Hur väcker man talan vid domstol?

Vad händer sedan, när det är klart vilken domstol i vilken medlemsstat som är behörig att pröva ett fall?

Om du vill väcka talan vid domstol bör du komma ihåg att det finns vissa nationella förfaranderegler som måste följas. Reglerna varierar beroende på hur talan väcks, men huvudsyftet är att hjälpa dig att presentera de relevanta sakliga och rättsliga omständigheterna tillräckligt klart och fullständigt för att domstolen ska kunna bedöma om fallet kan prövas och om ansökan är välgrundad.

Talan väcks på olika sätt i olika medlemsstater. Det förekommer också variationer inom en medlemsstat på grund av ansökans art och omständigheterna kring den samt beroende på vilken typ av domstol det är fråga om. Vissa domstolar kräver i vissa typer av ärenden att man fyller i ett formulär eller sammanställer alla handlingar i ärendet. I vissa fall kan det göras muntligt.

Variationerna förklaras av att också de tvister som tas till domstol kan vara av väldigt olika slag och det kan vara lätt eller svårt att lösa dem. Det är mycket viktigt att se till att ingenting saknas. Det underlättar domarens arbete och ger motparten möjlighet att försvara sig och garanterar att hela förfarandet förlöper smidigt.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Om du är invecklad i en rättstvist där inte alla omständigheter avser samma land bör du kontrollera vilken lag som kommer att tillämpas av domstolen när den fattar sitt beslut.

Senaste uppdatering: 03/04/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.