Hur väcker man talan vid domstol?

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Fordringar gällande sena betalningar kan även verkställas genom ett betalningsföreläggande, medan vissa fordringar enligt lag får verkställas endast på detta sätt. Sådana utomrättsliga ärenden sköts av notarier. Se faktabladet om betalningsförelägganden.

Det finns alternativa tvistlösningsförfaranden i Ungern. Se faktabladet om alternativ tvistlösning.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Huruvida det finns en tidsfrist för att väcka talan vid domstol och hur denna ser ut varierar beroende på ärende. När det gäller handläggning av egendomsanspråk finns det till exempel varken någon tidsgräns för att väcka talan eller någon preskriptionstid. Det finns ingen tidsgräns för att väcka talan om utomobligatoriskt skadestånd. Sådana yrkanden omfattas däremot av den allmänna preskriptionstid (fem år) som domstolen ska beakta i förhandlingarna om detta åberopas av den andra parten. För andra fordringar gäller de lagstadgade tidsfristerna för att väcka talan.

Sökanden rekommenderas därför att vända sig till en advokat, en juridisk rådgivare eller konsumentrådgivningsbyrån för att ta reda på vilka tidsfrister som gäller.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Behörighetsfrågan, det vill säga vilken medlemsstats domstolar som är behöriga i olika ärenden som omfattar ett annat land, anges i EU-lagstiftningen, relevanta internationella konventioner och den ungerska lagstiftningen om internationell privaträtt.

Relevant EU-lagstiftning som är allmänt tillämplig på handels- och civilrättsliga frågor är bland annat förordning (EU) nr 1215/2012 och den nya Luganokonventionen (offentliggjord genom beslut 2009/430/EG), förordning (EG) nr 2201/2003 när det gäller äktenskapsfrågor och föräldraansvar och förordning (EG) nr 4/2009 när det gäller underhållsfrågor.

När varken EU-lagstiftningen eller de bilaterala eller multilaterala konventioner som Ungern är part i gäller, avgörs behörighetsfrågor enligt bestämmelserna i lag XXVIII från 2017 om internationell privaträtt.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se faktabladet ”Behörighet – Ungern”.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se faktabladet ”Behörighet – Ungern”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

En person kan väcka talan antingen personligen eller genom ett ombud, om han eller hon

a) har full rättskapacitet enligt civilrätten,

b) är en vuxen person utan full rättskapacitet, men vars rättskapacitet enligt civilrätten inte är begränsad när det gäller sakfrågan och processuella åtgärder i målet,

c) enligt civilrätten har behörighet att ge bindande anvisningar när det gäller sakfrågan i målet.

Ett juridiskt ombud agerar på partens vägnar om

a) parten saknar rättskapacitet i målet,

b) ett juridiskt ombud har utsetts för parten utan att detta påverkar hans eller hennes rättskapacitet, om inte parten för sin talan själv eller genom ett ombud, eller

c) parten inte är en fysisk person.

Enligt lag CXXX från 2016 om civilprocesslagen är det obligatoriskt att företrädas av ett juridiskt ombud vid domstolsförhandlingar. Huvudregeln om att det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud gäller inte i mål vid distriktsdomstolar i första instans och arbetsrättsliga förfaranden i förvaltnings- och arbetsdomstolar. I sådana mål är det inte obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud om inte annat föreskrivs i lag.

I civilprocesslagen anges också vem som får agera som juridiskt ombud. Parternas juridiska ombud är vanligtvis advokater och advokatbyråer. I mål där det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud får en person som har upptagits i advokatsamfundet föra sin egen talan utan juridiskt ombud, om inte annat föreskrivs i lag.

I mål där det inte är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud får ansökan om inledande av förfarandet lämnas in av ett behörigt ombud (till exempel en advokat) som har utsetts av parten eller dennes juridiska ombud. Regler för vem som får och inte får agera som behörigt ombud anges i civilprocesslagen.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Ansökan ska inges direkt till behörig domstol i ärendet. Enligt civilprocesslagen får en part som inte företräds av ett juridiskt ombud i ett mål vid en distriktsdomstol eller i ett arbetsrättsligt förfarande vid en förvaltnings- och arbetsdomstol lämna in sin ansökan muntligen under kontorstid och få den registrerad på lämpligt formulär vid behörig domstol på den plats där parten har sin hemvist, sitt säte eller sin arbetsplats, eller vid den domstol som är behörig i målet.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Ungerska används som rättegångsspråk. Om inte annat föreskrivs i lag, en bindande EU‑rättsakt eller en internationell konvention måste inlagor adresserade till domstolen inges på ungerska och domstolens inlagor och beslut delges på ungerska. Varje person har rätt att använda sitt modersmål under domstolsförhandlingarna, samt landsdels- eller minoritetsspråk om detta föreskrivs i internationella konventioner.

När Ungern undertecknade Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk blev landet skyldigt att uppfylla följande krav när det gäller kroatiska, tyska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, romani och boyash:

  • Parter som personligen deltar i domstolsförhandlingar får använda sitt landsdels- eller minoritetsspråk utan att behöva betala extra kostnader för detta.
  • Handlingar och bevisning får lämnas in på ett landsdels- eller minoritetsspråk, vid behov med hjälp av en tolk eller översättare.

Domstolen anvisar en tolk, en teckentolk eller en översättare om detta är nödvändigt för att tillgodose partens rätt att använda språket eller på annat sätt är nödvändigt enligt bestämmelserna om språkanvändning i civilprocesslagen.

Ansökan ska lämnas in skriftligen till den domstol vid vilken talan ska väckas. Om elektronisk kommunikation är obligatorisk eller har valts måste ansökan inges på elektronisk väg, på det sätt som anges i lag. Om kommunikationen är pappersbaserad ska ansökan inges per post eller personligen (på domstolskansliet under dess öppettider eller när som helst under arbetstid i den brevlåda som är placerad vid domstolsentrén). Parter som inte företräds av ett juridiskt ombud i ett mål vid en distriktsdomstol eller i ett arbetsrättsligt förfarande i en förvaltnings- och arbetsdomstol kan emellertid även lämna sin ansökan muntligen under de angivna öppettiderna och få den registrerad på lämpligt formulär vid behörig domstol på den plats där parten har sin hemvist, sitt säte eller sin arbetsplats, eller vid den domstol som är behörig i målet.

Ansökan får inte inges per fax.

För information om möjligheter till elektronisk inlämning, se faktabladet om automatiserad behandling av mål.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Talan måste väckas genom en stämningsansökan, det vill säga en skriftlig inlaga som innehåller själva käromålet. I civilprocesslagen anges närmare krav på vad en ansökan och de handlingar som ska bifogas ansökan måste innehålla.

En part som inte företräds av ett juridiskt ombud i ett mål vid en distriktsdomstol eller i ett arbetsrättsligt förfarande vid en förvaltnings- och arbetsdomstol måste inge sin ansökan på ett särskilt formulär. På detta sätt blir det lättare för en part utan juridiskt ombud att framställa sitt käromål, eftersom formuläret innehåller uppgifter om de obligatoriska uppgifter som ansökan måste innehålla och hänvisningar till de bilagor som ska bifogas. Formulären publiceras på domstolarnas centrala webbplats.

Ansökan och bilagorna måste lämnas in i en kopia mer än antalet parter i förhandlingarna. Om flera parter har ett gemensamt ombud får de tillsammans dela på en kopia.

För information om möjligheter till elektronisk inlämning, se faktabladet om automatiserad behandling av mål.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Det är obligatoriskt att betala domstolsavgifter i civilrättsliga förfaranden. Beloppet för de domstolsavgifter som ska betalas i varje förfarande anges i lag XCIII från 1990 om avgifter. Den part som inleder förfarandet måste betala avgifterna när ansökan inges, om inte beslutet om betalning av avgifter ska fattas vid ett senare tillfälle. I det sistnämnda fallet ska avgifterna betalas av den person som domstolen förpliktat att betala avgifterna.

En domstol vid vilken en civilrättslig talan har väckts ska avvisa en ansökan utan att begära ytterligare upplysningar om sökanden inte har betalat ett belopp för kostnaderna för farandet som står i proportion till det belopp som fordras i ansökan eller ett lagstadgat schablonbelopp och inte har ingett en ansökan om rättshjälp eller åberopat lagstadgad rättshjälp.

Parten kan beviljas rättshjälp för att hjälpa honom eller henne att hävda sina rättigheter under rättegången.

Om inte annat föreskrivs i lag har en part på begäran rätt till personlig juridisk rådgivning (személyes költségmentesség) och ett personligt undantag från skyldigheten att betala kostnader i förskott (személyes költségfeljegyzési jog). En sådan begäran ska grundas på partens inkomst och ekonomiska situation. Ett personligt undantag från skyldigheten att betala domstolsavgifter (személyes illetékmentesség) beviljas däremot av domstolen på dess eget initiativ (ex officio). En part beviljas målspecifik rättshjälp (tárgyi költségkedvezmény) grundat på sakfrågan i målet. En nedsättning av avgifterna (mérsékelt illeték) beviljas däremot av domstolen på dess eget initiativ (ex officio) om vissa omständigheter inträffar under rättegången.

Undantag från skyldigheten att betala domstolsavgifter innebär antingen att den person som är skyldig att betala domstolsavgifter befrias från denna skyldighet eller att undantaget beviljas med hänsyn till målets sakfråga. Vid ett undantag från skyldigheten att betala domstolsavgifter befrias parten från skyldigheten att betala avgifterna i förskott och, om inte annat föreskrivs i lag, från betalning av obetalda avgifter. Ett undantag från skyldigheten att betala domstolsavgifter befriar inte parten från skyldigheten att betala avgifter som inte betalats under verkställighetsförfarandet. I lagen om avgifter anges vilka juridiska personer som kan beviljas undantag från avgifterna. Dit hör bland annat den ungerska staten, kommuner, budgetorgan och kyrkor.

Om undantag beviljas på grund av sakfrågan i målet behöver ingen av parterna betala avgifterna, oavsett inkomst eller ekonomisk situation. Undantag på grund av sakfrågan i målet kan till exempel beviljas för överklaganden av beslut om rättshjälp, genkäromål i mål om äktenskapsskillnad och begäran om rättelser, justeringar eller kompletteringar av beslut.

Oavsett parternas inkomst eller ekonomiska situation beviljas parterna undantag från förskottsbetalning av domstolsavgifter på grund av sakfrågan i målet (tárgyi illetékfeljegyzési jog) i förfaranden som exempelvis rör skydd av personer enligt civilrätten eller en skadeståndstalan rörande skador som uppstått under myndighetsutövning. Personer som beviljas ett sådant undantag befrias från skyldigheten att betala avgifter i förskott. De betalas i stället efter avslutad rättegång av den part som domstolen förpliktar att betala avgifterna.

En part är befriad från att betala en del av avgifterna om han eller hon beviljas en nedsättning av avgifterna. En nedsättning av avgifterna är en form av rättshjälp som på ett grundläggande sätt skiljer sig från övrig rättshjälp genom att hjälpen beviljas om vissa omständigheter inträffar under rättegången, utan att en ansökan behöver inges. Nedsättningen grundas alltså inte på de särskilda omständigheter som parten befinner sig i eller på sakfrågan i målet.

Att slippa betala avgifter i förskott är både en del av rättshjälpen och ett undantag från skyldigheten att betala kostnader i förskott. Rättshjälp kan även beviljas särskilda personer eller på grund av sakfrågan i målet. De typer av mål i vilka rättshjälp kan beviljas på grund av sakfrågan i målet och kriterierna för att bevilja personlig rättshjälp anges i lagstiftningen. Ett exempel där parterna kan beviljas undantag från betalning av kostnaderna på grund av sakfrågan är vårdnadstvister.

Även undantag från förskottsbetalning av kostnaderna kan beviljas personer eller mot bakgrund av sakfrågan i målet. Parterna beviljas ett målspecifikt undantag från förskottsbetalning av kostnaderna i t.ex. faderskapsmål eller mål om föräldraansvar.

Enligt lagen om advokaters verksamhet kan utnämningen av en advokat föregås av fri förhandling om tillhandahållande av advokattjänster, om inte annat föreskrivs i lagen om advokaters verksamhet eller civilprocesslagen. Parterna är således fria att själva föra förhandlingar om advokatens arvode, inom de gränser som anges i lagen om advokaters verksamhet. Rättshjälp inbegriper undantag från betalning av en advokats arvode, eller från förskottsbetalning av arvodet. Ansökningar om att anlita en advokat som ombud måste godkänns av rättshjälpstjänsten.

11 Kan jag få rättshjälp?

En part kan beviljas personlig eller målspecifik rättshjälp för att hjälpa honom eller henne att hävda sina rättigheter under rättegången. En fysisk person har rätt till personlig rättshjälp på begäran baserat på hans eller hennes inkomst och ekonomiska situation, och till målspecifik rättshjälp grundat på ett beslut som domstolen fattar på eget initiativ på grundval av sakfrågan i målet. Om en part beviljas rättshjälp undantas han eller hon från skyldigheten att betala domstolsavgifterna i förskott, från förskottsbetalning av kostnader som uppstår under förfarandet och från betalning av obetalda avgifter, om inte annat föreskrivs i lag. Undantaget gäller också skyldigheten att ersätta kostnader som staten har lagt ut och betalningen av en depositionsavgift för kostnaderna för förfarandet.

De kriterier för inkomst och finansiell ställning som parterna måste uppfylla för att beviljas personlig rättshjälp anges i lagen. Detsamma gäller för mål där rättshjälp kan beviljas på grund av sakfrågan i målet.

EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i en medlemsstat kan beviljas personlig rättshjälp och ett personligt undantag från förskottsbetalning av kostnaderna enligt de villkor som gäller för ungerska medborgare. Andra utländska medborgare kan beviljas ovanstående åtgärder på grundval internationella fördrag.

Rättshjälpen inbegriper resekostnader till en förhandling för EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i en medlemsstat om partens närvaro vid förhandlingen enligt lag är obligatorisk.

Om en utländsk stats lag föreskriver en mer omfattande förmån till en ungersk part vid en utländsk domstol än ett målspecifikt undantag från förskottsbetalning av kostnaderna, måste dessa mer fördelaktiga villkor under förhandlingen tillämpas på den utländska part som deltar i en process vid en ungersk domstol.

Se även faktabladet om rättshjälp.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Som en allmän regel anses en talan officiellt ha väckts när ansökan inkommer till domstolen och registreras av domstolskansliet. Om kommunikationen sker på elektronisk väg är huvudregeln att ansökan ska anses ha ingetts när it-systemet skickar ett mottagningsbevis.

Frågan om när talan officiellt anses ha väckts är särskilt viktig i ärenden där det finns en tidsgräns för att väcka talan. Tidsfristerna är olika långa och villkoren för när en ansökan anses ha ingetts i tid varierar också.

När det gäller förfarandemässiga tidsfrister anges i civilprocesslagen att det inte blir några påföljder vid missade tidsgränser om ansökan till domstolen skickas som rekommenderad post senast på tidsfristens sista dag. Om kommunikationen under förfarandet sker på elektronisk väg blir det inte några påföljder vid missade tidsfrister – uttryckt i dagar, arbetsdagar, månader eller år – om en inlaga till domstolen skickas på elektronisk väg i enlighet med it-kraven senast på tidsfristens sista dag. Om inte annat föreskrivs i lag gäller denna regel dock inte för beräkning av den lagstadgade tidsfristen för ingivande av ansökningar. En ansökan anses ha ingetts i tid om den inkommer till domstolen senast den sista dagen för tidsfristen för ingivande av ansökningar.

Ansökningar som inges efter tidsfristen avslås av domstolen. Domstolen delger sökanden beslutet om avslag på ansökan och underrättar svaranden om den åtgärd som vidtagits. Sökanden kan överklaga beslutet i ett särskilt överklagande.

Sökanden rekommenderas därför att vända sig till en advokat, ett juridiskt ombud eller en konsumentrådgivningsbyrå för att ta reda på när en ansökan officiellt anses ha lämnats in i tid.

Om en part som inte företräds av advokat i ett mål vid en distriktsdomstol eller i ett arbetsrättsligt förfarande vid en förvaltnings- och arbetsdomstol kan lämna sin ansökan muntligen under de angivna öppettiderna vid den behöriga domstolen på partens hemvistort, säte eller arbetsplats, eller vid den domstol som är behörig att pröva målet, ger domstolens personal parten lämplig vägledning och uppmanar honom eller henne att utan dröjsmål rätta till eventuella brister. I övrigt informerar inte domstolen parterna om att ett förfarande har inletts. Så snart domstolen har mottagit ansökan kontrollerar domstolen att alla enligt lag obligatoriska uppgifter finns med.

Om ansökan gör det möjligt att inleda ett förfarande delges svaranden ansökan och domstolen uppmanar samtidigt honom eller henne att inge sitt genkäromål inom fyrtiofem dagar från mottagandet av ansökan. Svaranden går i svaromål genom att inge genkäromålet.

Domstolen påbörjar inledandet av förfarandet efter ingivandet av ett skriftligt genkäromål mot ansökan på det sätt som anges i civilprocesslagen, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Domstolen avslutar därefter förfarandets inledningsfas och fastställer ett datum för en förhandling om sakfrågan i målet.

För information om möjligheter till elektronisk inlämning av en ansökan och relevant mottagningsbevis, se faktabladet om automatiserad behandling av mål.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Efter ingivandet av ansökan handlägger domstolen ansökan på det sätt som beskrivs i punkt 12. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan parten få ytterligare information i ytterligare skriftliga inlagor, om sådana har förordnats, eller vid den förberedande förhandlingen inför rättegången och förhandlingen i sakfrågan, beroende på vilken typ av förfarande det rör sig om.

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.