Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Det kan ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning. Se faktabladet om medling.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Det finns ingen tidsfrist för att väcka talan vid domstol. Yrkanden måste dock framställas inom viss tid för att undvika preskription. Om ett yrkande har preskriberats och motparten åberopar detta avvisas yrkandet. Preskriptionstiderna regleras inte i processrätten, utan i den materiella rätten. De varierar från fall till fall. Frågor om preskriptionstider kan besvaras av en juridisk rådgivare.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Se faktabladet om behörighet.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se faktabladet ”Behörighet – Tyskland”.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se faktabladet ”Behörighet – Tyskland”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Om du måste företrädas av en advokat eller inte beror på vilken domstol som är behörig i det enskilda fallet.

I delstatsdomstolarna (Landgerichten) och delstatsöverdomstolarna (Oberlandesgerichten) måste parterna företrädas av en advokat. Det råder advokattvång i de flesta familjerättsliga mål (t.ex. mål om äktenskapsskillnad, underhållstvister, egendomstvister) som prövas vid en distriktsdomstol (Amtsgericht).

I alla andra mål vid Amtsgericht kan du själv väcka och föra din talan.

Vid det förenklade förfarandet för att erhålla en exekutionstitel i form av ett betalningsföreläggande (s.k. Mahnverfahren) är Amtsgericht behörig. Du kan alltså på egen hand (utan hjälp av advokat) ansöka om ett betalningsföreläggande hos domstolen.

Även vid arbetsdomstolen (Arbeitsgericht) kan du väcka talan på egen hand.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Enligt huvudregeln ska en skriftlig stämningsansökan inges till behörig domstol.

Om Amtsgericht är behörig kan talan emellertid även väckas muntligt. Ansökan görs då vid kansliet (Geschäftsstelle des Amtsgerichts) vid valfri sådan domstol, där ärendet diarieförs och därefter utan dröjsmål hänskjuts till behörig domstol.

Detsamma gäller för mål i arbetsdomstolen. Om arbetsdomstolen är behörig kan talan alltså väckas muntligt vid arbetsdomstolens kansli.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Domstolsspråket är tyska, och stämningsansökan måste därför inges på tyska.

Enligt huvudregeln ska en skriftlig stämningsansökan inges. Vid ärenden inför Amtsgericht eller arbetsdomstolen kan talan dock även väckas muntligt genom att den diarieförs vid domstolens kansli (se fråga 7).

Stämningsansökan får även skickas in med fax. Faxmeddelandet ska innehålla kärandens underskrift eller, om käranden företräds av ett juridiskt ombud, ombudets underskrift. Det måste gå att se vem som undertecknat och är ansvarig för originalhandlingen.

Dessutom är det möjligt inge en stämningsansökan elektroniskt via en säker överföring (DE-mail (den tyska e-förvaltningens kommunikationstjänst), särskilda elektroniska brevlådor) eller, om dokumentet är undertecknat med en kvalificerad elektronisk signatur, via en elektronisk domstols- och förvaltningsbrevlåda (EGVP). Det är inte möjligt att inge en stämningsansökan via e-post.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns blanketter för förenklade förfaranden, dvs. ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning (Vollstreckungsbescheid). Dessa blanketter måste användas för att ansökan inte ska avvisas när den fastställda fristen har löpt ut.

Det finns inte några standardblanketter för att inge en stämningsansökan. Ansökan måste dock innehålla vissa obligatoriska uppgifter och vara utformad på ett visst sätt:

  • Ansökan måste innehålla exakta uppgifter om parternas och deras juridiska ombuds namn och adresser. Dessutom ska den behöriga domstolen anges.
  • Det ska klart och tydligt anges vad stämningen gäller och vad domstolen förväntas tilldöma käranden (dvs. vad som yrkas).
  • Dessutom ska ärendet och de sakförhållanden som ligger till grund för kärandens ansökan läggas fram på ett uttömmande och begripligt sätt.
  • Stämningsansökan ska vara egenhändigt undertecknad. Om käranden har ett ombud krävs underskrift av en auktoriserad advokat eller dennes företrädare.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

I förfaranden inför tvistemålsdomstolar tas domstolsavgifter ut. Dessa avgifter täcker domstolens kostnader i målet. Efter att käromålet har ingetts ålägger domstolen käranden att betala en förskottsavgift (Gerichtskostenvorschuss) som motsvarar de lagstadgade domstolsavgifterna. I regel delges svaranden stämningen först när käranden har betalat förskottsavgiften.

Detta gäller även vid ansökan om betalningsföreläggande.

I mål som avgörs av arbetsdomstolen tas ingen avgift ut.

Om käranden företräds av en advokat tillkommer advokatarvode. Det ska i princip betalas först i samband med att förfarandet avslutas eller efter det att domstolen fattat beslut om fördelningen av rättegångskostnaderna. Advokaten kan dock begära ett förskott på en del av det framtida arvodet redan innan stämningsansökan inges.

I slutändan ankommer det på den förlorande parten att betala rättegångskostnader, domstolskostnader och advokatarvoden, inklusive redan gjorda betalningar.

11 Kan jag få rättshjälp?

Den som inte själv kan betala för sin talan kan ansöka om rättshjälp. Domstolen prövar då om det finns några utsikter att vinna rättegången samt försäkrar sig om att talan inte väckts på alltför lösa grunder och att det finns ett ekonomiskt behov. Om domstolen beviljar rättshjälp behöver käranden inte betala något förskott för delgivningen av stämningen.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Om stämningsansökan är korrekt utformad och ett förskott på domstolskostnaderna har betalats in till domstolen delges motparten stämningen omedelbart. När motparten delgetts stämningen anses talan ha väckts.

Om stämningsansökan innehåller felaktigheter ger domstolen käranden möjlighet att korrigera felen. Om stämningsansökan inte rättas till avvisas den av domstolen.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

I samband med delgivningen av stämningen bestämmer rättens ordförande antingen en tidpunkt för en första muntlig förhandling eller beslutar om skriftlig förberedelse. Parterna meddelas när förhandlingen kommer att äga rum respektive om det blir skriftlig förberedelse. Domstolen kan när som helst begära att parterna ska infinna sig personligen.

Som förberedelse inför varje förhandling kan domstolen kräva att parterna kompletterar eller förtydligar sina inlagor. Vid behov anger den tidsfrister för när parterna måste inkomma med förtydliganden på vissa punkter. Domstolen kan begära att parterna i målet eller tredje man lägger fram handlingar och annan bevisning, och kan även inhämta uppgifter från myndigheter.

Parterna ska underrättas om alla sådana åtgärder.

Senaste uppdatering: 15/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.