Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Det är olika från fall till fall.

Eftersom det inte är möjligt att förutsäga alla problem som kan uppstå är det en god idé att vända sig till en jurist för rådgivning.

Om du inte har ekonomiska resurser för att göra det kan du ansöka om rättshjälp (se faktabladet om rättshjälp).

Alternativ tvistlösning kan vara lämpligt beroende på vad ärendet gäller (se faktabladet om alternativa system för tvistlösning).

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Tidsfristerna för att väcka talan i tvistemål varierar beroende på situationen i fråga.

Du kan vända dig till en jurist för rådgivning även i detta fall.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Utan att det påverkar bestämmelserna i EU-lagstiftningen och i andra internationella instrument har portugisiska domstolar internationell behörighet i följande fall:

a) När talan kan väckas i en portugisisk domstol enligt den portugisiska lagstiftningens regler för territoriell behörighet.

b) När föremålet för talan, eller andra relaterade fakta, har inträffat på portugisiskt territorium.

c) När den rättighet som åberopas i talan endast kan upprätthållas på portugisiskt territorium eller om käranden har väsentliga svårigheter att väcka talan utomlands på grund av att det finns en viktig personlig eller materiell koppling mellan föremålet för talan och det portugisiska rättssystemet.

De portugisiska domstolarna har exklusiv behörighet i följande fall:

a) Rättigheter till fast egendom och uthyrning av egendom på portugisiskt territorium. När det gäller uthyrning av egendom för kortvarigt privat bruk under högst sex på varandra följande månader är även domstolarna i den medlemsstat där den svarande är bosatt behöriga, förutsatt att hyresgästen är en fysisk person och hyresvärden och hyresgästen är bosatta i samma medlemsstat.

b) När det gäller giltighet av bildande eller upplösning av företag eller andra juridiska personer som har sitt säte i Portugal och beslut som fattas av företagets organ. Portugisiska domstolar tillämpar bestämmelserna i internationell privaträtt för att fastställa var ett företag har sitt säte.

c) Giltighet av uppgifter som förs in i offentliga register i Portugal.

d) Tvångsförsäljning av fastigheter på portugisiskt territorium.

e) Insolvens eller omorganisering för personer som är bosatta i Portugal eller juridiska personer eller företag som har sitt säte på portugisiskt territorium.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Plats för egendom

Talan om sakrätt eller personlig rätt att utnyttja egendom, delning av gemensamt ägd egendom, avhysning, företrädesrätt och tvångsförsäljning samt ökning, utbyte, minskning eller dödning av inteckningar ska väckas i domstolen i den domkrets där den berörda egendomen är belägen.

Tvister om ökning, utbyte, minskning eller dödning av inteckningar i fartyg och luftfartyg handläggs dock av domstolen på den ort där de är registrerade. Om inteckningen omfattar lös egendom registrerad i skilda domkretsar, får käranden välja en av dessa.

Tvister som rör en samling lös egendom tillhörande en och samma person och avsedd för ett och samma ändamål, eller lös och fast egendom, eller fast egendom belägen i olika domsagor, ska handläggas av domstolen på den ort där fast egendom till högst värde enligt fastighetsregistret befinner sig. Om talan rör byggnader belägna i fler än en domkrets kan talan väckas i vilken som helst av dessa domkretsar.

Behörighet för uppfyllande av en skyldighet

Om talan rör uppfyllande av en skyldighet, ersättning för underlåtande att uppfylla en skyldighet, bristande uppfyllande eller hävning av ett avtal på grund av att skyldigheter inte har uppfyllts ska den väckas vid domstolen på den ort där den svarande har sin hemvist. Käranden kan välja domstolen i den domkrets där skyldigheten skulle uppfyllas om svaranden är en juridisk person eller om käranden har sin hemvist i Lissabons eller Portos storstadsområden och svaranden är bosatt inom samma storstadsområde.

Om talan gäller skadeståndsansvar som baseras på en skadeståndsgrundande händelse eller risk är domstolen på den plats där händelsen inträffade behörig.

Äktenskapsskillnad och hemskillnad

I mål rörande äktenskapsskillnad, hemskillnad och bodelning är domstolen på den ort där käranden har sin hemvist eller uppehåller sig behörig.

Talan rörande betalning av avgifter

Om talan rör betalning av domstolsavgifter eller arvoden till juridiska eller tekniska företrädare och återvinning av belopp som betalats i förskott till klienten, är det domstolen på den plats tjänsten tillhandahölls som är behörig och målen måste slås ihop.

Om talan har väckts vid appellationsdomstolen eller högsta domstolen ska talan om avgifter dock väckas vid distriktsdomstolen på den ort där gäldenären är bosatt.

Reglering och fördelning av allmän skada

Domstolen i den domkrets där den hamn dit lasten levererades eller skulle levereras från ett fartyg som har lidit allvarlig skada är behörig att reglera och fördela kostnaderna för dessa förluster.

Förluster och skador till följd av kollisioner mellan fartyg

Mål om skadestånd till följd av sammanstötning mellan två fartyg handläggs av domstolen på olycksplatsen, på den ort där ägaren till det skepp som seglade på det andra skeppet har sin hemvist, på den ort där detta skepp är registrerat eller påträffades eller på orten för den första hamn som det påseglade skeppet anlöpte.

Kostnader för undsättning eller assistans till fartyg

Talan rörande kostnader för undsättning eller räddningsaktioner av fartyg kan väckas vid domstolen på den ort där händelsen inträffade, där ägaren till de föremål som räddats är bosatt och där det bärgade skeppet är registrerat eller befinner sig

Talan rörande fartyg som förvärvats utan kostnad eller rörande fartyg som ska förklaras fria från prioriterade fordringar måste väckas i domstolen på den ort där fartyget låg ankrat vid tidpunkten för förvärvet.

Förebyggande förfaranden och säkerhetsåtgärder

När det gäller förebyggande förfaranden och säkerhetsåtgärder innan talan väcks är det viktigt att tänka på följande:

a) Ansökan om kvarstad och beslag ska antingen inges till den domstol där talan ska väckas eller till domstolen i den domkrets där tillgångarna är belägna. Om tillgångarna är belägna i flera domkretsar får talan väckas i vilken som helst av dessa.

b) Beträffande förbud mot nybyggnation är domstolen på den ort där byggnadsarbetet äger rum behörig.

c) När det gäller övriga säkerhetsåtgärder är den domstol där talan ska väckas behörig.

d) De åtgärder som vidtas innan talan väcks i bevisupptagningssyfte handläggs av domstolen på den ort där de ska vidtas.

Akten för ovannämnda åtgärderna bifogas ärendeakten för huvudtalan, så att den vid behov kan översändas till den domstol där talan väcks.

Ansökan om delgivning ska inges till domstolen på den ort där den person som ska delges är bosatt.

Allmänna regler

Den allmänna regeln för territoriell behörighet i den portugisiska civilprocessrätten är att alla mål ska behandlas av domstolen på den ort där svaranden har sin hemvist om inget annat uttryckligen anges i lagen.

Om svaranden inte har någon fast hemvist eller är frånvarande väcks talan dock vid domstolen på den ort där käranden har sin hemvist. Ansökningar om förmyndarskap, vare sig tillfällig eller permanent, för en frånvarande svarandes tillgångar måste dock lämnas in till domstolen på den ort där svaranden sist hade sin hemvist i Portugal.

Om svaranden har sin hemvist eller är bosatt i ett annat land behandlas målet i domstolen på den orten. Om detta inte är i Portugal behandlas målet av domstolen på den ort där käranden har sin hemvist och om det inte är i Portugal är det den behöriga domstolen i Lissabon som tar upp målet.

Allmänna regler för juridiska personer och företag

Om det är staten som är svarande ersätts domstolen vid svarandens hemvist av domstolen vid kärandens hemvist.

Om den svarande är en annan juridisk person eller ett annat företag behandlas målet av domstolen på den ort där den juridiska personen eller företaget har sitt säte eller huvudkontor för den berörda filialen, agenturen, det berörda dotterbolaget eller delegationen beroende på om talan väcks mot moderbolaget eller något av dessa kontor. Talan mot utländska juridiska personer och företag som har en filial, en agentur, ett dotterbolag eller en delegation i Portugal kan dock väckas vid den domstol där det berörda kontoret är beläget, även om talan riktas mot företagets moderbolag.

Flera svarande och överlappande ansökningar

Om det finns fler än en svarande i ett mål måste samtliga svarande höras i domstolen på den ort där de flesta av de svarande har sin hemvist. Om samma antal svarande har sin hemvist på olika platser får käranden välja en av de berörda domstolarna.

Om käranden inger flera stämningar som ska prövas av domstolar med olika territoriell behörighet får käranden välja vid vilken domstol talan ska prövas, förutom om behörigheten att pröva talan har någon koppling som gör att domstolen på eget initiativ avgör att den inte är behörig. I sådana fall måste talan tas upp i en annan domstol.

Om käranden inger flera stämningar som är ömsesidigt beroende av eller underordnade varandra måste talan dock väckas vid den domstol som är behörig för huvudansökan.

Allmänna behörighetsregler för verkställighet

Förutom i specialfall som omfattas av andra bestämmelser är domstolen på den ort där gäldenären är bosatt behörig. Om gäldenären är en juridisk person eller om borgenären har sin hemvist inom Lissabons eller Portos storstadsområden och gäldenären har sin hemvist inom samma storstadsområde kan borgenären dock välja domstolen på den ort där skyldigheten ska uppfyllas.

Om verkställigheten rör tillhandahållande av ett föremål eller indrivning av en skuld med en faktisk säkerhet är det respektive domstolar i de domkretsar där föremålet eller säkerheterna finns som är behöriga.

Om talan om verkställighet ska väckas på den ort där gäldenären har sin hemvist och gäldenären inte har någon hemvist i Portugal men har tillgångar där, är domstolen på den ort där tillgångarna är belägna behörig.

I fall med överlappande verkställighet som ska prövas av domstolar med olika territoriell behörighet är domstolen på den ort där gäldenären är bosatt behörig.

Verkställighet på grundval av dom

När det gäller verkställighet genom en dom från portugisiska domstolar inges ansökan om verkställighet under förhandlingarna i målet. Verkställigheten antecknas i domstolens register och behandlas separat om målet inte har överklagats, då det hänskjuts.

Om en särskild avdelning för verkställighet är behörig enligt lagen om organisationen av rättssystemet måste en kopia av domen, ansökan om verkställighet och styrkande handlingar utan dröjsmål översändas till den avdelningen.

Om beslutet har avgetts av en skiljenämnd i ett skiljedomsförfarande som har genomförts i Portugal är det distriktsdomstolen på den ort där skiljdedomsförfarandet hölls som är behörig för verkställigheten.

Verkställighet av högre domstolars domar

Om talan har väckts vid appellationsdomstolen eller högsta domstolen är domstolen på den ort där gäldenären har sin hemvist behörig.

Verkställighet på grundval av en utländsk dom

När det gäller verkställighet av utländska domar är domstolen på den ort där gäldenären har sin hemvist behörig.

Domstolars behörighet i underordnade frågor

Den domstol som är behörig för talan är också behörig för händelser som inträffar och frågor som svaranden tar upp i sitt försvar under förfarandets gång.

Behörighet för genkäromål

Den domstol där käranden väcker talan har också behörighet för genkäromål, under förutsättning att den har territoriell, materiell och hierarkisk behörighet. Om annat fall avslås genkäromålet i den instansen.

Privata överenskommelser om behörighet

Parterna får enas om vilken domstol som ska vara behörig att avgöra en given tvist, eller tvister som eventuellt kan uppkomma till följd av en rättslig förbindelse, under förutsättning att förbindelsen har anknytning till mer än en rättsordning. Överenskommelsen kan innefatta tilldelande av exklusiv behörighet till portugisiska domstolar eller alternativ behörighet. Vid oklarheter förutsätts behörigheten vara exklusiv.

Valet av behörig domstol är endast giltigt om följande villkor är uppfyllda:

a) Tvisten rör rättigheter som parterna fritt får disponera över.

b) Avtalet är godkänt enligt den utsedda domstolens bestämmelser.

c) Valet motiveras av ett seriöst intresse hos båda parterna eller en av parterna, om det inte medför allvarliga olägenheter för den andra parten.

d) Ärendet rör inte frågor som omfattas av de portugisiska domstolarnas exklusiva behörighet.

e) Valet är resultatet av ett skriftligt avtal, med ett uttryckligt omnämnande av behörig domstol.

Som skriftligt avtal betraktas alla handlingar som har undertecknats av parterna eller resulterar från en korrespondens, telex, telegram eller andra former av kommunikation som det finns skriftligt bevis på, oavsett om detta dokument innehåller själva avtalet eller endast en hänvisning till ett dokument innehållande avtalet.

Skydd av barn och ungdomar som löper risk

När det gäller behörighet för ärenden som rör minderåriga är det skyddskommissionen eller domstolen på den ort där den minderåriga har sin hemvist vid den tidpunkt då meddelandet om den aktuella situationen mottas eller talan väcks som är behörig att vidta åtgärder för att skydda barnet och dess rättigheter.

Om den minderårigas bosättningsort inte är känd eller inte går att fastställa är det skyddskommissionen eller domstolen på den ort där den minderåriga befinner sig som är behörig.

Utan hinder av det ovanstående kommer skyddskommissionen eller domstolen på den ort där den minderåriga befinner sig att vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga för att omedelbart skydda personen i fråga.

Om den minderåriga efter det att åtgärderna vidtagits flyttar till en ny ort och stannar kvar där i mer än tre månader hänskjuts ärendet till skyddskommissionen eller domstolen på den ort där den minderåriga har sin nya hemvist.

Förutom det som sägs ovan är ändringar i sakförhållandena efter det att förfarandet inletts ovidkommande.

Utan hinder av reglerna för territoriell behörighet är det möjligt att väcka en enda talan trots att flera minderåriga omfattas av risken i fråga. Om separata förhandlingar har inletts kan de kopplas till den ursprungliga talan om familjeförhållandena eller den specifika risken så kräver.

Om successiva skyddsåtgärder, förmyndarskap eller civilrättsliga förebyggande åtgärder för att skydda ungdomar har inletts angående samma minderåriga måste uppgifterna om dessa bifogas ärendeakten så att den domare som prövar den ursprungliga talan kan bedöma dessa uppgifter.

Åtgärder rörande förmyndarskap

Det är domstolen på den ort där den minderåriga hade sin hemvist vid den tidpunkt då förhandlingarna inleddes som är behörig att pröva sakfrågan och besluta om åtgärder rörande förmyndarskap. Om den minderårigas vistelseort är okänd är domstolen på den ort där vårdnadshavaren har sin hemvist behörig. Om vårdnadshavarna är bosatta på olika platser är domstolen på den ort där den förälder som har beviljats vårdnaden har sin hemvist behörig. Om föräldrarna har gemensam vårdnad är domstolen på den ort där den minderåriga är bosatt behörig. I andra fall är domstolen på den ort där vårdnaden tillerkänts behörig. Om detta inte är fastställt är domstolen på den ort där barnet befinner sig behörig.

Förändringar som inträffar efter det att förhandlingarna har inletts är ovidkommande.

Domstolen på den ort där vårdnaden tillerkänts och på den ort där den minderåriga befinner sig är ansvariga för att vidta brådskande åtgärder.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se faktabladen om rättssystem och behörighet.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

I mål där det inte är obligatoriskt med juridiskt ombud kan parterna företräda sig själva eller låta sig företrädas av jurister eller advokater (solicitadores).

Juridiskt ombud är obligatoriskt i följande fall:

a) I ärenden där domstolens behörighet grundas på vissa villkor och där ordinarie överklagande är tillåtet.

b) I ärenden där det alltid är möjligt att överklaga, oavsett belopp.

c) Vid överklaganden och mål som hänskjuts till högre instans.

Även när det är obligatoriskt att låta sig företrädas av ett juridiskt ombud, en jurist eller advokat kan parterna själva göra framställningar i frågor som inte är juridiska.

I mål där det inte är obligatoriskt att utse en advokat och parterna inte har utsett ett juridiskt ombud är det domaren som förhör vittnena. Målet anpassas till de rådande omständigheterna.

Parterna är skyldiga att låta sig företrädas av en advokat eller jurist i verkställighetsförfaranden som rör värden som är högre än gränsen för domstolar i första instans. I ärenden som rör värden som är högre än gränsen för appellationsdomstolen eller i ärenden som motsvarar eller är lägre än appellationsdomstolens gräns men högre än gränsen för domstolar i första instans måste parterna låta sig företrädas av advokat när det rör fastställelseförklaringar.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

I mål där det inte krävs juridiskt ombud och parten inte har någon företrädare kan de handlingar som nämns ovan lämnas in till domstolen på något av följande sätt:

a) Till domstolens kansli. Handlingen diarieförs den dag den inlämnas.

b) Per rekommenderat brev. Handlingen diarieförs enligt poststämpelns datum.

c) Per fax eller e-post. Handlingen diarieförs den dag den skickades.

Se även faktabladet om automatiserad behandling.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

Portugisiska används i alla domstolshandlingar.

Om en utländsk medborgare som inte talar portugisiska vittnar i portugisiska domstolar utses vid behov en edsvuren tolk för att underlätta kommunikationen.

När det gäller handlingar som är skrivna på andra språk än portugisiska beordrar domstolen på eget initiativ eller på begäran av någon av parterna att en översättning ska bifogas handlingen.

Förfaranden inför fredsdomaren kan vara muntliga. I så fall nedtecknas förfarandet av tjänstemannen.

Skriftliga handlingar från parterna lämnas in till domstolen i elektroniskt format genom datorsystemet Citius via e-postadressen http://citius.tribunaisnet.mj.pt/ enligt de förfaranden och instruktioner som anges där, och diarieförs från och den dag de skickades.

Parter som lämnar in handlingar på detta sätt måste enligt processrätten lämna sitt yrkande och eventuella styrkande handlingar i elektroniskt format. Originalhandlingarna måste inte lämnas in om domstolen inte beslutar annat.

När det gäller mål där parten inte måste ha ett juridiskt ombud och inte har någon företrädare, se svaret på föregående fråga.

När det gäller förfaranden för betalningsföreläggande, se relevant faktablad.

Se även faktabladet om automatiserad behandling.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Särskilda blanketter finns för stämningsansökan, verkställighetsförklaringar och väckande av talan hos fredsdomaren när käranden i det sistnämnda fallet inte vill presentera saken muntligt.

Se faktabladen om betalningsförelägganden, verkställighet av dom och alternativa system för tvistlösning.

Talan väcks vid domstolen via en inledande ansökan. Käranden måste göra följande:

 • Ange den domstol och avdelning där talan väcks, parternas namn, adress eller säte och om möjligt person- och skatteregistreringsnummer, yrke och arbetsplats.
 • Ange det juridiska ombudets tjänsteadress.
 • Ange typ av talan.
 • Ange den sakfråga som ligger till grund för talan och rättslig grund för talan.
 • Formulera stämningsansökan.
 • Ange kravbelopp.
 • Utse det exekutionsbiträde som ska ansvara för delgivning eller det juridiska ombud som kommer att ombesörja den saken.

I slutet av stämningsansökan måste käranden lämna en förteckning över eventuella vittnen och annan bevisning.

Bevis för att domstolsavgiften har betalats eller för att rätt till rättshjälp föreligger måste bifogas stämningsansökan.

Domstolskansliet kommer att avvisa stämningsansökan med skriftligt angivande av skälen om någon av följande omständigheter föreligger:

 • Om adress saknas eller om ansökan riktas till en annan domstol eller en annan avdelning inom samma domstol eller myndighet.
 • Om ansökan saknar uppgifter om parterna (namn, adress eller säte och om möjligt person- och skatteregistreringsnummer, arbetsplats och yrke).
 • Om ansökan saknar tjänsteadress för det juridiska ombudet.
 • Om ansökan saknar uppgifter om typ av talan.
 • Om ansökan saknar uppgifter om kravbeloppet.
 • Om ansökan saknar bevis för att domstolsavgiften har betalats eller att rätt till rättshjälp föreligger, förutom vid brådskande delgivning enligt lag.
 • Om ansökan inte är undertecknad.
 • Om ansökan inte är avfattad på portugisiska.
 • Om fel blankett använts.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Tvistekostnader omfattar domstolsavgifter och parternas utgifter.

Domstolsavgifter

Domstolsavgifter utgörs av de belopp som varje part ska betala i målet. De beräknas efter värde och komplexitet enligt förordningen om tvistekostnader.

Domstolsavgifter betalas bara av den part som väcker talan, antingen i egenskap av kärande eller svarande, gäldenär eller borgenär, rättssökande eller dennes motpart eller klagande och dennes motpart enligt förordningen om tvistekostnader.

Domstolsavgifterna måste betalas innan handlingarna lämnas in (ursprunglig framställan eller stämningsansökan, genkäromål osv.) om inte parten eller typen av talan är undantagen avgifter eller parten har beviljats undantag från förskottsbetalning.

När det gäller genkäromål och huvudförhandling måste extra domstolsavgifter endast betalas om genkäromålet måste prövas separat från kärandens ursprungliga talan.

Ett genkäromål anses separat när motparten till egen fördel försöker uppnå samma rättsliga effekt som käranden eller endast vill få ersättning.

Om flera parter lämnar in ett gemensamt käromål måste den part som anges som första part i den ursprungliga framställan, genkäromålet eller stämningsansökan betala hela domstolsavgiften, utan att det påverkar rätten till prövning mot de gemensamma parterna.

Om flera parter lämnar in fler än ett gemensamt käromål är varje part ansvarig för sina respektive domstolsavgifter. Beloppen anges i förordningen om tvistekostnader.

När det gäller talan som väcks av kommersiella bolag som under föregående år har väckt talan eller inlett förfaranden eller verkställighet i domstol fler än 200 gånger fastställs domstolavgiften enligt förordningen om tvistekostnader.

När det gäller betalning av domstolsavgifter anses följande åtgärder och säkerhetsåtgärder vara särskilt komplexa:

a) Omständliga yrkanden eller krav.

b) Ytterst specialiserade rättsliga eller tekniska frågor eller frågor som kräver en kombinerad analys av rättsliga frågor från mycket olika perspektiv.

c) Ett stort antal vittnen, analys av komplex bevisning eller flera långvariga steg i förfarandet.

Generellt sett ska betalningen av den första eller enda domstolsavgiften göras innan handlingarna lämnas in.

a) Om betalningen görs elektroniskt måste den styrkas på det sätt som föreskrivs i lag.

b) Om betalningen görs i pappersform måste sökanden bifoga bevis för betalningen.

Den andra delbetalningen av domstolsavgiften måste göras inom tio dagar från meddelandet om den slutliga förhandlingen och sökanden måste bifoga bevis för betalningen inom samma period.

Processkostnader

Alla kostnader som uppkommer på grund förhandlingarna utgör processkostnader, vare sig de begärs av parterna eller beslutas av den domare som har ansvar för rättegången.

Med undantag för bestämmelserna i förordningarna om tillgång till rättvisa betalar varje part de kostnader som de orsakat och som uppkommer under förhandlingarna.

Kostnaderna betalas av den part som har väckt talan, eller om åtgärderna har inletts på eget initiativ, den part som har dragit fördel av detta.

Partskostnader

Kostnaderna utgörs av det belopp som varje part har lagt på målet och som de har rätt till ersättning för på de grunder som domstolen har funnit mot den andra parten. Kostnaderna fastställs i domstolens dom.

Betalningen av de kostnader som har fastställts av domstolen omfattar de domstolsavgifter som den vinnande parten har betalat, på en rörlig skala, de utgifter som parten faktiskt har haft, ersättning som betalats till exekutionsbiträdet och de utgifter som denne har haft, ersättning till det juridiska biträdet och utgifter som uppstått enligt en detaljerad motivering enligt förordningen.

Om käranden har möjlighet att utnyttja alternativ tvistlösning men väljer rättsliga förfaranden måste han eller hon bära sina egna kostnader oavsett resultatet av förhandlingarna, om inte den andra parten har gjort det omöjligt att utnyttja alternativ tvistlösning.

Enligt lagen behöver kostnader inte betalas i vissa mål, och inte heller för vissa parter.

Domstolsavgifterna motsvarar det belopp som uppstår till följd av att parterna har valt att gå till domstol, och därför kan alla personer som anses omfattas av tvisten (kärande, svarande, gäldenärer, borgenärer, rättssökande och deras motparter eller klagande och deras motparter) i allmänhet vara skyldiga att betala domstolsavgifter, eftersom avgifterna utgör betalning för tillhandahållande av en tjänst, vare sig målet vanns eller inte. De vinnande parterna har rätt att få ersättning för de domstolsavgifter som de har betalat inom ramen för partskostnaderna.

Arvoden

Arvoden till yrkesmän fastställs av domstolen, som i detta sammanhang måste ta hänsyn till vikten av de tillhandahållna tjänsterna, sakfrågans svårigheter och om ärendet är brådskande, hur komplicerat ärendet är, uppnådda resultat, tidsåtgång, yrkesmannens ansvar och andra skyldigheter.

11 Kan jag få rättshjälp?

Ja, om du uppfyller kraven för att beviljas rättshjälp (se faktabladet om rättshjälp).

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Se svaren på frågorna 7 och 8.

När käromålet har mottagits kontrolleras de formella kraven av en domstolskanslist, som sedan godkänner den om kraven är uppfyllda. I senare skeden av förfarandet gör domaren en mer detaljerad och grundlig kontroll.

Parterna meddelas alltid sådana beslut.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Domstolarna är inte skyldiga enligt lag att lämna sådan information. Genom Citius, justitieministeriets initiativ för digitalisering av domstolsförfaranden, har juridiska ombud nu möjlighet att konsultera mål från sina kontor.

Nu när handlingar lämnas in elektroniskt och förs in direkt i domstolarnas it-system och domarna använder samma it-system i sitt arbete kan advokater, domare och domstolskanslier använda dessa system och Citius-portalen för att konsultera ärendeakter och handlingar.

Länkar

Apoio Judiciário – Protecção Jurídica

Bases Jurídico-Documentais

Câmara dos Solicitadores

Diário da República (den officiella tidningen)

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Direcção-Geral da Política de Justiça

Ministério da Justiça (Justitieministeriet)

Ordem dos Advogados

Portal Citius

Senaste uppdatering: 31/03/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.