Hur väcker man talan vid domstol?

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Medling är ett alternativt sätt att lösa tvister, som i vissa fall gör att man inte behöver väcka talan vid domstol.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Preskriptionstiden varierar från fall till fall.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Se faktabladet ”Vilket lands domstol är behörig? – Luxemburg”.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se faktabladet ”Vilket lands domstol är behörig? – Luxemburg”.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se faktabladet ”Vilket lands domstol är behörig? – Luxemburg”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Svaret beror på tvistens värde och vad den gäller.

Med vissa lagstadgade undantag gäller följande:

  • Om tvisten gäller ett värde på högst 15 000 euro handläggs den i princip av en fredsdomare (juge de paix). Inför dessa domstolar kan parterna inställa sig personligen eller genom ombud. Ombud som inte är advokater måste ha särskild fullmakt (mandat).
  • Om tvisten gäller ett värde som överstiger 15 000 euro handläggs den i princip av distriktsdomstol (tribunal d'arrondissement). Inför dessa domstolar måste man företrädas av en förordnad advokat (avocat à la cour). Undantag görs dock för ansökningar om interimistiska åtgärder (actions en référé), handelsmål, där parterna själva kan föra talan, men även låta sig biträdas eller företrädas samt familjemål (utom mål om äktenskapsskillnad). Man måste företrädas av en förordnad advokat inför appellationsdomstolen (Cour d’appel), som utgör en del av Högsta domstolen (Cour supérieure de justice).
  • Vissa tvistemål handläggs av fredsdomstol även vid värden som överstiger 15 000 euro. Hit hör tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster och ansökningar om underhållsbidrag (pensions alimentaires), utom i samband med ansökningar om äktenskapsskillnad eller hemskillnad. En talan inför fredsdomaren väcks vanligtvis genom att en delgivningsman/exekutionstjänsteman (huissier de justice) delger den andra parten en stämning (citation). Stämningen måste uppfylla vissa formkrav som framför allt syftar till att garantera att rätten till försvar respekteras. I vissa fall kan parterna själva väcka talan, utan att blanda in en delgivningsman/exekutionstjänsteman, genom att inge en skriftlig ansökan (requête) till fredsdomaren (som är ett enklare och mindre kostsamt förfarande än förfarandet inför distriktsdomstolen). I båda fallen kan parterna inställa sig personligen eller genom ombud. Om ombudet inte är advokat måste han eller hon ha en särskild fullmakt (mandat).

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Svaret beror på de förhållanden som nämns i föregående fråga.

Om tvisten gäller ett värde upp till 15 000 euro kan parterna vända sig till den fredsdomare som är behörig, antingen direkt genom skriftlig ansökan (requête) eller indirekt genom en stämning (citation) som delges av en delgivningsman/exekutionstjänsteman. I praktiken är det domstolens justitiesekreterare (greffier en chef) som tar emot handlingarna.

Om tvisten gäller ett värde som överstiger 15 000 euro bör man i princip vända sig till en advokat, som stämmer (assignation) motparten på klientens uppdrag med hjälp av en delgivningsman/exekutionstjänsteman. Advokaten lämnar in stämningen till behörig distriktsdomstol eller till Högsta domstolen.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Man kan använda franska, tyska och luxemburgiska, med undantag för vissa typer av mål som omfattas av särskilda bestämmelser.

Talan väcks i allmänhet genom stämning (citation eller assignation), utom i de fall då det räcker med en enkel ansökan (requête) till domstol. En ansökan om stämning måste vara skriftlig. Det finns några få undantag för vissa mål som handläggs av fredsdomarna, t.ex. ansökan om betalningsföreläggande. Handlingar som skickas in med fax eller e-post behandlas inte.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns formulär för vissa speciella typer av ärenden, t.ex. ansökan om betalningsföreläggande för skulder och obetalda räkningar. Såväl kallelser om att inställa sig inför fredsdomaren som ansökningar och stämningar till distriktsdomstolen och överklaganden till högre domstol måste innehålla vissa obligatoriska uppgifter och utformas formellt korrekt för att vara giltiga. Det finns inga färdiga formulär för detta.

Däremot finns det formulär för ansökningar baserade på unionslagstiftningen. Exempelvis finns standardformulär för ansökningar om europeiska betalningsförelägganden, baserade på förordning (EG) nr 1896/2006, och ansökningar enligt det europeiska småmålsförfarandet, baserade på förordning (EG) nr 861/2007.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

I regel betalas domstolsavgifterna när målet avslutas. Domstolen får förplikta den förlorande parten att ersätta processkostnaderna (indemnité de procédure) om domstolen anser att det vore orättvist att låta den vinnande parten stå för alla avgifter och utgifter som uppkommit. Domstolen kan också begära att en säkerhet eller ett förskottsarvode betalas av en eller flera parter i målet, t.ex. om domstolen begär ett sakkunnigutlåtande.

Frågan om advokatersättning är en sak mellan klient och advokat. I praktiken är det vanligt att betala ett förskott till advokaten.

11 Kan jag få rättshjälp?

Se faktabladet ”Rättshjälp – Luxemburg”.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

  • Om käranden själv för sin talan, om lagen tillåter det, informeras käranden av domstolen om hur målet kommer att handläggas.
  • Om talan har väckts av en advokat, för sin klients räkning, informeras advokaten av domstolen om målets fortsatta handläggning, eftersom advokaten är juridiskt ombud för sin klient. Advokaten kan informera sin klient om hur tidsplanen ser ut, om sådana uppgifter finns tillgängliga eller kan förutses.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Se svaret på föregående fråga.

I skriftliga förfaranden är tidpunkten för att inställa sig i rätten i princip fastställd i lag, men domstolen kan också fastställa frister för att personligen höra en part eller en tredje man. De lagstadgade tidsfristerna varierar beroende på domstol och på om svaranden bor i Luxemburg eller utomlands. Vid muntliga förfaranden måste käranden i regel ge svaranden ett exakt datum för när denne ska inställa sig i rätten.

Länkar

http://www.legilux.lu/

Senaste uppdatering: 07/03/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.