Регламент „Брюксел I“ (преработен текст)

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Член 65, параграф 3 – Информация за това как съгласно националното им право да се определи действието на съдебните решения, посочени в член 65, параграф 2.

Не е приложимо.

Член 74 - Описание на националните правила и процедури относно изпълнението

Вж. „Процедури за изпълнение на съдебно решение“.

Член 75, буква a) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, в които трябва да бъдат подадени молбите по член 36, параграф 2, член 45, параграф 4 и член 47, параграф 1

За молби за отказ за изпълнение — съдията в производството по изпълнение към общия съд (Tribunal Judiciaire), тъй като тази молба може да бъде подадено само в контекста на оспорване на изпълнителна мярка.

За молби за решение, че липсват основания за отказ на признаване съгласно член 36, параграф 2, и за молби за отказ на признаване (член 45) — общият съд, ако това е основният въпрос.

Член 75, буква б) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва решението по молбата за отказ за изпълнение съгласно член 49, параграф 2

- във Франция — пред апелативния съд (Cour d’appel). Апелативният съд с териториална компетентност се определя в зависимост от съда, който е постановил решението на първа инстанция.

Член 75, буква в) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва на следващ етап съгласно член 50

- във Франция — пред Касационния съд (Cour de cassation).

Член 75, буква г) – Езици, приети за превод на удостоверенията, отнасящи се до съдебни решения, автентични актове и съдебни спогодби

Не е приложимо.

Член 76, параграф 1, буква а) – Правила за компетентност, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламента

- във Франция — членове 14 и 15 от Гражданския кодекс.

Член 76, параграф 1, буква б) – Правила относно уведомяването на трети страни, посочени в член 65 от Регламента

Не е приложимо.

Член 76, параграф 1, буква в) – Конвенции, посочени в член 69 от Регламента

  • Конвенцията между Белгия и Франция за компетентността и валидността и изпълнението на съдебни решения, арбитражни решения и автентични актове, подписана в Париж на 8 юли 1899 г.;
  • Договорът за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна република България и правителството на Френската република, подписан в София на 18 януари 1989 г.;
  • Договорът между правителството на Република Франция и правителството на Чехословашката социалистическа република за правна помощ и признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански, семейни и търговски дела, подписан в Париж на 10 май 1984 г.;
  • Конвенцията между Франция и Испания за признаването и изпълнението на съдебни решения, арбитражни решения и автентични документи по граждански и търговски дела, подписана в Париж на 28 май 1969 г.;
  • Договорът от 25 февруари 1974 г., под формата на размяна на ноти за тълкуването на членове 2 и 17 от Конвенцията между Франция и Испания за признаването и изпълнението на съдебни решения, арбитражни решения и автентични документи по граждански и търговски дела, подписана в Париж на 28 май 1969 г.;
  • Конвенцията между правителството на Социалистическа федеративна република Югославия и правителството на Франция за признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана в Париж на 18 май 1971 г.;
  • Конвенцията между Народна република Унгария и Френската република за правна помощ по гражданско и семейно право, за признаване и изпълнение на решения и за правна помощ по наказателни дела и екстрадиция, подписана в Будапеща на 31 юли 1980 г.;
  • Конвенцията между Франция и Италия за изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана в Рим на 3 юни 1930 г.;
  • Конвенцията между Франция и Австрия за признаването и изпълнението на съдебни решения и автентични документи по граждански и търговски дела, подписана във Виена на 15 юли 1966 г.;
  • Конвенцията между Социалистическа република Румъния и Френската република за правна помощ по граждански и търговски дела, подписана в Париж на 5 ноември 1974 г.
Последна актуализация: 28/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.