Hur väcker man talan vid domstol?

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Ibland kan det vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning. Se faktabladen Medling i medlemsstaterna och Medling i medlemsstaterna - Finland.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden för att väcka talan vid domstol varierar beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om preskriptionstiden kan besvaras av en advokat eller en rättshjälpsbyrå.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Se faktabladet om domstolars behörighet – Finland.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se faktabladet om domstolars behörighet – Finland.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se faktabladet om domstolars behörighet – Finland.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Privatpersoner kan väcka talan själv utan juridiskt biträde i vilken tvist som helst vid domstol. I komplicerade fall kan det vara en fördel att ta hjälp av till exempel en advokat.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Domstolarnas kanslier är den första kontaktpunkten.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Domstolsspråken i Finland är finska och svenska, men på Åland måste dock svenska användas. Talan (stämningsansökan) ska inges skriftligen. Medborgare i Island, Norge, Sverige och Danmark får vid behov använda sitt eget språk. Talan kan inges via fax eller e-post. Vissa förfaranden kan också ske med automatiserad behandling. Se faktabladet om automatiserad behandling – Finland.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns inga färdiga blanketter. I stämningsansökan anges tydligt yrkandena och grunderna för dessa. Som regel ska avtal, åtaganden eller andra skriftliga handlingar bifogas om de åberopas.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

När ärendet är slutbehandlat tar domstolen ut en rättegångsavgift vars storlek beror på behovet av handläggning. Ärendet kan ibland avgöras på grundval av skriftlig bevisning, men de flesta mål avgörs först efter huvudförhandlingen. Mer information: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/utrattandeavarendenochoffentlighet/avgifter/rattegangsavgifterviddeallmannadomstolarna.html.

Advokatarvodets storlek och hur och när det ska betalas finns det inga särskilda bestämmelser om, utan det avtalar man själv med advokaten.

11 Kan jag få rättshjälp?

Tillgång till rättshjälp avgörs av inkomsten. Rättshjälp beviljas inte för småmål. Mer information: https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index.html.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts när stämningsansökan har kommit in till domstolen. På begäran bekräftar domstolen att stämningsansökan inkommit. Domstolen lämnar inte bekräftelse på att talan har väckts på ett riktigt sätt.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Domstolen informerar parterna och andra berörda om hur ärendets handläggning framskrider och ger en uppskattning av hur lång tid handläggningen kommer att ta. Vid behov kan domstolen tillfrågas om hur långt ärendet har framskridit.

Senaste uppdatering: 19/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.