Ako podať žalobu na súd

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Nie, v snahe o vyriešenie sporu sa nemusíte nevyhnutne obrátiť na súd. V niektorých prípadoch je bez problémov možné vyriešiť váš spor využitím alternatívnych spôsobov riešenia sporov, ako je napríklad mediácia a rozhodcovské konanie.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Áno, v mnohých prípadoch. Lehoty na podanie žaloby sú v jednotlivých prípadoch odlišné a na túto otázku nie je možné odpovedať všeobecne. V prípade akýchkoľvek otázok sa odporúča obrátiť sa na advokáta alebo na právnu asistenčnú službu (Juridisch loket).

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Platí všeobecné pravidlo, že žalovaného predvolá súd členského štátu, v ktorom má bydlisko.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak, musíte svoju vec predložiť okresnému súdu v mieste bydliska žalovaného. V prípade, že nie je známe miesto bydliska žalovaného v Holandsku, príslušný je aj súd v mieste, kde sa táto osoba skutočne zdržiava. Preto by ste mali zistiť, na akej adrese a v ktorej holandskej obci sa žalovaný zdržiava. Ak je toto miesto známe, môžete využiť zákon o organizácii súdnictva (Wet op de rechterlijke indeling), aby ste zistili, v ktorom okrese sa nachádza miesto bydliska alebo pobytu žalovaného. Na základe toho je možné určiť súd, ktorému sa musí vec predložiť.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Odpoveď na túto otázku je uvedená v predchádzajúcej otázke. Ďalšie informácie o súde, na ktorý sa musíte obrátiť, sú k dispozícii na webovom sídle holandskej justície De Rechtspraak.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

V Holandsku platí právna zásada, že v občianskych a obchodných veciach musia byť účastníci konania zastúpení advokátom. V tomto smere nezáleží veľmi na tom, či sa vec týka konania na základe predvolania (dagvaardingsprocedure), konania na základe návrhu (verzoekschriftprocedure), konania o nariadení predbežného opatrenia (kort geding), konania na vydanie predbežného súdneho príkazu alebo napríklad konania pre zmeškanie.

Výnimka sa uplatňuje len v prípade pohľadávok do výšky maximálne 25 000 EUR alebo pohľadávok neurčenej hodnoty, pri ktorých je ale jasné, že hodnota, ktorú pohľadávky predstavujú, neprekračuje 25 000 EUR. V týchto veciach je príslušný oblastný súd a účastníci sa môžu rozhodnúť, že budú v konaní konať vo vlastnom mene. Nemusí vás zastupovať advokát. Oblastný sudca okrem toho rozhoduje v sporoch týkajúcich sa pracovného práva, nájmu, obchodovania so spotrebným tovarom a spotrebiteľských úverov. V týchto veciach je výška pohľadávky vyjadrená v peniazoch nepodstatná. Do právomoci oblastného sudcu patrí aj poručníctvo, opatrovníctvo, mentorstvo a prijatie alebo odmietnutie dedičstva.

Viac informácií o otázke, či je zastupovanie advokátom povinné alebo nepovinné, nájdete tu.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Písomnosti, na základe ktorých sa môže začať konanie, sa musia zaslať kancelárii príslušného súdu. V tejto súvislosti je potrebné mať na zreteli, že existuje rozdiel medzi konaním na základe predvolania a konaním na základe návrhu. V konaniach na základe predvolania sa súdne predvolanie najprv doručí žalovanému a potom sa zaregistruje v kancelárii súdu. Obidva úkony musí vykonať súdny úradník. Konania potom prebiehajú podľa rozvrhu pojednávania (zoznam vecí, ktorými sa súd zaoberá počas pojednávania). V konaniach na základe návrhu sa návrh podáva priamo kancelárii súdu a zvyšok konania takisto prebieha prostredníctvom kancelárie príslušného súdu. Pozri aj „Doručovanie a oznamovanie písomností“.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

V Holandsku je úradným jazykom v súdnych konaniach holandčina. Inými slovami, predvolanie alebo (písomný) návrh na začatie konania musia byť vyhotovené v holandčine. Výnimka platí pre procesné dokumenty v konaní prebiehajúcom na súde, ktorý má sídlo v provincii Frízsko, kde môžu byť dokumenty vyhotovené vo frízskom jazyku.

Dokumenty je možné predložiť kancelárii súdu prvého stupňa aj faxom. Dokumenty, ktoré boli doručené faxom kancelárii súdu do polnoci v posledný deň stanovenej lehoty, sa považujú za podané v lehote. Uplatňuje sa výnimka: návrhy v rodinných veciach nebudú prijaté, ak boli zaslané faxom. Dokumenty nie je možné podať e-mailom.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Konanie na základe predvolania

V konaní na základe predvolania súdny úradník najprv doručí súdne predvolanie žalovanému a potom ho zaregistruje v kancelárii súdu. V predvolaní sa musí vo všetkých prípadoch uviesť: meno žalobcu, predmet žaloby, meno žalovaného, dôvody žaloby a zdôvodňujúce dokumenty na podporu žaloby predložené žalobcom. V predvolaní sa takisto uvádza dátum pojednávania a súd prvého stupňa, ktorý bude vo veci konať.

Spis musí obsahovať tieto dokumenty:

 1. originál predvolania – prípadne opravné predvolanie a povolenie na výkon v súlade s článkom 117 Občianskeho súdneho poriadku;
 2. ak sa má predvolanie doručiť do zahraničia, originály dokumentov preukazujúce riadne doručenie;
 3. dôkaz o poskytnutí dotovanej právnej pomoci alebo daňové priznanie, ako aj kópiu žiadosti o poskytnutie dotovanej právnej pomoci alebo daňového priznania;
 4. dôkaz o výbere bydliska žalovaného;
 5. doklady (dokumenty), na ktoré sa odvoláva v konaní;
 6. oznámenie o tom, či sa pred začiatkom konania najprv uskutočnila mediácia, pričom v ďalej uvedených prípadoch sa predkladajú aj kópie týchto dokumentov:
 7. ak sa podá návrh na náhradu nákladov na exekúciu, kópia dokumentov týkajúcich sa exekúcie;
 8. v prípadoch postúpenia rozhodnutie o postúpení a dokumenty zahrnuté do postúpenia;
 9. ak sa má predvolanie zverejniť alebo preložiť do cudzieho jazyka, dokumenty dokazujúce toto zverejnenie alebo preklad.

Konanie na základe návrhu

V konaniach na základe návrhu sa návrh podáva priamo kancelárii súdu a zvyšok konania takisto prebieha prostredníctvom kancelárie príslušného súdu.

Spis musí obsahovať:

 1. krstné mená, priezvisko a miesto bydliska alebo v prípade neexistencie miesta bydliska v Holandsku miesto, kde sa žalobca skutočne zdržiava;
 2. meno, adresu, miesto bydliska alebo v prípade neexistencie miesta bydliska v Holandsku miesto, kde sa každý žalovaný a každý dotknutý účastník konania skutočne zdržiava, pokiaľ je to žalobcovi známe;
 3. zrozumiteľný opis návrhu a dôvodov, na ktorých sa návrh zakladá, najmä dôvodov vysvetľujúcich miestnu príslušnosť súdu;
 4. meno a telefónne číslo advokáta povereného vecou.
 5. V prípade dedičstva sa v návrhu uvedie aj posledné miesto bydliska zosnulého alebo dôvod, pre ktorý ho nie je možné uviesť.

Každý účastník, ktorý sa v predvolaní, návrhu alebo akte odvoláva na akýkoľvek dokument, musí priložiť kópiu tohto dokumentu.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Na to, aby súd začal konať, sa musia zaplatiť súdne poplatky. Ich výška závisí od povahy a hodnoty predmetného sporu. V praxi túto sumu často vopred zaplatí advokát, ktorý vám ju následne naúčtuje. Ak je v priebehu konania potrebné prizvať súdneho znalca (napríklad účtovníka, lekára alebo technika), súd napokon nariadi úhradu týchto nákladov neúspešnému účastníkovi. Súd môže v tejto súvislosti rozhodnúť inak, napríklad v rodinných veciach, kde náklady spravidla znáša účastník, ktorému tieto náklady vznikli. To isté platí pre náklady na svedkov alebo iné formy dôkazov.

Advokáti si účtujú za svoje činnosti odmenu, ktorá je založená na hodinovej sadzbe, pokiaľ nie je možné získať dotovanú právnu pomoc (pozri aj otázku č. 11). Odmeny advokátov v Holandsku nie sú v zásade pevne stanovené. Odporúča sa, aby ste včas získali informácie o odmenách od advokáta, ktorý vás zastupuje, alebo od holandskej advokátskej komory (Nederlandse orde van Advocaten). Väčšina advokátov požaduje preddavok a následne v priebehu konania vykazuje svoje služby. Potom zašlú konečnú faktúru.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

V Holandsku existuje možnosť získať dotovanú právnu pomoc. V určitých prípadoch môžete v rámci konania získať náhradu výdavkov na právne poradenstvo a právnu pomoc. Ak nemôžete (v plnej výške) zaplatiť výdavky na advokáta, môžete za určitých podmienok získať príspevok na výdavky na právnu pomoc. Rada pre právnu pomoc (Raad voor rechtsbijstand) potom zaplatí časť odmeny advokáta. Vy zaplatíte iba „vlastný príspevok“. Výška vlastného príspevku závisí od vašej finančnej situácie. Žiadosť predkladá advokát Rade pre právnu pomoc. Viac informácií o dotovanej právnej pomoci nájdete na webovom sídle Rady pre právnu pomoc (Raad voor rechtsbijstand).

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

V prípade konania na základe predvolania sa súdne konanie začína, keď súdny úradník doručí predvolanie žalovanému. Súdne predvolanie podá žalobca kancelárii súdu najneskôr v posledný deň otváracích hodín kancelárie súdu pred dátumom súdneho konania, ktorý je uvedený v predvolaní (plánovaným dátumom pojednávania). Začaté konanie sa skončí, ak predvolanie nebolo doručené kancelárii súdu v uvedenej lehote, pokiaľ sa do dvoch týždňov od dátumu súdneho konania uvedeného v predvolaní nevydá platné opravné predvolanie.

V rámci konania na základe návrhu sa konanie začína podaním návrhu kancelárii súdu.

Vo všeobecnosti sa nezasiela potvrdenie o tom, že vec bola riadne podaná. Ak sa v konaniach začatých na základe predvolania v tomto predvolaní vyskytnú nedostatky, v niektorých prípadoch má žalobca možnosť tieto nedostatky odstrániť. To isté platí v prípade konania na základe návrhu. Kancelária súdu však nie je povinná ponúknuť túto možnosť.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Presné informácie týkajúce sa harmonogramu konania alebo dátumu začatia konania nemôžu byť poskytnuté kanceláriou súdu okamžite. Samozrejme, budete informovaný(-á) o tom, kedy sa súd bude vašou vecou zaoberať. Obaja účastníci dostanú pozvanie na pojednávanie. V tomto pozvaní sa uvádza čas a miesto pojednávania.

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.