Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Ako podať žalobu na súd

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

V nasledovných odsekoch sa uvádza všeobecný prehľad opatrení v Severnom Írsku v súvislosti so začatím konania. Tieto opatrenia však nie sú myslené ako všeobecné právne vyhlásenie a nemali by sa za také ani považovať. Podrobné postupy sú stanovené v súdnom poriadku a bolo by vhodné oboznámiť sa s týmto poriadkom, ak je to možné.

Málo ľudí sa ponáhľa s nadšením na súd a väčšina si želá nájsť možnosti urovnania sporu zmierom. Toto sa dá vyriešiť neformálne bez právnej podpory (napr. prostredníctvom stretnutia, výmeny listov alebo telefonického hovoru) alebo formálnejšie s pomocou právnych zástupcov alebo mediátorov. Uvažovať o súde by sa malo len v prípade, ak by dohodnutý zmier nebol braný do úvahy.

Ďalšie informácie o alternatívnych riešeniach mimo súdu v Severnom Írsku sa uvádzajú na webovej lokalite Právneho centra (Severné Írsko).

Ak je súdne konanie potrebné, budete musieť zistiť príslušné miesto pre váš prípad. Ak je váš nárok občianskoprávneho charakteru, môže byť zo zákona podaný na vrchný súd (High Court). Väčšinou prípadov sa však zaoberá krajský súd (County Court), ktorý má v súčasnosti všeobecnú právomoc riešiť finančné veci do 30 000 GBP. Severné Írsko je rozdelené do obvodov správneho súdu a Príručka správneho súdu vám môže pomôcť pri rozhodovaní o príslušnom mieste konania. Hlavnou zásadou je, že konanie by sa malo vo všeobecnosti začať v obvode správneho súdu, v ktorom žalovaná strana býva alebo podniká (aj keď teoreticky sa konanie môže začať v ktoromkoľvek obvode).

Príručka správneho súdu je k dispozícii na stiahnutie z webovej lokality Súdnej služby Severného Írska (NICTS). Môžete sa však v prípade akýchkoľvek všeobecných otázok obrátiť na komunikačný tím Súdnej služby Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service Team) (+ 44 300 200 7812).

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Pozri informačný prehľad o procesných lehotách.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Pozri odpoveď v bode 1 a informačný materiál o jurisdikcii (súdna právomoc).

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pozri odpoveď v bode 1 a informačný materiál o jurisdikcii (súdna právomoc).

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri odpoveď v bode 1 a informačný materiál o jurisdikcii (súdna právomoc).

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Vo všeobecnosti sa osoba môže slobodne rozhodnúť, či bude postupovať v konaní, alebo sa v ňom bude obhajovať samostatne alebo prostredníctvom právneho zástupcu. Existujú tu však určité výnimky, napr. na vrchnom súde zákonný zástupca alebo procesný zástupca osoby nespôsobilej na právne úkony (napr. mladšia ako 18 rokov) musí konať prostredníctvom právneho zástupcu. Právnická osoba tiež musí konať prostredníctvom právneho zástupcu okrem prípadov, keď súd povolí riaditeľovi zastupovať spoločnosť.

Na dostavenie sa na súd namiesto osoby alebo v jej mene sa môže vyžadovať povolenie súdu.

Na úrovni vrchného súdu a krajského súdu môže osobu, ktorá nie je zastupovaná, sprevádzať priateľ, ktorý môže poradiť a robiť poznámky. Súdy však môžu stanoviť podmienky/obmedzenia, aby sa zabezpečil náležitý postup vo veci.

Advokáti, právnici, právni zástupcovia atď. pôsobiaci v rámci Európskej únie môžu konať spoločne s miestnymi právnikmi.

Vrchný súd sa zaoberá komplexnejšími prípadmi a osoby bez zastúpenia sú skôr výnimkou ako pravidlom. Platí to aj na krajskom súde. Právne zastúpenie býva však menej bežné vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Je to pravdepodobne preto, lebo tieto veci sú predmetom rozhodcovského konania a súdne opatrenia sú menej formálne. Nepredpokladá sa však, že hodnota sporu je dobrým znakom toho, či bude potrebné právne zastúpenie. V niektorých prípadoch môžu nároky v rámci vecí s nízkou hodnotou predstavovať zložité otázky týkajúce sa zodpovednosti alebo spoluzavinenia. Toto je jeden z dôvodov, prečo sú nároky týkajúce sa ujmy na zdraví vylúčené z právomoci v oblasti vecí s nízkou hodnotou sporu v Severnom Írsku.

Ak si neželáte najať právnika, môžete požiadať o radu alebo pomoc dobrovoľnícky sektor (napr. Poradenská kancelária pre občanov) alebo štatutárny orgán (napr. Spotrebiteľská rada Severného Írska).

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Vo všeobecnosti by sa návrh na začatie konania s príslušnými dokumentmi, ako aj s požadovaným poplatkom mal podať na príslušnom súde. Kancelárie súdov sú zvyčajne otvorené od 10.00 do 16.30 hod.

Zamestnanci súdu môžu poskytnúť všeobecnú pomoc a informácie o procesoch, nemôžu však poskytovať právne poradenstvo alebo odporučiť právnych zástupcov.

Advokátska komora Severného Írska má zoznam miestnych právnych zástupcov a Advokátska komora môže pomôcť nájsť miestnych advokátov.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Väčšina návrhov sa podáva prostredníctvom písomného dokumentu, ktorý musí byť v anglickom jazyku. V priebehu konania však možno predkladať ústne návrhy.

Dokumenty sa zvyčajne odovzdávajú alebo posielajú do príslušnej kancelárie súdu, ktorá ich spracuje. Po ich spracovaní sa však doručujú v súlade so súdnym poriadkom. V závislosti od dokumentu to môže byť e-mailom, faxom, poštou alebo osobným doručením.

Ak sú potrební tlmočníci alebo preklad dokumentov, znášať náklady budú spravidla musieť strany sporu a nie súd.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

V pravidlách súdu je predpísaný celý rad dokumentov na použitie v rôznych konaniach.

Na vrchnom súde sa väčšina konaní (napr. nárok na náhradu škody za ujmu na zdraví alebo smrť, podvod, škody na majetku atď.) začína na základe súdneho predvolania, ktoré vydáva kancelária „Front of House Office“ v mene „Central Office“ a „Chancery Office“. Jedno predvolanie je opatrené kolkom a zapečatené a kancelária toto predvolanie si uchováva a vráti jeden zapečatený a opečiatkovaný originál spolu s požadovaným počtom zapečatených kópií predvolania.

Predvolanie možno všeobecne potvrdiť (s krátkym vyhlásením o charaktere nároku a požadovaného prostriedku nápravy) alebo špeciálne potvrdiť (s úplným vyhlásením o nároku).

Na krajskom súde sa väčšina vecí začína na základe občianskeho návrhu (civil bill). V občianskom návrhu musia byť uvedené celé mená a adresy strán sporu a príslušného oddelenia správneho súdu. Bežný občiansky návrh musí zahŕňať „21-dňové náklady“ – sú to stanovené náklady, čo znamená, ak žalovaná strana zaplatí dlh alebo náhradu škody plus 21 dňové náklady, konanie sa zastaví. Podrobné informácie týkajúce sa nároku (vrátane príslušných dátumov a miest) budú uvedené v občianskom návrhu.

Ak vo vašom prípade ide o vec s nízkou hodnotou sporu, existuje osobitný formulár, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

V priebehu konania môže byť potrebné doplniť ďalšie dokumenty. Zamestnanci súdu môžu poskytnúť všeobecnú pomoc s týmito dokumentmi, ale ako už bolo uvedené, nemôžu poskytovať právne poradenstvo alebo vyhotovovať formuláre za vás.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Poplatky sa platia pri vydaní predvolania, občianskeho návrhu alebo nároku v rámci vecí s nízkou hodnotou sporu a tiež v rôznych fázach súdneho konania. Príslušný formulár sa zvyčajne opečiatkuje spolu s potvrdením o zaplatení poplatku. Na úrovni krajského súdu sa toto môže vykonať v ktorejkoľvek kancelárii súdu.

Všeobecný postup je, že strana, ktorá prehrá spor, je zodpovedná za všetky náklady: svoje vlastné a protistrany. Na vrchnom súde sa náklady posudzujú na základe vykonanej práce. Na krajských súdoch existuje pohyblivý rozsah fixných nákladov, ktoré sa spájajú s hodnotou nároku. Toto pomáha pri predpovedaní pravdepodobných trov súdneho sporu, avšak v niektorých konaniach krajského súdu sudca môže voľne rozhodnúť o výške trov.

Zaplatenie trov konania spravidla možno uložiť len strane konania, alebo ich môže znášať len strana konania. V priebehu konania budete musieť znášať náklady vyplývajúce z vášho nároku (napr. výdavky na svedka, cestovné náklady, náklady na znalecké posudky). Ak však uspejete, môžete požiadať o ich vyplatenie.

Upozorňujeme, že vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zodpovednosť za náklady zvyčajne uloží len vtedy, ak sa preukáže, že došlo k neprimeranému správaniu jednej zo strán konania.

Úrad pre vykonávanie rozsudkov je zodpovedný za vykonávanie v občianskoprávnych konaniach týkajúcich sa vymáhania peňazí, tovaru alebo majetku v Severnom Írsku a môže prispieť k zabezpečeniu akýchkoľvek platieb, ktoré vám majú byť uhradené, ak vyhráte váš prípad a druhá strana nezaplatí v primeranej lehote. Za využívanie služieb Úradu pre výkon rozsudkov sa platia poplatky. Viac informácií o Úrade pre výkon rozsudkov sa uvádza na webovej lokalite Súdnej služby Severného Írska a v informačnom prehľade o postupoch vykonávania rozsudku.

Poplatky pre advokátov sa dohadujú medzi advokátom a klientom. Niekedy sa môžu vyžadovať platby uhrádzané postupne. V iných prípadoch sa poplatky môžu zaplatiť v plnej výške na konci konania.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

V Severnom Írsku existuje zákonný systém pre úhrady súdnych trov z verejných finančných prostriedkov (systém právnej pomoci).

Určité konania sú však vylúčené z tohto systému (napr. ohováranie) a používa sa test finančných prostriedkov a test opodstatnenosti (means and merits tests).

Osvedčenie o právnej pomoci nemožno použiť v súvislosti s nákladmi, ktoré vznikli pred jej poskytnutím.

Ďalšie informácie o systéme právnej pomoci sú k dispozícii na stránkach právnej pomoci a na webovej stránke Advokátska komora Severného Írska (Law Society of Northern Ireland).

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Vydanie žaloby vo veciach s nízkou hodnotou sporu, občianskeho návrhu alebo predvolania predstavuje začatie konania na účely premlčania.

Ak je v právnych predpisoch predpísaný formulár, akákoľvek odchýlka, ktorá nemá vplyv na podstatu alebo nie je zavádzajúca, nebude mať za následok neplatnosť formulára a každú chybu možno spravidla napraviť zmenou.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Na proces riešenia súdneho sporu sa vzťahujú rôzne lehoty a aj keď zamestnanci súdov môžu odpovedať na konkrétne otázky, nebudú sledovať jednotlivé fázy prípadu.

Na vrchnom súde navrhovateľ predloží obžalobu na účely súdneho konania do 6 týždňov od ukončenia výmeny vyjadrení alebo iného času, ktorý súd povolil, pričom poplatok sa platí k tomu predloženiu. Navrhovateľ musí doručiť oznámenie o predložení obžaloby ostatným stranám sporu. Osvedčenie o pripravenosti je potrebné predložiť aj v prípadoch týkajúcich sa ujmy na zdraví a zanedbania medicínskej starostlivosti pred stanovením dátumu pojednávania alebo preskúmania.

Ak súhlas s účasťou žalovaného nie je predložený a doručený, alebo ak obžalovaný nedoručí obhajobu, navrhovateľ môže zabezpečiť rozsudok prostredníctvom správneho konania (aj keď môže byť potrebné sa dostaviť pred súdneho úradníka (Master), aby mohol posúdiť náhradu škody.

Na krajskom súde navrhovateľ musí podať osvedčenie, ak obžalovaný doručil oznámenie o úmysle obhájiť sa. Ak sa osvedčenie nepredloží po 6 mesiacoch, strany sporu sa musia dostaviť pred sudcu, ktorý môže vydať pokyny pre budúci priebeh konania. Ak oznámenie o úmysle obhájiť sa nebolo doručené, navrhovateľ môže zabezpečiť rozsudok prostredníctvom správneho konania (aj keď môže byť potrebné sa dostaviť pred okresného sudcu, aby mohol posúdiť škody).

V prípade veci s nízkou hodnotou sporu sa obžalovanému pevne stanoví čas na odpoveď na uplatnenie nároku, tzv. dátum vrátenia, čo je zvyčajne 21 dní po doručení žaloby na súd. Ak žalovaný vráti „oznámenie o spore“, potom sa prípad zaeviduje pred sudcom na súdne pojednávanie. Ak oznámenie o spore nie je doručené, navrhovateľ môže zabezpečiť rozsudok prostredníctvom správneho konania (aj keď môže byť potrebné sa dostaviť pred sudcu, aby mohol posúdiť škody).

Súvisiace odkazy

Súdna služba Severného Írska

Agentúra pre právne služby v Severnom Írsku

Posledná aktualizácia: 24/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.