Регламент „Брюксел I“ (преработен текст)

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Brussels I recast


*задължително поле

Член 65, параграф 3 – Информация за това как съгласно националното им право да се определи действието на съдебните решения, посочени в член 65, параграф 2.

1) Какво представлява уведомяването на трето лице в общ смисъл?

Според естонското процесуално право трето лице може да участва в производството, независимо дали е подало самостоятелно искане или не. Когато съдебен спор бъде решен в ущърб на дадена страна по производството, въпросната страна може да заведе дело срещу трето лице, за да се освободи от задължение, произтичащо от предполагаемо нарушение на договор, задължение за изплащане на обезщетение за вреди или задължение за предоставяне на определена форма на защита, или ако има основания да очаква, че трето лице ще предяви такъв иск срещу нея, тази страна може, до приключване на предварителното производство или до изтичане на срока за подаване на молби в рамките на писмена процедура, да подаде молба до съда, който води производството, за привличане на третото лице в производството. След приключване на предварителното производство молба за привличане на трето лице в производството може да се подаде само със съгласието на останалите страни в производството или на съда. Съдът ще се съгласи с привличането на третото лице след приключване на предварителното производство само ако е имало основателна причина молбата да не бъде своевременно подадена и ако, по мнението на съда, привличането на третото лице би послужило на интересите на уреждане на спора. Съдът връчва съобщението за уведомяване на третото лице, информира другата страна за направеното уведомяване и определя срок, в рамките на който тя и третото лице да представят своите позиции. Ако уведомяването отговаря на правните изисквания и страната обоснове необходимостта от привличането на третото лице, съдът се произнася с определение за привличането на третото лице в делото. Според естонското процесуално право трето лице, което не е подало самостоятелно искане, е страна в производството, ако не е една от другите страни в производството (ищец или ответник). Ако се окаже, че третото лице е привлечено или е встъпило в производството без основателна причина, съдът може да разпореди изключването му от производството. Трето лице, което не е подало самостоятелно искане и което е привлечено или е встъпило в производството на страната на ищеца или на ответника, се предполага, че ще подкрепя позицията на съответната страна в производството, т.е. ще представя аргументи в подкрепа на въпросната страна и има интерес от успеха на тази страна. Трето лице, което не е подало самостоятелно искане, може да извършва всички процесуални действия, с изключение на действията, които единствено ищецът или ответникът могат да извършват; това включва обжалване на решения, постановени по делото. Молба, жалба или процесуален акт от трето лице има правно действие в производството само ако не противоречи на молбата, жалбата или акта на ищеца или ответника, на чиято страна участва третото лице в рамките на производството. Когато се подава жалба или се предприема някакво друго процесуално действие, за третото лице се прилага същият срок като за ищеца или ответника, на чиято страна участва то в рамките на производството, освен ако в закона не е предвидено друго.

2) Какви са главните последици от съдебните решения за лицата, на които са връчени съобщения за уведомяване на трето лице?

Ако страна подаде молба за привличането на дадено лице като трето лице, но съдът не допусне участието на лицето в делото или лицето бъде изключено от делото като трето лице, решението по главното производство няма задължителна сила за въпросното лице.

Ако дадена страна подаде молба за привличането на лице като трето лице и въпросното лице бъде привлечено в делото като трето лице, въпросното трето лице, що се отнася до ищеца или до ответника, на чиято страна е встъпило или е било привлечено в делото, не може в рамките на производство, следващо главното производство, да се позовава на факта, че постановеното в рамките на производството решение е неправилно или обстоятелствата са неправилно установени. Ако страна по производството заведе дело срещу трето лице, което не е подало самостоятелно искане и се позовава на предходно производство, третото лице може също да направи възражението, което е направило в производството като трето лице и което противоречи на волеизявленията на страната. Третото лице може също така да направи възражение, че не е могло да подаде молба, възражение, доказателства или жалба, тъй като е встъпило или е било привлечено в производството твърде късно, или не е могло да ги подаде поради волеизявления или действия на ищеца или ответника, на чиято страна е участвало в производството. Третото лице може да направи възражение също така, че ищецът или ответникът, без негово знание, не е подал молба, възражение, доказателства или жалба, независимо дали умишлено или поради груба небрежност.

3) Има ли обвързващо действие по отношение на правната преценка в главното производство?

Ако страна е подала молба за привличане на дадено лице като трето лице, но съдът не е привлякъл лицето в делото или лицето е било изключено от производство като трето лице, решението по главното дело няма правно обвързващ характер, в това число по отношение на правната преценка.

4) Има ли обвързващо действие по отношение на установените факти, които третото лице не е могло да оспори в главното производство, например тъй като те не са били предмет на спор между страните?

Установените от съда обстоятелства не са правно обвързващи за третото лице, ако то не е било в състояние да ги оспори, тъй като те не са били предмет на спор между другите страни, или ако страната, на чиято страна е било привлечено в производството третото лице, не се е съгласила с обстоятелствата, оспорвани от третото лице.

5) Поражда ли уведомяването на трето лице действие, независимо от това дали третото лице е встъпила в главното производство?

Според естонското процесуално право е възможно привличането на третото лице в производството, както и встъпването на трето лице в производството по собствена молба. Съдът решава чрез постановление дали да позволи на третото лице да бъде привлечено към производството или да се встъпи в него. Страна или трето лице може да подаде жалба срещу постановлението, с което съдът допуска или отказва да допусне трето лице да встъпи в производството или привлича или отказва да привлече трето лице в производството, или отстранява трето лице от производството. Решенията на областния съд по жалби срещу решения на окръжния съд не подлежат на обжалване пред Върховния съд.

6) Засяга ли уведомяването на трето лице отношенията между третото лице и насрещната на уведомяващата страна?

Ако дадена страна е подала молба за привличането на трето лице в производството, но съдът не е допуснал това трето лице в производството, това не оказва въздействие върху отношенията между страната, която е подала молбата, и насрещната ѝ страна.

Ако дадена страна подаде молба за привличането на лице като трето лице и въпросното лице бъде привлечено в делото като трето лице, въпросното трето лице, що се отнася до ищеца или до ответника, на чиято страна е встъпило или е било привлечено в делото, не може в рамките на производство, следващо главното производство, да се позовава на факта, че постановеното в рамките на производството решение е неправилно или обстоятелствата са неправилно установени.

Привличането на трето лице, което не е подало самостоятелно искане, както и последиците от това привличане, са уредени в членове 214 и 216 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 75, буква a) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, в които трябва да бъдат подадени молбите по член 36, параграф 2, член 45, параграф 4 и член 47, параграф 1

Районните съдилища.

Член 75, буква б) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва решението по молбата за отказ за изпълнение съгласно член 49, параграф 2

Окръжният съд чрез районния съд, чието решение се оспорва чрез жалба.

Член 75, буква в) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва на следващ етап съгласно член 50

Върховният съд.

Член 75, буква г) – Езици, приети за превод на удостоверенията, отнасящи се до съдебни решения, автентични актове и съдебни спогодби

Английски език.

Член 76, параграф 1, буква а) – Правила за компетентност, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламента

Член 86 (компетентност по местонахождението на имуществото) от Гражданския процесуален кодекс, доколкото искът не е свързан с имуществото на това лице. Член 100 (иск за прекратяване на прилагането на стандартни условия) от Гражданския процесуален кодекс, доколкото искът следва да се предяви пред съда, в чиято териториална компетентност е било приложено стандартното условие.

Член 76, параграф 1, буква б) – Правила относно уведомяването на трети страни, посочени в член 65 от Регламента

Членове 212—216 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 76, параграф 1, буква в) – Конвенции, посочени в член 69 от Регламента

  • Договорът за правна помощ и правни отношения между Република Литва, Република Естония и Република Латвия, подписан в Талин на 11 ноември 1992 г.,
  • Договорът между Република Естония и Република Полша за правна помощ и правни отношения по граждански, трудови и наказателни дела, подписан в Талин на 27 ноември 1998 г.
Последна актуализация: 21/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.