Ako podať žalobu na súd

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

V Portugalsku sa spory nemusia nevyhnutne riešiť na súde. Existujú alternatívne prostriedky riešenia sporov, a to:

 • centrá pre rozhodcovské konania,
 • mediačné služby,
 • zmierovacie súdy a
 • systémy podpory pri nadmernej zadlženosti.

Za podporu vytvárania takýchto mimosúdnych spôsobov na riešenie sporov a ich uvádzanie do praxe je zodpovedný Úrad pre alternatívne riešenie sporov (Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, GRAL).

Informácie o tom, ako môžete využiť tieto alternatívne spôsoby riešenia sporov, sú k dispozícii tu.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Áno. Podľa zákona sa právo obrátiť na súd musí uplatniť v určitej lehote a po jej uplynutí toto právo zaniká.

 • Všeobecné pravidlá preklúzie sú stanovené v článku 332 a v článku 327 ods. 2 Občianskeho zákonníka (Código Civil, CC).
 • Osobitné pravidlá preklúzie sa týkajú týchto práv a úkonov:
 1. práva na podanie odporovacej žaloby (článok 618 Občianskeho zákonníka);
 2. úkonov na zrušenie predaja chybného tovaru (článok 917 Občianskeho zákonníka);
 3. úkonov na odvolanie darov (článok 976 Občianskeho zákonníka);
 4. práva na odstúpenie od nájomných zmlúv (článok 1085 Občianskeho zákonníka);
 5. úkonov na udržanie a opätovné získanie držby (článok 1282 Občianskeho zákonníka);
 6. úkonov týkajúcich sa porušenia sľubu manželstva (článok 1595 Občianskeho zákonníka);
 7. úkonov na anulovanie manželstva z dôvodu jeho uzavretia bez svedkov (článok 1646 Občianskeho zákonníka);
 8. úkonov na spochybnenie otcovstva (články 1842 a 1843 Občianskeho zákonníka);
 9. úkonov na vyhlásenie vylúčenia z dedenia (článok 2036 Občianskeho zákonníka);
 10. úkonov na zníženie výšky darov presahujúcich disponibilnú časť dedičstva (článok 2178 Občianskeho zákonníka);
 11. úkonov na riešenie ustanovení závetov (článok 2248 Občianskeho zákonníka) a
 12. úkonov na zrušenie závetov alebo ich ustanovení (článok 2308 Občianskeho zákonníka).

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Áno. Portugalské súdy sú príslušné konať v týchto veciach s medzinárodným rozmerom:

 • ak žalobu možno podať na portugalskom súde v súlade s pravidlami pre miestnu príslušnosť portugalských súdov stanovenými v portugalských právnych predpisoch;
 • ak sa skutočnosť, ktorá viedla k žalobe, alebo niektorá zo skutočností, ktoré sa jej týkajú, odohrala na portugalskom území;
 • ak nárokované právo možno priznať iba prostredníctvom žaloby podanej na portugalskom území alebo ak by pre navrhovateľa bolo značne náročné podať žalobu v zahraničí, pretože medzi predmetom sporu a portugalským právnym systémom existuje významné osobné alebo hmotné prepojenie.

Všeobecné pravidlá medzinárodnej súdnej právomoci portugalských súdov sú stanovené v článkoch 59, 62, 63 a 94 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil, CPC).

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Podrobnú odpoveď na túto otázku nájdete v informačnom prehľade na tejto stránke s názvom „Právomoc“.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Podrobnú odpoveď na túto otázku nájdete v informačnom prehľade na tejto stránke s názvom „Právomoc“.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Účastníci konania môžu v zásade sami iniciovať súdne konanie na súde.

Vo veciach uvedených v článkoch 40 a 58 Občianskeho súdneho poriadku sa vyžaduje zastupovanie právnikom.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Prvá žiadosť sa zo zásady podáva na súd elektronickými prostriedkami v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení č. 280/2013 z 26. augusta 2009. Elektronické spracovanie súdnych vecí

V článku 144 ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovujú veci, v ktorých sa žiadosti môžu podávať na súd jedným z týchto spôsobov:

 • podanie na podateľni súdu,
 • podanie doporučenou zásielkou,
 • podanie faxom.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Jazykom používaným v súdnych písomnostiach je portugalčina v súlade s článkom 133 Občianskeho súdneho poriadku.

Cudzí štátni príslušníci, ktorých musí portugalský súd vypočuť, môžu používať iný jazyk, ak nehovoria portugalsky.

Formát písomností: vo všeobecnosti sa písomnosti môžu vyhotovovať ústne alebo písomne. Zvolený spôsob by mal čo najviac zodpovedať zamýšľanému účelu (článok 131 Občianskeho súdneho poriadku).

Spôsoby podávania písomností na súd: pozri odpoveď na otázku 7.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Áno, existujú. Okrem formulárov stanovených v právnych predpisoch Únie existujú v Portugalsku osobitné formuláre na podanie žaloby, ktoré možno nájsť na portáli Citius.

Vo vnútroštátnom práve sa stanovuje, že písomnosti môžu byť upravené podľa vzorov schválených príslušným orgánom. Iba tieto vzory súdnych písomností sa však považujú za záväzné (článok 131 Občianskeho súdneho poriadku).

Do spisu sa musia zahrnúť tieto informácie:

 • V návrhu na začatie konania musí navrhovateľ:

a) uviesť súd a sekciu, kde návrh podáva, a identifikovať účastníkov konania s uvedením ich mien, bydliska alebo sídla. Pokiaľ ide o navrhovateľa (a pokiaľ je to možné, aj iných účastníkov konania), je potrebné uviesť aj osobné identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, povolania a pracoviská;

b) uviesť adresu svojho právneho zástupcu;

c) uviesť druh žaloby;

d) objasniť základné skutočnosti, ktoré viedli k žalobe, a právne dôvody, na ktorých sa žaloba zakladá;

e) sformulovať návrh;

f) uviesť sumu nároku;

g) určiť súdneho vykonávateľa zodpovedného za vydávanie predvolaní alebo právneho zástupcu zodpovedného za ich presadzovanie.

 • Pri obhajobe musí odporca:

a) uviesť vec;

b) uviesť skutkové a právne dôvody napadnutia návrhu navrhovateľa;

c) uviesť základné skutočnosti, na ktorých sú založené vznesené námietky a

d) predložiť zoznam svedkov a vyžiadať si ďalšie formy dôkazov. Keď odporca podá protinávrh a navrhovateľ sa k nej vyjadrí, odporca môže zmeniť svoju pôvodnú žiadosť na vykonanie dôkazov.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Áno, v zásade je nutné zaplatiť súdne poplatky. Medzi trovy konania patria súdne poplatky, výdavky a trovy účastníka konania.

Väčšina príslušných pravidiel týkajúcich sa trov konania sa uvádza najmä v článkoch 145, 529, 530, 532 a 533 Občianskeho súdneho poriadku a v nariadení o trovách konania.

Súdne poplatky sa uhrádzajú v týchto okamihoch (článok 14 nariadenia o trovách konania):

Prípady, v ktorých je zastúpenie právnym zástupcom povinné:

 • Prvá alebo jediná splátka súdnych poplatkov sa musí uhradiť do vykonania predmetného procesného úkonu.
 • Ak sa má uhradiť druhá splátka, musí sa vykonať do desiatich dní od oznámenia záverečného pojednávania.

Prípady, v ktorých zastúpenie právnym zástupcom nie je povinné:

 • Ak písomnosť podáva priamo účastník konania, platba súdneho poplatku za začatie konania je splatná až po oznámení, v ktorom sa stanovuje desaťdňová lehota na uskutočnenie platby a uplatniteľné sankcie v prípade, že sa platba neuskutoční.

Simulátor súdnych poplatkov je k dispozícii tu.

Poplatky za právne služby sú zahrnuté v trovách účastníka konania a znáša ich strana, ktorá prehrala spor, v súlade s článkom 533 Občianskeho súdneho poriadku.

Účastníci konania oprávnení na úhradu trov musia súdu a neúspešnému účastníkovi konania poslať podrobnú a popisnú faktúru v súlade s podmienkami a harmonogramom uvedeným v článku 25 nariadenia o trovách konania.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Áno, môžete, ak splníte podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci.

V zákone č. 34/2004 z 29. júla 2004, ktorým sa upravuje prístup k právu a spravodlivosti, sa uvádzajú požiadavky na podanie žiadosti o právnu pomoc a stanovujú sa príslušné opatrenia.

Žiadosť o právnu pomoc sa musí podať portugalským službám sociálneho zabezpečenia (Segurança Social).

Tlačivo na podanie žiadosti o právnu pomoc, platné právne predpisy a praktická príručka sa nachádzajú tu.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Žaloba sa považuje za úradne podanú vtedy, keď sa považuje za podaný návrh na začatie konania, a to:

 • ak sa návrh podáva elektronicky, považuje sa za podaný v deň odoslania,
 • ak sa návrh podáva na podateľni súdu, považuje sa za podaný v deň podania,
 • ak sa návrh posiela doručenou poštou, považuje sa za podaný v deň jeho zadania do príslušného poštového registra,
 • ak sa návrh posiela faxom, považuje sa za podaný v deň odoslania.

(Články 259 a 144 Občianskeho súdneho poriadku)

Podateľňa súdu zodpovedá za prijatie primeraných krokov na predvolanie odporcu a na informovanie navrhovateľa o:

 • podniknutých krokoch a v prípade, že nedošlo k predvolaniu, dôvodoch nepredvolania,
 • podaní obhajoby, ak tak odporca spravil.

(Články 226 a 575 Občianskeho súdneho poriadku)

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Áno. Účastníci konania majú právo nahliadať do spisu. Za poskytovanie týchto informácií sú zodpovedné podateľne súdu (článok 163 Občianskeho súdneho poriadku).

Počas predbežného prejednania obžaloby (prostredníctvom oznámenia) sudca naplánuje úkony, ktoré sa majú vykonať počas záverečného pojednávania, počet sedení a ich pravdepodobnú dĺžku a príslušné dátumy, a to po porade s príslušnými právnymi zástupcami (články 591 a 593 Občianskeho súdneho poriadku).

Platné právne predpisy


Upozornenie

Kontaktné miesto a súdy nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto informačnom prehľade. Je potrebné nahliadnuť aj do platných právnych predpisov a ich následných zmien.

Posledná aktualizácia: 10/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.