Hur väcker man talan vid domstol?

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Kanske är det bättre att lösa tvisten genom alternativa system för tvistlösning. Genom alternativa metoder för tvistlösning kan tvister lösas utan att domstolen ingriper eller åtminstone utan att den avgör sakfrågan. Till de viktigaste alternativa tvistlösningsmetoderna i Slovenien räknas skiljeförfarande och medling samt, i vidare bemärkelse, domstolarnas medverkan till att uppnå förlikning i domstol. Enligt lagen om alternativ tvistlösning (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) är domstolar i första och andra instans skyldiga att ge parter i handels-, arbets- och familjerättsliga tvister och tvister om andra rättsliga förhållanden möjlighet att använda metoder för alternativ tvistlösning och att införa och genomföra ett program för detta. Inom dessa program är domstolarna skyldiga att låta parterna använda medling och eventuellt även andra former av alternativ tvistlösning.

Medling används för att lösa tvister med hjälp av en neutral tredje part, som inte kan meddela bindande beslut. Parterna kan enas om att ingå ett tvistlösningsavtal i form av en direkt verkställbar notariehandling, förlikning eller ett medlingsbeslut som grundas på förlikning.

I ett tvistemål kan parterna när som helst komma överens om förlikning i tvistens sakfråga (domstolsförlikning). En förlikningsöverenskommelse i domstol utgör en exekutionstitel.

Mer information finns i faktabladet om alternativ tvistlösning.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Tidsfristen för att väcka talan vid domstol varierar beroende på vilken typ av ärende det är fråga om. Frågor om tidsfrister och preskriptionstider kan besvaras av juridiska rådgivare eller organ för kostnadsfri rättshjälp. Mer information finns i faktabladet om tidsfrister.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Mer information finns i faktabladet ”Behörighet”.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Mer information finns i faktabladet ”Behörighet”.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Mer information finns i faktabladet ”Behörighet”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

I Slovenien kan parterna själva föra sin talan i domstol, utom i förfaranden med extraordinära rättsmedel där parterna endast kan vidta rättsliga åtgärder via en advokat eller om parten eller partens juridiska ombud har godkänts i det statliga provet för advokater. Om en part vill företrädas av ett rättegångsbiträde får alla personer med fullständig rättshandlingsförmåga agera som sådant vid förfaranden i lokala domstolar. Vid distriktsdomstolar, högre domstolar eller högsta domstolen får emellertid endast advokater eller andra personer som har godkänts i det statliga provet för advokater agera som rättegångsbiträde.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

En stämningsansökan kan skickas per post till den behöriga domstolen eller lämnas direkt till domstolens reception. Se även svar 8.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

I Slovenien är domstolsspråket slovenska. I områden där ungerska och italienska minoriteter är bosatta är förutom slovenska även ungerska eller italienska officiellt domstolsspråk. Stämningsansökan måste vara avfattad på slovenska och försedd med kärandens egenhändiga underskrift.

Med sökandens egenhändiga underskrift avses både en handskriven underskrift och en elektronisk underskrift som är likvärdig med en handskriven underskrift.

Stämningsansökningar måste lämnas in i skriftlig form. Med skriftlig ansökan avses en handskriven eller tryckt ansökan med sökandens egenhändiga underskrift (fysisk ansökan) eller en ansökan i elektronisk form som undertecknats med en elektronisk underskrift som är likvärdig med en handskriven underskrift (elektronisk ansökan). Fysiska ansökningar skickas per post till domstolen med användning av kommunikationsteknik eller lämnas in direkt till organet i fråga av sökanden eller av en person som yrkesmässigt sysslar med ingivande av ansökningar. De kan också skickas per fax.

Lagen tillåter även elektroniska ansökningar, det vill säga ansökningar i elektronisk form som undertecknats med en säker elektronisk underskrift som är likvärdig med en handskriven underskrift. Elektroniska ansökningar registreras på elektronisk väg i rättsinformationssystemet. Rättsinformationssystemet skickar en automatisk mottagningsbekräftelse till sökanden.

Trots de gällande lagbestämmelserna (lagar och genomförandeförordningar) för alla civil‑ och handelsrättsliga förfaranden är det för närvarande endast möjligt att inleda de förfaranden som finns på den slovenska e-juridikportalen (e-Sodstvo) via internet eller på elektronisk väg. Det rör sig om vissa verkställighetsförfaranden samt ansökningar och beslut i insolvensförfaranden och fastighetsregistreringar.

Den slovenska e-juridikportalen har tagits fram just för detta syfte, och det är även möjligt att lämna in skriftliga handlingar i elektronisk form: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

I Slovenien finns inga krav på att särskilda blanketter måste användas för att väcka talan. Stämningsansökningar måste dock enligt lag innehålla vissa uppgifter. Vissa uppgifter måste anges i alla ansökningar medan vissa endast behöver anges i den aktuella ansökan. En stämningsansökan ska därför innehålla följande uppgifter: domstolens namn, parternas namn och stadigvarande eller tillfälliga bosättningsort, de juridiska ombudens eller rättegångsbiträdenas namn, föremålet för tvisten och vad som yrkas (käromålet). Stämningsansökan ska även innehålla en parts personnummer (EMŠO), om parten är en fysisk person som är registrerad i det centrala folkbokföringsregistret, ett skattenummer om parten inte är registrerad i det centrala folkbokföringsregistret men i skatteregistret, eller partens födelsedatum om parten varken är registrerad i det centrala folkbokföringsregistret eller i skatteregistret (domstolen inhämtar denna information på eget initiativ (ex officio)). Om parten är en juridisk person måste stämningsansökan innehålla uppgifter om firma- eller bolagsnamn, säte och företagsadress, och registreringsnumret eller skattenumret om den juridiska personen är etablerad i Slovenien. Om parten är en enskild näringsidkare (en egenföretagare som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma) eller ett privat bolag (t.ex. en doktor, en notarie, en advokat, en jordbrukare eller någon annan fysisk person som inte är en enskild näringsidkare och utövar ett yrke) måste stämningsansökan innehålla uppgifter om företagets säte och företagsadress, och registrerings- och skattenummer om företaget är registrerat i Slovenien. Stämningsansökan måste även innehålla ett bestämt yrkande i fråga om huvudsaken och sidoyrkandena, de omständigheter som käranden grundar sitt yrkande på, bevisning som styrker dessa omständigheter och kärandens underskrift. Om en domstols behörighet beror på värdet av det som är föremål för tvisten, och tvisten inte rör ett penningbelopp, måste även tvisteföremålets värde anges i yrkandet. Ansökningar som måste delges motparten ska lämnas in till domstolen i så många kopior som domstolen och motparten behöver och ska lämnas i en form som möjliggör delgivning av domstolen. Detta gäller även bilagor.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Domstolsavgifter ska betalas vid väckande av talan, genkäromål, ansökan om äktenskapsskillnad i samförstånd, talan om begäran om betalningsföreläggande, ansökan om förnyad prövning, ansökan om att säkra bevis före rättegång, förlikningsförslag, ansökan om överklagande, överklaganden, ansökan om godkännande av revisioner och revisioner. Avgiften ska betalas inom den tidsfrist som fastställs av domstolen.


Om domstolsavgiften inte har betalats när fristen löper ut och det inte föreligger några omständigheter som motiverar att avgiften inte ska betalas, skjutas upp eller betalas genom avbetalningar anses stämningsansökan ha återkallats.

Rättegångskostnaderna ska betalas av den part som förlorar målet. Advokaters advokatarvoden fastställs i lagen om advokatarvoden (Zakon o odvetniški tarifi). Advokatarvodet utgörs av summan av den ersättning som en advokat har rätt till för sina tjänster och omkostnader, plus mervärdesskatt om advokaten är registrerad för mervärdesskatt i Slovenien. Enligt gällande bestämmelser måste advokaten tillställa parten eller avtalsparten en specificerad faktura över den juridiska tjänst som tillhandahållits eller ett kvitto som visar att ett förskott har erhållits senast åtta dagar efter tillhandahållandet av tjänsten eller betalningen av förskottet. Den juridiska tjänsten ska anses ha tillhandahållits senast efter det att advokaten har fullgjort alla skyldigheter som anges i avtalet eller i ett beslut från behörig myndighet. Advokaten får begära att klienten betalar ett förskott för den begärda tjänsten och tillhörande kostnader innan förfarandet avslutats.

11 Kan jag få rättshjälp?

Parterna får begära rättshjälp, som godkänns om de uppfyller villkoren i lagen om kostnadsfri rättshjälp (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Mer information finns i faktabladet om rättshjälp.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

Talan anses ha väckts när stämningsansökan inkommer till den behöriga domstolen. Om stämningsansökan skickas med rekommenderat brev eller som telegram räknas den dag då den lämnades till posten som dag för inlämning till den domstol som är adressat. Den som lämnar in en stämningsansökan får ingen automatisk bekräftelse på att målet har anhängiggjorts. Om ansökan lämnas i domstolens postlåda räknas den tidpunkt då den lämnades i postlådan som dag för inlämning till den domstol som är adressat.

Enligt lagen om elektronisk ansökan (Zakon za vloge v elektronski obliki) ska elektroniska ansökningar registreras i informationssystemet genom elektroniska medel. I detta fall räknas den tidpunkt då ansökan mottas av rättsinformationssystemet som dag för inlämning till den domstol som är adressat. Rättsinformationssystemet skickar en automatisk mottagningsbekräftelse till sökanden.

Trots gällande lagbestämmelser ska det dock påpekas att det för närvarande inte är möjligt att väcka talan på elektronisk väg i civil- och handelsrättsliga ärenden, med undantag för fastighetsregistrerings-, insolvens- och verkställighetsförfaranden.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

I fråga om händelser som rör preklusionsfrister meddelar domstolen parterna skriftligen vilka de juridiska följderna blir om någon part inte rättar sig efter domstolens anvisningar.

Länkar

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Senaste uppdatering: 03/03/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.