Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Hur väcker man talan vid domstol?

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Tvister kan lösas utanför domstol med hjälp av alternativa tvistlösningsmetoder, se Medling i EU-länderna - Spanien.

Parterna kan även begära medling under domstolsförfarandet.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Tidsgränsen för att väcka en talan vid domstol beror på målets natur. Frågan om tidsgränser eller preskriptionstider är en juridiskt komplicerad fråga. Det är därför bäst att vända sig till en advokat eller ett rättscentrum som tillhandahåller information om tillgång till rättslig prövning.

I allmänhet, och endast som åskådningsexempel, är

 1. preskriptionstiden för skulder till följd av ett avtal fem år,
 2. preskriptionstiden för en utomobligatorisk skadeståndstalan ett år.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Om du väljer att lösa tvisten via domstolarna måste du vända dig till en domstol i din egen medlemsstat.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se reglerna för behörighet i faktabladet Vilket lands domstol är behörig - Spanien.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se reglerna för behörighet i faktabladet Vilket lands domstol är behörig - Spanien.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Huvudregeln är att du för att kunna väcka talan i Spanien måste anlita följande personer:

 1. ett rättegångsombud (procurador), och
 2. en advokat med rätt att företräda dig i domstolen.

I följande fall behöver du inte anlita dessa personer:

 1. Om din fordran inte överstiger 2 000 euro.
 2. För att väcka talan genom ett särskilt snabbspår som kallas ”förfarandet för betalningsföreläggande”, förutsatt att du tillhandahåller handlingar som styrker din skuld. I dessa mål finns det ingen gräns för fordrans belopp.
 3. För att ansöka om brådskande åtgärder innan förfarandet inleds. Detta inbegriper interimistiska preliminära åtgärder i förfaranden om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap. Åtgärderna är avsedda att sörja för att makarnas och deras barns mest personliga och ekonomiska behov tillgodoses om en av makarna har för avsikt att inleda ett förfarande om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap (hjälp av rättstillämpare kommer att behövas för all dokumentation och handlingar).

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Stämningsansökningar ska ges in till domstolskansliet på den berörda orten. Ansökan handläggs av

 1. den rättssekreterare som ansvarar för arbetet vid kansliet och allmänna tjänster, eller
 2. en tjänsteman vid kansliet som har utsetts att fullgöra sitt uppdrag under rättssekreterarens översyn och ansvar.

Rättssekreterare och de tjänstemän som de har anvisat är de enda personer som kan bekräfta vilket datum och vid vilken tidpunkt handlingar som inleder ett förfarande och andra handlingar som omfattas av obligatoriska tidsgränser inkom till domstolen.

En civil- eller handelsrättslig talan kan inte väckas vid något annat offentligt organ, inklusive tulldomstolen.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

I princip måste spanska användas i domstolsförfaranden. I de autonoma regioner med eget språk (Katalonien, Valencia, Balearerna, Galicien och Baskien), får även det språket användas.

Alla andra som deltar i förfarandet måste använda antingen spanska eller språket i den autonoma region där rättegången äger rum. Detta gäller både skriftliga handlingar och muntliga förfaranden. Om någon inte kan förstå språket i den autonoma regionen utser domstolen en tolk som översätter till spanska. En tolk utses antingen när detta fastställs i lag eller på begäran av den person som hävdar att förfarandet inte har genomförts på rätt sätt. Om någon annan än en part lämnar bevis på ett annat språk på grund av att de inte kan tala spanska eller det språk som talas i den autonoma regionen, är den part som åberopar denna bevisning skyldig att tillhandhålla en tolk.

Ett förfarande inleds alltid genom att en stämningsansökan (demanda) lämnas in. Om fordran inte överstiger 2 000 euro kan detta utgöras av en enkel handling som innehåller följande uppgifter:

 1. Kärandens personuppgifter och adress och svarandens personuppgifter och adress, om dessa är kända.
 2. Exakt vad käranden kräver av svaranden.

Personer som inte anlitar ett rättegångsombud kan välja huruvida de vill kommunicera med domstolarna på elektronisk väg eller inte. De kan när som helst ändra sitt val.

Alla rättstillämpare är skyldiga att använda domstolarnas elektroniska system eller distanssystem för ingivande av handlingar för att både inge den inledande stämningsansökan och efterföljande krav, samt andra handlingar, för att se till att de ingivna handlingarna är äkta och har skickats och tagits emot i sin helhet, samt det datum de skickades och togs emot.

Följande organisationer och enskilda måste också kommunicera med domstolarna på elektronisk väg:

 1. Juridiska personer.
 2. Sammanslutningar som inte är juridiska personer.
 3. Alla som bedriver yrkesverksamhet som kräver ett obligatoriskt medlemskap i en yrkesorganisation för förfaranden och kontakter med domstolarna som genomförs under bedrivandet av deras yrkesverksamhet.
 4. Notarier och rättssekreterare.
 5. Alla som företräder någon som krävs för att kommunicera med domstolarna på elektronisk väg.
 6. Statstjänstemän, för de förfaranden och kontakter som de genomför under bedrivandet av sitt officiella uppdrag.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns standardblanketter och skriftliga handlingar för att framställa fordringar som inte överstiger 2 000 euro, och även för penningfordringar som framställs enligt ett särskilt förfarande som kallas ”förfarande för betalningsföreläggande”. Det finns ingen gräns för hur stort belopp som fordran i ett förfarande för betalningsföreläggande kan avse, men du måste tillhandahålla handlingar som styrker skulden.

Dessa blanketter (tillsammans med användarhandböcker) är tillgängliga på internet via följande länkar:

Juicio-Verbal (för småmålsförfaranden)

Juicio Monitorio (för det särskilda förfarandet)

Allmänheten kan även få tillgång till dem på domstolarnas kanslier och de centrala servicepunkterna i varje domkrets.

Om det inte finns några blanketter, eller om dessa inte kan användas, måste du inge en skriftlig stämningsansökan till domstolen. För fordringar som inte överstiger 2 000 euro behöver detta bara vara en enkel handling. Den behöver bara innehålla kärandens personuppgifter, den andra personens personuppgifter, om dessa är kända, och en exakt beskrivning av vad käranden yrkar.

För fordringar som överstiger 2 000 euro krävs en mer omfattande handling som måste utformas av en advokat. Den ska innehålla en beskrivning av de faktiska omständigheterna i målet, den rättsliga grunden för fordran och en förteckning över de handlingar och annan bevisning som ingetts.

I båda fallen måste den ursprungliga fordran åtföljas av alla handlingar som styrker fordran, plus eventuella sakkunnigutlåtanden eller annan bevisning som rör målet. I regel kan dessa handlingar inte inges längre fram. Undantag kan dock göras i sällsynta fall.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Enskilda personer behöver inte betala någon avgift.

Juridiska personer (företag, stiftelser, föreningar) måste betala en avgift för att väcka talan i en tvistemålsdomstol, handelsdomstol eller förvaltningsdomstol, och för att överklaga en dom som har meddelats i en arbetsdomstol. Inga avgifter tas ut i brottmålsdomstolar. Mer information finns på

Tasas judiciales (domstolsavgifter).

I den autonoma regionen Katalonien måste juridiska personer (men inte privatpersoner) betala en avgift:

Comunidad Autónoma de Cataluña - Tasa (Autonoma gemenskapen Katalonien – avgift).

Det finns inga standardtaxor för advokaters arvoden. Både arvodets storlek och betalningsmetod fastställs efter en ömsesidig överenskommelse med klienten.

En standardtaxa tillämpas för rättegångsombuds (procuradores) arvoden. Se

Arancel Procuradores (standardtaxa för rättegångsombud).

Rättstillämpare ber ofta om en förskottsbetalning för att täcka de inledande kostnaderna. Denna kvittas sedan mot de totala avgifterna. Förfarandena delas in i olika steg, och rättstillämparna kan be sina klienter att betala en motsvarande procentandel av avgifterna vid inledandet av varje steg.

Rättstillämpare ber vanligtvis inte om full betalning förrän målet har avslutats.

11 Kan jag få rättshjälp?

Personer som kan styrka att de saknar medel för att gå till domstol har rätt till rättshjälp.

Justicia Gratuita (Ministerio de Justicia) (rättshjälp).

Personers medel bedöms med hjälp av ett index som kallas IPREM (det statliga basinkomstindexet).

En person anses sakna tillräckliga tillgångar för att gå till domstolar om deras årliga hushållsinkomst från samtliga källor inte överstiger

 1. två gånger det IPREM som gällde när ansökan ingavs, för personer som inte ingår i en familj,.
 2. två och en halv gång det IPREM som gällde när ansökan ingavs, för personer som ingår i en familj som består av färre än fyra personer,
 3. tre gånger det IPREM som gällde när ansökan ingavs, för personer som ingår i en familj som består av minst fyra personer.

För 2021 är det årliga IPREM 6 778,80 euro (12 utbetalningar).

Vissa ideella organisationer kan också ha rätt till rättshjälp.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

En talan anses officiellt väckt från och med den dag stämningsansökan ingavs, så snart den har ingetts till domstolens kansli och ett beslut har utfärdats om att talan kan handläggas, efter en bekräftelse på att ärendet faller inom domstolens behörighet.

Du underrättas om domstolens beslut att handlägga talan och alla efterföljande beslut via ditt rättegångsombud, om du har ett. Om ett rättegångsombud inte behövs underrättas du direkt genom rekommenderat brev till den adress som du angav i stämningsansökan.

Om stämningsansökan innehåller felaktigheter som gör att den inte kan handläggas fastställer domstolen en frist inom vilken du ges tillfälle att rätta ansökan. Om felet inte kan rättas informerar rättssekreteraren domaren, som beslutar huruvida handläggningen av förfarandet ska tillåtas fortsätta.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Parterna underrättas omedelbart om alla steg eller händelser i förfarandet, antingen direkt eller via deras rättegångsombud, om de har något.

Huvudregeln är att det inte finns någon fast tidsplan för förfaranden, men det finns vissa tidsgränser som måste uppfyllas.

Senaste uppdatering: 29/11/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.