Predložitev zadeve sodišču

Francija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na sodišče ali obstaja druga možnost?

Morda je dejansko bolje uporabiti alternativne načine reševanja sporov. Glej to temo.

2 Ali obstaja rok za vložitev tožbe pri sodišču?

Zastaralni roki so odvisni od posameznega primera. Vprašanje zastaralnih rokov lahko razjasni pravni svetovalec ali urad za pomoč državljanom pri predložitvi zadev sodišču.

3 Ali se moram obrniti na sodišče v tej državi članici?

Glej temo „Katero sodišče je pristojno - Francija“.

4 Če je tako, na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na moje prebivališče in prebivališče nasprotne stranke ali glede na druge vidike moje zadeve?

Glej temo „Katero sodišče je pristojno - Francija“.

5 Na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na predmet tožbe in vrednost spornega predmeta?

Glej temo „Katero sodišče je pristojno - Francija“.

6 Ali lahko tožbo vložim sam ali mora to storiti posrednik, na primer odvetnik?

  • V nekaterih primerih vam mora od začetka postopka na sodišču pomagati odvetnik.

Načeloma vas mora pred združenim sodiščem zastopati odvetnik. Vendar obstaja nekaj izjem, na primer v zadevah, ki se nanašajo na poslovni najem, ali zadevah, ki so v pristojnosti sodnika za spore v zvezi z varstvom.

Pred sodnikom za družinske zadeve zastopanje po odvetniku ni obvezno v zvezi s prenosom roditeljske pravice, postopki po razvezi zakonske zveze, roditeljsko pravico, določitvijo prispevka k stroškom zakonske zveze in preživninsko obveznostjo.

Pred gospodarskim sodiščem, sodnikom za izvršbe, sodnikom za mladoletnike, socialnim sodiščem, delovnim sodiščem in sodiščem za kmetijska zemljišča zastopanje po odvetniku ni obvezno.

  • V skladu s francoskim pravom sta na voljo dva načina predložitve zadeve.

Na sodnega izvršitelja se je treba obrniti, kadar je treba postopek začeti s sodnim pozivom. Vendar se na sodnega izvršitelja ni treba obrniti, kadar se lahko postopek začne z vlogo ex parte ali skupno vlogo.

Opozoriti je treba, da je za izdajo začasnih odredb nujna predložitev zadeve sodišču na podlagi sodnega poziva.

Postopek za razvezo zakonske zveze se začne na podlagi sodnega poziva ali skupne vloge.

Sodniku za mladoletnike zadevo predloži eden od staršev, skrbnik ali mladoletnik sam z navadno vlogo.

Pred sodnikom za izvršbe je sodni poziv obvezen, razen v postopkih za izvršbo odločb, ki se nanašajo na izgon.

Pred gospodarskim sodiščem se postopek za izdajo plačilnega naloga, ki ga je mogoče na sodišču začeti z vložitvijo navadne vloge, nanaša na terjatve, ki izhajajo iz pogodbe, menice, zadolžnice ali listine o prenosu. V drugih zadevah se postopek začne s sodnim pozivom.

Na delovnem sodišču se lahko zahtevek vloži z vlogo, ki jo je mogoče (vendar ni nujno) poslati s priporočenim pismom.

Stranki lahko zadevo predložita sodišču za kmetijska zemljišča z vlogo ali po sodnem izvršitelju. Stranki lahko zadevo predložita sodišču tudi s skupno vlogo – skupnim dejanjem, s katerim sodniku predložita svoje zahteve. Ta vloga se predloži uradniku v tajništvu sodišča.

7 Kje moram vložiti tožbo: v sprejemni pisarni, vložišču sodišča ali pri kakšnem drugem upravnem uradu?

Za kakršne koli informacije se je treba obrniti na sprejemno pisarno posameznega sodišča. Poleg tega je brezplačno pravno svetovanje na voljo na večini sodišč, v centrih za pravno pomoč in na sedežih občin.

Za vložitev zahtevka pri sodiščih se je treba obrniti na tajništvo sodišča.

8 V katerem jeziku lahko vložim tožbo? Je to mogoče storiti ustno ali jo je treba vložiti v pisni obliki? Ali jo lahko pošljem po telefaksu ali elektronski pošti?

Edini sprejemljivi jezik je francoščina. Stranki lahko na obravnavi pomaga tolmač, po drugi strani pa sodnikom ni treba uporabiti tolmača, če poznajo jezik, v katerem se stranka izraža.

Tožba je pisna.

V skladu s trenutno veljavnimi predpisi predložitev zadeve civilnemu sodišču po telefaksu ali elektronski pošti ni mogoča.

Od začetka leta 2021 je na portalu za državljane, ki so v sodnem postopku, na voljo spletna storitev za predložitev zadeve. Ta portal je na voljo za vložitev premoženjskopravnega zahtevka po prejemu sodnega obvestila žrtvi, vloge pri skrbniškem sodišču za upravljanje ukrepov varstva odraslih oseb in predložitve zadev z vlogo sodniku za družinske zadeve za postopke brez obveznega zastopanja po odvetniku.

9 Ali za vložitev tožb obstajajo posebni obrazci? Če ne obstajajo, kako je treba zadevo predložiti? Ali obstajajo elementi, ki jih mora tožba vsebovati?

Francoski center za registracijo in revizijo obrazcev (CERFA) zagotavlja obrazce za predložitev zadev sodiščem z vlogo. Tožba mora vsebovati podatke o tožniku in nasprotni stranki ter vse listine, ki zadevajo predmet spora in jih je treba, odvisno od primera, predložiti v tajništvu sodišča ob začetku postopka ali sodniku na obravnavi.

10 Ali bom moral plačati sodne takse? Če je tako, kdaj? Ali bom moral odvetnika plačati od same vložitve tožbe?

Dostop do sodnega varstva na prvi stopnji je brezplačen. Praviloma za procesna dejanja državi ni treba plačati nobenih taks, razen na gospodarskih sodiščih, kjer se zaračunajo sodne takse.

Stroški so izdatki, ki nastanejo zaradi vodenja postopka. Ti vključujejo nadomestila pričam, nagrade izvedencem ter stroške sodnih izvršiteljev in odvetnikov, ki ne vključujejo honorarjev. Nekatere stroške je treba plačati ob začetku postopka ali med postopkom. Sodnik ob koncu postopka plačilo stroškov praviloma naloži stranki, ki ni uspela, razen če je ta upravičena do pravne pomoči.

Honorarji odvetnika se določijo v dogovoru s stranko. Odvetnik lahko zahteva predujem, to je znesek, ki ga mora njegova stranka plačati vnaprej ali med zastopanjem kot predplačilo.

11 Ali lahko zahtevam pravno pomoč?

Če sredstva prosilca za pravno pomoč ne presegajo zgornje meje za upravičenost, ki se vsako leto določi znova, lahko prosilec prejme pravno pomoč (1 043 EUR v letu 2020 za popolno pravno pomoč in do 1 564 EUR za delno pravno pomoč). Pragovi se lahko spremenijo glede na družinske razmere tožnika (glej temo „Pravna pomoč – Francija“).

12 Kdaj tožba velja za uradno vloženo? Ali me bodo organi obvestili o tem, ali je bila zadeva pravilno predložena?

Zadeva se predloži sodišču:

  • s predložitvijo izvoda sodnega poziva v tajništvu sodišča;
  • z vložitvijo ali evidentiranjem vloge v tajništvu sodišča.

Vložnik ne prejme nobene potrditve glede veljavnosti njegove predložitve.

13 Ali bom prejel podrobne informacije o nadaljnjem poteku (npr. rokih za nadaljnja dejanja v postopku)?

Vse informacije o stanju postopka in datumu, ki je bil določen za obravnavo, je mogoče dobiti v tajništvu sodišča.

Sorodne povezave

Spletišče ministrstva za pravosodje

Zadnja posodobitev: 08/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.