Hur väcker man talan vid domstol?

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

Tvister kan lösas utanför domstol med hjälp av alternativa tvistlösningsmetoder – se Medling i Spanien.

Parterna kan även begära medling under domstolsförfarandet.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

Tidsgränsen för att väcka en talan vid domstol beror på målets natur. Frågan om tidsgränser eller preskriptionstider är en juridiskt komplicerad fråga. Det är därför bäst att vända sig till en advokat eller ett rättscentrum som tillhandahåller information om tillgång till rättslig prövning.

I allmänhet, och endast som belysande exempel, är

 1. preskriptionstiden för skulder till följd av ett avtal fem år,
 2. preskriptionstiden för en utomobligatorisk skadeståndsfordring ett år.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Om man väljer att lösa tvisten via domstolarna måste man vända sig till en domstol i sin egen medlemsstat.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Se behörighetsreglerna på webbsidan om ”domstolarnas behörighet”.

Baserat på sin bostadsort:

Förteckning över rättsliga organ (Directorio Juzgados)

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Se behörighetsreglerna på webbsidan om ”domstolarnas behörighet”.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Huvudregeln är att man för att kunna väcka talan i Spanien måste anlita

 1. ett domstolsombud (procurador), och
 2. en advokat med rätt att företräda en i domstolen.

I följande fall behöver man inte anlita dessa rättstillämpare:

 1. Om ens fordran inte överstiger 2 000 euro.
 2. För att väcka talan genom ett särskilt påskyndat förfarande som kallas betalningsföreläggande (monitorio), förutsatt att man tillhandahåller handlingar som styrker skulden. I dessa mål finns det ingen gräns för fordrans belopp.
 3. För att ansöka om brådskande åtgärder innan förfarandet inleds. Detta inbegriper interimistiska preliminära åtgärder i förfaranden om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap. Åtgärderna är avsedda att sörja för att makarnas och deras barns mest akuta personliga och ekonomiska behov tillgodoses om en av makarna har för avsikt att inleda ett förfarande om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap (hjälp av rättstillämpare kommer dock att krävas för alla efterföljande skriftliga handlingar och åtgärder).

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

Stämningsansökningar och handlingar kan lämnas in online:

Rättsväsendets allmänna kontaktpunkt (Administración de Justicia).

Stämningsansökningar och handlingar ska inges till distriktets centrala domstolskansli (Juzgado Decano) eller domstolskansliet på den berörda orten. I så fall handläggs ansökan av

 1. den domstolssekreterare som ansvarar för arbetet vid kansliet och allmänna tjänster, eller
 2. en tjänsteman vid kansliet som fullgör sitt uppdrag under domstolssekreterarens tillsyn.

Dessa domstolssekreterare och tjänstemän är de enda personer som kan bekräfta vilket datum och vid vilken tidpunkt handlingar som inleder ett förfarande och andra handlingar som omfattas av obligatoriska tidsfrister inkom till domstolen.

En civil- eller handelsrättslig talan kan inte väckas vid något annat offentligt organ, inklusive tulldomstolen.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

I princip ska spanska användas i domstolsförfaranden. I autonoma regioner med eget språk (Katalonien, Valencia, Balearerna, Galicien och Baskien) får även det språket användas.

Alla andra som deltar i förfarandet ska använda antingen spanska eller språket i den autonoma region där rättegången äger rum. Detta gäller både skriftliga handlingar och muntliga förfaranden. Om någon inte kan förstå språket i den autonoma regionen utser domstolen en tolk som översätter till spanska. En tolk utses antingen när detta fastställs i lag eller på begäran av den person som hävdar att förfarandet inte har genomförts på rätt sätt. Om någon annan än en part lämnar bevis på ett annat språk på grund av att de inte kan tala spanska eller det språk som talas i den autonoma regionen, är den part som åberopar denna bevisning skyldig att tillhandhålla en tolk.

Ett förfarande inleds alltid genom att en stämningsansökan (demanda) lämnas in. Om fordran inte överstiger 2 000 euro kan detta utgöras av en enkel handling som innehåller följande uppgifter:

 1. Sökandens personuppgifter och adress och svarandens personuppgifter och adress, om dessa är kända.
 2. Exakt vad sökanden kräver av svaranden.

Personer som inte anlitar ett domstolsombud kan välja huruvida de vill kommunicera med domstolarna på elektronisk väg eller inte. De kan när som helst ändra sitt val.

Rättsväsendets allmänna kontaktpunkt

Alla rättstillämpare är skyldiga att använda rättsväsendets elektroniska system eller distanssystem för ingivande av både den inledande stämningsansökan och efterföljande ansökningshandlingar, samt andra handlingar, för att se till att de ingivna handlingarna är äkta och har skickats och tagits emot i sin helhet, samt det datum de skickades och togs emot.

Följande organisationer och enskilda måste också kommunicera med domstolarna på elektronisk väg:

 1. Juridiska personer.
 2. Enheter som saknar juridisk personlighet.
 3. Alla som bedriver yrkesverksamhet som kräver ett obligatoriskt medlemskap i en yrkesorganisation för förfaranden och kontakter med rättsväsendet i samband med bedrivandet av deras yrkesverksamhet.
 4. Notarier och registratorer.
 5. Alla som företräder en part som är skyldig att kommunicera elektroniskt med rättsväsendet. och
 6. Offentliga tjänstemän vid förfaranden och åtgärder som de vidtar i sitt arbete.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det finns standardblanketter och tryckta dokument för att framställa fordringar som inte överstiger 2 000 euro, och även för penningfordringar som framställs enligt ett särskilt förfarande som kallas betalningsföreläggande. Det finns ingen gräns för hur stort belopp som fordran i ett sådant förfarande kan avse, men man måste tillhandahålla handlingar som styrker skulden.

Dessa blanketter (tillsammans med användarhandböcker) är tillgängliga på internet via följande länkar:

Muntlig handläggning (Juicio Verbal) (för småmålsförfaranden).

Betalningsföreläggande (Juicio Monitorio) (för det särskilda förfarandet).

Allmänheten kan även få tillgång till dem på det centrala domstolskansliet och de gemensamma servicepunkterna i varje domkrets.

För fordringar som inte överstiger 2 000 euro behöver detta bara vara en enkel handling. Den behöver bara innehålla sökandens personuppgifter, motpartens personuppgifter, om dessa är kända, och en exakt beskrivning av vad sökanden yrkar.

För fordringar som överstiger 2 000 euro krävs en mer omfattande handling som måste utformas av en advokat. Den ska innehålla en beskrivning av de faktiska omständigheterna i målet, den rättsliga grunden för ansökan och en förteckning över de handlingar och annan bevisning som ingetts.

I båda fallen ska den ursprungliga ansökan åtföljas av alla handlingar som styrker ansökan, plus eventuella sakkunnigutlåtanden eller annan bevisning som rör målet. I regel kan dessa handlingar inte inges längre fram. Undantag kan dock göras i sällsynta fall.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

Enskilda personer behöver inte betala någon avgift.

Juridiska personer (företag, stiftelser, föreningar) måste betala en avgift för att inge en stämningsansökan till en tvistemålsdomstol, handelsdomstol eller förvaltningsdomstol, och för att överklaga en dom som har meddelats i en arbetsdomstol. Inga avgifter tas ut i brottmålsdomstolar. Mer information finns här:

Domstolsavgifter (Tasas judiciales).

I den autonoma regionen Katalonien måste juridiska personer (men inte privatpersoner) betala en avgift:

Autonoma regionen Katalonien (Comunidad Autónoma de Cataluña) – avgift.

Det finns inga standardtaxor för advokaters arvoden. Både arvodets storlek och betalningsmetod fastställs efter en ömsesidig överenskommelse med klienten.

En standardtaxa tillämpas för domstolsombudens arvoden.

Arvode för domstolsombud (Arancel Procuradores) (standardtaxa).

Rättstillämpare vill ofta ha en förskottsbetalning för att täcka de inledande kostnaderna. Denna kvittas sedan mot det totala arvodet. Förfarandena delas in i olika steg, och rättstillämparna kan kräva att klienterna betalar en motsvarande procentandel av det totala arvodet inför varje steg.

Rättstillämparna begär vanligtvis inte full betalning förrän målet har avslutats.

11 Kan jag få rättshjälp?

Personer som kan styrka att de saknar medel för att gå till domstol har rätt till rättshjälp.

Rättshjälp (Justicia Gratuita) (justitieministeriet).

Medlen bedöms med hjälp av ett index som kallas Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples, det statliga basinkomstindexet).

En person anses sakna tillräckliga medel för att gå till domstol om personens årliga hushållsinkomst från samtliga källor inte överstiger

 1. två gånger det Iprem som gällde när ansökan ingavs, för personer som inte ingår i en familj,
 2. två och en halv gånger det Iprem som gällde när ansökan ingavs, för personer som ingår i en familj som består av färre än fyra personer,
 3. tre gånger det Iprem som gällde när ansökan ingavs, för personer som ingår i en familj som består av minst fyra personer.

För 2023 är det årliga Iprem 7 200 euro (12 utbetalningar).

IPREM 2023

Vissa ideella organisationer kan också ha rätt till rättshjälp.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

En talan anses officiellt väckt från och med den dag stämningsansökan ingavs, så snart den har ingetts till domstolens kansli och ett beslut har utfärdats om att ansökan kan handläggas, efter en bekräftelse på att ärendet faller inom domstolens behörighet.

Man underrättas om domstolens beslut att handlägga ansökan och alla efterföljande beslut via sitt domstolsombud, om man har ett. Om ett domstolsombud inte behövs underrättas man direkt genom rekommenderat brev till den adress som man angav i stämningsansökan.

Om stämningsansökan innehåller felaktigheter som gör att den inte kan handläggas fastställer domstolen en frist inom vilken man ges tillfälle att rätta ansökan. Om felet inte kan rättas informerar domstolssekreteraren domaren, som beslutar huruvida handläggningen av förfarandet ska tillåtas fortsätta.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Parterna underrättas omedelbart om alla steg eller händelser i förfarandet, antingen direkt eller via sitt domstolsombud, om de har något.

Huvudregeln är att det inte finns någon fast tidsplan för förfaranden, men det finns vissa tidsfrister som måste iakttas.

Senaste uppdatering: 18/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.