Hur väcker man talan vid domstol?

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Ibland kan det vara bättre att använda sig av alternativa tvistlösningsmetoder. Se mer här.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Tidsfristerna för att väcka talan vid domstol varierar beroende på typ av mål. Du kan få mer information om vilka tidsfrister som gäller från en juridisk rådgivare eller ett medborgarinformationskontor.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Se ” Vilket lands domstol är behörig? – Frankrike”.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se ” Vilket lands domstol är behörig? – Frankrike”.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se ” Vilket lands domstol är behörig? – Frankrike”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

  • I vissa fall måste du bistås av en advokat från början av domstolsförfarandet.

Vid distriktsdomstolen (tribunal judiciaire) måste du i princip företrädas av en advokat. Det finns dock vissa undantag, exempelvis i mål som rör kommersiell hyra eller ärenden som faller under avdelningen för skydd av sårbara vuxna (juge des contentieux de la protection).

Vid en familjedomstol (juge aux affaires familiales) är det inte obligatoriskt att företrädas av advokat i ärenden som rör delegering av föräldraansvar, förfaranden efter en skilsmässa, föräldraansvar, fastställandet av bidraget till de gemensamma kostnaderna för ett äktenskap och underhållsskyldighet.

Vid en handelsdomstol (tribunal de commerce), en exekutionsavdelning (juge de l'exécution), en barn- och ungdomsdomstol (juge des enfants), en domstol för socialrättsliga mål (tribunal des affaires sociales), en arbetsdomstol (conseil des prud'hommes) eller en partsammansatt domstol för jordbruksarrende (tribunal paritaire des baux ruraux) är det inte obligatoriskt att företrädas av advokat.

  • Enligt fransk rätt kan talan väckas på två sätt.

Man måste ta hjälp av en delgivningsman om talan ska väckas genom en stämningsansökan. Det krävs dock inte om talan får väckas genom en ansökan ex parte eller en gemensam ansökan.

Observera att talan måste väckas genom en stämningsansökan vid ansökningar om interimistiska åtgärder (référés).

I mål om äktenskapsskillnad väcks talan genom stämningsansökan eller genom gemensam ansökan.

En av föräldrarna, förmyndaren eller den minderårige själv kan vända sig till en barn- och ungdomsdomare genom en enkel ansökan.

För att väcka talan vid en exekutionsavdelning är det obligatoriskt att inge en stämningsansökan, förutom i mål som rör verkställighet av utvisningsbeslut.

Vid en handelsdomstol kan vissa förfaranden för betalningsföreläggande inledas med hjälp av en enkel ansökan, nämligen förfaranden i samband med skulder som uppkommit till följd av en bankväxel (traite), en växel (lettre de change), ett skuldebrev (billet à ordre) eller en skuldöverlåtelse (bordereau de cession). I andra typer av ärenden ska talan väckas genom en stämningsansökan.

Vid en arbetsdomstol kan talan väckas genom ansökan, som kan (men inte behöver) skickas med rekommenderat brev.

Parterna får vända sig till den partsammansatta domstolen för jordbruksarrende genom ansökan eller med hjälp av en delgivningsman. Parterna kan även lämna in en gemensam ansökan till en domstol, där de gemensamt framställer sina yrkanden. Ansökan ska lämnas in till domstolens justitiesekreterare.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Alla förfrågningar om information ska göras till respektive domstols reception. Dessutom tillhandahåller de flesta domstolar, rättscentrum (maisons de justice et du droit) och stadshus (mairies) gratis juridisk rådgivning.

För att väcka talan ska en stämningsansökan inges till domstolens kansli.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Franska är det enda språk som godtas. En tolk kan bistå en part under förhandlingen, men domarna behöver inte använda en tolk om de förstår det språk som parten talar.

Man väcker talan genom en skriftlig stämningsansökan.

Enligt nuvarande bestämmelser är det inte möjligt att väcka talan vid tvistemålsdomstol via fax eller e-post.

Sedan början av 2021 kan man väcka talanpå nätet via Portail du justiciable (portalen för medborgare som deltar i rättsliga förfaranden). Via portalen kan man ansöka om att ansluta sig till ett förfarande som civilrättslig part sedan man mottagit en underrättelse från domstolen i egenskap av brottsoffer, ansökan till förmyndarskapsavdelningen om åtgärder för skydd av vuxna och väcka talan genom ansökan till familjedomstolen om ett förfarande utan obligatorisk representation av advokat.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det franska centrumet för registrering och översyn av blanketter (Cerfa) tillhandahåller blanketter för anhängiggöranden vid domstol genom ansökan. Stämningsansökan måste innehålla uppgifter om käranden och motparten och alla handlingar som rör föremålet för talan. Beroende på typen av mål ska dessa lämnas in till domstolens kansli när talan väcks eller till domaren vid förhandlingen.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Tillgången till rättslig prövning är kostnadsfri i första instans. I regel tar staten inte ut några avgifter för att väcka en talan. Undantaget är om en talan väcks vid en handelsdomstol, där fasta domstolsavgifter tas ut.

Kostnaderna utgörs av de utgifter som förfarandet ger upphov till. Dessa utgifter inbegriper ersättning till vittnen och betalning av sakkunnigas, delgivningsmäns/exekutionstjänstemäns och advokaters utgifter, förutom arvodet. Vissa kostnader måste betalas när förfarandet inleds eller under förfarandet. I slutet av förfarandet förpliktar domaren i regel den förlorande parten att betala rättegångskostnaderna, med undantag av de fall där denne mottar rättshjälp.

Frågan om betalning av advokaters arvoden är en sak mellan klient och advokat. Det är vanligt med såväl krav på förskottsbetalning som löpande fakturering.

11 Kan jag få rättshjälp?

Om sökandens medel inte överstiger en viss beloppsgräns som omprövas varje år, kan sökande få rättshjälp (år 2020 var beloppen 1 043 euro för fullständig rättshjälp och upp till 1 564 euro för partiell rättshjälp). Beloppsgränsen kan ändras beroende på kärandens familjesituation (se ”Rättshjälp – Frankrike”).

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts

  • när en kopia på stämningsansökan har lämnats in till domstolens kansli,
  • när en ansökan har lämnats in till eller registrerats av domstolens kansli.

Kärande får ingen bekräftelse på att ansökan är giltig.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Domstolens kansli kan lämna information om ärendets gång och vilket datum som har fastställts för förhandlingen.

Länkar

Justitieministeriets webbplats

Senaste uppdatering: 08/03/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.