Van welk land is de wetgeving van toepassing?

Wanneer u te maken hebt met een proces waarin niet alle met de zaak verband houdende feiten hun oorsprong vinden in hetzelfde land, is het nodig na te gaan welk recht door de rechter zal worden toegepast bij het nemen van een beslissing dienaangaande.

Naarmate er meer internationaal handel wordt gedreven en wordt gereisd, neemt ook het risico toe dat een onderneming of een natuurlijke persoon verwikkeld raakt in een geschil dat een internationaal aspect heeft. Dit internationale aspect kan het gevolg zijn van het feit dat partijen een verschillende nationaliteit hebben of in verschillende landen wonen, of van het feit dat ze een overeenkomst hebben gesloten inzake een transactie in het buitenland.

In geval van een geschil volstaat het niet om vast te stellen welke rechtbank beschikt over de internationale bevoegdheid om de zaak te horen en er uitspraak over te doen; ook moet worden vastgesteld welk recht zal worden toegepast om de zaak inhoudelijk te behandelen.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 03/04/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.