Hur väcker man talan vid domstol?

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Ibland kan det vara lämpligt att använda sig av alternativa tvistlösningsmetoder. Se relevant faktablad.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Det finns olika tidsgränser för att väcka talan vid domstol beroende på typen av mål. En juridisk rådgivare eller ett medborgarinformationskontor kan ge närmare information om tidsgränser för att väcka en talan vid domstol.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Se ”Behörighet”.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se ”Behörighet – Grekland”.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se ”Behörighet – Grekland”.

Förfarande för att väcka talan.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Talan måste väckas av en advokat förutom i följande fall: 1) vid en talan som väcks vid en fredsdomstol (Irinodikio), 2) vid interimistiska åtgärder, 3) för att undanröja ett omedelbart hot (artikel 94.2 i civilprocesslagen), och 4) arbetsrättsliga förfaranden inför en förstainstansdomstol med en domare (Monomelos Protodikio) eller fredsdomaren (artikel 665.1 i civilprocesslagen). Huvudregeln är därför att ett juridiskt ombud ska närvara. Det fins vissa förfaranden, t.ex. interimistiska åtgärder, småmål, arbetsrättsliga tvister etc., där den berörda personen får föra sin egen talan.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

För att väcka en talan måste sökanden lämna in en stämningsansökan till behörig domstols kansli. Den berörda personen bör kontakta en advokat, som upprättar stämningsansökan och lämnar in den till behörig domstols kansli.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

a) Stämningsansökan ska vara avfattad endast på grekiska.

b) Huvudregeln är att ansökan ska inges i skriftlig form. Talan kan väckas muntligen vid en fredsdomstol om det inte finns några utnämnda advokater eller lokalt olicensierade juridiska rådgivare (dikolavoi) på den ort där domstolen har sitt säte. I så fall bör en rapport upprättas (artiklarna 111, 115 and 215.2 i civilprocesslagen).

c) Ansökan kan även inges på elektronisk väg, förutsatt att den har undertecknats med en avancerad elektronisk signatur (artiklarna 117.2 och 119.4 i civilprocesslagen; presidentdekret 25/2012).

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns inga särskilda blanketter för att väcka talan. Ärendeakten ska vid behov (det är inte obligatoriskt för fredsdomstolar och vid säkerhetsåtgärder) innehålla stämningsansökan och den skriftliga bevisning som parten åberopar.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Följande domstolsavgifter tas ut: Parten i målet bör ersätta relevanta kostnader och avgifter. Käranden bör således betala stämpelavgiften, domstolens stämpelavgift och avgifterna till olika fonder (t.ex. advokaternas fond (TN), Atens advokaters välfärdsfond (TPDA) etc.), som ska betalas samtidigt som stämningsansökan lämnas in. När och hur advokaten ska betalas avtalas mellan advokaten och berörd part.

11 Kan jag få rättshjälp?

Ja du kan få rättshjälp, om du uppfyller villkoren i artiklarna 194–204 i civilprocesslagen (om den berörda personen inte kan betala domstolskostnaderna utan att äventyra sin egen och sin familjs försörjning). Följande handlingar krävs: 1) ett intyg från borgmästaren eller ordföranden för den region där käranden bor, beträffande kärandens yrkesmässiga ställning, ekonomiska ställning och civilstånd, och 2) ett intyg från chefen för skattekontoret på den ort käranden bor, beträffande huruvida han har lämnat in sin inkomstdeklaration eller deklaration för någon annan skatt de tre senaste åren, samt huruvida deklarationen är riktig.

Ytterligare åtgärder ska vidtas i samband med talan.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts när stämningsansökan har inkommit till den domstols kansli som den riktar sig till och när en kopia av stämningen delges svaranden (artikel 215 i civilprocesslagen). Upprättandet och översändandet av en rapport innebär en bekräftelse på att talan har väckts. När stämningsansökan har inkommit till den behöriga domstolen meddelas käranden dag för förhandling och närmare information i samband med talan.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Dagen för förhandlingen fastställs av behörig domstols kansli, och parten i målet kallas att inställa sig vid varje efterföljande domstolsförhandling eller vid varje åtgärd som vidtas under ärendets gång. Varje part i målet har rätt att skynda på förhandlingen. En auktoriserad advokat kan ge mer vägledning.

I samtliga fall är det obligatoriskt att företrädas av en advokat i en domstol i andra instans, dvs. en appellationsdomstol, även om det inte var obligatoriskt att företrädas av en advokat i ovannämnda exempel på mål vid en förstainstansdomstol (fråga 1). Naturligtvis gäller även detta mål vid Greklands högsta domstol för tvistemål och brottmål (Arios Pagos).

Senaste uppdatering: 24/04/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.