Hur väcker man talan vid domstol?

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Det finns alternativa lösningar såsom tvistlösning utanför domstol, tillgripande av skiljeförfarande eller aktivering av en medlingsmekanism i enlighet med lag 159(I)/2012 om medling i civilrättsliga tvister.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Ja. Enligt lag 66(I)/2012 om preskription får talan inte väckas vid en domstol senare än en tidsfrist på tio (10) år från och med den tidpunkt då tvisten uppstod, om inte annat föreskrivs i lagen, såsom i följande fall:

Om talan avser en straffbar civilrättslig handling, ett avtal, en växel, en check, ett skuldebrev etc. bör talan väckas inom en tidsfrist på sex (6) år från och med den tidpunkt då tvisten uppstod.

Om talan avser skadestånd för försumlighet, olägenhet eller bristande uppfyllelse avseende en rättslig förpliktelse bör talan väckas inom en tidsfrist på tre (3) år från och med den tidpunkt då tvisten uppstod. Domstolen kan förlänga denna tidsfrist inom två (2) år från och med preskriptionsdagen om det handlar om att väcka talan om skadestånd med anledning av kroppsskada och/eller dödsfall till följd av en straffbar civilrättslig handling.

Den fastställda tidsfristen för att väcka talan som avser en avliden persons tillgångar, oavsett andelen i fråga, den testamentariska gåvan eller testamentets giltighet, löper ut åtta (8) år efter dödsdagen.

Den fastställda tidsfristen för att väcka talan som avser inteckning eller pant är tolv (12) år från och med den tidpunkt då tvisten uppstod.

Om talan avser ett domstolsavgörande bör talan väckas inom femton (15) år från och med att den slutgiltiga domen meddelades.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Om grunden för talan eller rätten att väcka talan har uppstått i Cypern eller om grunden till talan är av ett sådant slag att en domstol i Cypern kan utöva sin behörighet bör talan väckas vid den behöriga domstolen i Cypern.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Om tvisten är av civilrättslig art bör talan väckas vid den distriktsdomstol inom vars domkrets

  • grunden för talan helt eller delvis har uppstått,
  • den svarande eller en av de svarande hade sin hemvist eller arbetade då talan väcktes,
  • Storbritanniens suveräna basområde på Cypern ligger, då alla parter är cyprioter och grunden för talan har uppstått, helt eller delvis, inom Storbritanniens suveräna basområde på Cypern, eller om den svarande (eller en av dem) har sin hemvist eller arbetar där,
  • Storbritanniens suveräna basområde på Cypern ligger, då grunden för talan har uppstått, helt eller delvis, inom Storbritanniens suveräna basområde på Cypern på grund av användningen av ett motorfordon av en person som var eller borde ha varit försäkrad i enlighet med artikel 3 i lagen om skadeståndsansvar avseende motorfordon,
  • Storbritanniens suveräna basområde på Cypern ligger, då grunden för talan har uppstått, helt eller delvis, inom Storbritanniens suveräna basområde på Cypern på grund av en olycka eller en arbetssjukdom som påverkar en arbetare under dennes tjänsteutövning och på grund av denna utövning, och där ansvaret faller på den arbetsgivare som har eller borde ha försäkrat den olycksdrabbade personen i enlighet med artikel 4 i lagen om skadeståndsansvar avseende motorfordon,
  • den fasta egendom som är föremål för talan med anknytning till dess fördelning eller försäljning eller andra eventuella tvister angående egendomen i fråga är belägen.

Om det handlar om en arbetstvist som rör ersättning som uppgår till två års lön bör talan väckas vid arbetsdomstolen i den region där tvisten uppstod eller, om detta inte är möjligt, i den region där den sökande har sin hemvist eller är stadigvarande bosatt. I motsatt fall bör åtal väckas vid den behöriga provinsdomstolen.

Om det handlar om en tvist som uppstår vid uthyrning av fastigheter är det hyresdomstolen i den region där den fasta egendomen är belägen som är den behöriga domstolen.

Vid familjetvister (skilsmässa, förmögenhetstvist etc.) bör talan väckas vid familjerättsdomstolen och närmare bestämt familjerättsdomstolen i den region där en av parterna har sin hemvist eller arbetar eller, om tvisten angår en minderårig, familjerättsdomstolen i den region där den minderåriga befinner sig eller i den region där den svarande har sin hemvist.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se svaret på fråga 4 nedan.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Du kan hänskjuta ärendet direkt till domstolen. Representation av en advokat eller annan förmedlare krävs inte enligt lag (förutom om det gäller minderåriga eller hjälpbehövande personer, i enlighet med tillämplig lagstiftning).

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Stämningsansökningar (kallelse till rätten, ansökan etc.) ska lämnas in till den behöriga domstolens kansli.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Ansökan ska alltid lämnas in skriftligen på grekiska. Ansökningar (eller andra handlingar i mål eller ärenden vid domstol) som lämnas in elektroniskt eller via fax godtas inte.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Stämningsansökan upprättas enligt formulär 1 i lagen om civilrättsliga förfaranden om det handlar om en allmän handling som undertecknats på baksidan, eller enligt formulär 2 i händelse av en särskild handling som undertecknats på baksidan.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Ja, i form av stämpelmärken. Dessa ska betalas vid registreringen av den handling beträffande vilka de fordras.

Betalning i förväg av advokatarvode är avhängigt det avtal som man har slutit med sin advokat.

11 Kan jag få rättshjälp?

Ja, när ett rättsligt förfarande inleds vid familjerättsdomstolen eller rör gränsöverskridande tvister eller angår asylsökande, flyktingar eller tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet, då en ansökan om rättshjälp har beviljats.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Från och med dess registrering. Det behöriga kansliet meddelar om registreringen är ogiltig eller för sent ingiven eller om andra eventuella problem föreligger angående registreringen av ansökan.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Information om tidsplaner och inställelse vid domstol ges vid en senare tidpunkt.

Senaste uppdatering: 07/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.