Ako podať žalobu na súd

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Bolo by lepšie vyriešiť spor prostredníctvom postupov alternatívneho riešenia sporov. Spôsoby alternatívneho riešenia sporov (ARS) umožňujú, aby sa spory vyriešili bez zásahu súdu alebo aspoň bez rozhodnutia súdu vo veci samej. Medzi hlavné druhy alternatívneho riešenia sporov v Slovinsku patrí rozhodcovské konanie, mediácia a súdne konanie v širšom zmysle zamerané na podporu súdneho zmieru. Podľa zákona o alternatívnom riešení sporov (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) sú súdy prvého a druhého stupňa povinné umožniť účastníkom konania, aby v sporoch vyplývajúcich z obchodných, pracovných, rodinných a iných občianskoprávnych vzťahov využili metódy alternatívneho riešenia sporov s cieľom prijať a vykonať program alternatívneho riešenia sporov. V rámci tohto programu sú súdy povinné umožniť účastníkom konania využiť mediáciu, prípadne aj iné formy alternatívneho riešenia sporov.

Mediácia je urovnanie sporu za pomoci neutrálnej tretej strany, ktorá nemôže prijať záväzné rozhodnutie. Účastníci konania sa môžu dohodnúť na uzavretí dohody o riešení sporu vo forme priamo vykonateľnej notárskej zápisnice, urovnania sporu pred súdom alebo rozhodnutia v rozhodcovskom konaní na základe urovnania.

Účastníci konania môžu kedykoľvek v priebehu konania pred občianskym súdom uzavrieť dohodu o urovnaní predmetu sporu (súdny zmier). Dohoda o uzavretí súdneho zmieru predstavuje exekučný titul.

Viac informácií o tejto téme je možne nájsť v časti „Alternatívne riešenie sporov“.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Lehoty na začatie súdneho konania závisia od charakteru prípadu. Právny poradca alebo služba právnej pomoci môže objasniť otázky týkajúce sa lehôt a premlčacích lehôt. Viac informácií o tejto téme je možne nájsť v časti „Procesné lehoty“.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Viac informácií o tejto téme je možne nájsť v časti "Právomoci súdov".

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Viac informácií o tejto téme je možne nájsť v časti "Právomoci súdov".

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Viac informácií o tejto téme je možne nájsť v časti "Právomoci súdov".

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Účastníci konania môžu vystupovať na súdoch v Slovinsku sami s výnimkou konaní, ktoré zahŕňajú mimoriadne opravné prostriedky, kde môžu konať pred súdom len prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý je advokát, alebo ak účastník konania alebo jeho právny zástupca zložili štátne advokátske skúšky. Ak účastník konania chce, aby ho zastupoval zástupca, týmto sprostredkovateľom v konaniach pred miestnym súdom môže byť akákoľvek osoba s neobmedzenou právnou spôsobilosťou, zatiaľ čo v konaniach pred okresným, vyšším alebo najvyšším súdom môže ako zástupca vystupovať len advokát alebo iná osoba, ktorá zložila štátnu advokátsku skúšku.

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Žalobu možno zaslať príslušnému súdu poštou alebo doručiť priamo do podateľne. Pozri aj odpoveď č. 8.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

Úradným jazykom súdov v Slovinsku je slovinčina. V oblastiach, v ktorých žije maďarská alebo talianska etnická menšina, sa však ako úradný jazyk okrem slovinčiny používa aj maďarčina alebo taliančina. Žaloba musí byť vyhotovená v slovinskom jazyku a podpísaná žalobcom.

Originálny podpis žalobcu znamená vlastnoručný podpis, ako aj elektronický podpis, ktorý zodpovedá vlastnoručnému podpisu.

Návrh a takisto žaloba sa musia podať v písomnej forme. Za písomný návrh sa považuje rukou napísaný alebo vytlačený návrh, ktorý je vlastnoručne podpísaný navrhovateľom (návrh vo fyzickej podobe) alebo návrh v elektronickej podobe podpísaný pomocou elektronického podpisu, ktorý zodpovedá vlastnoručnému podpisu (návrh v elektronickej podobe). Návrh vo fyzickej podobe sa podáva poštou, pomocou komunikačných technológií, doručuje sa priamo orgánu alebo ho doručuje osoba, ktorá profesionálne vykonáva podávanie návrhov. Žaloba sa môže podať aj faxom.

Zákon umožňuje podávať aj elektronické návrhy, t. j. návrhy v elektronickej podobe a podpísané elektronickým podpisom, ktorý zodpovedá vlastnoručnému podpisu. Elektronické návrhy sa podávajú do súdneho informačného systému elektronickými prostriedkami. Informačný systém automaticky potvrdí prijatie návrhu navrhovateľovi.

Bez ohľadu na existujúce právne ustanovenia (zákony a vykonávacie nariadenia), ktoré sa týkajú všetkých občianskych a obchodných konaní, možno v súčasnosti prostredníctvom internetu alebo elektronicky začať len konania uvedené na webovom sídle elektronickej justície (eSodstvo): niektoré druhy vykonávacích konaní, podávanie návrhov a vydávanie rozhodnutí v konkurznom konaní a predkladanie návrhov na zápis do katastra nehnuteľností.

Na tieto účely existuje v Slovinsku webové sídlo elektronickej justície, ktoré umožňuje podávať písomné materiály v elektronickej forme: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

V Slovinsku sa žaloba nemusí podávať na osobitnom formulári; musí však obsahovať určité zákonom vymedzené prvky, niektoré sa vzťahujú na všetky žaloby a niektoré konkrétne na predmetnú žalobu. Žaloba teda musí obsahovať: označenie súdu, mená a adresy trvalého alebo prechodného pobytu účastníkov konania, mená právnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov, predmet sporu a obsah vyhlásenia. Musí takisto obsahovať osobné identifikačné číslo (EMŠO) účastníka konania, ak je tento účastník konania fyzická osoba zapísaná v centrálnom registri obyvateľstva; daňové číslo v prípade, ak účastník konania nie je zapísaný v centrálnom registri obyvateľstva, ale je zapísaný v daňovom registri; alebo dátum narodenia, ak účastník konania nie je zapísaný ani v centrálnom registri obyvateľstva, ani v daňovom registri (túto informáciu získa súd z úradnej moci). Ak je účastníkom konania právnická osoba, v žalobe sa musí uviesť názov alebo obchodné meno, sídlo podniku, obchodná adresa a registračné číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak má právnická osoba sídlo v Slovinsku. Ak je účastníkom konania živnostník (samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť v rámci organizovanej spoločnosti) alebo súkromný podnik (napr. doktor, notár, advokát, farmár alebo iná fyzická osoba, ktorá nie je živnostníkom a vykonáva povolanie), v žalobe sa musí uviesť sídlo, obchodná adresa a registračné číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak je osoba registrovaná v Slovinsku. Žaloba musí obsahovať aj konkrétnu požiadavku s uvedením hlavného predmetu sporu a vedľajšie nároky, skutočnosti na podporu požiadaviek žalobcu, dôkazy podporujúce tieto skutočnosti a podpis žalobcu. Ak príslušnosť súdu závisí od hodnoty predmetu a predmet sporu nie je peňažnej povahy, v žalobe sa musí uviesť aj hodnota predmetu. Návrhy, ktoré sa majú doručiť protistrane sa musia podať súdu v takom množstve kópií, aké je potrebné pre súd a protistranu a v takej forme, aby ich súd mohol doručiť. Uplatňuje sa to aj na prílohy.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Súdne poplatky sa musia zaplatiť pri podaní žaloby, protižaloby, návrhu na rozvod na základe vzájomnej dohody, žaloby obsahujúcej návrh na vydanie platobného rozkazu, návrhu na obnovu konania, návrhu na zabezpečenie dôkazov pred začatím občianskeho súdneho konania, návrhu na pokus o zmier, návrhu na oznámenie odvolania, odvolanie, návrhu na povolenie preskúmania a preskúmanie. Súdne poplatky sa musia uhradiť najneskôr v lehote určenej súdom v platobnom rozkaze na úhradu súdnych poplatkov.

Ak sa súdny poplatok neuhradí v tejto lehote a neexistujú žiadne podmienky, ktoré by umožnili odpustenie alebo odloženie poplatku, resp. zaplatenie poplatku v splátkach, podanie sa považuje za stiahnuté.

Náklady na súdne konanie hradí neúspešný účastník konania. Sprostredkovatelia, ktorí sú advokáti, dostanú uhradenú odmenu v súdnom konaní podľa zákona o tarifných odmenách advokátov (Zakon o odvetniški tarifi). Odmeny advokátov sú celkové náklady za služby advokáta a nevyhnutné výdavky na výkon práce plus DPH, ak je advokát platcom DPH v Slovinsku. V súlade s právnymi predpismi je advokát povinný vystaviť účastníkovi konania alebo zmluvnej strane faktúru s položkami za vykonanú právnickú službu alebo potvrdenie, v ktorom sa uvádza, že advokát prijal preddavok, najneskôr do ôsmeho dňa po poskytnutí služby alebo po zaplatení preddavku. Právna služba sa považuje za poskytnutú najneskôr vtedy, keď advokát splnil všetky povinnosti upravené v mandátnej zmluve alebo rozhodnutí príslušného orgánu. Advokát môže požiadať účastníka konania, aby zaplatil preddavok za požadovanú službu a súvisiace náklady pred ukončením konania.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Účastníci konania môžu požiadať o právnu pomoc, ktorá sa im poskytne, ak spĺňajú podmienky stanovené v zákone o bezplatnej právnej pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Viac informácií o tejto téme je možne nájsť v časti „Právna pomoc“.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Žaloba sa považuje za podanú, ak sa doručí príslušnému súdu. Ak sa žaloba zasiela poštou alebo telegraficky, dátum odoslania sa považuje za dátum doručenia súdu, ktorému je určená. Žalobca automaticky nedostane potvrdenie, že žaloba bola podaná. Ak sa žaloba doručí do poštovej schránky súdu, za okamih doručenia súdu sa považuje čas doručenia do poštovej schránky súdu, ktorému je určená.

V zákone o elektronických návrhoch (Zakon za vloge v elektronski obliki) sa stanovuje, že elektronické návrhy sa podávajú do súdneho informačného systému elektronickými prostriedkami. V tomto prípade sa za čas doručenia návrhu súdu, ktorému je určený, považuje okamih prijatia informačným systémom. Informačný systém automaticky potvrdí prijatie návrhu navrhovateľovi.

Je potrebné zdôrazniť, že aj napriek platným právnym ustanoveniam v súčasnosti nie je možné podať žalobu elektronickými prostriedkami v občianskych a obchodných veciach s výnimkou konaní týkajúcich sa katastra nehnuteľností, konkurzných konaní a vykonávacích konaní.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Ak sú udalosti viazané na prekluzívne lehoty, súd písomne upozorní účastníka konania a priloží právne upozornenie, v ktorom vysvetlí následky pre účastníka konania, ak nedodrží pokyny súdu.

Súvisiace odkazy

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Posledná aktualizácia: 03/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.