Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning innan man går till domstol.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden varierar från fall till fall. Denna fråga kan besvaras av en juridisk rådgivare.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Se ”Domstolarnas behörighet”.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se ”Domstolarnas behörighet – Österrike”.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se ”Domstolarnas behörighet – Österrike”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

När talan i civil- och handelsrättsliga tvister som ska avgöras i domstol väcks vid distriktsdomstol (Bezirksgericht) ska en advokat underteckna stämningsansökan avser ett belopp över 5 000 euro (distriktsdomstolar är i regel behöriga att handlägga mål som gäller högst 15 000 euro). Denna skyldighet att biträdas av advokat gäller inte vid talan, oavsett värde (även över 15 000 euro), som måste väckas vid distriktsdomstolarna (bl.a. tvister mellan makar, registrerade partner och familjemedlemmar, tomtgränstvister, egendomsrättsliga tvister, tvister som grundar sig på ett avtalsförhållande mellan skeppare, transportörer, hotellägare och deras kunder, passagerare och gäster samt tvister gällande defekta kreatur).

Skyldigheten att biträdas av advokat gäller heller inte vid (icke tvistiga förfaranden (civilrättsliga fastställelseförfaranden, som är mer flexibla och mindre formella än tvistemålsförfaranden enligt civilprocesslagen) (särskilt tvister mellan makar, registrerade partner och tvister som rör barn, frågor som rör skydd för hjälpbehövande vuxna, kvarlåtenskapsfrågor, frågor som rör fastighets- och företagsregister och utomrättsliga besittningsrättsärenden m.m.).

I de fall mål vid distriktsdomstol inte kräver biträde av advokat kan vem som helst själv skriftligen väcka talan och inge stämningsansökan.

När det gäller civil- och handelsrättsliga angelägenheter som ska avgöras i domstol ska stämningsansökningar som inkommer till regiondomstolar i regel alltid vara undertecknade av en advokat. Vid regiondomstolarna handläggs mål som inte omfattas av distriktsdomstolarnas behörighet samt, oberoende av tvistens värde, mål om industriell äganderätt och om illojal konkurrens samt mål om förbudsförelägganden när talan har väckts av konsumentorganisationer.

Skyldigheten att biträdas av advokat gäller inte i arbetsrättsliga mål och socialmål (förfaranden enligt den österrikiska lagen om arbets- och socialdomstolar, ASGG) där talan ska väckas vid regiondomstolar, dvs. skyldigheten gäller särskilt inte när en arbetstagare väcker talan mot sin arbetsgivare på grund av anställningsförhållandet.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Stämningsansökan ska sändas till domstolen per post. Vill någon personligen inge ansökan kan vederbörande göra detta i domstolens reception eller via det brevinkast som finns där.

Om skyldighet att biträdas av advokat inte föreligger kan parten även framföra sin ansökan muntligt vid den för förfarandet behöriga distriktsdomstolen eller i den distriktsdomstol inom vars domkrets han eller hon är bosatt.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Vid alla domstolar används tyska som officiellt språk. Vid vissa domstolar tillåts dessutom burgenlandkroatiska, ungerska eller slovenska som officiellt språk för språkminoriteter.

Stämningsansökan och andra ansökningar ska vara skriftliga och egenhändigt undertecknade. Om skyldighet att biträdas av advokat inte föreligger kan stämningsansökan och andra ansökningar även framföras muntligen - jfr fråga 7 - vid behörig distriktsdomstol. Stämningsansökan kan även inges på elektronisk väg via det slutna kommunikationssystemet Elektronischer Rechtsverkehr (ERV). Dock måste man först anmäla sig till systemet (vilket är avgiftsbelagt och därför bara meningsfullt om det är aktuellt med flera stämningsansökningar till österrikiska domstolar). Ansökan får inte inges per e-post och en sådan ansökan kan inte korrigeras sedan fristen löpt ut. En ansökan per fax uppfyller heller inte de formella kraven i civilprocesslagen, men om originalen lämnas därefter in anses dock tidsfristen ha hållits.

Sedan början av 2013 går det att lämna in inlagor och bilagor till domstolar och allmänna åklagare med hjälp av id-kortsfunktionen (chipkort eller mobiltelefonsignatur) med hjälp av formulären på webbplatsen Elektronische Eingaben an Gerichte und Staatsanwaltschaften (www.eingaben.justiz.gv.at).

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

De enda obligatoriska formulären är de för ansökningar om villkorade betalningsförelägganden. Talan om fordran på upp till 75 000 euro måste väckas genom ansökan om betalningsföreläggande inom ett förfarande för betalningsföreläggande (Mahnverfahren). Formulären kan fås från domstolarna eller skrivas ut från det österrikiska justitieministeriets webbplats (http://www.justiz.gv.at/).

Icke-obligatoriska formulär finns för ansökan om domstolsbeslut om uppsägning av hyresavtal för bostad eller affärslokal.

I princip får alla handlingar som lämpar sig som bevisning i målet bifogas stämningsansökan (varvid dessa handlingar ska lämnas in i lika många exemplar som själva stämningsansökan, se fråga 12). Eventuella skriftliga avtal om behörig domstol eller inhemsk jurisdiktion kan bifogas stämningsansökan. Detsamma gäller skriftliga avtal om platsen för avtalets fullgörande, om käranden vill att domstolen på den orten ska vara behörig, och andra särskilda omständigheter som kan ligga till grund för vilken domstol som ska vara behörig eller vilket förfarande som ska användas (t.ex. det speciella förfarandet för indrivning av växelfordringar (Wechselmandatsverfahren)).

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

I civilmål ska domstolsavgiften betalas i samband med att talan väcks. Den är ett schablonbelopp för kostnaderna i första instans. Avgiftens storlek är i regel beroende av tvistens värde och kan betalas i samband med stämningsansökan antingen i domstolen (kontant eller med bank-/kreditkort) eller genom inbetalning på domstolens konto, varvid det ska anges att betalningen avser ”domstolsavgift” (Gerichtsgebühren) och vilka som är parter i målet.

Hur advokatarvodet ska betalas avtalas på individuell basis. Detsamma gäller storleken på arvodet (såvida den inte avtalats enligt lagen om advokattariffer eller generella arvodeskriterier (Allgemeinen Honorar-Kriterien). Ersättning från motparten kan i regel inte komma i fråga förrän målet har utmynnat i en lagakraftvunnen dom, varvid graden av framgång i målet är avgörande för ersättningens storlek.

11 Kan jag få rättshjälp?

Rättshjälp ges till personer som inte skulle kunna betala rättegångskostnaderna utan att riskera sitt livsnödvändiga uppehåll. Ansökan om rättshjälp görs muntligen eller skriftligen vid den domstol där målet tas upp eller kommer att tas upp. Om denna domstol har sitt säte utanför den domkrets där personen bor permanent eller tillfälligt kan ansökan även göras vid distriktsdomstolen i personens domkrets.

Om förutsättningarna uppfylls avseende ekonomi och innehåll kan ansökan om rättshjälp göras redan innan stämningsansökan lämnas in, för stämningsansökan och/eller hela det fortsatta förfarandet.

Mer information om rättshjälp finns på justitieministeriets webbplats http://www.justiz.gv.at), under fliken Bürgerservice (medborgarservice). Där går det även att hämta det formulär som ska användas för ansökan, vilket också innehåller viktig information och anvisningar.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts den dag då stämningsansökan har inkommit hos behörig (eller åtminstone på papperet behörig) domstol. Talan anses ha väckts på rätt sätt om den inte föranleder omedelbar avvisning eller komplettering (dvs. om den verkar uppfylla kraven för att kunna handläggas). Stämningsansökan ska i regel lämnas in i lika många exemplar som det finns parter i rättegången (ett exemplar till domstolen, ett till varje part). Om stämningsansökan har brister i fråga om form eller innehåll, är det troligt att domstolen meddelar vilka kompletteringar som krävs och vad som händer om en komplettering inte lämnas in i tid. Bekräftelse på att domstolen har mottagit stämningsansökan lämnas bara på begäran. Inom det slutna kommunikationssystemet Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) tillämpas dock automatisk bekräftelse.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Vid förfaranden om betalningsföreläggande innehåller ansökningsformuläret redan en begäran om en giltig kopia av betalningsföreläggandet. Följaktligen får sökanden automatiskt antingen en giltig kopia av betalningsföreläggandet (exekutionstiteln) eller en kopia av eller ett meddelande om svarandens invändningar, oftast med en kallelse till muntlig förhandling (inledningen på det ordinarie förfarandet). För förfaranden vid distriktsdomstol finns det för närvarande inte någon frist för att sända en sådan kallelse, men vid regiondomstol är fristen minst 3 veckor.

Vid ansökan om domstolsbeslut om uppsägning av hyresavtal för en lägenhet eller affärslokal krävs separat ansökan för att erhålla en verkställbar kopia av uppsägningsbeslutet. Om den uppsagda parten invänder i tid (inom fyra veckor) erhåller den uppsägande parten automatiskt ett meddelande om detta, vanligen med en kallelse till muntlig förhandling.

I samband med mål vid distriktsdomstol underrättas den svarande (med undantag för vissa särskilda förfaranden som betalningsförelägganden och uppsägningsförfaranden) normalt sett automatiskt om stämningsansökan sedan den inkommit till domstolen (och eventuellt kompletterats) och kallas samtidigt till en muntlig förhandling. I samband med detta kallar domstolen även käranden. I mål vid regiondomstolarna åtföljs en delgivning alltid av en uppmaning till svaranden att svara skriftligen. Samtidigt påpekas det att det är nödvändigt att ha advokat. Om svaranden underlåter att svara inom utsatt tid, avkunnas på den kärandes begäran en tredskodom; i annat fall avbryts handläggningen av målet. Om svaranden går i svaromål inom utsatt tid, erhåller käranden en kopia av svaromålet och samtidigt ofta en kallelse till muntlig förhandling.

Genom att under kontorstid vända sig till domstolens kansli och ange diarienummer (eller referens) kan parterna erhålla exakta uppgifter om den tidsplan för handläggningen som redan fastställts av domstolen eller om vilket skede målet befinner sig i (gäller samtliga skeden av målets handläggning).

Vid det första sammanträdet (den första sessionen i den muntliga förhandlingen) diskuteras målets fortsatta handläggning med parterna, särskilt med avseende på tidsplanen. Det råder närvaroplikt för parterna, såvida deras ombud inte är tillräckligt informerade om sakförhållandet. Därefter fattar domstolen beslut i form av ett handläggningsschema som förs till protokollet. En kopia av protokollet från sammanträdet skickas till parterna (eller deras ombud). Eventuella ändringar i programmet ska meddelas parterna och vid behov diskuteras med dem.

Senaste uppdatering: 11/03/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.