Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Predložitev zadeve sodišču

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na sodišče ali obstaja druga možnost?

Reševanje spora na sodišču bi moralo biti skrajno sredstvo. Najprej bi bilo treba proučiti druge načine za rešitev zadeve. Če vam kdo na primer dolguje denar, lahko tej osebi pošljete dopis z navedbo zneska dolga, namena dolga in korakov, ki ste jih že naredili za njegovo izterjavo. Opozorite lahko, naj dolžnik dolg poravna do določenega datuma, saj boste v nasprotnem primeru začeli sodni postopek. Razmislite lahko tudi o alternativnem reševanju sporov. Za več informacij si oglejte dokument s ključnimi informacijami o alternativnem reševanju sporov.

2 Ali obstaja rok za vložitev tožbe pri sodišču?

V škotskem pravu obstajajo roki oziroma zastaralni roki, znotraj katerih je treba vložiti tožbo na sodišču. Ti izhajajo iz pravnega pojma zastaranja. Roki, ki se uporabljajo, so odvisni od zakonodaje. Ali za tožbo, ki jo želite vložiti, veljajo posebni roki, lahko izveste pri odvetniku ali v posvetovalnici za državljane (Citizens Advice).

3 Ali se moram obrniti na sodišče v tej državi članici?

V zakonodaji EU obstajajo posebni predpisi, ki določajo, v kateri državi članici je treba vložiti zahtevek.

Splošne informacije o tem, katero sodišče obravnava katere vrste zadev na Škotskem, so na voljo v zavihku: „Pristojnost“.

4 Če je tako, na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na moje prebivališče in prebivališče nasprotne stranke ali glede na druge vidike moje zadeve?

Splošne informacije o tem, katero sodišče obravnava katere vrste zadev na Škotskem, so na voljo v zavihku: „Pristojnost“.

5 Na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na predmet tožbe in vrednost spornega predmeta?

Splošne informacije o tem, katero sodišče obravnava katere vrste zadev na Škotskem, so na voljo v zavihku: „Pristojnost“.

6 Ali lahko tožbo vložim sam ali mora to storiti posrednik, na primer odvetnik?

Na škotskih civilnih sodiščih ni obvezno, da ima oseba pravnega zastopnika.

Oseba, ki na sodišču nastopi brez pravnega zastopanja, je „oseba brez pravnega zastopnika“ (party litigant). Nekaj posebnih smernic za osebe brez pravnega zastopnika je na voljo na spletišču višjega sodišča (Court of Session): Smernice za osebe brez pravnega zastopnika.

7 Kje moram vložiti tožbo: v sprejemni pisarni, vložišču sodišča ali pri kakšnem drugem upravnem uradu?

Najprej se obrnite na upravno osebje sodišča. S sodiščem lahko stopite v stik pisno, po telefonu ali osebno. Po pisnem stiku vam bo sodišče poskušalo odgovoriti pisno ali po telefonu v 10 delovnih dneh.

Informacije o uradnih urah in kontaktni podatki so na voljo na spletišču škotske sodne službe: Scottish Courts and Tribunals Service pod zavihkom Lokacije sodišč (Court and Tribunal Locations).

Osebje škotske sodne službe je ustrezno usposobljeno za izvajanje upravnih, tehničnih in organizacijskih storitev, potrebnih za nemoteno delovanje sodišče, ter učinkovito in spoštljivo sodeluje z uporabniki sodišča. V zvezi s tem ostaja listina uporabnikov sodišča, ki je na voljo na spletišču škotske sodne službe: Scottish Courts and Tribunals Service.

Osebje škotske sodne službe ni pravno usposobljeno, zato ne more zagotavljati pravnega svetovanja. Če potrebujete pravno svetovanje, vam lahko odvetniško združenje Škotske (Law Society of Scotland) zagotovi kontaktne podatke o odvetnikih na vašem območju, škotski odbor za pravno pomoč (Scottish Legal Aid Board) pa informacije o upravičenosti do pravne pomoči.

8 V katerem jeziku lahko vložim tožbo? Je to mogoče storiti ustno ali jo je treba vložiti v pisni obliki? Ali jo lahko pošljem po telefaksu ali elektronski pošti?

Vloge za sodne postopke morajo biti predložene v angleščini. Postopki potekajo v angleščini, po potrebi prek tolmačenja. Tolmače plačajo stranke v tožbi. Ustrezni obrazci za vložitev tožbe morajo biti predloženi osebno ali poslani na sodišče.

9 Ali za vložitev tožb obstajajo posebni obrazci? Če ne obstajajo, kako je treba zadevo predložiti? Ali obstajajo elementi, ki jih mora tožba vsebovati?

Na splošno je treba zahtevek vložiti na izpolnjenem obrazcu. Poslovnik sodišča za vsako vrsto sodišča določa, katere obrazce je treba uporabiti za začetek postopka na določenem sodišču.

Za več informacij o posameznih sodiščih glej spletišče škotske sodne službe: Scottish Courts and Tribunals Service.

10 Ali bom moral plačati sodne takse? Če je tako, kdaj? Ali bom moral odvetnika plačati od same vložitve tožbe?

Sodne takse je običajno treba plačati na začetku postopka. Takse se razlikujejo glede na vrsto tožbe in sodišče, na katerem so vložene. Določene so v sekundarni zakonodaji (t. i. predpisi o taksah) in se redno posodabljajo s predpisi o spremembah taks. Za posodobljene takse glej spletišče škotske sodne službe: Scottish Courts and Tribunals Service.

V nekaterih primerih ste lahko upravičeni do oprostitve plačila sodnih taks. Ti so prav tako navedeni na spletišču škotske sodne službe.

Sodni postopki vključujejo takse, vendar to morda ne bodo vaši edini stroški. Stranka, ki v postopku ne uspe, je običajno odgovorna za plačilo sodnih stroškov in drugih stroškov, ki jih je imela stranka, ki v postopku uspe, ter za plačilo svojih stroškov in izdatkov. V nekaterih primerih ima sodnik možnost odločanja o tem, koliko mora plačati stranka, ki v postopku ne uspe. Stranka, ki v postopku uspe, bo morda morala vseeno kriti stroške svojih prič ali izvedenskih dokazov.

Odvetniški stroški se običajno plačajo na koncu postopka. Če ste v postopku uspeli, lahko sodišče toženi stranki odredi plačilo dela ali celotnih stroškov vašega odvetnika. Upoštevati je treba tudi, da lahko sodišče sicer odloči v vašo korist (kar pomeni, da mora tožena stranka plačati vam), vendar ne bo samodejno sprejelo ukrepov za zagotovitev, da vam bo ta denar izplačan. Če tožena stranka ne plača, boste morali sodišče zaprositi za postopek (t. i. izvršbo vaše sodbe), za katerega boste morda morali plačati novo takso. Več informacij o izvrševanju sodb je na voljo v številnih zloženkah: zloženke o izvrševanju sodb.

11 Ali lahko zahtevam pravno pomoč?

V civilnih zadevah so na voljo različne vrste pravnega financiranja. Vrsta financiranja in upravičenost do njegovega prejemanja sta odvisni od številnih dejavnikov, vključno z vrsto tožbe in dohodkom vložnika. Več informacij je na voljo na spletišču škotskega odbora za pravno pomoč: Scottish Legal Aid Board.

12 Kdaj tožba velja za uradno vloženo? Ali me bodo organi obvestili o tem, ali je bila zadeva pravilno predložena?

Tožba je sprožena, ko tožeča stranka toženi stranki vroči obrazec, vabilo na narok, sodni poziv ali zahtevek. Vročitev se običajno izvede po pošti, lahko pa jo izvede tudi sodni izvršitelj ali sodni vročevalec.

Kadar se obrazec, vabilo na narok, sodni poziv ali zahtevek predloži v vročitev uradniku grofijskega sodišča (ali se na višjem sodišču predloži v podpis sodnemu uradu), upravno osebje preveri, ali pisanje vsebuje vse potrebne informacije. Upravno osebje ne zagotavlja pravnega svetovanja o vsebini zadeve. Po začetku tožbe lahko sodišče še vedno ugotovi, da tožba ni bila pravilno vložena.

13 Ali bom prejel podrobne informacije o nadaljnjem poteku (npr. rokih za nadaljnja dejanja v postopku)?

Pisanja, vročena toženi stranki, bodo tej stranki zagotovila informacije o tem, kakšno obrambo naj izbere, v kakšnem časovnem okviru in kdaj bo potekala naslednja obravnava zadeve.

Škotska sodna služba poskuša čim hitreje organizirati vse obravnave. V civilnih zadevah poskuša obravnave dokazov organizirati v 12 tednih od datuma, ko sodišče odobri obravnavo dokazov.

Sorodne povezave

Scottish Courts and Tribunals Service

Škotski odbor za pravno pomoč

Odvetniško združenje Škotske (Law Society of Scotland) (odvetniki, vključno s tistimi z razširjenimi pravicami do nastopa)

Odvetniški zbor Škotske (Faculty of Advocates) (svetovanje)

Zadnja posodobitev: 24/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.