Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Ibland kan det vara bättre att använda sig av alternativa tvistlösningsmetoder. Se mer här.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Tidsfristerna för att väcka talan vid domstol varierar beroende på typ av mål. Du kan få mer information om vilka tidsfrister som gäller från en juridisk rådgivare eller ett medborgarinformationskontor.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Se ”Behörighet – Frankrike”.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se ”Behörighet – Frankrike”.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se ”Behörighet – Frankrike”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

I vissa fall måste man ta hjälp av en delgivningsman/exekutionstjänsteman, t.ex. om den part som väcker talan måste delge den andra parten en stämning. Stämningen får bara utfärdas av en delgivningsman/exekutionstjänsteman. Så är fallet om talan väcks vid en övre underrätt för tvistemål (tribunaux de grande instance), förutom i förfaranden där användningen av en advokat inte är obligatoriskt. Notera att det vid ansökningar om interimistiska åtgärder (référés) är obligatoriskt att väcka talan genom att inge en stämningsansökan. I mål om äktenskapsskillnad, där det är obligatoriskt att använda sig av en advokat med rätt att företräda en part inför domstol, väcks talan med hjälp av en vanlig ansökan.

En av föräldrarna, förmyndaren eller den minderårige själv kan hänskjuta ett mål till en barn- och ungdomsdomare (juge des enfants) genom att inge en vanlig ansökan.

För att väcka talan vid en exekutionsdomstol (juge de l'exécution), är det obligatoriskt att inge en stämningsansökan, förutom i mål som rör verkställighet av utvisningsbeslut.

Vid en underrätt för tvistemål (tribunal d'instance) är det inte obligatoriskt att inge en stämningsansökan för att väcka talan om värdet på föremålet för talan understiger 4 000 euro eller i förfaranden om betalningsföreläggande för att driva in en avtalsenlig eller lagstadgad skuld som uppgår till ett bestämt belopp.

Vid en handelsdomstol (tribunal de commerce) kan vissa förfaranden för betalningsföreläggande inledas med hjälp av en enkel ansökan, nämligen förfaranden i samband med skulder som uppkommit till följd av en bankväxel (une traite), en växel (une lettre de change), ett skuldebrev (un billet à ordre) eller en skuldöverlåtelse (un bordereau de cession). I andra typer av ärenden måste talan väckas genom att inge en stämningsansökan.

Vid en arbetsdomstol (conseil des prud'hommes) kan en talan väckas med hjälp av ett rekommenderat brev eller genom att man vänder sig direkt till domstolens kansli, antingen skriftligen eller muntligen.

Mål kan hänskjutas till den partssammansatta domstolen för jordbruksarrenden (tribunal paritaire des baux ruraux) genom att man skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till domstolens kansli. Detta gäller dock inte mål som måste offentliggöras i fastighetsregistret eller mål där det är obligatoriskt med en handling som upprättats av en delgivningsman/exekutionstjänsteman.

Ett mål får bara hänskjutas till en domstol för socialrättsliga mål (tribunal des affaires sociales) om målet först har prövats av besvärsnämnden för social trygghet (commission de recours amiable). En talan väcks genom att man skickar ett brev eller en förklaring till sekretariatet.

Parterna kan även lämna in en gemensam ansökan till en domstol, där de gemensamt framställer sina yrkanden. Ansökan ska lämnas till domstolens justitiesekreterare.

Huvudregeln är att det är obligatoriskt att företrädas av en advokat i ett mål vid en övre underrätt för tvistemål, förutom i ärenden som rör kommersiell hyra, ansökningar om interimistiska åtgärder, förlust eller återkallelse av föräldraansvar och förklaringar om övergivande. Vid en familjedomstol (juge aux affaires familiales) är det inte obligatoriskt att företrädas av en advokat i ärenden som rör delegering av föräldraansvar, förfaranden efter en skilsmässa, föräldraansvar, fastställandet av bidraget till de gemensamma kostnaderna för ett äktenskap och underhållsskyldighet.

Vid en handelsdomstol, underrätt för tvistemål, exekutionsdomstol, barn- och ungdomsdomstol, domstol för socialrättsliga mål, arbetsdomstol eller partssammansatt domstol för jordbruksarrenden är det inte obligatoriskt att företrädas av en advokat.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Alla förfrågningar om information ska göras till respektive domstols reception. Dessutom tillhandahåller de flesta domstolar, rättscentrum (maisons de justice et du droit) och stadshus (mairies) gratis juridisk rådgivning.

För att väcka talan ska en stämningsansökan inges till domstolens kansli.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Franska är det enda språk som godtas. En tolk kan bistå en part under förhandlingen, men en domare behöver inte använda en tolk om man förstår det språk som parten talar.

Huvudregeln är att man väcker en talan genom att inge en skriftlig stämningsansökan. Vid en arbetsdomstol och i förklaringar till domstolens kansli vid underrätter för tvistemål kan en ansökan även göras muntligen eller registreras av justitiesekreteraren.

Mål kan anhängiggöras vid arbetsdomstolar efter att parterna frivilligt har försökt lösa tvisten i ett utomrättsligt förlikningsorgan.

Enligt nuvarande bestämmelser är det inte möjligt att väcka talan vid domstol via fax eller e‑post.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det enda förfarandet där man använder en särskild blankett för att väcka talan är när man lämnar in en förklaring till kansliet vid en underrätt för tvistemål. I andra förfaranden måste stämningsansökan innehålla uppgifter om käranden och svaranden och alla handlingar som rör föremålet för talan. Beroende på typen av mål ska dessa lämnas till domstolens kansli när talan väcks eller vid förhandlingen.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

I regel tar staten inte ut några avgifter för att väcka en talan. Undantaget är om en talan väcks vid en handelsdomstol, där fasta domstolsavgifter tas ut.

Sedan lagen nr 2011–1202 av den 28 september 2011 om bidrag till kompensationsfonden för utövare av yrket som appellationsdomstolsadvokat (avoué)) och bidrag till rättshjälp, måste ett bidrag på 35 euro betalas när en talan väcks. Betalningen kan ske med bankkort på domstolens kansli.

Om en dom överklagas måste båda parterna betala 150 euro. Pengarna går till kompensationsfonden för utövare av yrket som appellationsdomstolsadvokat (avoué). Den 1 januari 2012 slogs detta yrke ihop med yrket som advokat med rätt att företräda en part i domstol (avocat). Sedan dess har det inte längre varit obligatoriskt att använda dem som ombud.

Kostnaderna utgörs av de utgifter som genomförandet av förfarandet ger upphov till. Dessa utgifter inbegriper ersättning till vittnen och betalning av sakkunnigas, delgivningsmäns/exekutionstjänstemäns och advokaters utgifter, när dessa inte ingår i arvodet. Vissa kostnader måste betalas när förfarandet inleds eller under förfarandet. I slutet av förfarandet förpliktar domaren i regel den förlorande parten att betala rättegångskostnaderna, med undantag av de fall där denne mottar rättshjälp.

Frågan om betalning av advokaters arvoden är en sak mellan klient och advokat. Det är vanligt med såväl krav på förskottsbetalning som löpande fakturering.

11 Kan jag få rättshjälp?

Ja. Rättshjälp beviljas om sökandens medel inte överstiger en viss beloppsgräns som omprövas varje år (år 2012 var beloppen 929 euro för fullständig rättshjälp och 1 393 euro för delvis rättshjälp). Beloppsgränsen kan ändras beroende på kärandens familjesituation (Se ”Rättshjälp – Frankrike”).

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts

  • i förfaranden där det är obligatoriskt med en stämningsansökan, när en kopia på stämningsansökan har lämnats in till domstolens kansli,
  • i andra förfaranden, när en ansökan har lämnats in till eller registrerats av domstolens kansli.

Kärande får ingen bekräftelse på att deras ansökan är giltig.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Domstolens kansli kan ge information om ärendets gång och vilket datum som har fastställts för förhandlingen.

Länkar

Justitieministeriets webbplats

Senaste uppdatering: 19/06/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.