Nařízení Brusel I (přepracované znění)

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česko

Brussels I recast


*povinný údaj

Čl. 65 odst. 3 – Informace o tom, jak v souladu s vnitrostátním právem určit účinky soudních rozhodnutí uvedených v čl. 65 odst. 2 nařízení.

Není použitelné

Článek 74 – Popis vnitrostátních pravidel a postupů pro výkon

Informace jsou k dispozici v informačním přehledu Postupy při vymáhání soudního rozhodnutí.

Ustanovení čl. 75 písm. a) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podávají příslušné návrhy v souladu s čl. 36 odst. 2, čl. 45 odst. 4 a čl. 47 odst.1

Věcně příslušné jsou okresní soudy.

Místně příslušný okresní soud se určí následovně:

1. Pokud již byl nařízen soudní výkon rozhodnutí, místně příslušný je soud, který výkon nařizuje a provádí. Pravidla vnitrostátní příslušnosti pro soudní výkon jsou obsažena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§ 252).

2. Pokud již byla nařízena exekuce, místně příslušný je soud, který rozhoduje o nařízení exekuce (tzv. exekuční soud). Pravidla pro určení exekučního soudu jsou obsažena v zákoně č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) (§ 45).

3. Pokud soudní výkon rozhodnutí či exekuce nařízeny nebyly, k řízení je příslušný soud, který by byl příslušný k soudnímu výkonu daného rozhodnutí (viz bod 1 výše) nebo který by byl exekučním soudem (viz bod 2 výše).

Seznam všech okresních soudů včetně aktualizovaných kontaktních údajů je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR:

https://justice.cz/soudy

Ustanovení čl. 75 písm. b) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podává opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na odepření výkonu podle čl. 49 odst. 2

Opravný prostředek, kterým je odvolání, se podává u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. (Ten odvolání předá soudu příslušnému pro odvolací řízení.)

Věcně příslušné pro řízení o odvolání jsou krajské soudy. Místně příslušný je ten krajský soud, v jehož obvodu se nachází okresní soud, který rozhodoval o návrhu na odepření výkonu (resp. řízení o uznání či odepření uznání) v prvním stupni.

Ustanovení čl. 75 písm. c) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podává jakýkoli další opravný prostředek podle článku 50

Lze použít pouze mimořádné opravné prostředky, kterými jsou:

- žaloba pro zmatečnost (podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 229 a násl.);

- žaloba na obnovu řízení (podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 228 a násl.);

- dovolání (podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 236 a násl.).

Všechny uvedené mimořádné opravné prostředky se podávají u soudu, který rozhodoval o návrhu na odepření výkonu (resp. řízení o uznání či odepření uznání) v prvním stupni.

Příslušný pro řízení o dovolání je Nejvyšší soud. Příslušný pro řízení o obnově řízení je soud, který rozhodoval v prvním stupni. Příslušný pro řízení o žalobě pro zmatečnost je v některých případech soud, který rozhodoval v prvním stupni, někdy též odvolací soud (viz zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 235a).

Ustanovení čl. 75 písm. d) – Jazyky přijatelné pro překlady osvědčení týkajících se rozhodnutí, veřejných listin a soudních smírů

Slovenština

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. a) – Pravidla pro určení příslušnosti uvedená v čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, zejména § 6 tohoto zákona.

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. b) – Pravidla pro oznamování sporu třetí straně uvedená v článku 65 tohoto nařízení

Není použitelné

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. c) – Úmluvy uvedené v článku 69 tohoto nařízení

 • Dohoda mezi Bulharskou lidovou republikou a Československou socialistickou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Sofii dne 25. listopadu 1976,
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Nikósii dne 23. dubna 1982,
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Aténách dne 22. října 1980,
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských, podepsaná v Madridu dne 4. května 1987,
 • Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních, podepsaná v Paříži dne 10. května 1984,
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989,
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 6. prosince 1985,
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, ve smyslu Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních (podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987), podepsané v Mojmírovcích dne 30. října 2003,
 • Úmluva mezi Republikou československou a Republikou portugalskou o uznání a výkonu soudních rozhodnutí, podepsaná v Lisabonu dne 23. listopadu 1927,
 • Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o právní pomoci v občanských věcech, podepsaná v Bukurešti dne 11. července 1994,
 • Smlouva mezi ČSSR a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Bělehradě dne 20. ledna 1964,
 • Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech, podepsaná v Praze dne 29. října 1992.
Poslední aktualizace: 03/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.