Nařízení Brusel I (přepracované znění)

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Brussels I recast


*povinný údaj

Čl. 65 odst. 3 – Informace o tom, jak v souladu s vnitrostátním právem určit účinky soudních rozhodnutí uvedených v čl. 65 odst. 2 nařízení.

1.) Jak lze obecně popsat oznámení sporu třetí straně:

Oznámením sporu třetí straně je nezúčastněná třetí osoba formálně informována o zahájeném soudním řízení (původním řízení). Uskutečňuje se předáním písemného podání soudu a ten je pak úředně doručí třetí straně. Třetí osoba se může svobodně rozhodnout, zda přistoupí k soudnímu řízení, či nikoli. I když třetí osoba k soudnímu řízení přistoupí, nebude účastníkem soudního řízení, nýbrž vedlejším účastníkem, jehož vyjádření a úkony nesmí odporovat vyjádřením a úkonům hlavní strany. Vedlejšímu účastníku řízení nemůže být uložena úhrada nákladů.

2.) Jaké jsou hlavní účinky soudních rozhodnutí vůči osobám, které obdržely oznámení sporu třetí straně:

Východiskem oznámení sporu třetí straně je, že se jedna strana v probíhajícím soudním řízení (původním řízení) musí obávat nepříznivého výsledku, na druhé straně ale může očekávat, že bude moci uplatnit nárok vyplývající z odpovědnosti za vady nebo nárok na náhradu škody. Zájmem oznamující strany je, aby buď neprohrála v původním řízení (přičemž přistoupení vedlejšího účastníka řízení může být pro ni užitečné), nebo (v případě, že původní soudní řízení prohraje) vymáhat náhradu na třetí osobě prostřednictvím výhry v následném procesu.

Přistoupí-li třetí osoba k oznamující straně, musí přijmout právní spor v situaci, v níž se nachází. Smí předkládat právní důvody a provádět procesní úkony, jestliže neodporují právním důvodům a procesním úkonům hlavní strany. Odmítne-li třetí osoba přistoupit k soudnímu řízení nebo se k oznámení sporu nevyjádří, právní spor pokračuje bez ohledu na ni. Na základě oznámení sporu třetí straně nemůže třetí strana tvrdit, že v původním soudním řízení bylo rozhodnuto nesprávně. To znamená, že v následném soudním řízení se ku prospěchu oznamující strany uplatňuje vazba na výsledek původního soudního řízení.

3.) Oznámení sporu třetí straně nemá účinek na právní posouzení původního soudního řízení.

4.) Vazba na výsledek původního soudního řízení se neuplatní, jestliže vedlejšímu účastníku řízení stav právního sporu v době jeho přistoupení nebo vyjádření a úkony hlavní strany zabránily uplatnit právní důvody.

5.) Účinek oznámení sporu třetí straně platí bez ohledu na to, zda třetí strana přistoupí k původnímu soudnímu řízení, či nikoli.

6.) Oznámením sporu třetí straně není dotčen vztah mezi třetí osobou a protistranou oznamující strany s výjimkou situace, kdy se třetí osoba rozhodla přistoupit k soudnímu řízení na straně protistrany oznamující strany.

Ustanovení čl. 75 písm. a) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podávají příslušné návrhy v souladu s čl. 36 odst. 2, čl. 45 odst. 4 a čl. 47 odst.1

– v Německu u zemského soudu (Landgericht).

Ustanovení čl. 75 písm. b) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podává opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na odepření výkonu podle čl. 49 odst. 2

– v Německu u vrchního zemského soudu (Oberlandesgericht).

Ustanovení čl. 75 písm. c) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podává jakýkoli další opravný prostředek podle článku 50

– v Německu u Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof).

Ustanovení čl. 75 písm. d) – Jazyky přijatelné pro překlady osvědčení týkajících se rozhodnutí, veřejných listin a soudních smírů

Neuvedeno.

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. a) – Pravidla pro určení příslušnosti uvedená v čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení

– v Německu: § 23 občanského soudního řádu (Zivilprozeβordnung).

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. b) – Pravidla pro oznamování sporu třetí straně uvedená v článku 65 tohoto nařízení

– v Německu: § 68 a § 72 až 74 občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung).

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. c) – Úmluvy uvedené v článku 69 tohoto nařízení

  • Smlouva mezi Německem a Itálií o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsaná v Římě dne 9. března 1936,
  • Smlouva mezi Německem a Belgií o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsaná v Bonnu dne 30. června 1958,
  • Smlouva mezi Německem a Rakouskem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, smírů a veřejných listin ve věcech občanských a obchodních, podepsaná ve Vídni dne 6. června 1959,
  • Smlouva mezi Spojeným královstvím a Spolkovou republikou Německo o vzájemném uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podepsaná v Bonnu dne 14. července 1960,
  • Smlouva mezi Nizozemskem a Německem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a dalších exekučních titulů v občanských a obchodních věcech, podepsaná v Haagu dne 30. srpna 1962,
  • Smlouva mezi Německem a Řeckem o vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsaná v Aténách dne 4. listopadu 1961,
  • Smlouva mezi Španělskem a Spolkovou republikou Německo o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí, smírů a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsaná v Bonnu dne 14. listopadu 1983.
Poslední aktualizace: 08/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.