Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Ako podať žalobu na súd

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Konanie pred súdom by malo byť krajným riešením. Najprv by ste mali zvážiť iné spôsoby urovnania záležitosti. Napríklad, ak vám niekto dlhuje peniaze, môžete napísať list osobe, ktorá je vám dlžná, v ktorom uvediete koľko vám dlhuje, za čo a aké kroky ste už podnikli na ich vymáhanie. Mohli by ste zahrnúť upozornenie, že ak osoba nezaplatí do navrhovaného dátumu, iniciujete súdne konanie. Možno budete chcieť zvážiť aj alternatívne riešenie sporov. Ďalšie informácie sa uvádzajú v informačnom materiáli o alternatívnom riešení sporov.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

V škótskych zákonoch sú stanovené lehoty alebo premlčacie lehoty, v rámci ktorých musí byť podaná žaloba. Vymedzené sú právnymi pojmami premlčacia lehota a premlčanie. Lehoty, ktoré sa uplatňujú závisia od postavenia. U advokáta alebo v Poradenskej kancelárii pre občanov môžete zistiť, či sa na konkrétnu žalobu, ktorú by ste chceli podať, vzťahujú určité lehoty.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

V právnych predpisoch EÚ existujú osobitné pravidlá, ktoré určujú, v ktorom členskom štáte by sa mali uplatniť pohľadávky.

Všeobecné informácie o tom, ktoré súdy riešia aké typy prípadov v Škótsku, sa uvádzajú v informačnom materiáli: „Jurisdikcia“ (Súdna právomoc).

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Všeobecné informácie o tom, ktoré súdy riešia aké typy prípadov v Škótsku, sa uvádzajú v informačnom materiáli: „Jurisdikcia“ (Súdna právomoc).

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Všeobecné informácie o tom, ktoré súdy riešia aké typy prípadov v Škótsku, sa uvádzajú v informačnom materiáli: „Jurisdikcia“ (Súdna právomoc).

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Neexistuje požiadavka, že osoba musí mať právne zastúpenie na škótskych občianskych súdoch.

Osoba, ktorá sa dostaví bez právneho zastúpenia, sa označuje ako „účastník konania“. Pre účastníkov konania na najvyššom civolnom súde sú k dispozícii určité konkrétne usmernenia: Guidance for party litigants (Usmernenia pre účastníkov konania)

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Najskôr by ste sa mali obrátiť na administratívnych zamestnancov súdu. Na súd sa môžete obrátiť buď písomne, telefonicky alebo osobne. Ak napíšete, písomná alebo telefonická odpoveď sa má poskytnúť do 10 pracovných dní.

Informácie o otváracích hodinách a kontaktných údajoch sa uvádzajú na webovej lokalite Škótska súdna služba podľa miesta súdu a tribunálu.

Zamestnanci Škótskej súdnej služby, ktorí sú riadne vyškolení na poskytovanie administratívnych, technických a organizačných služieb potrebných na riadne fungovanie súdov sú k dispozícii a poskytujú tiež účinné a zdvorilé služby pre používateľov súdov. V tejto súvislosti sú na webovej lokalite Škótskej súdnej služby k dispozícii informácie o charte používateľov súdu.

Zamestnanci škótskych súdov a tribunálov nemajú právnické vzdelanie, a preto vám nemôžu poskytnúť právne poradenstvo. Ak potrebujete právne poradenstvo, Právnická spoločnosť Škótska (Law Society of Scotland) môže poskytnúť kontaktné údaje pre právnych zástupcov vo vašej oblasti a Škótska rada pre právnu pomoc môže poskytnúť informácie o oprávnenosti na právnu pomoc.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Návrh na súdne konanie musí byť podaný v anglickom jazyku. Konanie je vedené v angličtine za pomoci tlmočníkov, ak sa požadujú. Tlmočníkov platia účastníci konania. Potrebné formuláre na podanie žaloby musia byť súdu predložené osobne alebo poslané poštou.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Vo všeobecnosti, ak chcete podať návrh na uplatnenie pohľadávky musíte vyplniť formulár. V súdnom poriadku pre každý druh súdu sa uvádza, ktoré formuláre by sa mali použiť na účely podania žaloby na týchto súdoch.

Viac informácií o konkrétnych súdoch nájdete na webovej stránke: Škótska súdna služba.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Súdne poplatky musíte spravidla zaplatiť na začiatku konania. Poplatky sa líšia v závislosti od typu podanej žaloby a od súdu, na ktorom je žaloba podaná. Poplatky sú stanovené v sekundárnych právnych predpisoch (označené sú ako príkazy na úhradu poplatkov) a pravidelne sú aktualizované prostredníctvom príkazov na zmenu poplatku. Posledné aktuálne poplatky sú uvedené na webovej lokalite Škótskej súdnej služby.

Za určitých okolností môžete mať nárok na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Tieto okolnosti sú uvedené aj na webovej lokalite Škótskej súdnej služby.

Súdne konanie zahŕňa poplatky, môžu však by potrebné ďalšie výdavky. Strana, ktorá prehrá spor, bude zvyčajne povinná uhradiť súdne trovy a iné výdavky, ktoré vznikli strane, ktorá vyhrala spor, ako aj svoje vlastné náklady a výdavky. V niektorých prípadoch sudca má určitú právomoc voľne rozhodnúť o tom, koľko musí zaplatiť strana, ktorá prehrá spor. Strana, ktorá vyhrá spor, môže mať ešte povinnosť uhradiť náklady svojich vlastných svedkov alebo znalecké dôkazy.

Odmeny advokátov sa obvykle platia po ukončení prípadu. Ak váš prípad vyhráte, súd môže žalovanému nariadiť, aby zaplatil niektoré alebo všetky poplatky za vášho advokáta. Mali by ste mať na pamäti aj to, že aj keď súd môže vydať rozsudok vo váš prospech (to znamená nariadiť, aby vám žalovaný zaplatil), súd nepodnikne automaticky kroky na zabezpečenie úhrady týchto finančných prostriedkov. Ak žalovaný nezaplatí, budete musieť požiadať súd, aby prijal opatrenie (nazvané „vykonanie vášho rozsudku“), za ktorý budete musieť zaplatiť ďalší poplatok. Viac informácií o vykonávaní rozsudkov možno získať vo viacerých letákoch: Informačné materiály o vykonávaní rozsudkov

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

V občianskoprávnych veciach existujú rôzne typy finančných prostriedkov. Druh financovania a oprávnenosť na jeho získanie závisí od viacerých faktorov vrátane typu súdneho konania a príjmov žiadateľa. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke Škótskej rady pre právnu pomoc.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Žaloba sa začína doručením formulára, predvolania, nariadenia predvolania alebo návrhu žalovanému od navrhovateľa. Doručenie sa zvyčajne uskutoční poštou, ale môže sa uskutočniť prostredníctvom úradníka šerifského súdu alebo súdneho doručovateľa najvyššieho civilného súdu.

Ak sa formulár, predvolanie, nariadenie predvolania alebo návrh predkladá šerifskému tajomníkovi na oprávnenie (alebo na najvyšší civilný súd, v kanceláriách súdu na potvrdenie s pečiatkou), administratívni zamestnanci skontrolujú dokument, aby sa ubezpečili, že boli poskytnuté potrebné informácie. Administratívni zamestnanci neposkytujú právne poradenstvo vo veci samej. Po začatí konania súd ešte stále môže dospieť k záveru, že žaloba nebola správne podaná.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Dokumenty doručené žalovanému poskytnú žalovanému informácie o tom, ako sa obhajovať voči žalobe, v rámci akej lehoty a kedy sa uskutoční ďalšie pojednávanie vo veci.

Škótska súdna služba sa snaží všetky pojednávania uskutočniť čo najskôr. V občianskoprávnych veciach cieľ v súvislosti s pojednávaniami o dôkazoch je do 12 týždňov odo dňa, keď súd povolil pojednávanie o dôkazoch.

Súvisiace odkazy

Škótska súdna služba

Škótska rada pre právnu pomoc

Právnická spoločnosť Škótska (právni zástupcovia vrátane právnych zástupcov s rozšírenými právami na vypočúvanie)

Advokátska komora (poradca)

Posledná aktualizácia: 24/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.