På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Hur väcker man talan vid domstol?

Gibraltar
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Att vända sig till domstol bör vara den sista utvägen. Först bör andra sätt att lösa tvisten övervägas. Om någon är skyldig pengar kan man t.ex. skriva ett brev till gäldenären, tala om hur skulden är, vad den avser och vilka åtgärder man redan har vidtagit för att driva in skulden. Man kan infoga en varning till gäldenären om att om skulden inte betalas på angivet datum kommer en rättsprocess att inledas.

Om man inte kan lösa en tvist på något annat sätt kan man välja att väcka talan i domstol. Om ens talan bestrids sker något av följande. Ett småmålsförfarande inleds vid högsta domstolen. Detta är ett system för snabb, billig och enkel handläggning av småmål (i regel 10 000 pund eller lägre). Om tvisteföremålets värde är högre finns ytterligare två möjligheter. Ett s.k. snabbspår kan användas om tvisteföremålets värde är högre än 10 000 pund men inte högre än 15 000 pund. I så fall är det endast obligatoriskt att lämna ut ett begränsat antal handlingar till svaranden och det krävs inte mer än omkring 30 veckor för att förbereda en rättegång. I alla övriga mål tillämpas ett s.k. multispår.

De flesta parter i ett mål som agerar för egen räkning väljer småmålsförfarandet.

Nedanstående information kan vara till hjälp för att lösa tvisten, även om den endast ger en allmän beskrivning om vad som kan ske. Den ger ingen fullständig förklaring om rättegångsregler, kostnader och förfaranden som kan påverka olika typer av mål på olika sätt. Det bör påpekas att även om man vinner målet kan domstolen inte garantera att man får de pengar som man har rätt till.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Det finns tidsfrister eller preskriptionstider för när en domstolstalan bör väckas. Den allmänna preskriptionstiden är sex år från ett relevant datum – exempelvis datumet för ett avtalsbrott eller då en skada uppkom eller upptäcktes. Andra preskriptionstider är ett år för ärekränkning eller tre år för vårdslöshet och personskada inom vården. Preskriptionstiderna anges i 1960 års lag om preskription (Limitation Act 1960). Det går att få mer information om preskriptionstider av en advokat eller kontoret för rådgivning till medborgarna.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Det finns särskilda EU-bestämmelser som avgör i vilken medlemsstat en talan ska väckas. Mer information finns i faktabladet ”Behörighet”.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Det finns bara en domstolsbyggnad i Gibraltar. Det gibraltiska domstolsverket har sitt kontor på 277 Main Street.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Det finns bara en domstolsbyggnad i Gibraltar. Det gibraltiska domstolsverket har sitt kontor på 277 Main Street.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Det finns inget krav på att man måste rådgöra med eller företrädas av en advokat. En part i målet kan väcka talan personligen. Det är upp till den enskilda personen att avgöra detta.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Man kan väcka talan vid Gibraltars högsta domstol (Supreme Court of Gibraltar, 277 Main Street, Gibraltar).

Högsta domstolens kansli har öppet kl. 9.30–16.00 måndag–torsdag och 9.30–15.45 på fredagar (kortare öppettider gäller under sommarmånaderna). Det finns en disk för allmänheten där domstolens personal kan ta emot stämningsansökningar och tillhandahålla information om domstolsförfaranden. Domstolens personal kan inte ge juridisk rådgivning (men kan meddela om man kan ansöka om rättshjälp).

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Stämningsansökningar ska göras på engelska och domstolsförhandlingarna hålls på engelska, vid behov med hjälp av tolk. En stämningsansökan ska i regel inges personligen till Gibraltars högsta domstols kansli.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

I regel ska ett ansökningsformulär (formulär N1) först fyllas i. Man kan vända sig till Högsta domstolens kanslipersonal för att få formuläret. Personal kan kontaktas på Högsta domstolens kansli (Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar) eller på telefonnummer (+350) 200 75608.

Formuläret innehåller anvisningar till käranden och svaranden (den person, den firma eller det företag som talan väckts mot). Domstolens personal kan hjälpa till att fylla i formuläret. I anvisningarna finns detaljerad information om vad ansökan bör innehålla. När formuläret är ifyllt bör man göra en kopia för egen del, en för domstolen och en för varje svarande som talan riktas mot. Så snart Högsta domstolens kansli har utfärdat stämningen returneras den för att man kan skicka en kopia till varje svarande. En svarande bör även skickas ett mottagningsbevisformulär och ett svarspaket.

Det finns en mängd andra formulär som ska användas i andra typer av förfaranden eller senare i processen.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Man måste i regel betala en avgift för att inge en stämningsansökan. Storleken på avgiften beror på storleken på fordran. Om svaranden inte betalar direkt efter att dom meddelats eller påstår att fordran inte existerar och fordran betraktas som en bestridd fordran, måste man eventuellt betala ytterligare avgifter. Om man vinner målet läggs avgifterna till det belopp som svaranden ska betala.

Det kan finnas ytterligare utgifter. Om svaranden bestrider fordran kan dt behövas vittnen som kan berätta för domstolen vad som hände. Man måste stå för deras resekostnader till och från domstolen och ersätta dem för förlorad arbetsförtjänst den dagen. Om man vinner målet kan domstolen emellertid förplikta svaranden att bära dessa kostnader.

Man kan även behöva inhämta bevis från en sakkunnig, t.ex. en läkare, mekaniker eller lantmätare. Man kan även behöva be den sakkunnige att komma till en domstolsförhandling för att vittna för ens räkning. Man måste betala den sakkunniges utlägg och arvode. Om man vinner målet kan svaranden förpliktas att även bära dessa kostnader.

De belopp som kan krävas för vittnen, sakkunniga och kostnader för juridisk rådgivning är begränsade i småmålsförfarandet.

Advokaters arvoden ska vanligtvis betalas efter avslutad rättegång, men om detta kommer advokaten och klienten själva överens om. Om man vinner målet kan domstolen förplikta svaranden att betala hela eller delar av advokatarvodet. Om man har en solicitor och fordran understiger 10 000 pund måste man emellertid vanligtvis själv betala för hans eller hennes hjälp, även om man vinner målet. Tänk också på att även om domstolen dömer till ens fördel (dvs. förpliktar svaranden att betala) vidtar domstolen inte automatiskt några åtgärder för att se till att pengarna verkligen betalas. Om svaranden inte betalar måste man be domstolen vidta åtgärder (dvs. verkställa domen). För detta kan man behöva betala ytterligare en avgift.

11 Kan jag få rättshjälp?

I Gibraltar kallas rättshjälp i civilrättsliga ärenden ”juridiskt bistånd”. Rätten att beviljas sådant bistånd beror på en mängd faktorer. Mer information kan fås på Högsta domstolens kansli (Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar) eller på telefonnummer (+350) 200 75608.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Det datum förfarandet inleds är det datum domstolen utfärdar en stämning. Domstolen registrerar utfärdandedatumet med hjälp av en tidsstämpel. Om stämningen utfärdas skickar högsta domstolens kansli ett meddelande om utfärdandet till dig, med närmare detaljer om utfärdandedatumet.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Det meddelande om utfärdande som lämnas av Högsta domstolens kansli när stämningen har utfärdats innehåller närmare uppgifter om inom vilka tidsfrister svaranden ska inge ett svaromål. Om svaranden inom denna tidsperiod bestrider hela eller delar av talan skickas en kopia av bestridandet tillsammans med ett meddelande om bestridande och ett frågeformulär. Samma meddelande och frågeformulär skickas även till svaranden. När frågeformuläret är ifyllt avgör en domare vilken av de tre tänkbara förfarandena (småmål, snabbspåret eller multispåret) som ska användas i ett visst mål. När domstolen har fattat ett beslut skickas ett meddelande om tilldelning till sökanden och de andra parterna.

Om svaranden inte besvarar talan inom den föreskrivna perioden kan man som sökande be domstolen meddela en tredskodom (dvs. besluta att svaranden ska betalabelopp för fordran eftersom inget svar har inkommit). Om svaranden medger att han eller hon är skyldig det angivna beloppet kan man också be domstolen meddela dom. Detta görs på det meddelandet om utfärdande som man får när stämningen utfärdas. I detta meddelande anges att om en sådan begäran inte görs inom sex månader från fristen för svaranden att inge svaromål ”vilandeförklaras” talan (det vill säga stoppas eller avbryts). Det enda möjliga i så fall är att inge en ansökan till en domare om hävning av vilandeförklaringen.

Senaste uppdatering: 23/09/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.