Регламент „Брюксел I“ (преработен текст)

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Brussels I recast


*задължително поле

Член 65, параграф 3 – Информация за това как съгласно националното им право да се определи действието на съдебните решения, посочени в член 65, параграф 2.

Не е приложимо.

Член 74 - Описание на националните правила и процедури относно изпълнението

Вж. „Процедури за изпълнение на съдебно решение“.

Член 75, буква a) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, в които трябва да бъдат подадени молбите по член 36, параграф 2, член 45, параграф 4 и член 47, параграф 1

За молби за отказ за изпълнение — съдията в производството по изпълнение към общия съд (Tribunal Judiciaire), тъй като тази молба може да бъде подадено само в контекста на оспорване на изпълнителна мярка.

За молби за решение, че липсват основания за отказ на признаване съгласно член 36, параграф 2, и за молби за отказ на признаване (член 45) — общият съд, ако това е основният въпрос.

Член 75, буква б) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва решението по молбата за отказ за изпълнение съгласно член 49, параграф 2

- във Франция — пред апелативния съд (Cour d’appel). Апелативният съд с териториална компетентност се определя в зависимост от съда, който е постановил решението на първа инстанция.

Член 75, буква в) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва на следващ етап съгласно член 50

- във Франция — пред Касационния съд (Cour de cassation).

Член 75, буква г) – Езици, приети за превод на удостоверенията, отнасящи се до съдебни решения, автентични актове и съдебни спогодби

Не е приложимо.

Член 76, параграф 1, буква а) – Правила за компетентност, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламента

- във Франция — членове 14 и 15 от Гражданския кодекс.

Член 76, параграф 1, буква б) – Правила относно уведомяването на трети страни, посочени в член 65 от Регламента

Не е приложимо.

Член 76, параграф 1, буква в) – Конвенции, посочени в член 69 от Регламента

  • Конвенцията между Белгия и Франция за компетентността и валидността и изпълнението на съдебни решения, арбитражни решения и автентични актове, подписана в Париж на 8 юли 1899 г.;
  • Договорът за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна република България и правителството на Френската република, подписан в София на 18 януари 1989 г.;
  • Договорът между правителството на Република Франция и правителството на Чехословашката социалистическа република за правна помощ и признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански, семейни и търговски дела, подписан в Париж на 10 май 1984 г.;
  • Конвенцията между Франция и Испания за признаването и изпълнението на съдебни решения, арбитражни решения и автентични документи по граждански и търговски дела, подписана в Париж на 28 май 1969 г.;
  • Договорът от 25 февруари 1974 г., под формата на размяна на ноти за тълкуването на членове 2 и 17 от Конвенцията между Франция и Испания за признаването и изпълнението на съдебни решения, арбитражни решения и автентични документи по граждански и търговски дела, подписана в Париж на 28 май 1969 г.;
  • Конвенцията между правителството на Социалистическа федеративна република Югославия и правителството на Франция за признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана в Париж на 18 май 1971 г.;
  • Конвенцията между Народна република Унгария и Френската република за правна помощ по гражданско и семейно право, за признаване и изпълнение на решения и за правна помощ по наказателни дела и екстрадиция, подписана в Будапеща на 31 юли 1980 г.;
  • Конвенцията между Франция и Италия за изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана в Рим на 3 юни 1930 г.;
  • Конвенцията между Франция и Австрия за признаването и изпълнението на съдебни решения и автентични документи по граждански и търговски дела, подписана във Виена на 15 юли 1966 г.;
  • Конвенцията между Социалистическа република Румъния и Френската република за правна помощ по граждански и търговски дела, подписана в Париж на 5 ноември 1974 г.
Последна актуализация: 10/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.