Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Predložitev zadeve sodišču

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na sodišče ali obstaja druga možnost?

Spore je mogoče reševati brez sodnega postopka, na primer z mediacijo – glej Mediacija v državah EU - Španija.

Stranke lahko za mediacijo zaprosijo tudi po začetku sodnega postopka.

2 Ali obstaja rok za vložitev tožbe pri sodišču?

Roki za vložitev tožbe pri sodišču se razlikujejo glede na zadevo. Vprašanje rokov ali zastaralnih rokov je pravno zapleteno, zato se je priporočljivo posvetovati z odvetnikom ali pravno službo, ki zagotavlja informacije o dostopu do sodnega varstva.

Praviloma in zgolj informativno:

 1. zastaralni rok za tožbe za uveljavljanje pogodbenih dolgov je pet let;
 2. zastaralni rok za tožbe za uveljavljanje nepogodbene odškodnine je eno leto.

3 Ali se moram obrniti na sodišče v tej državi članici?

Če se odločite za reševanje spora na sodišču, se morate obrniti na sodišče v tej državi članici.

4 Če je tako, na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na moje prebivališče in prebivališče nasprotne stranke ali glede na druge vidike moje zadeve?

Glej pravila o pristojnosti v informativnem listu Katero sodišče je pristojno - Španija.

5 Na katero sodišče v tej državi članici se moram obrniti glede na predmet tožbe in vrednost spornega predmeta?

Glej pravila o pristojnosti v informativnem listu Katero sodišče je pristojno - Španija.

6 Ali lahko tožbo vložim sam ali mora to storiti posrednik, na primer odvetnik?

Praviloma za vložitev tožbe pri sodišču v Španiji potrebujete:

 1. procesnega pooblaščenca (procurador) in
 2. odvetnika, ki bo za vas deloval na sodišču.

Ti pravni strokovnjaki niso potrebni v naslednjih zadevah:

 1. kadar zahtevani znesek ne presega 2 000 EUR;
 2. za vložitev vloge v okviru posebnega hitrega postopka, znanega kot „postopek za izdajo plačilnega naloga“ (monitorio), če predložite listinske dokaze o dolgu. Pri tem višina zahtevka ni omejena;
 3. za vložitev predloga za nujne ukrepe pred začetkom postopka. To zajema začasne ukrepe v postopku za razveljavitev zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razvezo zakonske zveze. Ukrepi so namenjeni obravnavanju najnujnejših osebnih in finančnih potreb zakoncev in njunih otrok, kadar namerava eden od zakoncev začeti postopek za razveljavitev zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razvezo zakonske zveze (posredovanje teh strokovnjakov bo potrebno pri vseh nadaljnjih pisanjih in ukrepih).

7 Kje moram vložiti tožbo: v sprejemni pisarni, vložišču sodišča ali pri kakšnem drugem upravnem uradu?

Tožbe je treba vložiti v sodnem tajništvu krajevno pristojnega sodišča. Tožbo bo obravnaval:

 1. sodni tajnik, pristojen za sodno tajništvo in splošne skupne službe, ali
 2. sodni referent, imenovan za delovanje pod nadzorom in odgovornostjo sodnega tajnika.

Sodni tajniki in sodni referenti, ki jih imenujejo prvi, so edini, ki lahko potrdijo datum in čas, ko so bili vloženi zahtevki, vloge za začetek postopka in katere koli druge listine, za katere veljajo obvezni roki.

Civilnih ali gospodarskih zahtevkov ni mogoče vložiti pri nobenem drugem javnem organu, niti pri sodišču za skrbništvo.

8 V katerem jeziku lahko vložim tožbo? Je to mogoče storiti ustno ali jo je treba vložiti v pisni obliki? Ali jo lahko pošljem po telefaksu ali elektronski pošti?

Načeloma je treba v sodnih postopkih uporabljati španščino. V avtonomnih skupnostih, ki imajo svoj jezik (Katalonija, Valencia, Balearski otoki, Galicija in Baskija), se lahko uporablja tudi njihov jezik.

Vsi drugi, ki sodelujejo v postopku, lahko v pisanjih in ustnih navedbah uporabljajo bodisi španščino bodisi jezik avtonomne skupnosti, v kateri poteka postopek. Če oseba ne razume jezika avtonomne skupnosti, sodišče imenuje tolmača za tolmačenje v španščino, kadar tako določa zakon ali na zahtevo osebe, ki zatrjuje kršitev pravice do obrambe. Če katera koli druga oseba, ki ni stranka v postopku, priča v drugem jeziku, ker ne govori španskega jezika ali jezika avtonomne skupnosti, je za zagotovitev tolmača odgovorna stranka, ki predlaga to pričanje.

Postopek se mora vedno začeti pisno s tako imenovanim „zahtevkom“ (demanda), kar je enostavno za zadeve v vrednosti pod 2 000 EUR. Vsebovati mora naslednje informacije:

 1. tožnikove osebne podatke in naslov ter osebne podatke in naslov nasprotne stranke, če so znani, ter
 2. kaj natančno tožnik zahteva od nasprotne stranke.

Osebe, ki jih ne zastopa procesni pooblaščenec, se lahko odločijo, ali bodo s sodiščem komunicirale elektronsko ali ne. Svojo odločitev lahko kadar koli spremenijo.

Vsi pravni strokovnjaki morajo uporabljati elektronske ali telematske sisteme sodišč za vložitev prvotne vloge in nadaljnjih zahtevkov ter drugih listin za zagotovitev verodostojnosti predloženih dokumentov in zanesljivega dokaza, da so bili dokumenti v celoti poslani in prejeti, ter datuma njihovega pošiljanja in prejetja.

S sodišči morajo elektronsko komunicirati tudi naslednje organizacije in posamezniki:

 1. pravna oseba;
 2. subjekti, ki niso pravne osebe;
 3. strokovnjaki, ki delajo na področjih, za katera se zahteva vpis v register poklicne organizacije, za vse formalnosti in dejanja, ki jih izvajajo s sodno službo v okviru svoje poklicne dejavnosti;
 4. notarji in registrarji;
 5. pooblaščenci zainteresirane strani, ki morajo s sodno službo komunicirati po elektronski poti; ter
 6. uradniki javne uprave za vsa dejanja in ukrepe, ki jih izvajajo zaradi svojega položaja.

9 Ali za vložitev tožb obstajajo posebni obrazci? Če ne obstajajo, kako je treba zadevo predložiti? Ali obstajajo elementi, ki jih mora tožba vsebovati?

Obstajajo standardni obrazci in tiskovine za vložitev zahtevkov za zneske, ki ne presegajo 2 000 EUR, in finančne zahtevke, vložene v okviru posebnega postopka, znanega kot „postopek za izdajo plačilnega naloga“. Znesek, ki se lahko zahteva v postopku za izdajo plačilnega naloga, ni omejen, vendar pa je treba predložiti listinske dokaze o dolgu.

Ti obrazci so (skupaj z navodili za uporabnike) na voljo na spletnih naslovih:

Juicio-Verbal (za majhne zahtevke)

Juicio Monitorio (za posebni postopek)

Javnosti so na voljo tudi v sodnih tajništvih in osrednjih službah za vsako sodno okrožje.

Za zahtevke, ki ne presegajo 2 000 EUR, je to zelo preprost dokument. Vsebovati mora le tožnikove osebne podatke, osebne podatke nasprotne stranke, če so znani, in natančen opis tožnikove zahteve.

Za zahtevke, ki presegajo 2 000 EUR, je dokument bolj zapleten in ga mora sestaviti odvetnik, saj mora vključevati tudi opis dejstev zadeve, pravne razloge za zahtevek ter urejen seznam, iz katerega so jasno razvidni listine in drugi predloženi dokazi.

V obeh primerih morajo biti prvotnemu zahtevku priloženi vsi listinski dokazi v podporo zahtevku ter vsa poročila izvedenskih prič ali drugi dokazi, povezani z zadevo. Praviloma teh listin ni mogoče predložiti pozneje, razen v zelo posebnih primerih.

10 Ali bom moral plačati sodne takse? Če je tako, kdaj? Ali bom moral odvetnika plačati od same vložitve tožbe?

Fizičnim osebam ni treba plačati takse.

Pravne osebe (družbe, fundacije, združenja) morajo plačati takso za vložitev zahtevka pri civilnih, gospodarskih ali upravnih sodiščih in za vložitev pritožbe zoper sodno odločbo, ki jo je izdalo socialno sodišče. Na kazenskih sodiščih taks ni. Več informacij je na voljo na spletnem naslovu:

Tasas judiciales (sodne takse)

V avtonomni skupnosti Katalonija morajo takso plačati pravne osebe (fizične osebe pa ne):

Comunidad Autónoma de Cataluña. Tasa (avtonomna skupnost Katalonija. Takse)

Standardne tarife za odvetniške nagrade ne obstajajo. Višina nagrade in način plačila se določita v dogovoru s stranko.

Obstaja pa standardna tarifa za nagrade, ki jih zaračunajo procesni pooblaščenci:

Arancel Procuradores (standardna tarifa)

Pravni strokovnjaki običajno zahtevajo predujem za kritje začetnih stroškov, ki se potem odšteje od skupne nagrade. Postopek je razdeljen v faze. Pravni strokovnjaki lahko od svojih strank zahtevajo, naj na začetku vsake faze plačajo ustrezni delež skupne nagrade.

Običajno plačilo celotne nagrade zahtevajo šele, ko je zadeva končana.

11 Ali lahko zahtevam pravno pomoč?

Osebe, ki lahko dokažejo, da nimajo sredstev za sodni postopek, so upravičene do pravne pomoči.

Justicia Gratuita (pravna pomoč, ministrstvo za pravosodje)

Njihova sredstva se ocenijo na podlagi tako imenovanega kazalnika IPREM (večnamenski javni kazalnik prihodkov).

Za fizično osebo se šteje, da nima sredstev za sodni postopek, kadar njen letni dohodek gospodinjstva iz vseh virov znaša največ:

 1. dvakratnik kazalnika IPREM, ki velja ob vložitvi vloge, za fizične osebe, ki niso del družinske enote;
 2. dvainpolkratnik kazalnika IPREM, ki velja ob vložitvi zahteve, če so zadevne osebe del katere koli vrste družinske enote z manj kot štirimi člani;
 3. trikratnik kazalnika IPREM za fizične osebe, ki so del družinske enote, v kateri so najmanj štiri osebe.

Letni kazalnik IPREM za leto 2021 je 6 778,80 EUR (dvanajst obrokov).

Do pravne pomoči so lahko upravičene tudi nekatere nepridobitne organizacije.

12 Kdaj tožba velja za uradno vloženo? Ali me bodo organi obvestili o tem, ali je bila zadeva pravilno predložena?

Tožba se šteje za uradno vloženo od datuma, ko je bila predložena sodnemu tajništvu in je bil po potrditvi, da zadeva spada v pristojnost sodišča, izdan sklep o dopustitvi postopka v zvezi z zahtevkom.

O odločitvi sodišča, da zahtevek sprejme v postopek, in vseh nadaljnjih odločitvah boste obveščeni prek svojega procesnega pooblaščenca, če ga imate. Če procesni pooblaščenec ni potreben, boste obveščeni neposredno s priporočeno pošto s povratnico, poslano na naslov, naveden v zahtevku.

Če zahtevek vsebuje napako, zaradi katere ga ni mogoče vzeti v postopek, sodišče določi rok, v katerem jo je treba odpraviti. Če napake ni mogoče odpraviti, sodni tajnik sodišča obvesti sodnika, ta pa odloči o dopustitvi ali zavrženju zahtevka.

13 Ali bom prejel podrobne informacije o nadaljnjem poteku (npr. rokih za nadaljnja dejanja v postopku)?

Stranke bodo nemudoma obveščene o vseh fazah postopka ali dogodkih v postopku, bodisi neposredno bodisi prek svojega procesnega pooblaščenca, če ga imajo.

Praviloma ni določenega urnika za obravnavo zahtevka, vendar pa je treba upoštevati nekatere roke.

Zadnja posodobitev: 29/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.