Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Det finns även alternativa system för tvistlösning (se Behörighet).

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Tidsfristerna för domstolsärenden skiljer sig åt beroende på typen av ärende (se Tidsfrister). För mer information om tidsfrister, rådfråga en advokat.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Se Behörighet.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se Behörighet – Bulgarien.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se Behörighet – Bulgarien.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

En talan inför domstol kan väckas av käranden personligen eller via ett behörigt ombud. Den rättegångsfullmakt som utfärdats för ombudet bör bifogas ansökan.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Ansökningar bör inges till domstolens reception eller kansli personligen eller via ett behörigt ombud. Ansökningarna tas emot av domstolens personal, vanligen domstolshandläggare, under domstolens öppettider. Ansökningar kan också inges per post till domstolens kansli.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Ansökningar bör inges skriftligen till domstolen och måste vara avfattade på bulgariska. Ansökningar får skickas per post men inte per fax eller e-post. Enligt civilprocesslagen måste alla handlingar som parterna inger på ett annat språk åtföljas av översättningar till bulgariska vilka har vidimerats av parterna.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Ansökningar bör inges skriftligen. Det finns inga särskilda blanketter för detta, förutom mallar (som godkänts av justitieministeriet) för exekutionstitlar, ansökningar om utfärdande av exekutionstitlar och andra handlingar för ansökningar om exekutionstitlar enligt civilprocesslagen. I civilprocesslagen anges ett antal minimikrav som ansökningar måste uppfylla, men inga bestämmelser finns för själva blanketten. Enligt civilprocesslagen måste en ansökan innehålla följande uppgifter: uppgift om vilken domstol som avses; kärandens och svarandens namn och adress, deras juridiska ombud eller fullmaktshavare, i tillämpliga fall, kärandens personnummer och kärandens fax och telexnummer, i förekommande fall; det belopp som ansökan avser när en bedömning är möjlig; en redogörelse av de omständigheter som ansökan baseras på, ansökans sakfråga och underskrift av den person som inger ansökan. I ansökan måste käranden ange vilken bevisning som inges och vilka fakta som han/hon avser styrka genom denna samt lägga fram all skriftlig bevisning som han/hon förfogar över.

Ansökan måste undertecknas av käranden eller kärandens ombud. Om talan väcks av ett ombud på kärandens vägnar måste ansökan åtföljas av en rättegångsfullmakt där det bekräftas att ombudet är behörigt att väcka talan. Om käranden inte vet hur ansökan ska undertecknas eller inte kan göra detta, bör den undertecknas av en behörig person. Skälen till att käranden inte har undertecknat ansökan ska då anges. Ansökan ska inges till domstolen i lika många kopior som det finns svarande.

Ansökan måste åtföljas av en rättegångsfullmakt när ansökan inges av ett ombud, en handling som styrker betalning av statliga pålagor och avgifter samt kopior av ansökan med bilagor, en kopia till varje svarande.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Domstolsavgifter måste betalas för att väcka talan. Avgifternas storlek beror på beloppet i ansökan och på rättegångskostnaderna. När ansökans belopp inte kan bedömas fastställs domstolsavgifterna av domstol. Ansökans belopp anges av fordringsägaren. Ansökans belopp motsvarar den monetära bedömning som gjorts av sakfrågan.

Svaranden och domstolen får på eget initiativ ställa frågor om ansökans belopp senast vid den första förhandlingen. Om det angivna beloppet är orealistiskt fastställs beloppet av domstolen. Det finns två typer av domstolsavgifter: enkla och proportionella. Enkla avgifter fastställs utifrån de materiella, tekniska och administrativa kostnaderna för förfarandena. Proportionella avgifter baseras på det belopp som står på spel. Beloppet drivs in vid ingivandet av en ansökan om skydd eller rättsmedel och vid utfärdandet av den handling för vilken avgifter betalas, enligt ministerrådets taxa.

Domstolsavgifter betalas i regel genom banköverföring till domstolens konto när ansökan inges. Varje part måste betala delgivningskostnaderna till domstolen i förskott. På båda parternas begäran eller på domstolens initiativ ska samtliga kostnader bäras av båda parter eller av endast en part, beroende på omständigheterna.

Domstolsavgifter och domstolskostnader behöver inte betalas av fordringsägare som är arbetstagare, anställda och medlemmar av kooperativ när det gäller ansökningar till följd av anställningsförhållanden, underhållsbidrag, talan som väckts av åklagare, av kärande i en talan om otillbörligt vållad skada till följd av brott, i samband med en lagakraftvunnen dom, eller av ett särskilt ombud utsett av domstol till en part vars adress är okänd.

Domstolsavgifter och domstolskostnader påförs inte fysiska personer som enligt domstolen inte har tillräckliga medel. Vid ansökningar om betalningsbefrielse tar domstolen hänsyn till personens och familjens inkomst, styrkta tillgångar, civilstånd, hälsotillstånd, sysselsättning, ålder med mera. I dessa fall betalas rättegångskostnaderna med öronmärkta medel i domstolens budget. Om gäldenären inger en ansökan om inledande av konkursförfaranden tas inga domstolsavgifter ut. Avgifterna dras av från tillgångarna när egendomen delas upp i enlighet med handelslagen (Targovski zakon).

Om en ansökan godtas helt eller delvis beslutar domstolen att svaranden ska betala käranden en del av rättegångskostnaderna i proportion till i vilken utsträckning ansökan godtagits (domstolsavgifter, advokatarvoden samt avgifter för domstolsinställelse och bevisupptagning). Om käranden har beviljats kostnadsfri rättshjälp ska svaranden ersätta kostnaderna i proportion till ansökan. När ärendet avbryts har svaranden rätt till ersättning för kostnader, och när domstolen avslår en ansökan har svaranden rätt att begära ersättning för ådragna kostnader i proportion till den avvisade ansökan.

Advokatarvodet bestäms av klienten och advokaten och betalas i regel när rättsskyddsavtalet undertecknas enligt betalningsvillkoren.

11 Kan jag få rättshjälp?

Se ”Rättshjälp”.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Ansökningar och annan korrespondens som mottas per post och handlingar som lämnas personligen under domstolens öppettider registreras av domstolen i loggboken för inkommande korrespondens samma dag som de mottas. En talan anses officiellt ha väckts den dag då ansökan har kommit in till domstolen. Om ansökan skickas med post eller tas emot av fel domstol anses ansökan ha inkommit det datum då ansökan sändes per post eller det datum då fel domstol mottog den. Domstolen kontrollerar att ansökan är korrekt. Om en ansökan är felaktig eller om inte alla nödvändiga handlingar har bifogats, blir käranden ombedd att åtgärda bristerna inom en vecka. Vidare informeras käranden om huruvida han/hon kan få rättshjälp. Om kärandens adress inte angetts och domstolen inte känner till denna delges detta i ett meddelande på en särskild plats vid domstolen under en veckas tid. Om käranden inte kan åtgärda bristerna inom vederbörlig tid skickas ansökan tillbaka tillsammans med bilagorna. Om kärandens adress är okänd bevaras ansökan i domstolsregistret så att käranden kan få tillgång till denna. Detsamma gäller om det konstateras brister i ansökan under förfarandet. Talan anses ha väckts det datum då den ändrade ansökan mottas.

Om domstolen vid sin granskning anser att ansökan är otillåtlig kommer den att skicka tillbaka denna. Det faktum att ansökan skickas tillbaka till käranden innebär inte att ansökan inte kan inges på nytt till domstolen. I ett sådant fall anses dock talan ha väckts det datum då ansökan ingavs på nytt.

De rättsliga myndigheterna skickar inte ut någon bekräftelse på att talan anses ha väckts på riktigt sätt, men vissa förfaranden följs som visar att så är fallet. Så snart ansökan har upprättats och ingetts på riktigt sätt och alla nödvändiga handlingar har bifogats, skickar domstolen en kopia till svaranden. Kopian innefattar bilagorna till ansökan. Svaranden ombeds inge ett skriftligt svar inom en månad och informeras om vilka uppgifter svaret måste innehålla. Svaranden informeras också om konsekvenserna av att inte svara eller utöva sina rättigheter och om huruvida han/hon uppfyller kraven för rättshjälp. Svarandens skriftliga svar bör innehålla följande: en uppgift om vilken domstol som avses och ärendenummer, svarandens namn och adress, hans/hennes juridiska ombud eller fullmaktshavare, i tillämpliga fall, svarandens ståndpunkt när det gäller ansökans tillåtlighet och grunder, svarandens ståndpunkt när det gäller de omständigheter som ansökan grundas på, argument mot ansökan och de omständigheter som denna grundas på samt underskrift av den person som ingav svaret. I sitt svar på ansökan måste svaranden ange vilken bevisning som inges och vilka fakta som han/hon avser styrka genom denna samt lägga fram all skriftlig bevisning som han/hon förfogar över. Svaret måste åtföljas av en rättegångsfullmakt när ansökan inges av ett ombud samt kopior av svaret med bilagor, en kopia till varje kärande. Om inte svaranden inom angiven tid inger ett skriftligt svar, lägger fram en ståndpunkt, gör invändningar, bestrider riktigheten i en handling som ingetts tillsammans med ansökan, utövar sin rätt att inge en motansökan eller tilläggsansökan eller kallar en tredje part som är behörig att ingripa till hans/hennes förmån, förlorar svaranden möjligheten att göra detta senare. Undantag görs om svaranden inte vidtagit åtgärderna i fråga på grund av särskilda oförutsedda händelser.

Efter att domstolen har kontrollerat att den ingivna ansökan är korrekt och tillåtlig beslutar domstolen om hur man ska gå vidare i ärendet och svarar på frågor och invändningar från parterna gällande allt som rör förfarandet före rättegången och bevisningens tillåtlighet. Domstolen kan också begära medling eller andra frivilliga tvistlösningssätt.

Domstolen fastställer att ärendet ska prövas vid en öppen förhandling, som domstolen kallar parterna till. Domstolshandläggaren skickar kallelser till parterna, som får en kopia av domstolens beslut.

Enligt civilprocesslagen ska motparterna utbyta handlingar sinsemellan i handelstvister. Så snart ett svar mottagits skickar domstolen en kopia och alla bilagor till käranden, som kan inge en tilläggsansökan inom två veckor. I tilläggsansökan kan käranden komplettera och förtydliga den ursprungliga ansökan. Så snart en tilläggsansökan mottagits skickar domstolen en kopia och alla bilagor till svaranden, som kan inge ett svar inom två veckor. Svaranden måste svara på tilläggsansökan i tilläggssvaret.

Efter att domstolen har kontrollerat att de utbytta handlingarna är korrekta och att de ingivna ansökningarna är tillåtliga, inklusive beloppen och andra krav och invändningar från parternas sida, beslutar domstolen om frågor som rör förfarandet före rättegången och bevisningens tillåtlighet. Domstolen fastställer vilket datum ärendet ska prövas i öppen förhandling, som domstolen kallar parterna till genom att skicka tilläggssvaret till käranden, varpå domstolen delger parterna sitt beslut. Domstolen kan också begära medling eller andra frivilliga tvistlösningssätt. När all bevisning har lagts fram genom utbytet av handlingar och när man enats om att parterna inte måste närvara vid förhandlingen, och om parterna så önskar, kan domstolen pröva ärendet bakom stängda dörrar och ge parterna möjlighet till skriftlig försvarstalan och skriftligt svaromål.

Civilprocesslagen innehåller särskilda bestämmelser som styr vissa processuella regler, nämligen summariska processer, förfaranden i äktenskapsmål, civilståndsärenden, omyndigförklaring, ägodelning, skydd och återinförande av äganderätt till egendom, notariella åtgärder, kollektiva tvister och ansökningar om exekutionstitel, säkerhetsförfaranden, ansökningar om skydd och verkställighetsförfaranden. I handelslagen finns särskilda bestämmelser om insolvensförfaranden och tillhörande ansökningar.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Domstolen kallar parterna till förhandlingar. Vid ajournering får inte de parter som har kallats på vederbörligt sätt en kallelse till nästa förhandling, om de informerats om datumet vid förhandlingen. Kallelsen utfärdas senast en vecka före förhandlingen. Detta gäller inte vid verkställighetsförfaranden. I kallelsen ska följande information finnas: vilken domstol som utfärdar kallelsen, vilket ärende kallelsen avser och i vilken egenskap parterna kallas, tid och plats för förhandlingen samt de rättsliga konsekvenserna av att inte inställa sig.

Domstolen ger parterna en kopia av alla beslut som är föremål för ett separat överklagande.

Parterna delges tidsfrister som domstolen fastställer för processuella åtgärder men inte lagstadgade tidsfrister.

Senaste uppdatering: 19/04/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.