Vilket lands lag gäller?

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Rättskällor

1.1 Autonoma nationella regler

De viktigaste bestämmelserna i den bulgariska internationella privaträtten återfinns i lagen om internationell privaträtt (Kodeks na mezjdunarodnoto chastno pravo) (KMCP). Huvudprincipen vid fastställandet av tillämplig lag vid privaträttsliga förhållanden med ett internationellt inslag är att sådana förhållanden regleras av lagen i den stat som de har störst anknytning till.

Enligt författningen är ratificerade internationella fördrag en del av landets nationella rätt och har företräde framför bestämmelser i nationell lagstiftning.

Lagvalsregler som tillämpas i tvistemål finns även i civilprocesslagen (Grazjdanski protsesualen kodeks, GPK).

1.2 Multilaterala konventioner

Se ovan.

1.3 Viktiga bilaterala konventioner

Se ovan.

2 Tillämpning av lagvalsreglerna

2.1 Tillämpning av lagvalsreglerna ex officio

Enligt artikel 28 i KMCP bekräftas internationell behörighet av domstolen på eget initiativ (ex officio), utan att parterna behöver begära detta. Ett beslut om att sådan behörighet finns eller saknas kan överklagas till andra och tredje instans. Domstolen är tvungen att känna till och tillämpa lagvalsregler.

Om fastställande av tillämplig lag beror på klassificeringen av de viktigaste inslagen i rättsförhållandet klassificeras dessa inslag eller förhållanden enligt bulgarisk lag. Vid bedömningen av klassificeringen måste domstolen ta hänsyn till det internationella inslaget i det berörda förhållandet.

2.2 Renvoi (återförvisning och vidareförvisning)

Inom bulgarisk internationell privaträtt är man bekant med och tillämpar doktrinen om renvoi. Återförvisning till bulgarisk lag och vidareförvisning till ett tredje lands lag kan inte göras i frågor som rör

1. juridiska personers oregistrerade enheters rättsliga ställning,

2. de formella kraven för juridiska transaktioner,

3. val av tillämplig lag,

4. underhåll,

5. avtalsförhållanden,

6. utomobligatoriska förhållanden.

Enligt artikel 40.3 i KMPC ska bulgarisk materiell rätt eller ett tredje lands materiella rätt tillämpas om renvoi tillåts.

2.3 Ändring i anknytning

Om grunderna för internationell behörighet existerade när målet anhängiggjordes ska denna behörighet enligt artikel 27 i KMCP behållas även om dessa grunder försvinner under ärendets gång. Om internationell behörighet inte existerade när målet anhängiggjordes ska sådan behörighet tilldelas om grunder för denna uppkommer under ärendets gång.

Ändrade omständigheter som ligger till grund för fastställandet av tillämplig lag har inte retroaktiv verkan (artikel 42 i KMCP).

Om platsen för en egendom ändras efter det att en sakrätt fastställts eller upphört att gälla ändras tillämplig lag i överensstämmelse med detta. Om egendomen flyttas till en annan plats får, enligt artikel 66 i KMCP, de rättigheter som förvärvats enligt lagen i den stat där egendomen tidigare var belägen inte utövas så att det påverkar lagen i den stat dit egendomen har flyttats.

Enligt artikel 93.4 i KMCP får parterna i ett avtal när som helst låta hela eller delar av detta avtal omfattas av en annan lag än den lag som tidigare reglerade avtalet.

2.4 Undantag (ordre public och internationellt tvingande regler)

Det enda fallet där en bestämmelse i en utländsk lag inte är tillämplig är om konsekvenserna av tillämpningen är uppenbart oförenliga med grunderna för rättsordningen i Bulgarien.

Tillämpningen av lagvalsreglerna i lagen om internationell privaträtt påverkar inte tillämpningen av de obligatoriska regler i bulgarisk lag som, mot bakgrund av deras föremål och syfte, måste tillämpas trots överföringen till utländsk lag.

Domstolen kan ta hänsyn till de obligatoriska reglerna i en annan stat som förhållandet har stark anknytning till om dessa regler, enligt lagen i den stat som fastställde dem, måste tillämpas oavsett vilken lag som har fastställts som tillämplig lag med stöd av en lagvalsregel i den lagen. För att avgöra huruvida hänsyn ska tas till särskilda obligatoriska regler måste domstolen ta hänsyn till dessa reglers natur och deras föremål samt till följderna av att tillämpa eller inte tillämpa dem.

Bulgariska domstolar har behörighet att pröva käromål som riktas mot flera svarande om grunderna för behörighet existerar för vart och ett av dessa. Om bulgariska domstolar har behörighet att pröva ett av kärandens käromål, har den behörighet att pröva resten av käromålen.

2.5 Utredning om innehållet i utländsk rätt

Domstolen eller en annan myndighet som tillämpar lagen fastställer innehållet i den utländska lagen på eget initiativ. Domstolen får använda sig av de metoder som föreskrivs i internationella fördrag, får begära information från justitieministeriet eller från ett annat organ och begära yttranden från sakkunniga och specialiserade institutioner.

Trots ovanstående har parterna rätt att inge handlingar som fastställer innehållet i den utländska lag som de grundar sina yrkanden eller invändningar på, eller på annat sätt bistå domstolen eller en annan myndighet att tillämpa lagen. Domstolen eller en annan myndighet som tillämpar lagen kan förordna att parterna ska hjälpa till att fastställa innehållet i den utländska lagen.

Den utländska lagen tolkas och tillämpas så som den tolkas och tillämpas i den stat där den antogs.

Bevisbördan fastställs av den materiella lag som reglerar följderna av de fakta som måste styrkas.

Om de bulgariska domstolarnas behörighet kan fastställas genom en överenskommelse mellan parterna i tvisten kan behörigheten fastställas även utan en sådan överenskommelse om svaranden ger sitt implicita eller tysta medgivande genom åtgärder i sakfrågan.

De bulgariska verkställighetsmyndigheterna har exklusiv behörighet att använda sig av tvångsverkställighet om den skyldighet som omfattas av en sådan handling måste fullgöras av en person med hemvist i Bulgarien eller om föremålet för en sådan åtgärd är belägen i Bulgarien.

3 Lagvalsregler

3.1 Avtalsförpliktelser och rättsakter

Detta område regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), och Bulgarien är också part i 1980 års Romkonvention, konvention 80/934/EEG om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980.

Om ovannämnda förordning inte är tillämplig ska bestämmelserna i lagen om internationell privaträtt tillämpas.

Bulgariska domstolar har behörighet i mål som rör avtalsförhållanden om svaranden har sin hemvist, sitt säte eller sin huvudsakliga verksamhetsplats i Bulgarien, om käranden eller sökanden är bulgarisk medborgare eller en juridisk person som är registrerad i Bulgarien, och förpliktelsen ska fullgöras i Bulgarien eller om svaranden har sin huvudsakliga verksamhetsplats i Bulgarien.

Avtal regleras av den lag som parterna valt.

Om inte annat avtalats antas parterna ha godtagit den tillämpning som de kände eller borde ha känt till, och som är vedertagen inom internationell handel, och regelbundet följs av avtalsparter i den typ av avtal som används på det berörda handelsområdet.

Parterna kan välja vilken lag som ska tillämpas på hela eller delar av avtalet.

Om föremålet för avtalet är en sakrätt i fast egendom anses avtalet ha starkast anknytning till den stat där den fasta egendomen är belägen.

Ingåendet och den materiella giltigheten av ett avtal eller en avtalsbestämmelse regleras av den stats lag som är tillämplig på avtalets giltighet. Ett avtal är giltigt om det uppfyller de formella villkoren i den lag som är tillämplig på avtalet enligt lagen om internationell privaträtt eller lagen i den stat där avtalet ingås. Den lag som reglerar avtalet är dessutom tillämplig i samband med styrkandet av avtalet, i den mån denna lag innehåller regler som ger upphov till presumtioner i fråga om tillämplig lag eller andra bestämmelser beträffande bevisbördan.

Bulgariska domstolar har behörighet i en talan som väckts av en konsument om svaranden har sin hemvist, sitt säte eller sin huvudsakliga verksamhetsplats i Bulgarien, om käranden eller sökanden är bulgarisk medborgare eller en juridisk person som är registrerad i Bulgarien, och om de har hemvist i Bulgarien.

Bestämmelserna i lagen om internationell privaträtt är inte tillämpliga på förpliktelser till följd av en växel, ett skuldebrev och en check.

3.2 Utomobligatoriska förpliktelser

Detta område regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II).

Om ovannämnda förordning inte är tillämplig ska bestämmelserna i lagen om internationell privaträtt tillämpas.

Förpliktelser till följd av en skadegrundande händelse regleras av lagen i den stat där den direkta skadan inträffar eller sannolikt kommer att inträffa (lex loci delicti commissi). Om både den som vållar skadan och den person som lider skada har sin hemvist eller sin verksamhetsplats i samma stat vid tidpunkten för skadan ska lagen i den staten tillämpas.

Om omständigheterna tyder på att hela eller delar av den skadeståndsgrundande händelsen har starkare anknytning till en annan stat ska dock den statens lag tillämpas. Förekomsten av en uppenbart starkare anknytning kan baseras på ett tidigare förhållande mellan parterna, som t.ex. ett avtal som har stark anknytning till den aktuella skadeståndsgrundande händelsen.

Bulgariska domstolar har behörighet att pröva en skadeståndstalan som rör en skada som uppkommit till följd av en skadeståndsgrundande händelse om svaranden har sin hemvist eller säte i Bulgarien, om käranden uppfyller samma villkor, och om den skadevållande handlingen företogs i Bulgarien eller skadan inträffade i Bulgarien.

Om en skada orsakas av, eller det finns risk för att en skada orsakas av, en defekt produkt regleras ersättningsskyldigheten av lagen i den stat där den person som led skadan har sin hemvist.

Förpliktelser som uppkommit på grund av illojal konkurrens och konkurrensbegränsningar regleras av lagen i den stat i vars territorium konkurrenters intressen, eller konsumenters kollektiva intressen direkt eller i väsentlig grad påverkas, eller sannolikt kommer att påverkas.

Förpliktelser som uppkommit på grund av en kränkning av en persons rättigheter genom medier för masskommunikation och kränkning av rättigheter som rör skydd av personuppgifter regleras, beroende på vad den person som lidit skadan föredrar, av lagen i den stat där personen har sin hemvist, eller lagen i den stat där skadan inträffade, eller lagen i den stat där svaranden har sin verksamhetsplats.

Förpliktelser som uppkommit på grund av miljöbrott regleras av lagen i den stat där skadan uppkommit.

Förpliktelser som härrör från ett intrång i upphovsrätten eller närstående rättigheter, och industriella äganderättigheter regleras av lagen i den stat där skydd för rättigheten söks (lex loci protectionis).

Förpliktelser som härrör från otillbörlig vinst regleras av lagen i den stat där den otillbörliga vinsten uppstår, förutom om den otillbörliga vinsten uppstår i samband med ett annat avtalsförhållande mellan parterna (t.ex. ett avtal som har stark anknytning till den otillbörliga vinsten).

Förpliktelser som härrör från tjänster utan uppdrag regleras av lagen i den stat där den berörda parten hade sin hemvist eller verksamhetsplats när tjänsten åtogs. Om tjänsten utan uppdrag sammanhänger med skyddandet av en fysisk person eller en särskild egendom är tillämplig lag lagen i den stat där personen befann sig eller egendomen var belägen vid tidpunkten för tjänsten utan uppdrag. Om de allmänna omständigheterna tyder på att tjänsten utan uppdrag har starkare anknytning till en annan stat, ska den statens lag tillämpas.

Efter det att en förpliktelse till följd av ett utomobligatoriskt avtalsförhållande har uppkommit kan parterna låta förpliktelsen omfattas av den lag som de väljer.

Den lag som är tillämplig på förpliktelser som härrör från ett utomobligatoriskt förhållande reglerar villkoren och omfattningen av ansvarsskyldigheten och vilka personer som är ansvarsskyldiga, grunderna för undantag från ansvarsskyldighet och eventuell begränsning och fördelning av ansvarsskyldighet, de verkställighetsåtgärder som har vidtagits, den skada som lidits, de personer som har rätt till ersättning för den skada som de personligen har lidit, ansvarsskyldighet för skada som åsamkats av en annan person, hur en förpliktelse kan fås att upphöra att gälla och hur förpliktelserna ska styrkas.

Tillämplig lag reglerar inte den ansvarsskyldighet som tillkommer staten och offentligrättsliga organ, inklusive deras myndigheter och företrädare, för handlingar som dessa företagit under sin myndighetsutövning.

Oavsett vilken lag som är tillämplig måste man vid fastställande av skadeståndskravet ta hänsyn till de skydds- och uppföranderegler som gällde på den plats och vid den tidpunkt den skadevållande handlingen företogs.

Rätten för personer som lidit skada att vidta direkta åtgärder mot den skadevållande personens försäkringsgivare regleras av den lag som är tillämplig på den förpliktelse som följer av det relevanta utomobligatoriska förhållandet.

3.3 Personalstatut

En persons kapacitet att ha rättigheter och skyldigheter och att ingå rättsförhållanden regleras av nationell lag (lex patriae) (lagen i den stat personen är medborgare i). Om den lag som är tillämplig på ett visst rättsförhållande uppställer särskilda villkor för den rättskapaciteten gäller den lagen. Om ett avtal ingås mellan personer som uppehåller sig i samma stat kan den person som kan åberopa rättigheter och skyldigheter enligt lagen i den staten enligt artikel 50.2 i KMCP inte åberopa att de saknar rättskapacitet enligt lagen i en annan stat, förutom om motparten kände till bristen på rättskapacitet eller genom försummelse inte kände till bristen på rättskapacitet när avtalet ingicks. Bestämmelsen i punkt 2 gäller inte transaktioner i familje- och arvsförhållanden, eller transaktioner som rör sakrätter i fast egendom som är belägen i en annan stat än den stat där transaktionen företogs.

En persons kapacitet att bedriva näringsverksamhet utan registrering som juridisk person fastställs av lagen i den stat där personen är registrerad som näringsidkare. Om registrering inte krävs ska lagen i den stat där personen har sin huvudsakliga verksamhetsplats tillämpas.

Enligt artikel 53 i KMCP regleras en persons namn och ändring av detta namn av den personens nationella lag. De rättsverkningar som ändrat medborgarskap får för namnet fastställs av lagen i den stat vars medborgarskap personen har förvärvat. Om en sådan person är statslös fastställs de rättsverkningar som en ändring av deras hemvist har på deras namn av lagen i personens nya hemviststat.

Namnet och ändringen av namnet regleras av bulgarisk lag om detta begärs av en person med hemvist i Bulgarien.

Bulgariska domstolar har dessutom behörighet i frågor som rör ändring eller skydd av namn om personen är bulgarisk medborgare eller har hemvist i Bulgarien. Behörigheten gäller i frågor som bulgariska medborgares begränsning eller förlust av kapacitet att ingå rättsförhållanden och i frågor som rör återkallelse av bulgariska medborgares begränsning eller förlust av kapacitet att ingå rättsförhållanden, för att fastställa och avsluta förmyndarskap eller godmanskap, för att förklara någon saknad eller död, om den person som är ställd under förmyndare eller god man är bulgarisk medborgare eller har hemvist i Bulgarien.

3.4 Fastställande av förhållandet mellan föräldrar och barn, inklusive adoption

3.4.1 Fastställande av förhållandet mellan föräldrar och barn

Bulgariska domstolar och andra myndigheter har behörighet i förfaranden för att fastställa och bestrida ett förhållande mellan föräldrar och barn om svaranden har sin hemvist i Bulgarien, om käranden eller sökanden är bulgarisk medborgare och om det barnet eller den förälder som är part i målet är bulgarisk medborgare eller har sin hemvist i Bulgarien. Denna behörighet gäller även i frågor som rör det personliga och sakliga förhållandet mellan föräldrar och barn och adoption, annullering eller återkallelse av adoption, om adoptanten, det adopterade barnet eller en av föräldrarna till det adopterade barnet är bulgarisk medborgare eller har sin hemvist i Bulgarien.

Fastställandet av ett förhållande mellan föräldrar och barn regleras av lagen i den stat som barnet blev medborgare i då det föddes. Samma lag är tillämplig på personliga förhållanden mellan föräldrarna vid tidpunkten för födseln. Vidareförvisning (renvoi) till lagen i ett tredjeland godtas om den lagen tillåter fastställandet av förhållandet mellan föräldrar och barn.

3.4.2 Adoption

Villkoren för adoption regleras av lagen i den staten som adoptanten (eller adoptanterna) och adoptivbarnet är medborgare i när ansökan om adoption inges. Om dessa personer är medborgare i olika länder ska den nationella lagen i respektive land tillämpas. Om adoptivbarnet är bulgarisk medborgare måste justitieministeriets godkännande begäras. Villkoren och förfarandet för att godkänna en utländsk medborgares adoption av en person som är bulgarisk medborgare fastställs genom en förordning som utfärdas av justitieministeriet. Om adoptivbarnet är bulgarisk medborgare måste även den adoptant (oavsett om denne är bulgarisk medborgare eller medborgare i ett annat land) som har sin hemvist i en annan stat också uppfylla villkoren för adoption enligt lagen i den staten. Rättsverkningarna av adoptionen regleras av adoptantens och adoptivbarnets gemensamma nationella lag. Om en adoptant och ett adoptivbarn är medborgare i olika länder ska lagen i det land där de har sin gemensamma hemvist tillämpas.

Bulgariska domstolar har behörighet i frågor som rör underhåll i mål där svaranden har sin hemvist i Bulgarien, om käranden eller sökanden är bulgarisk medborgare, och om den underhållsberättigade har hemvist i Bulgarien.

Underhållsskyldighet regleras av lagen i den stat där den underhållsberättigade har sin hemvist, förutom om den underhållsberättigades nationella lag är mer gynnsam för honom eller henne. I så fall ska den nationella lagen i den underhållsberättigades land tillämpas. Om tillämplig lag inte tillåter att underhåll beviljas ska bulgarisk lag tillämpas.

3.5 Äktenskap, ogifta/sammanboende par, partnerskap, äktenskapsskillnad, separation, underhållsskyldighet

3.5.1 Äktenskap

I Bulgarien förrättas vigsel av en borgerlig vigselförrättare om en av de framtida makarna är bulgarisk medborgare eller har sin hemvist i Bulgarien. Vigsel mellan utländska medborgare kan förrättas i Bulgarien av en konsulär tjänsteman eller en diplomatisk företrädare för den stat som de utländska medborgarna kommer ifrån om detta tillåts enligt den statens lag. Äktenskap mellan bulgariska medborgare i utlandet kan ingås inför en behörig myndighet i den främmande staten om detta tillåts enligt den statens lag. Vigsel mellan bulgariska medborgare i utlandet kan förrättas av en bulgarisk konsulär tjänsteman eller diplomatisk företrädare om detta tillåts enligt den mottagande statens lag. Vigsel mellan en bulgarisk medborgare och en utländsk medborgare kan förrättas i utlandet av en bulgarisk konsulär tjänsteman eller diplomatisk företrädare om detta tillåts enligt den mottagande statens lag och den utländska medborgarens nationella lag. Äktenskapsmål prövas i bulgariska domstolar om en av makarna är bulgarisk medborgare eller har sin hemvist i Bulgarien. De formella villkoren för att ingå äktenskap regleras av lagen i den stat där vigseln förrättas.

De materiella villkoren för att ingå äktenskap regleras för var och en av de framtida makarna av lagen i den stat där personen var medborgare i då vigseln förrättades.

För en bulgarisk medborgare som ingår äktenskap i utlandet kan det godkännande som avses i artikel 6.2 i familjelagen (Semeen kodeks) beviljas av den bulgariska diplomatiska företrädaren eller konsulära tjänstemannen.

Om en av de framtida makarna är bulgarisk medborgare eller har sin hemvist i Bulgarien förrättas vigseln av en bulgarisk vigselförrättare. Om det i tillämplig utländska lag anges äktenskapshinder som enligt bulgarisk lag är oförenliga med friheten att ingå äktenskap bortser man från sådana äktenskapshinder.

En utländsk medborgare eller en statslös person måste till den bulgariska folkbokföringsmyndigheten intyga att deras nationella lag erkänner ett äktenskap som förrättats av en utländsk behörig myndighet som giltigt och att det inte finns något äktenskapshinder enligt det landets lag.

3.5.2 Ogifta/sammanboende par samt partnerskap

Det finns inte några särskilda lagvalsregler.

3.5.3 Äktenskapsskillnad och separation

Detta område regleras av rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad.

Om ovannämnda förordning inte är tillämplig ska bestämmelserna i lagen om internationell privaträtt tillämpas.

Äktenskapsskillnad mellan makar som är medborgare i samma land regleras av lagen i den stat som makarna är medborgare i när ansökan om äktenskapsskillnad inges.

Äktenskapsskillnad mellan makar som är medborgare i olika länder regleras av lagen i den stat där makarna har sin gemensamma hemvist när ansökan om äktenskapsskillnad inges. Om makarna saknar gemensam hemvist ska bulgarisk lag tillämpas.

Om den tillämpliga utländska lagen inte tillåter äktenskapsskillnad och en av makarna är bulgarisk medborgare eller har sin hemvist i Bulgarien när ansökan om äktenskapsskillnad inges ska bulgarisk lag tillämpas.

3.5.4 Underhållsskyldighet

Detta område regleras av rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

Om ovannämnda förordning inte är tillämplig ska bestämmelserna i lagen om internationell privaträtt tillämpas.

Underhållsskyldighet regleras av lagen i den stat där den underhållsberättigade har sin hemvist, förutom om den underhållsberättigades nationella lag är mer gynnsam för honom eller henne. I så fall ska den nationella lagen i den underhållsberättigades land tillämpas. Om den underhållsberättigade och den underhållsskyldige är medborgare i samma stat och den underhållsskyldige har sin hemvist i den staten ska de två personernas gemensamma nationella lag tillämpas. Om tillämplig lag inte tillåter att underhåll beviljas i ovannämnda situationer ska bulgarisk lag tillämpas.

Om underhållsskyldigheter mellan tidigare makar uppstår på grund av annullering av ett äktenskap eller på grund av äktenskapsskillnad är tillämplig lag den lag som tillämpades på äktenskapsskillnaden eller annulleringen av äktenskapet.

Den lag som är tillämplig på underhåll avgör

1. huruvida underhåll kan krävas, och i så fall hur mycket och av vem,

2. vem som kan kräva underhåll och inom vilka tidsfrister,

3. huruvida och under vilka villkor underhållet får ändras,

4. grunderna för att låta rätten till underhåll upphöra,

5. skyldigheten för den underhållsskyldige att ersätta den myndighet som betalade ut underhållet i den underhållsskyldiges ställe.

Vid fastställandet av underhållsbeloppet ska hänsyn tas till den underhållsskyldiges ekonomiska situation och den underhållsberättigades faktiska behov, även om annat föreskrivs i tillämplig utländsk lag.

Annullering av äktenskap regleras av den lag som var tillämplig på de materiella villkoren för att ingå äktenskapet.

För annullering av äktenskap och äktenskapsskillnad, se relevant ämne.

3.6 Makars förmögenhetsförhållanden

Den domstol som är behörig i frågor som rör annullering av äktenskap och äktenskapsskillnad är behörig i frågor som rör makars personliga förhållanden och förmögenhetsförhållanden.

Makars personliga förhållanden regleras av deras gemensamma nationella lag. De personliga förhållandena mellan makar som är medborgare i olika länder regleras av lagen i den stat där de har sin gemensamma hemvist, eller om de saknar gemensam hemvist lagen i den stat som båda makarna har störst anknytning till. Makars förmögenhetsförhållanden regleras av samma lag som den lag som reglerar deras personliga förhållanden.

3.7 Arv och testamente

Detta område regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg.

Om ovannämnda förordning inte är tillämplig ska bestämmelserna i lagen om internationell privaträtt tillämpas.

Bulgariska domstolar och andra myndigheter är behöriga i frågor som rör arv om den avlidne vid frånfället hade sin hemvist i Bulgarien eller var bulgarisk medborgare, och om en del av kvarlåtenskapen finns i Bulgarien.

Arv av lös egendom regleras av lagen i den stat där den avlidne hade sin hemvist vid frånfället. Arv av fast egendom regleras av lagen i den stat där egendomen är belägen. Arvlåtaren väljer vilken lag som ska reglera arvet av hela deras kvarlåtenskap. I regel är detta lagen i den stat som de var medborgare i vid tidpunkten för valet. Valet av tillämplig lag får inte påverka den laglott som tillkommer de arvingar som fastställs enligt ovannämnda tillämpliga lag.

En persons rätt att överlåta kvarlåtenskapen genom testamente (upprättande och återkallelse) regleras av den lag som ska tillämpas på arvöverlåtelsen. Ett testamente är formellt giltigt om det är förenligt med lagen i den stat där det upprättades, eller som testatorn var medborgare i när testamentet upprättades eller vid sitt frånfälle, eller där testatorn hade sin hemvist, eller där den fasta egendom som omfattas av testamentet är belägen.

Den lag som är tillämplig på arv reglerar tid och plats för inledandet av arvsförfarandet, antalet arvingar och deras prioriteringsordning, arvingarnas arvslott, rätten att ärva, övertagandet av den avlidnes skulder och fördelningen av dessa bland arvingarna, accept eller avstående av arv, tidsfristen för accept av arv, den del av kvarlåtenskapen som kan fördelas och de materiella villkoren för att testamentet ska vara giltigt. Om det saknas arvingar enligt tillämplig lag återgår den kvarlåtenskap som finns i Bulgarien till bulgariska staten eller till kommunen.

3.8 Sakrätt

Detta område regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

Om ovannämnda förordning inte är tillämplig ska bestämmelserna i lagen om internationell privaträtt tillämpas.

Frågor som rör egendom som är belägen i Bulgarien, frågor som rör verkställighet av säkerhet som ställts i sådan egendom och frågor som rör överlåtelse eller fastställande av sakrätter i sådan egendom ska uteslutande prövas i bulgariska domstolar och av andra myndigheter i Bulgarien.

Besittningsrätt, äganderätt och andra sakrätter i lös eller fast egendom regleras av lagen i den stat där egendomen är belägen (lex loci rei sitae). Huruvida egendom är lös eller fast och typen av sakrätt fastställs i samma lag.

Förvärvande och avyttring av sakrätter och besittningsrätter regleras av lagen i den stat där egendomen var belägen när handlingen företogs eller när den omständighet som motiverade förvärvet inträffade.

Förvärv, överlåtande och avyttring av sakrätter i transportmedel regleras av fartygets flaggstat, lagen i den stat där luftfartyget är registrerat eller lagen i den stat där operatören av järnvägsparken och fordonsparken har sin verksamhetsplats.

3.9 Insolvens

Detta område regleras av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden, och från och med den 26 juni 2017 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden.

Se faktabladet om insolvens.

Följande webbplatser kan vara till hjälp:

https://www.justice.government.bg

http://www.vss.justice.bg

http://www.vks.bg/

http://www.vss.justice.bg/page/view/1397

Senaste uppdatering: 07/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.