Регламент „Брюксел I“ (преработен текст)

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Член 65, параграф 3 – Информация за това как съгласно националното им право да се определи действието на съдебните решения, посочени в член 65, параграф 2.

Не се прилага.

Член 74 - Описание на националните правила и процедури относно изпълнението

Вж. националния информационен фиш за Люксембург, Процедури за изпълнение на съдебно решение — Люксембург, който бе публикуван на портала за електронно правосъдие от Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Член 75, буква a) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, в които трябва да бъдат подадени молбите по член 36, параграф 2, член 45, параграф 4 и член 47, параграф 1

По молба за отказ на изпълнение или за признаване или отказ на признаване компетентен е председателят на районния съд (Tribunal d’arrondissement), заседаващ в спешно производство (siégeant comme en matière de référé):

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-2625

Факс: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Тел.: (+352) 80 32 14-1

Факс: (+352) 80 71 19

Член 75, буква б) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва решението по молбата за отказ за изпълнение съгласно член 49, параграф 2

Апелативен съд (Cour d’appel), заседаващ в спешно производство (siégeant comme en matière de référé):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-1

Факс: (+352) 47 59 81-2396

Член 75, буква в) – Наименования и данни за връзка със съдилищата, пред които може да се обжалва на следващ етап съгласно член 50

Касационен съд (Cour de cassation):

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-2369/2373

Факс: (+352) 47 59 81-2773

Член 75, буква г) – Езици, приети за превод на удостоверенията, отнасящи се до съдебни решения, автентични актове и съдебни спогодби

Люксембург приема френски и немски език.

Член 76, параграф 1, буква а) – Правила за компетентност, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Регламента

— Членове 14 и 15 от Гражданския кодекс.

Член 76, параграф 1, буква б) – Правила относно уведомяването на трети страни, посочени в член 65 от Регламента

Не се прилага.

Член 76, параграф 1, буква в) – Конвенции, посочени в член 69 от Регламента

  • Конвенцията между Люксембург и Австрия за признаването и изпълнението на съдебни решения и автентични документи по граждански и търговски дела, подписана в Люксембург на 29 юли 1971 г.
  • Договорът между Белгия, Нидерландия и Люксембург за компетентността, несъстоятелността и валидността и изпълнението на съдебни решения, арбитражни решения и автентични документи, подписан в Брюксел на 24 ноември 1961 г., доколкото е в сила.
Последна актуализация: 07/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.