Nařízení Brusel I (přepracované znění)

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Čl. 65 odst. 3 – Informace o tom, jak v souladu s vnitrostátním právem určit účinky soudních rozhodnutí uvedených v čl. 65 odst. 2 nařízení.

Nepoužije se.

Článek 74 – Popis vnitrostátních pravidel a postupů pro výkon

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Přímou vykonatelnost podle nařízení (EU) č. 1215/2012 upravuje článek 622a Občanského soudního řádu:

„Článek 622a (nový – úřední věstník č. 50 z roku 2015):

(1) Soudní rozhodnutí vydané v jiném členském státě EU je vykonatelné, aniž je vyžadováno nařízení výkonu rozhodnutí.

(2) Soudní vykonavatel zahájí výkon rozhodnutí na návrh zainteresované strany na základě vyhotovení rozhodnutí, jež bylo vydáno v jiném členském státě EU a osvědčeno vydávajícím soudem, a osvědčení vydaného podle článku 53 nařízení (EU) č. 1215/2012.

(3) Pokud soudní vykonavatel stanoví, že opatření nebo příkaz nelze vykonat za podmínek a podle uvedeného řádu, stanoví náhradní postup.

(4) Rozhodnutí, jež bylo vydáno v jiném členském státě EU a které nařizuje předběžné nebo zajišťovací opatření, je vykonatelné podle bodů 1 a 2. V případech, kdy je opatření nařizováno bez předvolání žalovaného k soudu, se předkládá rovněž doklad o doručení rozhodnutí.

(5) Když soudní vykonavatel zahájí výkon rozhodnutí, doručí dlužníkovi kopie osvědčení podle bodu 2 a výzvu. K osvědčení se přikládá kopie soudního rozhodnutí, jež bylo vydáno v jiném členském státě EU, pokud nebylo dlužníkovi doručeno.

(6) Dlužník může ve lhůtě jednoho měsíce od doručení podat návrh na odepření výkonu. Pokud je nezbytné soudní rozhodnutí přeložit, je tato lhůta pozastavena do doby, než je překlad doručen dlužníkovi.

(7) Kterákoli ze stran může požádat o změnu opatření nebo příkazu podle článku 436.“

Na záležitosti, jež neupravuje nařízení (EU) č. 1215/2012, související s výkonem rozhodnutí se použijí obecná pravidla páté části „Výkon rozhodnutí“ Občanského soudního řádu.

Ustanovení čl. 75 písm. a) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podávají příslušné návrhy v souladu s čl. 36 odst. 2, čl. 45 odst. 4 a čl. 47 odst.1

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Návrh podle čl. 36 odst. 2 a čl. 47 odst. 1 se podává u oblastního soudu podle trvalého bydliště nebo sídla protistrany, a pokud tato protistrana nemá trvalé bydliště nebo sídlo v Bulharsku, podle trvalého bydliště nebo sídla zainteresované strany. Pokud zainteresovaná strana nemá bydliště nebo sídlo na území Bulharska, podává se návrh k Městskému soudu v Sofii (článek 622 Občanského soudního řádu).

Návrh podle čl. 47 odst. 1 se podává u oblastního soudu podle trvalého bydliště, sídla nebo místa plnění dlužníka (článek 622b Občanského soudního řádu).

Ustanovení čl. 75 písm. b) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podává opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na odepření výkonu podle čl. 49 odst. 2

– v Bulharsku: odvolací soud v Sofii. Opravný prostředek se předkládá oblastnímu soudu, který rozhodl o odmítnutí výkonu nebo o tom, že neexistují žádné důvody pro odmítnutí uznání.

Ustanovení čl. 75 písm. c) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podává jakýkoli další opravný prostředek podle článku 50

Proti rozhodnutí odvolacího soudu v Sofii lze podat opravný prostředek k Nejvyššímu kasačnímu soudu (čl. 623 odst. 6 Občanského soudního řádu).

Ustanovení čl. 75 písm. d) – Jazyky přijatelné pro překlady osvědčení týkajících se rozhodnutí, veřejných listin a soudních smírů

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. a) – Pravidla pro určení příslušnosti uvedená v čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Mezinárodní soudní příslušnost soudů a jiných bulharských orgánů je dána tehdy, pokud je žalobce nebo navrhovatel bulharským státním příslušníkem nebo právnickou osobou založenou podle bulharského práva (čl. 4 odst. 1 bod 2 zákona o mezinárodním právu soukromém).

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. b) – Pravidla pro oznamování sporu třetí straně uvedená v článku 65 tohoto nařízení

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. c) – Úmluvy uvedené v článku 69 tohoto nařízení

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
 • Úmluva mezi Bulharskem a Belgií o některých soudních záležitostech, podepsaná v Sofii dne 2. července 1930,
 • Dohoda mezi Bulharskou lidovou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vzájemné právní pomoci, podepsaná v Sofii dne 23. března 1956, dosud platná mezi Bulharskem, Slovinskem a Chorvatskem,
 • Smlouva mezi Bulharskou lidovou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Sofii dne 3. prosince 1958,
 • Dohoda mezi Bulharskou lidovou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 4. prosince 1961,
 • Dohoda mezi Bulharskou lidovou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Sofii dne 16. května 1966,
 • Dohoda mezi Bulharskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Aténách dne 10. dubna 1976,
 • Dohoda mezi Bulharskou lidovou republikou a Československou socialistickou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Sofii dne 25. listopadu 1976,
 • Dohoda mezi Bulharskou lidovou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Nikósii dne 29. dubna 1983,
 • Dohoda mezi vládou Bulharské lidové republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, podepsaná v Sofii dne 18. ledna 1989,
 • Dohoda mezi Bulharskou lidovou republikou a Italskou republikou o právní pomoci a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsaná v Římě dne 18. května 1990,
 • Dohoda mezi Bulharskou republikou a Španělským královstvím o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, podepsaná v Sofii dne 23. května 1993,
 • Dohoda mezi Bulharskou lidovou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a o dokladech, podepsaná v Sofii dne 20. října 1967.
Poslední aktualizace: 26/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.