Hur väcker man talan vid domstol?

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Att vända sig till domstol är ofta sista utvägen efter att andra försök att lösa tvisten har misslyckats. Ett alternativ till att väcka talan vid domstol är att använda alternativa tvistlösningsmetoder (se faktabladet om ”Alternativ tvistlösning”).

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Tidsfristerna för att väcka talan vid domstol varierar beroende på typ av mål. En juridisk rådgivare eller ett medborgarinformationskontor för information om tillgång till rättslig prövning kan ge närmare information om vilka tidsfrister som gäller.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Se faktabladet om ”Behörighet”.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

I underrätterna (dvs. grevskaps- och distriktsdomstolarna) är det avgörande kriteriet för vid vilken domstol en talan kan väckas var svaranden eller en av svarandena har hemvist eller bedriver yrkesverksamhet, affärsverksamhet eller förvärvsarbetar. I de flesta avtalstvister är behörig distrikts- eller grevskapsdomstol den domstol i vars domkrets det hävdas att avtalet ingicks, i skadeståndstvister den domstol i vars domkrets det hävdas att den skadevållande händelsen skedde, i familjerättsliga förfaranden den domstol i vars domkrets käranden har hemvist och i tvister som rör hyra av eller äganderätt till fast egendom den domstol i vars domkrets de lokaler eller markfastigheter som är föremål för tvisten är belägna.

För närmare uppgifter om domstolars behörighet, se faktabladet om ”Behörighet”.

det irländska domstolsverkets webbplats ges information om hur domstolsväsendet är uppbyggt. Domstolsverket har också gett ut en informationsbroschyr med titeln Explaining the Court. Närmare uppgifter om domstolssystemet kan även fås från Citizens Information Board.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Vid vilken domstol en talan ska väckas i första instans beror på ärendets natur (avtal, skadeståndsskyldighet etc.) och värde.

För närmare uppgifter, se faktabladet om ”Behörighet”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Det är inte alltid nödvändigt att använda sig av ett ombud. Det är upp till dig att avgöra och beror på hur komplicerat målet är. Om du väljer att använda dig av ett ombud måste du använda dig av en solicitor. Advokatsamfundet (The Law Society) är det organ som ackrediterar och reglerar yrket som solicitor.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Stämningsansökan måste lämnas in till lämplig domstols kansli, beroende på fordrans storlek (för närmare uppgifter om behörig domstol, se faktabladet om ”behörighet”). Domstolarna har kanslier runt om i Irland. Uppgifter om adresser och öppettider finns på domstolsverkets webbplats.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

I Irland måste en stämningsansökan vara avfattad på engelska eller iriska. Ansökan måste göras på en särskild blankett för just den domkrets där du vill väcka talan. Ansökan kan inte faxas eller skickas via e-post. Du måste personligen lämna in ansökan till lämpligt domstolskansli. Ansökan får inte inges muntligen.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns särskilda blanketter för att väcka talan. Många av dem kan laddas ned från domstolsverkets webbplats, och övriga finns i domstolarnas rättegångsregler. Av blanketterna framgår vilka uppgifter som ska fyllas i. Domstolsverkets tjänstemän kan ge viss vägledning, men dessa kan endast informera om själva förfarandet. De är nämligen förhindrade från att ge råd beträffande saken i ett mål eller rekommendera hur rättsprocessen ska drivas.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Domstolsavgifter tas ut för de flesta typer av ansökningar. Avgifterna måste betalas samtidigt som ansökan lämnas till lämplig domstols kansli. Närmare uppgifter om de olika avgifterna finns på domstolsverkets webbplats. Reglerna för betalning till en solicitor, om du använder dig av en sådan, ser annorlunda ut och berörs inte av domstolsverkets bestämmelser. Om du anlitar en solicitor anger han eller hon hur mycket och när du ska betala.

11 Kan jag få rättshjälp?

Se faktabladet om ”Rättshjälp”.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

En talan anses officiellt ha väckts när stämningen utfärdas av domstolens kansli. Beroende på i vilken domkrets du väcker talan utfärdas stämningen eventuellt inte förrän den har delgetts motparten. I småmålsdomstolen översänder domstolens registrator stämningen till motparten. I andra domstolar måste du själv delge stämningen, eller anlita ett ombud som delger stämningen för din räkning. Du kan få mer information om detta från kansliet vid den domstol där du valde att väcka talan. Tjänstemännen vid domstolskansliet underrättar dig om du inte har fullgjort alla krav för att få väcka talan. I slutändan är det dock upp till domaren att avgöra om talan ska godkännas.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Tidsfristerna anges i respektive domstols rättegångsregler, och du kan stämma av dessa uppgifter med det domstolskansli som du ingav din stämningsansökan till.

Senaste uppdatering: 17/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.