenie o pojednávaní. Dátum nasledujúceho pojednávania sa stanoví počas prebiehajúceho pojednávania. Niektoré informácie o veci možno získať na webovej lokalite súdneho dvora.

Posledná aktualizácia: 05/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.