Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Ako podať žalobu na súd

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Musím sa bezpodmienečne obrátiť na súd alebo mám inú možnosť?

Spor je možné vyriešiť bez súdneho konania mediáciou – pozri „Mediácia v krajinách EÚ - Španielsko“.

O mediáciu je možné požiadať aj po začatí konania.

2 Je stanovená nejaká lehota, dokedy sa musím obrátiť na súd?

Lehoty na podanie žaloby na súde sa líšia v závislosti od veci. Otázka lehôt alebo premlčacích lehôt je z právneho hľadiska zložitá a odporúča sa obrátiť sa na advokáta alebo právne centrum, ktoré poskytuje informácie o prístupe k spravodlivosti.

Vo všeobecnosti a iba na ilustráciu:

 1. premlčacia lehota pre nároky zo zmluvných záväzkov je päť rokov;
 2. premlčacia lehota pre nároky na náhradu škody na základe mimozmluvnej zodpovednosti je jeden rok.

3 Mám sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte?

Ak sa rozhodnete riešiť spor prostredníctvom súdov, potom sa musíte obrátiť na súd v tomto členskom štáte.

4 Ak áno, na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na moje bydlisko a bydlisko odporcu alebo vzhľadom na iné aspekty môjho prípadu?

Pozri pravidlá súdnej právomoci na adrese „Súd ktorej krajiny má zodpovednosť - Španielsko“.

5 Na ktorý súd v tomto členskom štáte sa mám obrátiť vzhľadom na predmet žaloby a výšku hodnoty sporu?

Pozri pravidlá súdnej právomoci na adrese „Súd ktorej krajiny má zodpovednosť - Španielsko“.

6 Môžem žalobu podať sám alebo to musím urobiť cez sprostredkovateľa, napríklad cez advokáta?

Všeobecne platí, že ak sa chcete v Španielsku obrátiť na súd, musíte využiť služby:

 1. procesného zástupcu (procurador) a
 2. advokáta, ktorý vo vašom mene bude konať na súde.

Týchto odborníkov nepotrebujete v týchto prípadoch:

 1. ak výška nároku nepresahuje 2000 EUR;
 2. pri podaní návrhu podľa osobitného zrýchleného postupu nazývaného „konanie o platobnom rozkaze“ (monitorio), za predpokladu, že predložíte listinné dôkazy o dlhu. V týchto prípadoch neexistuje žiadne obmedzenie výšky nároku;
 3. pri podaní žiadosti o ochranné opatrenia pred začatím konania. Patria sem predbežné dočasné opatrenia v konaniach o neplatnosti manželstva, rozluke alebo v rozvodovom konaní. Opatrenia sú zamerané na riešenie najnaliehavejších osobných a finančných potrieb manželov a ich detí, keď jeden z manželov zamýšľa začať konanie o neplatnosti manželstva, rozluke alebo rozvodové konanie (pri vypracovaní všetkých písomností a následných úkonov sú nevyhnutné služby procesného zástupcu a advokáta).

7 Kde mám podať návrh na začatie konania: v podateľni, v kancelárii alebo na inom mieste?

Návrh sa musí podať do podateľne súdu v príslušnom mieste. Návrhom sa bude zaoberať:

 1. súdny tajomník zodpovedný za podateľňu a všeobecné spoločné služby; alebo
 2. úradník podateľne, ktorý je poverený konať pod dohľadom tajomníka a na jeho zodpovednosť.

Súdni tajomníci a úradníci poverení tajomníkmi sú jediní ľudia, ktorí môžu potvrdiť dátum a čas podania žalôb, dokumentov, na základe ktorých sa začína konanie, a akýchkoľvek iných dokumentov, ktoré sú predmetom prekluzívnych lehôt.

Žaloby v občianskych a obchodných veciach nie je možné podať žiadnemu inému verejnému subjektu vrátane zastupujúceho súdu.

8 V akom jazyku môžem podať návrh? Môžem podať návrh ústne alebo ho musím podať v písomnej forme? Môžem poslať návrh faxom alebo elektronickou poštou?

V súdnom konaní sa v zásade musí používať španielčina. V autonómnych oblastiach, ktoré majú svoj vlastný jazyk (Katalánsko, Valencia, Baleárske ostrovy, Galícia a Baskicko) sa môže používať aj ich príslušný jazyk.

Ktokoľvek iný, kto sa zúčastňuje na konaní, môže v písomnostiach aj na ústnom konaní používať buď španielčinu, alebo jazyk autonómnej oblasti, v ktorej prebieha konanie. Ak niekto nerozumie jazyku autonómnej oblasti, súd vymenuje tlmočníka, ktorý zabezpečí preklad do španielčiny. Takéto vymenovanie sa uskutoční, ak to je stanovené zákonom alebo na žiadosť osoby, ktorá tvrdí, že sa jej odopiera právo na riadny proces. Ak iná osoba ako účastník vypovedá v inom jazyku, pretože nehovorí španielsky alebo jazykom autonómnej oblasti, za zabezpečenie tlmočníka zodpovedá účastník, ktorý vypovedá.

Konanie sa musí vždy začať písomne na základe dokumentu nazývaného „žaloba“ (demanda). Ak ide o žalobu na sumu nepresahujúcu 2 000 EUR, môže to byť jednoduchý dokument. Musí obsahovať tieto informácie:

 1. osobné údaje a adresu žalobcu a osobné údaje a adresu druhej strany, ak sú známe a
 2. čo presne žalobca požaduje od druhej strany.

Ľudia, ktorí si nenajali procesného zástupcu, si môžu vybrať, či budú komunikovať so súdmi elektronicky. Spôsob komunikácie, ktorý si vybrali, môžu kedykoľvek zmeniť.

Všetci odborníci pracujúci v oblasti práva sú povinní na podanie počiatočného návrhu a ďalších dokumentov súvisiacich so žalobou, ako aj ďalších dokumentov používať elektronické systémy alebo systémy na diaľkové podávanie, aby sa zabezpečila pravosť podania a poskytol sa spoľahlivý záznam, že dokumenty boli zaslané a doručené v ich úplnosti, ako aj dátum ich zaslania a doručenia.

Komunikovať so súdmi elektronicky sú povinné aj tieto organizácie a jednotlivci:

 1. právnická osoba
 2. združenia bez právnej subjektivity;
 3. každý, kto vykonáva profesijnú činnosť, ktorá sa vyžaduje povinné členstvo v profesijnom združení, na konanie a komunikáciu so súdom v rámci jeho odbornej činnosti;
 4. notári a zapisovatelia registrov;
 5. každý, kto zastupuje niekoho, kto je povinný komunikovať so súdom elektronicky; a
 6. verejní činitelia pri konaní a komunikácii v rámci ich úradných povinností.

9 Sú nejaké osobitné tlačivá na podávanie žalôb, a ak nie, akým spôsobom musím podať návrh? Aké sú náležitosti návrhu?

Existujú štandardné formuláre a tlačivá na podanie žalôb, pokiaľ ide o sumy nepresahujúce 2 000 EUR, a takisto pre finančné nároky podané v rámci osobitného konania nazývaného „konanie o platobnom rozkaze“. Suma, ktorú si je možné nárokovať v rámci konania o platobnom rozkaze, nie je nijako obmedzená, ale musí sa predložiť listinný dôkaz o dlhu.

Tieto formuláre (spolu s používateľskými príručkami) sú k dispozícii na internete na adresách:

Juicio-Verbal (zjednodušené konanie)

Juicio Monitorio (platobný rozkaz)

Verejnosti sú k dispozícii v podateľniach súdov a spoločných centrách pre písomnosti v každom súdnom obvode.

Pri nárokoch nepresahujúcich 2000 EUR je to veľmi jednoduchý dokument. Musí obsahovať len osobné údaje žalobcu, osobné údaje druhej strany, ak sú známe, a presný opis toho, čo žalobca požaduje.

Pri nárokoch presahujúcich sumu 2000 EUR je dokument komplikovanejší, ktorý vypracuje advokát, pretože musí obsahovať aj opis skutkovej podstaty veci, právneho základu nároku a usporiadaný zoznam, ktorý obsahuje jasne identifikované predložené dokumenty a iné dôkazy.

V oboch prípadoch musia byť k počiatočnej žalobe priložené všetky listinné dôkazy na podporu nároku a všetky znalecké posudky alebo iné dôkazy týkajúce sa prípadu. Vo všeobecnosti sa tieto dokumenty s výnimkou veľmi špecifických prípadov nemôžu predložiť neskôr.

10 Budem musieť platiť súdne poplatky? Ak áno, kedy? Budem si musieť platiť advokáta už od začiatku?

Jednotlivci nemusia platiť poplatok.

Právnické osoby (spoločnosti, nadácie, združenia) musia zaplatiť poplatok za podanie žaloby na občianskom, obchodnom alebo sporovom správnom súde a za odvolanie proti rozsudku vynesenému sociálnymi súdmi. Na trestných súdoch sa neplatia žiadne poplatky. Viac informácií je k dispozícii na adrese:

Tasas judiciales (súdne poplatky).

V autonómnej oblasti Katalánsko musia poplatok platiť právnické osoby (ale nie jednotlivci):

Comunidad Autónoma de Cataluña. Tasa (autonómna oblasť Katalánsko – poplatky).

Neexistujú štandardné sadzby odmien advokátov. Výška poplatkov a spôsob platby sa stanovia na základe vzájomnej dohody s klientom.

Existuje štandardná sadzba poplatkov účtovaných procesnými zástupcami.

Arancel Procuradores (štandardné sadzby).

Odborníci pracujúci v oblasti práva vo všeobecnosti požadujú zálohovú platbu na pokrytie počiatočných nákladov, ktoré sa započítajú do celkových poplatkov. Konanie je rozdelené na jednotlivé fázy a odborníci vyžadujú od svojich klientov, aby na začiatku každej fázy zaplatili zodpovedajúci percentuálny podiel celkových poplatkov.

Odborníci zvyčajne nepožadujú plnú úhradu poplatkov pred ukončením konania.

11 Môžem požiadať o právnu pomoc?

Ľudia, ktorí preukážu, že nemajú prostriedky na to, aby sa obrátili na súd, majú nárok na právnu pomoc.

Justicia Gratuita (právna pomoc, ministerstvo spravodlivosti)

Ich prostriedky sa posúdia pomocou indexu nazývaného IPREM (verejný index základného príjmu).

Predpokladá sa, že jednotlivec nemá dostatočné prostriedky na to, aby sa obrátil na súd, ak ročný príjem jeho domácnosti zo všetkých zdrojov nie je vyšší ako:

 1. dvojnásobok indexu IPREM platného v čase podania návrhu, pokiaľ ide o jednotlivcov, ktorí nie sú súčasťou rodiny;
 2. dvaapolnásobok indexu IPREM platného v čase podania návrhu, pokiaľ ide o jednotlivcov, ktorí sú súčasťou rodiny, ktorá má menej ako štyroch členov.
 3. trojnásobok indexu IPREM, pokiaľ ide o jednotlivcov, ktorí sú súčasťou rodiny, ktorá má minimálne štyroch členov.

Ročný index IPREM na rok 2021 je 6 778.80 EUR (dvanásť splátok).

Nárok na právnu pomoc môžu mať aj niektoré neziskové organizácie.

12 Kedy sa moja žaloba úradne považuje za podanú? Dajú mi orgány vedieť, či bola alebo nebola moja záležitosť riadne podaná?

Žaloba sa považuje za úradne podanú od dátumu, keď bola predložená kancelárii súdneho úradníka a bolo vydané rozhodnutie o prijatí žaloby na spracovanie po tom, ako bolo potvrdené, že záležitosť patrí do právomoci súdu.

O rozhodnutí súdu o prijatí žaloby na spracovanie a o všetkých nasledujúcich rozhodnutiach budete upovedomený prostredníctvom vášho procesného zástupcu, ak ho máte. V prípade, že procesný zástupca nie je potrebný, budete upovedomený priamo prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou na adresu uvedenú v žalobe.

Ak žaloba obsahuje chybu, ktorá znamená, že nemôže byť prijatá na spracovanie, súd umožní opraviť žalobu v stanovenej lehote. Ak sa chyba nedá opraviť, súdny tajomník informuje sudcu, ktorý rozhodne, či povolí alebo nepovolí, aby sa pokračovalo v konaní.

13 Dostanem presné informácie o priebehu ďalších procesných úkonov (napríklad o lehote na podanie vyjadrenia k žalobe)?

Účastníci budú ihneď upovedomení o všetkých fázach alebo udalostiach v konaní, a to buď priamo, alebo prostredníctvom svojho procesného zástupcu, ak ho majú.

Vo všeobecnosti neexistuje stanovený časový rozvrh konania, ale existujú lehoty, ktoré sa musia dodržať.

Posledná aktualizácia: 29/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.