Регламент „Брюксел I“ (преработен текст)

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Brussels I recast


*задължително поле

Член 65, параграф 3 – Информация за това как съгласно националното им право да се определи действието на съдебните решения, посочени в член 65, параграф 2.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

1) Какво представлява уведомяването на трета страна в общ смисъл?

В съответствие с естонското процесуално право трета страна се уведомява за съдебно производство, като ѝ бъде връчено съобщение за уведомяване като трета страна. Когато съдебен спор бъде решен в ущърб на дадена страна по производството, въпросната страна може да заведе дело срещу трета страна, за да се освободи от задължение, произтичащо от предполагаемо нарушение на договор, задължение за изплащане на обезщетение за вреди или задължение за предоставяне на определена форма на защита, или ако има основания да очаква, че трета страна ще предяви такъв иск срещу нея, тази страна може да подаде молба до съда, който води производството, за привличане на третата страна в производството. Съдът връчва съобщението за уведомяване на третата страна, информира другата страна за направеното уведомяване и определя срок, в рамките на който тя и третата страна да представят своите позиции. Ако уведомяването отговаря на правните изисквания и страната обоснове необходимостта от привличането на третата страна, съдът се произнася с определение за привличането на третата страна в делото. Трета страна, която не е подала самостоятелно искане, е страна в производството според естонското процесуално право, ако не е една от другите страни в производството (ищец или ответник). Ако се окаже, че третата страна е привлечена в производството без основателна причина, съдът може да разпореди изключването ѝ от производството. Трета страна, която не е подала самостоятелно искане и която е привлечена или е встъпила в производството на страната на ищеца или на ответника, се предполага, че ще подкрепя позицията на съответната страна в производството, т.е. ще представя аргументи в подкрепа на въпросната страна и има интерес от успеха на тази страна. Трета страна, която не е подала самостоятелно искане, може да извършва всички процесуални действия, с изключение на действията, които единствено ищецът или ответникът могат да извършват; това включва обжалване на решения, постановени по делото. Молба, жалба или процесуален акт от трета страна има правно действие в производството само ако не противоречи на молбата, жалбата или акта на ищеца или ответника, на чиято страна участва третата страна в рамките на производството. Когато се подава жалба или се предприема някакво друго процесуално действие, за третата страна се прилага същият срок като за ищеца или ответника, на чиято страна тя участва в рамките на производството, освен ако в закона е предвидено друго.

2) Какви са главните последици от съдебните решения за лицата, на които са връчени съобщения за уведомяване като трета страна?

Ако страна подаде молба за привличането на дадено лице като трета страна, но съдът не допусне участието на лицето в делото или лицето бъде изключено от делото като трета страна, решението по главното производство няма задължителна сила за въпросното лице.

Ако дадена страна подаде молба за привличането на лице като трета страна и въпросното лице бъде привлечено в делото като трета страна, въпросната трета страна, що се отнася до ищеца или до ответника, на чиято страна е встъпила или е била привлечена в делото, не може в рамките на производство, следващо главното производство, да се позовава на факта, че постановеното в рамките на производството решение е неправилно или обстоятелствата са неправилно установени. Ако страна по производството заведе дело срещу трета страна, която не е подала самостоятелно искане и се позовава на предходно производство, третата страна може също да направи възражението, което е направила в производството като трета страна и което противоречи на волеизявленията на страната. Третата страна може също така да направи възражение, че не е могла да подаде молба, възражение, доказателства или жалба, тъй като е встъпила или е била привлечена в производството твърде късно, или не е могла да ги подаде поради волеизявления или действия на ищеца или ответника, на чиято страна е участвала в производството. Третата страна може да направи възражение също така, че ищецът или ответникът, без нейно знание, не е подал молба, възражение, доказателства или жалба, независимо дали умишлено или поради груба небрежност.

3) Има ли обвързващо действие по отношение на правната преценка в главното производство?

Ако страна е подала молба за привличане на дадено лице като трета страна, но съдът не е привлякъл лицето в делото или лицето е било изключено от производство като трета страна, решението по главното дело няма правно обвързващ характер, в това число по отношение на правната преценка.

4) Има ли обвързващо действие по отношение на установените факти, които третото лице не е могло да оспори в главното производство, например тъй като те не са били предмет на спор между страните?

Установените от съда обстоятелства не са правно обвързващи за третата страна, ако третата страна не е била в състояние да ги оспори, тъй като те не са били предмет на спор между другите страни, или ако страната, на чиято страна е била привлечена в производството третата страна, не се е съгласила с обстоятелствата, оспорвани от третата страна.

5) Поражда ли уведомяването на трета страна действие, независимо от това дали третата страна е встъпила в главното производство?

Като се има предвид, че според естонското процесуално право уведомяването на трета страна се осъществява само чрез връчването на съобщението за уведомяване на третата страна, издадено от една от страните, а не самостоятелно, правните последици ще зависят от това дали третата страна е била привлечена в делото или не.

6) Засяга ли уведомяването на трета страна отношенията между третата страна и насрещната страна на уведомяващата страна?

Ако дадена страна е подала молба за привличането на трета страна в производството, но съдът не е допуснал тази трета страна в производството, това не оказва въздействие върху отношенията между страната, която е подала молбата, и насрещната ѝ страна, освен ако третата страна не бъде привлечена в производството.

Привличането на трета страна, която не е подала самостоятелно искане, както и последиците от това привличане, са уредени в членове 214 и 216 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 75, буква a) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, в които трябва да бъдат подадени молбите по член 36, параграф 2, член 45, параграф 4 и член 47, параграф 1

Районните съдилища.

Член 75, буква б) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва решението по молбата за отказ за изпълнение съгласно член 49, параграф 2

Окръжният съд чрез районния съд, чието решение се оспорва чрез жалба.

Член 75, буква в) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва на следващ етап съгласно член 50

Върховният съд.

Член 75, буква г) – Езици, приети за превод на удостоверенията, отнасящи се до съдебни решения, автентични актове и съдебни спогодби

Английски език.

Член 76, параграф 1, буква а) – Правила за компетентност, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламента

Член 86 (компетентност по местонахождението на имуществото) от Гражданския процесуален кодекс, доколкото искът не е свързан с имуществото на това лице. Член 100 (иск за прекратяване на прилагането на стандартни условия) от Гражданския процесуален кодекс, доколкото искът следва да се предяви пред съда, в чиято териториална компетентност е било приложено стандартното условие.

Член 76, параграф 1, буква б) – Правила относно уведомяването на трети страни, посочени в член 65 от Регламента

Членове 212—216 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 76, параграф 1, буква в) – Конвенции, посочени в член 69 от Регламента

  • Договорът за правна помощ и правни отношения между Република Литва, Република Естония и Република Латвия, подписан в Талин на 11 ноември 1992 г.,
  • Договорът между Република Естония и Република Полша за правна помощ и правни отношения по граждански, трудови и наказателни дела, подписан в Талин на 27 ноември 1998 г.
Последна актуализация: 07/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.