Nařízení Brusel I (přepracované znění)

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lucembursko

Brussels I recast


*povinný údaj

Čl. 65 odst. 3 – Informace o tom, jak v souladu s vnitrostátním právem určit účinky soudních rozhodnutí uvedených v čl. 65 odst. 2 nařízení.

Nepoužije se.

Článek 74 – Popis vnitrostátních pravidel a postupů pro výkon

Viz národní informační přehled týkající se Lucemburska Postupy pro výkon soudního rozhodnutí – Lucembursko,

zveřejněný na evropském justičním portálu Evropskou soudní sítí pro občanské a obchodní věci.

Ustanovení čl. 75 písm. a) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podávají příslušné návrhy v souladu s čl. 36 odst. 2, čl. 45 odst. 4 a čl. 47 odst.1

V případě návrhu na odepření výkonu, návrhu na uznání a návrhu na odepření uznání je příslušný předseda okresního soudu (Tribunal d’arrondissement) zasedající v naléhavém řízení (siégeant comme en matière de référé):

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg (Okresní soud – Lucemburk)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.:   (+352) 47 59 81-2625

Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okresní soud – Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.:   (+352) 80 32 14 -1

Fax: (+352) 80 71 19

Ustanovení čl. 75 písm. b) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podává opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na odepření výkonu podle čl. 49 odst. 2

Cour d’appel siégeant comme en matière de référé (Odvolací soud zasedající v naléhavém řízení)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.:   (+352) 47 59 81-1

Fax: (+352) 47 59 81-2396

Ustanovení čl. 75 písm. c) – Názvy a kontaktní údaje soudů, u kterých se podává jakýkoli další opravný prostředek podle článku 50

Cour de cassation (kasační soud)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-2369/2373

Fax: (+352) 47 59 81-2773

Ustanovení čl. 75 písm. d) – Jazyky přijatelné pro překlady osvědčení týkajících se rozhodnutí, veřejných listin a soudních smírů

Lucembursko přijímá francouzštinu a němčinu.

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. a) – Pravidla pro určení příslušnosti uvedená v čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení

– články 14 a 15 občanského zákoníku (Code civil)

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. b) – Pravidla pro oznamování sporu třetí straně uvedená v článku 65 tohoto nařízení

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 76 odst. 1 písm. c) – Úmluvy uvedené v článku 69 tohoto nařízení

  • Smlouva mezi Lucemburskem a Rakouskem o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a veřejných listin v občanských a obchodních věcech, podepsaná v Lucemburku dne 29. července 1971
  • Smlouva mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem o příslušnosti, konkursu a platnosti a výkonu soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů a veřejných listin, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 1961, nakolik je v platnosti.
Poslední aktualizace: 07/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.