Hur väcker man talan vid domstol?

Sverige
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Måste jag vända mig till domstol eller finns det något annat alternativ?

I själva verket kan det ibland vara lämpligare att använda sig av alternativa system för tvistlösning, t.ex. medling.

2 Finns det någon tidsgräns för att väcka talan vid domstol?

I vissa fall finns bestämmelser om att talan måste väckas inom en viss tid. Annars kan det t.ex. vara för sent att kräva betalning för en fordran. Tiden för att väcka talan vid domstol varierar beroende på vilken typ av ärende det är frågan om. Frågor om tiden för att väcka talan kan besvaras av t.ex. en juridisk rådgivare eller en konsumentrådgivare.

3 Ska jag vända mig till en domstol i [medlemsstat]?

Information om domstolarnas behörighet finns här.

4 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag i så fall vända mig till, med hänsyn tagen till var jag bor, var motparten bor eller andra faktorer av betydelse i ärendet?

Var du bor, var motparten bor och andra omständigheter kan ha betydelse för var talan ska väckas. Mer information finns här.

5 Vilken domstol i [medlemsstat] ska jag vända mig till, med hänsyn tagen till ärendets natur och vilket belopp som står på spel?

Ärendets karaktär, tvistebeloppet och andra omständigheter kan ha betydelse för vid vilken typ av domstol talan ska väckas. Mer information finns här.

6 Kan jag väcka talan själv eller måste jag vända mig till exempelvis en advokat för att väcka talan?

Enskilda personer tillåts föra sin talan själv inför domstol. Det råder alltså varken något ombudstvång eller något advokattvång i Sverige. Det finns inte heller något advokatmonopol i den bemärkelsen att ett rättegångsombud eller rättegångsbiträde måste vara advokat.

Sammanfattningsvis är det möjligt att själv väcka talan utan anlitande av advokat.

7 Var ska stämningsansökan lämnas in? Till domstolens reception, kansli eller en annan myndighet?

En ansökan om stämning ska ges in till domstolen. Den kan lämnas in på domstolens kansli, den kan läggas ner i domstolens brevinkast eller brevlåda, den kan överlämnas till en tjänsteman på domstolen eller den kan sändas per post till domstolen.

8 På vilket språk kan jag göra en stämningsansökan? Kan jag väcka talan muntligt eller krävs det skriftlig form? Är det möjligt att använda fax eller e-post?

I Sverige är domstolsspråket svenska. En stämningsansökan ska därför vara avfattad på svenska. Om en handling har getts in på ett annat språk kan dock domstolen i vissa fall förelägga en part att låta översätta den. I undantagsfall kan domstolen själv översätta handlingen.

En ansökan om stämning skal vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Om ansökan inte är egenhändigt undertecknad utan ingiven genom t.ex. telefax eller e-post ska domstolen begära att ansökan bekräftas genom en i original undertecknad handling. Om det inte kommer någon bekräftelse kommer ansökan att avvisas.

9 Finns det särskilda blanketter för att väcka talan vid domstol? Om inte, hur ska talan väckas? Finns det regler om vad stämningsansökan ska innehålla?

Det uppställs inga krav på att särskilda blanketter måste användas för att väcka talan. Det finns ett formulär för ansökan om stämning i tvistemål som kan användas oavsett tvisteföremålets värde. Formuläret finns tillgängligt på Domstolsverkets hemsida på svenska och engelska.

En stämningsansökan ska innehålla uppgifter om parterna, ett bestämt yrkande, bakgrunden till yrkandet, uppgift om de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis samt uppgift om sådana omständigheter som gör domstolen behörig.

Skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med ansökningen.

Om en ansökan är ofullständig ska domstolen begära komplettering. Om det inte kommer någon komplettering kommer ansökan att avvisas.

10 Måste jag betala en domstolsavgift? När ska den i så fall betalas? Måste jag betala advokaten redan när jag lämnar in stämningsansökan?

För ansökan i tvistemål ska sökanden betala en ansökningsavgift. Avgiften betalas till tingsrätten när ansökan ges in. Ansökningsavgiften uppgår för närvarande till SEK 450 (ungefär 50 EURO). Om en ansökningsavgift inte betalas in skickar domstolen ett kompletteringsföreläggande till sökanden. Om betalning trots detta inte sker ska ansökan avvisas.

Frågan om betalning av advokatkostnader är en sak mellan klient och advokat. Det är vanligt både med krav på förskottsbetalning och fakturering i efterhand för nedlagt arbete. För det fall rättshjälp har beviljats gäller särskilda regler.

11 Kan jag få rättshjälp?

Information finns här.

12 När anses talan ha väckts? Får jag någon sorts bekräftelse från myndigheterna på att talan har väckts på ett riktigt sätt?

I Sverige anses talan ha väckts den dag då stämningsansökan har kommit in till domstolen. En stämningsansökan anses ha kommit in till domstolen den dag då handlingen eller en avi om betald postförsändelse som innehåller handlingen anlänt till domstolen eller kommit en behörig tjänsteman tillhanda.

Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har lämnats i domstolens kansli eller avskiljts för domstolen på postkontor, anses den ha kommit in den dagen, om den kommit en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag.

Det skickas inte automatiskt ut någon bekräftelse att talan anses ha väckts på ett riktigt sätt. Uppgift om detta kan dock fås genom kontakt med domstolen, t.ex. per telefon.

13 Kan jag få en tidsplan för målets fortsatta handläggning, till exempel när jag ska inställa mig i rätten?

Enligt bestämmelser i rättegångsbalken bör domstolen så snart det lämpligen kan ske upprätta en tidsplan angående målets handläggning. Det kan dock finnas vissa mål där upprättande av en tidsplan skulle sakna mening. Innan det har kommit in något svaromål är underlaget för att upprätta en tidsplan i de flesta fall magert.

Det är alltid möjligt att genom kontakt med domstolen, t.ex. per telefon, få information om målets fortsatta handläggning.

Länkar

Justitiedepartementet

Domstolsverket

Riksskatteverket

Senaste uppdatering: 24/04/2014

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.