Predložitev zadeve sodišču

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na sodišče ali obstaja druga možnost?

Na Portugalskem se za reševanje spora ni treba nujno obrniti na sodišče. Obstajajo naslednji načini alternativnega reševanja sporov:

 • arbitražni centri,
 • storitve mediacije,
 • mirovna sodišča in
 • podporni sistemi za prezadolženost.

Za zagotavljanje podpore pri vzpostavitvi takih zunajsodnih pravnih sredstev reševanja sporov in njihovo uporabo v praksi je pristojen urad za alternativno reševanje sporov (Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, GRAL).

Informacije o tem, kako uporabiti enega od načinov alternativnega reševanja sporov, so na voljo tukaj.

2 Ali obstaja rok za vložitev tožbe pri sodišču?

Da. V skladu z zakonom je treba pravico do sodnega varstva uveljavljati znotraj določenega roka, nato ta pravica zastara.

 • Splošna pravila o zastaralnih rokih so določena v členu 332 in 327(2) civilnega zakonika (Código Civil, CC).
 • Posebna pravila v zvezi z zastaralnimi roki veljajo za:
 1. pravico do vložitve tožbenega zahtevka za izpodbijanje pravnih dejanj (člen 618 CC);
 2. tožbene zahtevke za razveljavitev prodaje poškodovanega blaga (člen 917 CC);
 3. tožbene zahtevke za preklic donacij (člen 976 CC);
 4. pravico do odpovedi najemnih pogodb (člen 1 085 CC);
 5. tožbene zahtevke za ohranitev in vračilo imetja (člen 1 282 CC);
 6. tožbene zahtevke v zvezi s kršitvijo obljube sklenitve zakonske zveze (člen 1 595 CC);
 7. tožbene zahtevke za razveljavitev zakonske zveze zaradi nenavzočnosti prič (člen 1 646 CC);
 8. tožbene zahtevke za izpodbijanje očetovstva (člena 1 842 in 1 843 CC);
 9. tožbene zahtevke za ugotovitev dedne nevrednosti (člen 2 036 CC);
 10. tožbene zahtevke za zmanjšanje vrednosti daril, ki presega razpoložljivi del zapuščine (člen 2 178 CC);
 11. tožbene zahtevke za odločitev o določbah oporoke (člen 2 248 CC) ter
 12. tožbene zahtevke za razveljavitev oporoke ali njenih določb (člen 2 308 CC).

3 Ali se moram obrniti na sodišče v tej državi članici?

Da. Portugalska so sodišča mednarodno pristojna v naslednjih primerih:

 • kadar je mogoče tožbo vložiti pri portugalskem sodišču v skladu s pravili o portugalski krajevni pristojnosti iz portugalske zakonodaje;
 • kadar se je dejansko stanje, ki je podlaga za tožbo, ali katero koli dejstvo, povezano z njim, zgodilo na portugalskem ozemlju;
 • kadar se lahko zatrjevana pravica uveljavlja le s predlagano tožbo na portugalskem ozemlju ali kadar ima tožnik precejšnje težave v zvezi z vložitvijo tožbe v tujini, ker obstaja pomembna osebna ali stvarna povezava med predmetom spora in portugalskim pravnim sistemom.

Splošna pravila o mednarodni pristojnosti portugalskih sodišč so določena v členih 59, 62, 63 in 94 zakonika o civilnem postopku (Código de Processo Civil, CPC).

4 Če je tako, na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na moje prebivališče in prebivališče nasprotne stranke ali glede na druge vidike moje zadeve?

Za podroben odgovor na to vprašanje glej informativni list na tej strani z naslovom „Katero sodišče je pristojno“.

5 Na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na predmet tožbe in vrednost spornega predmeta?

Za podroben odgovor na to vprašanje glej informativni list na tej strani z naslovom „Katero sodišče je pristojno“.

6 Ali lahko tožbo vložim sam ali mora to storiti posrednik, na primer odvetnik?

Načeloma lahko stranke postopek pred sodiščem začnejo same.

V primerih iz členov 40 in 58 CPC je obvezno zastopanje po odvetniku.

7 Kje moram vložiti tožbo: v sprejemni pisarni, vložišču sodišča ali pri kakšnem drugem upravnem uradu?

Načeloma se začetna vloga vloži pri sodišču elektronsko, v skladu s pogoji iz odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013, Elektronska obdelava sodnih zadev.

Člen 144(7) določa primere, v katerih je mogoče tožbene zahtevke pri sodišču vložiti na enega od naslednjih načinov:

 • vloga v sodni pisarni;
 • vloga s priporočeno pošto;
 • vloga po telefaksu.

8 V katerem jeziku lahko vložim tožbo? Je to mogoče storiti ustno ali jo je treba vložiti v pisni obliki? Ali jo lahko pošljem po telefaksu ali elektronski pošti?

V skladu s členom 133 CPC je jezik, ki se uporablja za sodna pisanja, portugalščina.

Tuji državljani, ki jih je treba zaslišati pred portugalskim sodiščem, smejo uporabljati drug jezik, če ne govorijo portugalščine.

Oblika procesnih aktov: načeloma so lahko procesni akti v ustni ali pisni obliki. Izbrati je treba obliko, ki najbolje ustreza želenemu cilju (člen 131 CPC).

Načini za predložitev procesnih aktov sodišču: glej odgovor na vprašanje 7.

9 Ali za vložitev tožb obstajajo posebni obrazci? Če ne obstajajo, kako je treba zadevo predložiti? Ali obstajajo elementi, ki jih mora tožba vsebovati?

Da. Poleg obrazcev, ki jih določa zakonodaja Evropske unije, se na Portugalskem uporabljajo posebni obrazci za izvršilne ukrepe, te obrazce pa je mogoče dobiti na portalu Citius.

Nacionalna zakonodaja določa, da se za procesne akte lahko uporabijo predloge, ki jih je odobril pristojni organ; vendar se za obvezne štejejo le obrazci v zvezi z dokumenti sodne pisarne (člen 131 CPC).

V pisanje je treba vključiti naslednje informacije:

 • V začetni vlogi mora tožnik:

(a) navesti sodišče in oddelek, pri katerem se vloži tožba, ter opredeliti stranke z navedbo njihovih imen, prebivališča ali sedeža. V zvezi s tožnikom (in, kjer je to mogoče, drugimi strankami) je treba navesti tudi matično in davčno številko, poklic in delovno mesto;

(b) navesti službeni naslov svojega pravnega zastopnika;

(c) navesti vrsto tožbe;

(d) navesti bistvena dejstva, na katerih temelji tožba, in pravne razloge, ki so podlaga za tožbo;

(e) oblikovati zahtevek;

(f) navesti znesek zahtevka;

(g) imenovati sodnega izvršitelja, ki je odgovoren za vročitev poziva, ali pravnega zastopnika, ki je odgovoren za njegovo uveljavljanje.

 • Toženec mora pri izpodbijanju zadeve:

(a) opredeliti zadevo;

(b) navesti dejanske in pravne razloge za izpodbijanje tožnikovega zahtevka;

(c) navesti bistvena dejstva, na katerih temelji vloženi ugovor, ter

(d) predložiti seznam prič in zahtevati druga dokazna sredstva. Če toženec vloži nasprotno tožbo in tožnik nanjo odgovori, lahko toženec spremeni prvotni dokazni predlog.

10 Ali bom moral plačati sodne takse? Če je tako, kdaj? Ali bom moral odvetnika plačati od same vložitve tožbe?

Da, praviloma je treba plačati sodne takse. Stroški postopka vključujejo sodne takse, izdatke in stroške stranke.

Najpomembnejša pravila v zvezi s stroški postopka so v bistvu določena v členih 145, 529, 530, 532 in 533 CPC ter v uredbi o stroških postopka.

Sodne takse se plačajo v naslednjih fazah postopka (člen 14 uredbe o stroških postopka):

Zadeve, v katerih je treba obvezno imenovati pravnega zastopnika:

 • Prvi ali edini obrok sodnih taks je treba plačati do izdaje zadevnega postopkovnega akta.
 • Če je treba plačati drugi obrok, je treba to storiti v desetih dneh od obvestila o končni obravnavi.

Zadeve, v katerih ni treba obvezno imenovati pravnega zastopnika:

 • Če pisanje vloži neposredno stranka, plačilo sodne takse za uvedbo postopka zapade šele po obvestilu, v katerem so določeni desetdnevni rok za plačilo in ustrezne kazni, če se plačilo ne izvede.

Pripomoček za izračun sodnih taks je na voljo tukaj.

Nagrada odvetnikov je vključena v stroške stranke, ki jih v skladu s členom 533 CPC nosi stranka, ki v postopku ni uspela.

Stranke, ki so upravičene do povračila stroškov, morajo sodišču in stranki, ki v postopku ni uspela, v skladu s pogoji in roki iz člena 25 uredbe o stroških postopka poslati podrobno opredeljen račun z opisom postavk.

11 Ali lahko zahtevam pravno pomoč?

Da, lahko, če izpolnjujete pogoje za odobritev pravne pomoči.

Zakon št. 34/2004 z dne 29. julija 2004, ki ureja dostop do prava in sodnega varstva, določa zahteve za vloge za pravno pomoč in opredeljuje zadevno ureditev.

Vlogo za pravno pomoč je treba predložiti portugalski službi za socialno varnost (Segurança Social).

Obrazec za vložitev vloge za pravno pomoč, zakonodaja, ki se uporablja, in praktični vodnik so na voljo tukaj.

12 Kdaj tožba velja za uradno vloženo? Ali me bodo organi obvestili o tem, ali je bila zadeva pravilno predložena?

Šteje se, da je tožba uradno vložena takoj, ko se začetna vloga šteje za vloženo, in sicer:

 • kadar se vloga vloži elektronsko, se šteje, da je vložena na dan pošiljanja;
 • kadar se vloga vloži v sodni pisarni, se šteje, da je vložena na dan vložitve;
 • kadar se vloga vloži s priporočeno pošto, se šteje, da je vložena na dan vpisa v zadevno poštno evidenco;
 • kadar se vloga vloži po telefaksu, se šteje, da je vložena na dan pošiljanja.

(Člena 259 in 144 CPC)

Sodna pisarna je zadolžena za ustrezne ukrepe za vabilo toženca in obvestitev tožnika o:

 • sprejetih ukrepih in, če toženec ni bil vabljen, razlogih za to;
 • vložitvi odgovora na tožbo, če je toženec to storil.

(Člena 226 in 575 CPC)

13 Ali bom prejel podrobne informacije o nadaljnjem poteku (npr. rokih za nadaljnja dejanja v postopku)?

Da. Stranki imata pravico preučiti spis in vpogledovati vanj. Te informacije mora zagotoviti sodna pisarna (člen 163 CPC).

Sodnik na predhodni obravnavi (ali z izdajo obvestila) določi izvedbo dejanj na končni obravnavi, število narokov in njihovo predvideno trajanje ter, po posvetovanju z vključenimi odvetniki, zadevne datume (člena 591 in 593 CPC).

Zakonodaja, ki se uporablja

 

Opozorilo

Informacije, ki jih vsebuje ta informativni list, za kontaktno točko in sodišča niso zavezujoče. Preveriti je treba tudi veljavno zakonodajo in njene poznejše spremembe.

Zadnja posodobitev: 10/08/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.