Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Predložitev zadeve sodišču

Anglija in Wales
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na sodišče ali obstaja druga možnost?

V Angliji in Walesu si vlada želi, da bi se spori lahko reševali hitro, učinkovito in gospodarno ter da bi bilo na voljo več možnosti, ne samo postopek pred sodišči. Pri alternativnem reševanju sporov (ARS) gre za reševanje težav in ne za vsiljevanje rešitev; v mnogih primerih je tako mogoče poiskati ustvarjalne in daljnosežne rešitve težav, ki jih v sodnem postopku ni mogoče obravnavati.

Primera ARS sta mediacija in arbitraža; ministrstvo za pravosodje je pripravilo tudi spletno stran usposobljenih mediatorjev, ki storitve opravljajo na podlagi drseče lestvice fiksnih taks. V sporih majhne vrednosti, pri katerih tožena stranka ugovarja zahtevku, je na voljo tudi brezplačna mediacija prek telefona, če se stranke z njo strinjajo. Če stranke poskušajo z ARS, vendar zadeve tako ne morejo rešiti, lahko zadevo nadaljujejo v sodnem postopku.

Postopek pri sodišču ureja pravilnik o civilnem postopku.

Informacije, navedene v nadaljevanju, so vam lahko v pomoč pri reševanju spora, vendar zagotavljajo le oris poteka postopka. Pri tem niso navedene vse podrobnosti predpisov, stroškov in postopkov, ki se uporabljajo pred sodiščem in ki lahko različno vplivajo na različne vrste zahtevkov. Opozoriti je treba, da tudi če v postopku uspete, vam sodišče ne more zagotoviti, da boste prejeli dolgovani denar.

2 Ali obstaja rok za vložitev tožbe pri sodišču?

Veljajo roki, v katerih je treba vložiti tožbo. Splošni rok je šest let od zadevnega datuma – na primer od datuma kršitve pogodbe ali nastanka škode ali včasih od odkritja škode. Glede obrekovanja velja rok enega leta, glede malomarnosti v zdravstvu in osebne poškodbe pa tri leta. Nekateri roki so navedeni v zakonu o zastaranju iz leta 1980, vendar ne vsi. Informacije o rokih lahko prejmete pri odvetniku, pravnem svetovalcu ali uradu za svetovanje državljanom v Združenem kraljestvu.

3 Ali se moram obrniti na sodišče v tej državi članici?

V večini primerov se obrnite na sodišče v državi članici, kjer je spor nastal. Izjeme od tega pravila se nanašajo na predmet spora[1], pri čemer obstaja evropski postopek v sporih majhne vrednosti, ki poteka večinoma pisno. Več informacij je na voljo pri evropskem potrošniškem centru v Združenem kraljestvu.

[1] Zadeve, ki se nanašajo na pogodbene obveznosti, odškodnino, varstvo potrošnikov, delovna razmerja, patente in blagovne znamke ter lastništvo ali najem nepremičnin.

4 Če je tako, na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na moje prebivališče in prebivališče nasprotne stranke ali glede na druge vidike moje zadeve?

Del 7 pravilnika o civilnem postopku ter njemu priložena navodila za delo v praksi (Practice Directions) so lahko v pomoč pri opredelitvi, kako in kje začeti postopek. Na spletni strani z naslovom Pristojnost je več informacij o posameznih sodiščih v Angliji in Walesu, pri katerih je treba vložiti tožbo. Naslovi sodišč so navedeni na spletišču ministrstva za pravosodje.

5 Na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na predmet tožbe in vrednost spornega predmeta?

V delu 7 in na spletni strani z naslovom Pristojnost je navedenih več informacij o tem, pri katerem sodišču v Angliji in Walesu je treba vložiti tožbo. Naslovi sodišč so navedeni na spletišču ministrstva za pravosodje.

6 Ali lahko tožbo vložim sam ali mora to storiti posrednik, na primer odvetnik?

Ne zahteva se, da osebo zastopa odvetnik, ali da si oseba zagotovi njegovo svetovanje; v preprostem primeru dolga se vam ni treba posvetovati s pravnim svetovalcem (solicitor). Na splošno pa velja, da če znesek presega 10 000 GBP in zlasti če gre za odškodninski zahtevek, se priporoča posvetovanje s pravnim svetovalcem.

Če zahtevani znesek ne presega 10 000 GBP, vendar nasprotna stran zahtevku ugovarja, se priporoča, da vas na obravnavo spremlja oseba, ki bo govorila v vašem imenu. Tako imenovani laični zastopnik je lahko vaš zakonec, sorodnik, prijatelj ali svetovalec.

Druge vrste zahtevkov, na primer v zvezi z osebnimi poškodbami, so lahko bolj zapletene, zato se priporoča strokovna pomoč ne glede na vrednost zahtevka.

Pri številnih vrstah zahtevkov obstaja protokol dejanj[1], ki jih morate opraviti preden vložite tožbo: na primer pisno obvestilo osebi, zoper katero vlagate zahtevek, s podobnostmi o zahtevku, izmenjava dokazov, omogočanje osebi vpogled v vašo zdravstveno dokumentacijo, če gre za osebno poškodbo, ter dogovor o medicinskem izvedencu, ki bo izdelal mnenje.

Ne pozabite, da morate zahtevek tudi dokazati. Za to potrebujete dokaze, na primer mnenje svojega zdravnika ali izjavo prič, ki so videle nesrečo. Realistično je treba oceniti tudi višino odškodnine, ki jo zahtevate. Predhodno posvetovanje s pravnim ali drugim svetovalcem o tem, ali je vredno vložiti tožbo ter če je, kako jo najbolje pripraviti, katere dokaze potrebujete in kolikšno odškodnino zahtevati, vam lahko prihrani veliko časa in denarja.

Če vlagate tožbo v imenu družbe z omejeno odgovornostjo, boste morda na obravnavi potrebovali pravnega svetovalca. To je odvisno od višine zahtevka in vrste obravnave.

[1] Obstaja še več vrst drugih protokolov, na primer glede sporov na področju gradbeništva in inženirstva, obrekovanja, zdravstva, poklicne malomarnosti in sodne presoje. Izvode vseh je mogoče dobiti pri sodišču ali na spletišču ministrstva za pravosodje.

7 Kje moram vložiti tožbo: v sprejemni pisarni, vložišču sodišča ali pri kakšnem drugem upravnem uradu?

Pravila o začetku civilnega postopka so določena v delu 7 pravilnika o civilnem postopku[1], pri tem pa je treba upoštevati tudi navodila za delo v praksi, priložena pravilniku. Osnovno pravilo je, da če ni v pravilu ali navodilu določeno drugače, se tožba v Angliji in Walesu vloži pri katerem koli središču za obravnave pri grofijskem sodišču (County Court); v praksi je treba denarne zahtevke grofijskemu sodišču predložiti prek spleta ali spletne strani Money Claims on Line (denarni zahtevki prek spleta) v Salfordu; obstaja pa tudi podoben spletni postopek za posestne zahtevke.

Nekatere tožbe, na primer take, ki se vlagajo na podlagi zakona o potrošniških kreditih[2], je treba vložiti pri središču za obravnave pri grofijskem sodišču glede na prebivališče ali kraj poslovanja toženca. Nekatera središča za obravnave imajo možnost elektronske komunikacije; pravila glede tega so določena v delu 5 pravilnika o civilnem postopku ter v njem priloženih navodilih za delo v praksi, s posebnimi pravili glede višjega sodišča. Podrobnosti glede višjega sodišča so navedene na tej spletni strani.

Sodno osebje vam ne more svetovati glede veljavnosti zahtevka, niti glede primernosti izbranega načina vložitve tožbe. Nasvet lahko pridobite pri uradu za svetovanje državljanom ali pri središču za pravno svetovanje.

[1]Op. cit.

[2] CPR (pravilnik o civilnem postopku) PD (navodila za delo v praksi) 7B5

8 V katerem jeziku lahko vložim tožbo? Je to mogoče storiti ustno ali jo je treba vložiti v pisni obliki? Ali jo lahko pošljem po telefaksu ali elektronski pošti?

Tožbo je treba vložiti pisno v angleščini; govorci valižanščine lahko uporabijo ta jezik. Kot je navedeno zgoraj, je s sodiščem mogoče komunicirati elektronsko; zahtevki in vloge med postopkom se lahko vlagajo elektronsko, prav tako je mogoča splošna elektronska komunikacija s sodiščem. Več informacij o tem je na voljo tukaj.

9 Ali za vložitev tožb obstajajo posebni obrazci? Če ne obstajajo, kako je treba zadevo predložiti? Ali obstajajo elementi, ki jih mora tožba vsebovati?

Na splošno je treba pred vložitvijo tožbe izpolniti obrazec N1; na voljo so tudi drugi obrazci za posamezna področja, na primer glede posesti. Obrazcu N1 so priložena navodila za tožnika. Po pomoč se lahko obrnete na urad za pomoč državljanom. V navodilih je podrobno navedeno, katere informacije je treba navesti. Ob vložitvi tožbe po pošti potrebujete en izvod zase, enega za sodišče in po enega za vsakega toženca. Sodišče zapečatene izvode vroči tožencem.

Obstaja več obrazcev, ki se uporabijo za druge vrste postopkov ali za poznejše faze postopka. Tudi ti so na voljo pri sodišču ali na spletišču ministrstva za pravosodje.

10 Ali bom moral plačati sodne takse? Če je tako, kdaj? Ali bom moral odvetnika plačati od same vložitve tožbe?

Ob vložitvi tožbe je običajno treba plačati takso. Višina takse je odvisna od vrednosti zahtevka. Če toženec sodbe ne izvrši ali če vašemu zahtevku ugovarja, boste morda morali plačati nadaljnje takse. Če v zadevi uspete, se takse prištejejo k znesku, ki vam ga dolguje toženec. Prizna se vam lahko tudi nadomestilo stroškov za izgubljeni čas dela, vendar tako nadomestilo ne pokrije vedno celotnega izgubljenega zneska.

V nekaterih okoliščinah, če na primer prejemate dohodkovno podporo, lahko zaprosite za oprostitev plačila takse. Vse informacije o sodnih taksah so na voljo v zloženki na spletišču ministrstva za pravosodje V njej je navedeno tudi, v katerem primeru vam takse ni treba plačati.

Lahko nastanejo še drugi stroški. Če toženec ugovarja vašemu zahtevku, boste morda potrebovali priče, ki bodo sodišču povedale, kaj se je zgodilo. Morda jim boste morali povrniti potne stroške za pot do sodišča in nazaj ter nadomestilo za izgubo zaslužka za navedeni dan. Če v zadevi uspete, lahko sodišče tožencu naloži vračilo takih stroškov.

Morda boste potrebovali tudi poročilo izvedenca, na primer zdravnika, mehanika ali geodeta. Morda boste morali takega izvedenca tudi povabiti na obravnavo, kjer bo predstavil dokaze v vašo korist. Povrniti mu boste morali stroške in plačati njegove storitve, vendar če v zadevi uspete, lahko sodišče tožencu naloži vračilo takih stroškov.

Če se vaš zahtevek glasi na določen denarni znesek in mu toženec, ki je fizična oseba, ugovarja, se postopek lahko prenese na sodišče, pristojno glede na toženčevo prebivališče. To lahko pomeni, da boste morali na vsak narok potovati. Če boste v zadevi uspešni, lahko morda zahtevate vračilo potnih stroškov in dela izgubljenega zaslužka.

Pri sporih majhne vrednosti so zneski nadomestil za priče, izvedence in pravno svetovanje omejeni.

Če angleščina ni vaš materni jezik in potrebujete tolmača, vam ga sodišče ne more zagotoviti. Poiskati ga boste morali sami in sami plačati njegove storitve.

Honorar odvetnika se običajno plača ob koncu postopka. Če boste v zadevi uspešni, lahko sodišče tožencu naloži plačilo dela ali celotnega honorarja vašega odvetnika. Če je vrednost vašega zahtevka manj kot 5 000 GBP, boste morali običajno storitve pravnega svetovalca plačati sami, tudi če v zadevi uspete. Opozoriti je treba, da tudi če sodišče odloči v vašo korist (in naloži tožencu plačilo), sodišče ne bo samodejno poskrbelo, da se plačilo izvede. Če toženec sodbe ne izvrši, boste morali od sodišča zahtevati, naj ukrepa (opravi izvršbo), za kar boste morda morali plačati dodatno takso. Več informacij o izvrševanju sodnih odločb je na voljo v številnih zloženkah.

11 Ali lahko zahtevam pravno pomoč?

V nekaterih civilnih zadevah so na voljo različne vrste omejenih sredstev za pravno pomoč. Vrsta sredstev in upravičenost do njih sta odvisna od številnih dejavnikov, vključno z vrsto tožbe in višino dohodkov tožnika. Več informacije je na voljo na naslednjem spletišču o (brezplačni) pravni pomoči.

12 Kdaj tožba velja za uradno vloženo? Ali me bodo organi obvestili o tem, ali je bila zadeva pravilno predložena?

Datum začetka postopka je datum, ko sodišče izda tožbeni obrazec. Sodišče datum izdaje tožbenega obrazca označi z datumskim žigom na obrazcu v sodnem spisu ali na dopisu, priloženem tožbenemu obrazcu, ko ga sodišče prejme. Če tožbeni obrazec ne vsebuje vseh potrebnih informacij ali če vsebuje očitne napake, sodišče tožbenega obrazca ne izda in vam ga vrne. Če sodišče izda tožbeni obrazec, vam pošlje obvestilo o izdaji, v katerem sta navedena datum izdaje in datum, ko je bil tožbeni obrazec poslan tožencu.

13 Ali bom prejel podrobne informacije o nadaljnjem poteku (npr. rokih za nadaljnja dejanja v postopku)?

Da.

Ko je tožba izdana in je tožencu vročen tožbeni obrazec N1 s prilogami, mora toženec v 14 dneh vložiti ugovor na tožbo in/ali ugovor glede pristojnosti. Po vložitvi ugovora na tožbo sodišče začasno opredeli vrsto postopka, v katerem se bo zadeva obravnavala, in izda vprašalnik z navodili, ki ga je treba v roku vrniti. Po prejemu vprašalnika z navodili se zadeva predloži ustreznemu sodišču; običajno je to lokalno središče za obravnavo pri grofijskem sodišču glede na prebivališče toženca. Sodišče stranke obvešča o vseh rokih, ki veljajo v postopku.

Sorodne povezave

Ustrezne povezave so navedene v zgornjih odgovorih. Tu so navedene splošnejše povezave:

Ministrstvo za pravosodje

(Brezplačna) pravna pomoč

Komisija za pravne storitve

Odvetniška zbornica Anglije in Walesa

Pravniška zbornica Anglije in Walesa

Svetovanje državljanom

Zadnja posodobitev: 18/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.