Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna Kroat ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Il-liġi ta' liema pajjiż tapplika?

il-Kroazja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-għejun tar-regoli fis-seħħ

1.1 Regoli nazzjonali

Fir-Repubblika tal-Kroazja, id-dritt internazzjonali privat huwa rregolat mill-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat (Zakon o međunarodnom privatnom pravu) (Narodne Novine (NN; Il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nru 101/17), li daħal fis-seħħ fid-29 ta’ Jannar 2019. L-Att dwar id-Dritt Internazzjoni Privat jindirizza r-relazzjonijiet tad-dritt privat b’dimensjoni internazzjonali, il-ġuriżdizzjoni tal-qrati Kroati u awtoritajiet oħra f’dawn ir-relazzjonijiet tad-dritt privat b’dimensjoni internazzjonali u r-regoli proċedurali rilevanti, kif ukoll ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tas-sentenzi ta’ qrati barranin. L-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat japplika għar-relazzjonijiet tad-dritt privat b’dimensjoni internazzjonali sakemm dawn ma jkunux diġà rregolati minn strumenti legali vinkolanti tal-Unjoni Ewropea, minn trattati internazzjonali fis-seħħ fil-Kroazja u minn liġijiet oħra fis-seħħ fil-Kroazja.

1.2 Konvenzjonijiet internazzjonali multilaterali

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1954 dwar il-Proċedura Ċivili

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1961 dwar il-Kunflitti tal-Liġijiet Relatati mal-Forma tad-Dispożizzjonijiet Testamentarji

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1971 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Inċidenti tat-Traffiku

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1973 dwar il-Liġi Applikabbli għar-Responsabbiltà għal Prodotti Difettużi

1.3 Konvenzjonijiet bilaterali prinċipali

Fuq il-bażi tan-notifika dwar is-suċċessjoni, ir-Repubblika tal-Kroazja saret parti għal ħafna trattati internazzjonali bilaterali, bħal trattati ta’ assistenza legali, konvenzjonijiet konsulari u trattati dwar il-kummerċ u n-navigazzjoni. Ġew konklużi wkoll trattati ta’ assistenza legali li fihom ukoll regoli dwar ir-riżoluzzjoni tal-konflitti ta’ liġijiet ma’ pajjiżi speċifiċi:

Il-Konvenzjoni tal-1954 dwar il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Reċiproka mal-Awstrija, Vjenna, is-16 ta’ Diċembru 1954:

Il-Ftehim tal-1956 dwar l-Assistenza Legali Reċiproka mal-Bulgarija, Sofija, it-23 ta’ Marzu 1956;

It-Trattat tal-1964 dwar is-Soluzzjoni ta’ Relazzjonijiet Legali f’Oqsma Ċivili, tal-Familja u Kriminali mar-Repubblika Ċeka, Belgrad, l-20 ta’ Jannar 1964;

Il-Konvenzjoni tal-1959 dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi mal-Greċja, Ateni, it-18 ta’ Ġunju 1959;

Il-Ftehim tal-1968 dwar l-Assistenza Legali Reċiproka mal-Ungerija.

2 L-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-kunflitt ta’ liġijiet

2.1 L-obbligu tal-imħallef li japplika b’inizjattiva tiegħu stess ir-regoli dwar il-kunflitt ta’ liġijiet

Il-qrati jużaw tliet metodi sabiex japplikaw id-dritt internazzjonali privat għal sitwazzjonijiet legali b’dimensjoni internazzjonali: regoli tal-konflitti ta’ liġijiet, regoli obbligatorji prevalenti u regoli sostantivi speċjali.

2.2 Rinviju dwar l-għażla ta’ liġijiet

L-Artikolu 9 tal-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat jipprovdi li l-applikazzjoni tal-liġi ta’ kwalunkwe stat li għaliha jirreferi l-Att tfisser l-applikazzjoni tar-regoli tal-liġi fis-seħħ f’dak l-istat (iżda mhux ir-regoli tiegħu dwar l-għażla tal-liġi applikabbli).

2.3 Bidla f'element ta' konnessjoni

Tibdil fl-istrumenti huwa fenomenu li jseħħ meta s-sitwazzjoni fattwali li fuqu jkun ibbażat il-fattur ta’ konnessjoni tinbidel matul relazzjoni legali, u twassal għal tibdil tal-liġi applikabbli. Tapplika l-istess regola dwar il-konflitt ta’ liġijiet, iżda ċ-ċirkustanzi li fuqhom huwa bbażat il-fattur ta’ konnessjoni nbidlu. Tali kwistjonijiet iqumu biss fejn l-għażla tal-liġi applikabbli tkun iddeterminata permezz ta’ fatturi ta’ konnessjoni li jinbidlu pjuttost milli permanenti.

L-Artikolu 21 tal-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat jipprovdi dwar l-akkwist jew it-telf ta’ dritt in rem (dritt ta’ proprjetà) diġà stabbilit fuq proprjetà li tasal fi stat ieħor li jiġi rregolat mil-liġi li taħtha jkun ġie akkwistat tali dritt in rem. It-tip u l-kontenut ta’ dak id-dritt huwa soġġett għal-liġi applikabbli tal-istat li fih tkun tinsab il-proprjetà. Jekk ma jkun ġie akkwistat ebda dritt in rem fuq il-proprjetà rilokata minn stat għal ieħor, iċ-ċirkustanzi li jqumu fl-istat l-ieħor għandhom jiġu rrikonoxxuti wkoll fl-akkwist jew fit-terminazzjoni ta’ tali dritt.

2.4 Eċċezzjonijiet għall-applikazzjoni normali tar-regoli dwar il-kunflitt ta’ liġijiet

Għandu jiġi nnotat li l-liġi applikabbli skont l-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat ma tapplikax meta ċ-ċirkustanzi kollha jindikaw li relazzjoni tad-dritt privat għandha biss konnessjoni minima mal-liġi inkwistjoni u hija marbuta aktar mill-qrib b’mod manifest ma’ liġi oħra. (L-Artikolu 11)

Ir-regoli tal-[liġi] ta’ stat barrani applikabbli skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat ma japplikawx jekk l-effett tal-applikazzjoni tagħhom jmur manifestament kontra l-ordni pubbliku tal-Kroazja. (L-Artikolu 12)

Minkejja dispożizzjonijiet oħra tal-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat, qorti tista’ tapplika dispożizzjoni tal-liġi Kroata meqjusa kruċjali għall-protezzjoni tal-interess pubbliku tal-Kroazja, bħall-organizzazzjoni politika, soċjali u ekonomika tagħha, sa fejn din tkun applikabbli għal kwalunkwe sitwazzjoni li taqa’ fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha, irrispettivament mil-liġi applikabbli. Meta t-twettiq ta’ obbligu jmur kontra, kompletament jew parzjalment, dispożizzjoni tal-liġi ta’ stat barrani li fih għandu jitwettaq dak l-obbligu, il-qorti tista’ tirrikonoxxi l-effett ta’ dik id-dispożizzjoni. Fid-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent tal-effetti ta’ dik id-dispożizzjoni, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni n-natura, l-għan u l-konsegwenzi tar-rikonoxximent jew le tal-effett tagħha. (L-Artikolu 13)

2.5 Prova ta’ liġi barranija

Qorti jew awtorità oħra fil-Kroazja tiddetermina il-kontenut tal-liġi ta’ stat barrani ex officio (awtomatikament). Il-liġi barranija tapplika kif interpretata f’dak l-istat. Il-qorti jew awtorità Kroata oħra tista’ tfittex informazzjoni dwar il-kontenut tal-liġi barranija mill-Ministeru tal-Ġustizzja jew awtorità oħra, kif ukoll minn xhieda esperti jew istituzzjonijiet speċjalizzati. Il-partijiet jistgħu jippreżentaw dokumenti pubbliċi jew privati li jirrigwardaw il-kontenut tal-liġi barranija. Jekk il-kontenut tal-liġi barranija ma jistax jiġi ddeterminat permezz ta’ dawn il-metodi, tapplika l-liġi Kroata. (Art. 8)

3 Ir-regoli dwar il-kunflitt ta’ liġijiet

3.1 Obbligi kuntrattwali u atti legali

Il-liġi li tirregola l-obbligi kuntrattwali hija ddeterminata skont ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (“ir-Regolament Ruma I”) fil-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu.

Il-liġi li tirregola l-obbligi kuntrattwali esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament Ruma I (fejn il-liġi applikabbli ma hijiex iddeterminata minn att ieħor jew minn trattat internazzjonali fis-seħħ fil-Kroazja) hija ddeterminata skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Ruma I li jirrigwardaw tali obbligi kuntrattwali.

3.2 Obbligi mhux kuntrattwali

Il-liġi li tirregola l-obbligi mhux kuntrattwali hija ddeterminata skont ir-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (“ir-Regolament Ruma II”).

Il-liġi li tirregola l-obbligi mhux kuntrattwali esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament Ruma II (fejn il-liġi applikabbli ma hijiex iddeterminata minn att ieħor jew minn trattat internazzjonali fis-seħħ fil-Kroazja) hija ddeterminata skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Ruma II li jirrigwardaw tali obbligi kuntrattwali.

Il-liġi li tirregola l-obbligi mhux kuntrattwali li jirriżultaw mill-inċidenti tat-traffiku hija ddeterminata mill-Konvenzjoni tal-Aja tal-4 ta’ Mejju 1971 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Inċidenti tat-Traffiku.

Il-liġi li tirregola r-responsabbiltà tal-manifatturi għal prodotti difettużi hija ddeterminata mill-Konvenzjoni tal-Aja tat-2 ta’ Ottubru 1973 dwar il-Liġi Applikabbli għar-Responsabbiltà għall-Prodotti Difettużi.

3.3 L-istat personali, l-aspetti tiegħu marbuta mal-istat ċivili (isem, domiċilju, kapaċità)

Il-liġi li tirregola l-kapaċità ġuridika u l-kapaċità li taġixxi ta’ persuna fiżika hija l-liġi tal-istat li dik il-persuna tkun ċittadina tiegħu. Ladarba tinkiseb, il-kapaċità li taġixxi ma tintilifx b’tibdil tan-nazzjonalità.

Il-liġi li tirregola l-isem personali ta’ persuna fiżika hija l-liġi tal-istat li dik il-persuna tkun ċittadina tiegħu.

Jekk żwieġ jiġi konkluż fil-Kroazja, il-mara u r-raġel jistgħu jiddeterminaw il-kunjom tagħhom skont il-liġi tal-istat li tiegħu wieħed minnhom ikun ċittadin, jew jekk tal-inqas xi ħadd minnhom għandu r-residenza abitwali tiegħu fil-Kroazja, skont il-liġi Kroata.

Ir-rappreżentanti legali jistgħu jiddeterminaw l-isem personali ta’ wild minuri fl-uffiċċju tar-reġistru, skont il-liġi tal-istat li tiegħu wieħed minnhom ikun ċittadin, jew jekk tal-inqas xi ħadd minnhom ikollu r-residenza abitwali tiegħu fil-Kroazja, skont il-liġi Kroata

3.4 Li tiġi stabbilita r-relazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal, inkluża l-adozzjoni

Il-liġi applikabbli għar-relazzjonijiet bejn l-ġenituri u t-tfal hija ddeterminata fuq il-bażi tal-Konvenzjoni tal-Aja tad-[19 ta’ Ottubru] 1996 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, ir-Rikonoxximent, l-Infurzar u l-Kooperazzjoni fir-rigward tar-Responsabbiltà tal-Ġenituri u l-Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal (il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996).

Il-liġi applikabbli għar-relazzjonijiet bejn l-ġenituri u t-tfal li jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 (fejn ma hijiex iddeterminata minn att ieħor jew minn trattat internazzjonali fis-seħħ fil-Kroazja), hija ddeterminata skont id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 li jirregolaw dawn ir-relazzjonijiet.

Id-determinazzjoni jew il-kontestazzjoni tal-maternità jew tal-paternità hija rregolata mil-liġi applikabbli fil-mument meta jinbdew il-proċedimenti, jew:

1. il-liġi tar-residenza abitwali tal-minuri; jew

2. jekk ikun fl-aħjar interess tal-minuri, il-liġi tal-istat li tiegħu l-minuri huwa ċittadin jew il-liġi tal-istat li tiegħu huma ċittadini l-persuni li l-paternità jew il-maternità tagħhom qed tiġi ddeterminata jew ikkontestata.

Il-validità tar-rikonoxximent tal-maternità jew tal-paternità hija rregolata minn:

1. il-liġi li tirregola ċ-ċittadinanza jew ir-residenza abitwali tal-minuri fil-mument tar-rikonoxximent; jew

2. il-liġi li tirregola ċ-ċittadinanza jew ir-residenza abitwali tal-persuna li tirrikonoxxi l-maternità jew il-paternità fil-mument tar-rikonoxximent.

3.4.1 Li tiġi stabbilita r-relazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal

Il-liġi li tirregola l-prerekwiżiti għall-adozzjoni u t-terminazzjoni tal- adozzjoni hija l-liġi tal-istat li tiegħu jkunu ċittadini l-persuni li qed jadottaw jew li qed jiġu adottati fil-mument li sseħħ l-adozzjoni.

Jekk il-persuni li qed jadottaw jew li qed jiġu adottati jkunu ċittadini ta’ stati differenti, il-liġijiet li jirregolaw il-prerekwiżiti għall-adozzjoni jew it-terminazzjoni tagħha huma il-liġijiet taż-żewġ stati li kull wieħed ikun ċittadin tiegħu, b’mod kumulattiv.

Fil-każ ta’ adozzjoni konġunta bejn żewġ persuni, minbarra li jkunu rregolati mil-liġi tal-istat tal-persuna li qed tiġi adottata, il-prerekwiżiti għall-adozzjoni u t-terminazzjoni tagħha jkunu soġġetti wkoll għal-liġi taċ-ċittadinanza komuni tal-persuni li qed jadottaw. Jekk f’dak il-mument ma jkollhomx l-istess ċittadinanza, għandha tapplika l-liġi tal-istat li fih ikollhom ir-residenza abitwali komuni tagħhom. Jekk f’dak il-mument ma jkollhomx residenza abitwali komuni, japplikaw il-liġijiet tal-istati li tagħhom iż-żewġ persuni li qed jadottaw huma ċittadini.

Il-liġi li tirregola l-effett ta’ adozzjoni hija l-liġi taċ-ċittadinanza komuni tal-persuni li qed jadottaw u li qed jiġu adottati fil-mument li sseħħ l-adozzjoni. Jekk f’dak il-mument ma jkollhomx l-istess ċittadinanza, għandha tapplika l-liġi tal-istat li fih ikollhom ir-residenza abitwali komuni tagħhom. Jekk f’dak il-mument lanqas ikollhom residenza abitwali komuni, tapplika l-liġi Kroata jekk wieħed minnhom ikun ċittadin Kroat. Jekk ħadd mill-persuni li qegħdin jadottaw u lanqas il-persuna li qed tiġi adottata ma jkun ċittadin tar-Repubblika tal-Kroazja, il-liġi applikabbli hija l-liġi tal-istat li l-persuna adottata tkun ċittadin tiegħu.

Bħala eċċezzjoni, meta l-adozzjoni fil-pajjiż tal-oriġini tal-minuri ma jkollha ebda effett ta’ terminazzjoni fuq ir-relazzjoni bejn il-ġenitur u l-minuri attwalment eżistenti, l-adozzjoni tista’ tiġi konvertita f’adozzjoni b’dak l-effett jekk il-partijiet, istituzzjonijiet u awtoritajiet kompetenti, li l-kunsens jew l-awtorizzazzjoni tagħhom hija meħtieġa għall-adozzjoni, taw jew ser jagħtu l-kunsens tagħhom għall-finijiet ta’ dik l-adozzjoni u fejn dik l-adozzjoni tkun fl-aħjar interessi tal-minuri.

Jekk l-applikazzjoni tal-liġi barranija (fuq il-bażi ta’ hawn fuq) tmur kontra l-aħjar interessi tal-persuni adottata, u jekk il-persuna adottata jew il-persuna jew persuni li qegħdin jadottaw għandhom konnessjoni manifestament aktar stretta mal-Kroazja, tapplika l-liġi Kroata.

3.5 Iż-żwieġ, koppji mhux miżżewġin/li jikkoabitaw, sħubijiet, divorzju, separazzjoni ġudizzjarja, obbligi ta’ manteniment

3.5.1 Żwieġ

Il-liġi li tirregola l-prerekwiżiti għaż-żwieġ ikkuntrattat fil-Kroazja, għal kull persuna, hija l-liġi tal-istat li tiegħu dik il-persuna tkun ċittadina fid-data taċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ. Żwieġ ma jiġix ikkuntrattat jekk imur manifestament kontra l-ordni pubbliku tal-Kroazja.

Il-liġi li tirregola r-rekwiżiti formali ta’ żwieġ ikkuntrattat fil-Kroazja hija l-liġi Kroata.

Żwieġ ikkuntrattat fi stat barrani jiġi rrikonoxxut jekk ikun ikkuntrattat skont il-liġi ta’ dak l-istat.

Meta żwieġ bejn persuni tal-istess sess ikun ikkuntrattat fi stat barrani, dan jiġi rrikonoxxut bħala sħubija ċivili jekk ikun ikkuntrattat skont il-liġi tal-istat li kien ikkuntrattat fih.

Il-liġi li tirregola l-validità ta’ żwieġ hija l-liġi tal-post fejn jiġi ċċelebrat iż-żwieġ.

Il-liġi li tirregola d-divorzju hija l-liġi magħżula mill-konjuġi. Il-konjuġi jistgħu jagħżlu waħda mil-liġijiet segwenti:

1. il-liġi tal-istat li t-tnejn li huma jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fih fil-mument meta jagħżlu l-liġi applikabbli; jew

2. il-liġi tal-istat li kellhom l-aħħar residenza abitwali komuni tagħhom fih jekk xi ħadd minnhom ikun għad għandu r-residenza abitwali tiegħu f’dak l-istat; jew

3. il-liġi tal-istat li tal-inqas wieħed minnhom ikun ċittadin tiegħu fil-mument meta jagħżlu l-liġi applikabbli; jew

4. il-liġi Kroata.

Ftehim dwar il-liġi applikabbli msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-artikolu jeħtieġ li jsir bil-miktub. Dan jista’ jiġi konkluż jew emendat sa mhux iktar tard minn meta jibdew il-proċeduri tad-divorzju.

Jekk il-konjuġi ma jkunux għażlu l-liġi applikabbli (skont l-Artikolu 36 tal-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat), il-liġi li tirregola d-divorzju hija:

1. il-liġi tal-istat li fih iż-żewġ konjuġi jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fil-mument meta jibdew il-proċeduri tad-divorzju; jew

2. il-liġi tal-istat li fih kellhom l-aħħar residenza abitwali komuni tagħhom jekk xi ħadd minnhom għad fadallu r-residenza abitwali tiegħu f’dak l-istat; alternattivament

3. il-liġi tal-istat li tiegħu t-tnejn ikunu ċittadini fil-mument meta jibdew il-proċeduri tad-divorzju; alternattivament

4. il-liġi Kroata.

3.5.2 oppji mhux miżżewġin/li jikkoabitaw u sħubijiet

Il-liġi li tirregola d-dħul fi u t-terminazzjoni ta’ sħubija għall-ħajja (ċivili) fil-Kroazja, stabbilita permezz ta’ reġistrazzjoni fir-reġistru tas-sħubijiet għall-ħajja, hija l-liġi Kroata.

Sħubija għall-ħajja bejn l-istess sess irreġistrata li ssir fi stat ieħor hija rrikonoxxuta fil-Kroazja jekk din tkun ġiet stabbilita skont il-liġi ta’ dak l-istat.

Il-liġi li tirregola l-istabbiliment u t-terminazzjoni tas-sħubijiet għall-ħajja hija l-liġi tal-istat li miegħu sħubija għall-ħajja għandha, jew jekk ma għadhiex teżisti kellha, l-eqreb rabta.

3.5.3 Id-divorzju u s-separazzjoni ġudizzjarja

Il-liġi li tirregola d-divorzju hija l-liġi magħżula mill-konjuġi. Il-konjuġi jistgħu jagħżlu waħda mil-liġijiet segwenti:

1. il-liġi tal-istat li fih iż-żewġ konjuġi jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fil-mument meta jagħżlu l-liġi applikabbli; jew

2. il-liġi tal-istat li kellhom l-aħħar residenza abitwali komuni tagħhom fih jekk xi ħadd minnhom ikun għad għandu r-residenza abitwali tiegħu f’dak l-istat; jew

3. il-liġi tal-istat li tal-inqas wieħed minnhom ikun ċittadin tiegħu fil-mument meta jagħżlu l-liġi applikabbli; jew

4. il-liġi Kroata.

Ftehim dwar il-liġi applikabbli għandu jsir bil-miktub. Dan jista’ jiġi konkluż jew emendat sa mhux iktar tard minn meta jibdew il-proċeduri tad-divorzju.

Jekk il-konjuġi ma jkunux għażlu l-liġi applikabbli (skont l-Artikolu 36 tal-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat), il-liġi li tirregola d-divorzju hija:

1. il-liġi tal-istat li fih iż-żewġ konjuġi jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom fil-mument meta jibdew il-proċeduri tad-divorzju; alternattivament

2. il-liġi tal-istat li fih kellhom l-aħħar residenza abitwali komuni tagħhom jekk xi ħadd minnhom għad fadallu r-residenza abitwali tiegħu f’dak l-istat; alternattivament

3. il-liġi tal-istat li tiegħu t-tnejn ikunu ċittadini fil-mument meta jibdew il-proċeduri tad-divorzju; alternattivament

4. il-liġi Kroata.

3.5.4 L-obbligi ta' manteniment

Il-liġi li tirregola l-obbligi ta’ manteniment hija ddeterminata mill-Protokoll tal-Aja tat-23 ta’ Novembru 2007 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment.

3.6 Reġimi matrimonjali dwar il-proprjetà

Il-liġi applikabbli għar-relazzjonijiet patrimonjali bejn il-konjuġi hija ddeterminata mir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/1103 tal-24 ta’ Ġunju 2016 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet f’materji ta’ reġimi ta' proprjetà matrimonjali.

3.7 Testmenti u s-suċċessjoni

Il-liġi li tirregola s-suċċessjoni hija ddeterminata b’applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 650/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni u l-infurzar ta’ strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u dwar il-ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni (ĠU L 201, 27.7.2012).

Il-liġi applikabbli għall-forma ta’ dispożizzjonijiet testamentarji hija ddeterminata skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 1961 dwar il-Kunflitti tal-Liġijiet Relatati mal-Forma tad-Dispożizzjonijiet Testamentarji.

3.8 Proprjetà reali

Il-liġi li tirregola d-drittijiet in rem fi proprjetajiet hija l-liġi tal-post fejn tkun tinsab il-proprjetà inkwistjoni.

3.9 Insolvenza

Insolvenzi jew fallimenti huma suġġetti għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar proċedimenti ta’ insolvenza (riformulazzjoni).

L-aħħar aġġornament: 06/02/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.