Vilket lands lag gäller?

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Rättskällor

1.1 Autonoma nationella regler

Tillämplig lag regleras i lag XXVIII från 2017 om internationell privaträtt (nedan kallad lag XXVIII från 2017). Detta gäller dock endast om det inte finns någon EU-förordning eller något internationellt fördrag som innehåller bestämmelser om tillämpliga lag.

1.2 Multilaterala konventioner

Information om detta finns framför allt på webbplatsen för Hagkonferensen för internationell privaträtt.

1.3 Viktiga bilaterala konventioner

Fördraget mellan Ungern och Tjeckoslovakien om rättsligt bistånd

Fördraget mellan Ungern och Jugoslavien om rättsligt bistånd

Fördraget mellan Ungern och Rumänien om rättsligt bistånd

2 Tillämpning av lagvalsreglerna

2.1 Tillämpning av lagvalsreglerna ex officio

Domstolarna är skyldiga att tillämpa lagvalsreglerna ex officio.

2.2 Renvoi (återförvisning och vidareförvisning)

Om en utländsk lag gäller ska de materiella rättsreglerna i den angivna utländska lag som är direkt tillämplig för ärendet tillämpas. Om den tillämpliga utländska lagen avgörs av nationalitet och den utländska lagen hänvisar till ungersk rätt gäller ungersk materiell rätt. Om den utländska lagen hänvisar till ett tredjelands rätt gäller dock det landets materiella rätt.

2.3 Ändring i anknytning

Ändring av de faktorer som avgör tillämplig lag påverkar endast giltiga rättsförhållanden som ingåtts enligt tillämplig lag före ändringen om detta uttryckligen föreskrivs i lag XXVIII från 2017.

2.4 Undantag (ordre public och internationellt tvingande regler)

Tillämpning av en utländsk lag som bedömts tillämplig enligt lag XXVIII från 2017 strider mot grunderna för den ungerska rättsordningen och får därför inte tillämpas om det i det aktuell fallet skulle resultera i ett uppenbart och allvarligt åsidosättande av grundläggande värderingar och konstitutionella principer i den ungerska rättsordningen. Om åsidosättandet av grunderna för rättsordningen inte kan undvikas gäller bestämmelserna i ungersk rätt i stället för de bestämmelser i utländsk rätt som inte har iakttagits.

Oavsett vilken lag som reglerar ärendet måste bestämmelserna i ungersk rätt tillämpas om det av deras innehåll och syfte är uppenbart att dessa ska ges företräde (obligatoriska regler). Obligatoriska regler enligt andra staters rätt får endast beaktas om det finns en nära anknytning och reglerna är avgörande för att bedöma de faktiska omständigheterna.

2.5 Utredning om innehållet i utländsk rätt

Domstolen fastställer på eget initiativ innehållet i den utländska lagen. För att göra detta använder den alla medel som behövs. Den kan på grundval av ett internationellt avtal rikta en begäran till utländska behöriga myndigheter, och beakta inlagor från parterna eller sakkunnigutlåtanden. Domstolen kan även rådfråga justitieministern.

Om innehållet i den utländska lagen inte kan fastställas inom skälig tid ska ungersk rätt gälla. Om de faktiska omständigheterna i ärendet inte kan fastställas på grundval av ungersk rätt gäller den utländska lag som ligger närmast den tillämpliga lagen.

Justitieministern certifierar ungersk rätt och rättspraxis som ska användas utomlands.

3 Lagvalsregler

3.1 Avtalsförpliktelser och rättsakter

Bestämmelserna i lag XXVIII från 2017 gäller rättsförhållanden som inte omfattas av förordning (EG) nr 593/2008 (Rom I-förordningen).

Den lag som är tillämplig på avtalet är den lag som parterna väljer för hela eller enbart en del av avtalet. Om valet av lag inte anges uttryckligen måste lagvalet klart kunna fastställas på grundval av avtalsbestämmelserna eller omständigheterna i ärendet. Valet av tillämplig lag måste göras innan utgången av de tidsfrister som domstolen fastställt vid den första förhandlingen.

Parterna kan välja att en annan lag ska vara tillämplig på avtalet än den som tidigare gällt. Detta påverkar inte avtalets giltighet enligt den lag som reglerar giltigheten.

Om avtalet endast har anknytning till en stats lag kan valet av lag inte hindra tillämpningen av bestämmelser i den statens lag som inte kan avtalas bort.

Om inget lagval har gjorts gäller lagen i det land som de viktigaste delarna av avtalsförhållandet i fråga har starkast anknytning till.

Förekomsten och giltigheten av ett avtal, eller ett avtalsvillkor, fastställs av den lag som enligt lag XXVIII från 2017 skulle reglera avtalet eller villkoret om det vore giltigt.

För avtal vars föremål är en sakrätt i fast egendom eller arrendering av fast egendom gäller formkraven i lagen i det land där fastigheten är belägen, om dessa krav gäller oavsett i vilket land avtalet ingås och oavsett vilken lag som reglerar avtalet, och dessa krav inte kan avtals bort.

Reglerna för avtal gäller i tillämpliga delar för ensidiga förklaringar.

3.2 Utomobligatoriska förpliktelser

Bestämmelserna i lag XXVIII från 2017 gäller rättsförhållanden som inte omfattas av förordning (EG) nr 864/2007 (Rom II-förordningen). En person som begär skadestånd kan välja lag i enlighet med artikel 7 i Rom II-förordningen. Valet kan göras fram till utgången av den tidsfrist som domstolen fastställt vid den första förhandlingen.

För utomobligatoriska förpliktelser är tillämplig lag lagen i det land i vilket den händelse som gav upphov till förpliktelsen inträffade. Om borgenären och gäldenären i rättsförhållandet har hemvist eller sitt säte i samma land när den händelse som gav upphov till förpliktelsen inträffade gäller lagen i det landet. Om den utomobligatoriska förpliktelsen har en nära anknytning till ett annat rättsförhållande som redan ingåtts mellan parterna, gäller den lag som reglerar det tidigare rättsförhållandet även det utomobligatoriska förhållandet.

Efter uppkomsten av den utomobligatoriska förpliktelsen kan parterna välja vilken lag som ska reglera förpliktelsen. Om valet av lag inte uttryckligen anges måste det tydligt framgå av omständigheterna i ärendet. Valet av tillämplig lag kan göras fram till utgången av den tidsfrist som domstolen fastställt vid den första förhandlingen. Om rättsförhållandet endast har anknytning till en stats lag får valet av lag inte hindra tillämpningen av sådana bestämmelser i den statens lag som inte kan avtalas bort.

3.3 Personalstatut

Personers rättskapacitet och personliga rättigheter måste fastställas enligt den personalstatut som är tillämplig för dem. Den personalstatut som är tillämplig för en person är lagen i det land som han eller hon är medborgare i. Om en person är medborgare i mer än ett land och ett av dessa är Ungern är den tillämpliga personalstatuten ungersk rätt, om inte personen har starkare anknytning till ett annan land. Om en person är medborgare i mer än ett land och inget av dessa är Ungern, är den tillämpliga personalstatuten lagen i det land till vilket personen har starkast anknytning sett till de grundläggande omständigheterna i det enskilda ärendet. Om en person är medborgare i mer än ett land och inget av dessa är Ungern, och personen har lika stark anknytning till de länder som han eller hon är medborgare i, eller om en persons medborgarskap inte går att fastställa, eller om en person är statslös, är tillämplig personalstatut lagen i det land där de har sin stadigvarande vistelseort. Om en persons personalstatut inte kan fastställas gäller ungersk rätt. Ungersk rätt ska tillämpas på rättskapaciteten för personer med asylstatus eller personer som beviljats uppehållstillstånd i Ungern och deras personliga rättigheter.

Tillämplig lag på en persons namn är deras personalstatut, eller på begäran ungersk rätt. Personer som är medborgare i mer än ett land kan välja att lagen i ett av dessa ska gälla för frågor som rör deras efternamn. När det makars namn som gifta kan makarna, på gemensam begäran, välja lagen i ett av de länder som de är medborgare i eller ungersk rätt. Om ingen sådan begäran görs är tillämplig lag den lag som tillämpas på makarnas personliga förhållande. Reglerna om efternamn vid äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap regleras av lagen i den stat där namnet som gifta registrerades. En ungersk medborgares födelsenamn och namn som gift som på giltigt sätt har registrerats enligt ett annat lands lag måste erkännas i Ungern om den berörda ungerska medborgaren eller dennes make också är medborgare i det andra landet, eller om den berörda ungerska medborgaren har sin stadigvarande vistelseort i det landet. Namn som strider mot grunderna för den ungerska rättsordningen kan inte erkännas officiellt.

En person som saknar eller har begränsad kapacitet enligt tillämplig personalstatut ska anses ha kapacitet i fråga om vardagsavtal av ringa vikt som ingås och fullgörs i Ungern, om han eller hon skulle ha kapacitet enligt ungersk rätt. En person som saknar eller har begränsad kapacitet enligt tillämplig personalstatut, men som skulle ha kapacitet enligt ungersk rätt, måste anses ha kapacitet även med hänsyn till de andra ekonomiska transaktioner som han eller hon gjort, om transaktionerna får rättsliga konsekvenser i Ungern.

I frågor som rör företrädande av en person med begränsad rättskapacitet eller som tillfälligt står under förmyndare, är tillämplig lag lagen i det land där den domstol som utser företrädaren eller förmyndaren är belägen.

Den lag som är tillämplig för att dödförklara en person, anmäla en person saknad eller registrera en persons dödsfall är den saknade personens personalstatut. Om den saknade personens personalstatut inte är ungersk rätt gäller ungersk rätt om det finns ett ungerskt rättsintresse.

Med stadigvarande vistelseort avses den plats där en person faktiskt har sin centrala punkt i livet och som framgår av alla omständigheter i det aktuella rättsliga förhållandet. Vid fastställandet av var en person faktiskt har sin centrala punkt i livet tas även hänsyn till omständigheter som visar den berörda personens avsikter. Med hemvist avses den plats där personen bor permanent eller där personen har för avsikt att stanna på obestämd tid.

Tillämplig personalstatut för en juridisk person eller en enhet som inte är en juridisk person är lagen i den stat där den juridiska personen är registrerad. Om den juridiska personen är registrerad i mer än ett land eller inte måste registreras enligt lagen i det land där den enligt bolagsordningen har sitt säte, är tillämplig personalstatut lagen i det land där den har sitt säte. Om den juridiska personens säte inte anges bolagsordningen eller om den juridiska personen har flera säten och inte är registrerad enligt något lands lag, är den tillämpliga personalstatuten lagen i det land där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Den rättsliga ställningen för en juridisk person eller en enhet som inte är en juridisk person ska fastställas i enlighet med tillämplig personalstatut.

3.4 Fastställande av förhållandet mellan föräldrar och barn, inklusive adoption

3.4.1 Fastställande av förhållandet mellan föräldrar och barn

Tillämplig lag för fastställande av fader- eller moderskap eller bestridande av faderskap är den personalstatut som är tillämplig för barnet vid födelsen. Bekräftelse av faderskap måste fastställas enligt den personalstatut som är tillämplig för barnet vid tidpunkten för bekräftelsen. Faderskap som bekräftas för ett barn som blivit till men som ännu inte fötts måste fastställas enligt den personalstatut som är tillämplig för modern vid tidpunkten för bekräftelsen. En bekräftelse kan inte anses vara formellt ogiltig om den är formellt giltig antingen enligt ungersk rätt eller enligt gällande rätt vid den tidpunkt då och på den plats bekräftelsen görs. Om faderns ställning inte fastställs i den tillämpliga lagen gäller lagen i det andra land som det finns stark anknytning till om detta är mer förmånligt för barnet.

3.4.2 Adoption

En adoption är endast giltig om villkoren är uppfyllda både enligt den personalstatut som är tillämplig för adoptivföräldrarna och enligt den personalstatut som är tillämplig för den person som ska bli adopterad vid adoptionstillfället. Tillämplig personalstatut för adoptivföräldrarna vid adoption eller vid avbrytande av adoption ska gälla för de rättsliga konsekvenserna av adoptionen, för avbrytandet av adoptionen och för de rättsliga konsekvenserna av avbrytandet.

Om adoptivföräldrarna är gifta med varandra är den tillämpliga lagen för de rättsliga konsekvenserna av adoptionen, för avbrytandet av adoptionen och för de rättsliga konsekvenserna av avbrytandet

a) lagen i det land som båda makarna var medborgare i vid tidpunkten för adoptionen eller avbrytandet av adoptionen, eller i annat fall

b) lagen i det land där makarna hade sin gemensamma hemvist vid adoptionen eller avbrytandet av adoptionen, eller i annat fall

c) lagen i det land där den domstol som handlägger ärendet har sitt säte.

3.5 Äktenskap, ogifta/sammanboende par, partnerskap, äktenskapsskillnad, separation, underhållsskyldighet

3.5.1 Äktenskap

Äktenskapet är endast att giltigt om sakförutsättningarna uppfylls vid tidpunkten för äktenskapet i enlighet med respektive makes tillämpliga personalstatut. Tillämplig lag för ett äktenskaps formella giltighet är den lag som gäller vid den tidpunkt och på den plats där äktenskapet ingås. De tillämpliga reglerna för förrättandet av vigseln och äktenskapets giltighet gäller i tillämpliga delar vid fastställandet av huruvida äktenskapet har kommit till stånd. Äktenskap kan inte ingås i Ungern om det enligt ungersk rätt finns ett oövervinneligt hinder mot äktenskapet.

3.5.2 Ogifta/sammanboende par samt partnerskap

Bestämmelserna om äktenskap gäller ingåendet och giltigheten av registrerade partnerskap och de rättsliga konsekvenserna av dessa (förutom efternamn), med följande undantag.

Det utgör inget hinder mot ingåendet och giltigheten av ett registrerat partnerskap om den personalstatut som är tillämplig för en framtida partner i ett registrerat partnerskap inte erkänner registrerade partnerskap mellan personer av samma kön, förutsatt att

a) den icke-ungerska framtida partnern i ett registrerat partnerskap intygar att det inte finns några hinder mot äktenskap i hans eller hennes tillämpliga personalstatut, och

b) minst en av de framtida registrerade partnerna är ungersk medborgare eller har hemvist i Ungern. I så fall omfattas det registrerade partnerskapets rättsverkningar av ungersk rätt.

Tillämplig lag för upplösning av registrerade partnerskap är lagen i det land

a) där de registrerade partnerna har sin stadigvarande vistelseort när en åtgärd vidtas eller en ansökan inges för att inleda förfarandet för upplösning av det registrerade partnerskapet, eller i annat fall

b) där partnerna i det registrerade partnerskapet hade sin senaste stadigvarande vistelseort, om denna upphörde högst ett år före åtgärden eller ansökan, förutsatt att en av partnerna i det registrerade partnerskapet fortfarande bor i detta land vid tidpunkten för åtgärden eller ansökan, eller i annat fall

c) där båda partner i det registrerade partnerskapet var medborgare vid tidpunkten för åtgärden eller ansökan.

Om det inte är möjligt att fastställa tillämplig lag på grundval av det ovanstående gäller lagen i det land där den domstol som handlägger ärendet är belägen.

Lagen i det land som båda parter i ett samboförhållande är medborgare i gäller för ett samboförhållandes fastställande, upplösning och rättsverkningar. Om partnerna i ett samboförhållande är medborgare i olika länder gäller lagen i det land där de har sin gemensamma hemvist, eller om de saknar gemensam hemvist, där de hade sin senaste gemensamma hemvist. Om det inte är möjligt att fastställa sambors gemensamma hemvist är tillämplig lag lagen i det land där den domstol som handlägger ärendet är belägen. Sambor kan välja vilken lag som ska tillämpas på deras egendomsförhållanden.

3.5.3 Äktenskapsskillnad och separation

Tillämplig lagstiftning i detta sammanhang är förordning (EU) nr 1259/2010 (Rom III-förordningen). Makarna kan välja lag i enlighet med artiklarna 5–7 i förordningen fram till utgången av den tidsfrist som domstolen fastställt vid den första förhandlingen.

3.5.4 Underhållsskyldighet

Tillämplig lagstiftning i detta sammanhang är Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet.

3.6 Makars förmögenhetsförhållanden

Tillämplig lag för makars förmögenhetsförhållanden är lagen i det land där båda makarna är medborgare när domen meddelas. Om makarna är medborgare i olika länder när domen meddelas gäller lagen i det land där makarna har sin gemensamma hemvist, eller om de saknar gemensam hemvist, där de senaste hade sin gemensamma hemvist. Om makarna saknade gemensam hemvist är tillämplig lag lagen i det land där den domstol som handlägger ärendet är belägen.

Makarna kan välja vilken lag som ska reglera deras förmögenhetsförhållanden, förutsatt att denna lag är

a) lagen i det land där en av makarna var medborgare då avtalet ingicks,

b) lagen i det land där en av makarna hade sin hemvist då avtalet ingicks, eller

c) lagen i det land där den domstol som handlägger ärendet har sitt säte.

Valet av lag är även tillgängligt för framtida makar. Valet av tillämplig lag kan göras fram till utgången av den tidsfrist som domstolen fastställt vid den första förhandlingen. Om inte makarna kommer överens om något annat har valet av tillämplig lag på deras förmögenhetsförhållanden endast framtida rättsverkan.

Avtalet om makarnas förmögenhetsförhållande (äktenskapsförordet) är också formellt giltigt om det är förenligt med lagen i det land där det ingicks.

3.7 Arv och testamente

Förordning (EU) nr 650/2012 gäller för personer som avled den 17 augusti 2015 eller senare.

3.8 Sakrätt

Lagen på den plats där egendomen är belägen gäller för ägande och andra sakrätter, inklusive retentionsrätt och besittning.

3.9 Insolvens

Tillämplig lag avgörs av artiklarna 7–17 i förordning (EU) 2015/848.

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.