Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

I det italienska rättssystemet är du garanterad möjligheten att gå till domstol som ett generellt sätt att skydda dina rättigheter.

Innan du kan väcka talan måste du dock i vissa fall först med hjälp av ett juridiskt ombud försöka lösa frågan genom medling. Detta gäller om talan avser ägarlägenhet, sakrätt, uppdelning av tillgångar, arv, familjeöverenskommelser, uthyrning, saklån, utarrendering eller leasing, skadestånd för medicinsk felbehandling eller förtal i pressen eller via andra medier samt avtal inom försäkrings-, bank- och finansområdet.

Ett annat alternativ är skiljedomsförfarande, där tvisten avgörs av en privatperson som utsetts av parterna. I så fall måste parterna vara överens om att välja denna lösning i stället för att gå till domstol.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Rättens preskriptionsfrister måste respekteras. Normalt sett är preskriptionsfristen 10 år, dock i vissa fall kortare (se artiklarna 2934–2961 i civillagen).

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Om du vill ha ett avgörande med rättskraft av tvisten bör du gå till domstol. Vilken domstol som är behörig beror på typen av tvist och varierar enligt behörighetskriterierna i den nationella och europeiska rätten.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Den allmänna regeln är att vända sig till domstolen på den ort där svaranden bor (normalt forum för fysiska personer enligt principen om territoriell behörighet). Beroende på tvistebeloppet (behörighet på grundval av beloppet) eller på ärendets egenart (tilldelningsbehörighet) ska du vända dig till en specifik domstol (fredsdomare, underrätt som enmansdomstol eller underrätt som kollegial domstol) eller till en domstol som inte i normalfallet är forum för fysiska personer (när det är fråga om obligatorisk territoriell behörighet).

Se faktabladet ”Var kan jag väcka talan? – domstolarnas behörighet”.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Fredsdomare är behöriga i ärenden som gäller lös egendom till ett värde av högst 5 000 euro. I ärenden som gäller skadestånd i samband med fordons- eller fartygstrafik är fredsdomare behöriga så länge tvistebeloppet inte överstiger 20 000 euro. Vad gäller tvister om större belopp är underrätt som enmansdomstol behörig. Utöver detta gäller att vissa ärenden, oavsett tvistebeloppet, ska dömas av fredsdomare (artikel 7, tredje stycket i civilprocesslagen), underrätt som enmansdomstol (artikel 409 i civilprocesslagen) eller underrätt som kollegial domstol (artikel 50a i civilprocesslagen).

Se faktabladet ”Var kan jag väcka talan? – domstolarnas behörighet”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Den allmänna regeln är att du måste ta hjälp av ett juridiskt ombud. Det är alltså obligatoriskt att anlita professionell hjälp. Ärenden som gäller små belopp (inför fredsdomare upp till 1 100 euro) är undantagna från denna regel. Du behöver inte heller anlita juridiskt ombud om du själv har den kompetens som krävs för att agera försvarare vid den aktuella domstolen (artikel 86 i civilprocesslagen).

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Ansökan riktas till motparten och lämnas till kansliet vid den behöriga domstolen.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Det är endast när det gäller förfaranden inför fredsdomare som ansökan kan göras muntligt (artikel 316 i civilprocesslagen). I alla andra fall måste en skriftlig ansökan på italienska lämnas in. Det går inte att lämna in ansökan via fax eller e-post.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns inga mallar eller blanketter. I ansökan måste parter, domstol, ämne och titel anges.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

En avgift, som varierar i storlek beroende på hur stort belopp det aktuella ärendet gäller, ska betalas till staten när ansökan lämnas in (enhetlig avgift enligt samlingsförordningen om rättsliga avgifter, republikens presidents dekret nr 115 2002).

Hur och inom vilken tidsfrist det juridiska ombudet ska betalas beslutas genom avtal mellan ombud och klient.

11 Kan jag få rättshjälp?

Alla som uppfyller de inkomstkrav som lagen ställer kan få rättshjälp, oavsett om de är italienska medborgare eller ej (samlingsförordningen om rättsliga avgifter, republikens presidents dekret nr 115 2002).

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses vara väckt

  • när motparten delgivits (atto di citazione),
  • när ansökan lämnats till domstolens kansli (ricorso).

Giltigheten kontrolleras inte på förhand, utan avgörs när parterna ställs mot varandra under processen.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

I civilprocesslagen fastställs tidsfrister för inställelseoch andra åtgärder från parternas och domstolens sida. Varje domare omsätter sedan dessa regler i praktiken, från fall till fall eller med hjälp av en förfarandekalender (artikel 81a i civilprocesslagens genomförandedekret).

Relaterade bilagor

Artiklar ur civilprocesslagen om att väcka talan PDF (84 Kb) it

Senaste uppdatering: 21/07/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.