Nařízení Brusel I (přepracované znění)

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 1215/2012

Všeobecné informace

Nařízení č. 1215/2012 usiluje o usnadnění přístupu ke spravedlnosti, zejména tím, že stanoví pravidla soudní příslušnosti a pravidla umožňujících rychlé a snadné uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaných v členských státech.

Toto nařízení nahrazuje nařízení č. 44/2001 (nařízení Brusel I), které se však stále použije v řízeních zahájených před nabytím účinnosti nařízení č. 1215/2012 dne 10. ledna 2015 (další podrobnosti obsahuje článek 66 nařízení č. 1215/2012).

Toto nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské unie včetně Dánska, které v roce 2005 uzavřelo Dohodu mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Dne 1. června 2013 již v Dánsku vstoupily v platnost nezbytné legislativní změny.

Nařízení určuje členský stát, jehož soudy jsou příslušné rozhodovat konkrétní občanský a obchodní spor s mezinárodním prvkem.

Nařízení dále stanoví, že soudní rozhodnutí vydaná v některém členském státě jsou v ostatních členských státech uznávána, aniž by bylo nutné vést zvláštní řízení.

Soudní rozhodnutí vydané v jednom členském státě, které je v tomto státě vykonatelné, je vykonatelné v jiném členském státě, aniž by bylo nutné jakékoliv prohlášení vykonatelnosti.

Nařízení zavádí dva formuláře, konkrétně osvědčení o soudním rozhodnutí a osvědčení o veřejné listině / soudním smíru.

V souladu s nařízením členské státy oznámily příslušné soudy, ke kterým se podávají návrhy na odepření výkonu rozhodnutí, a soudy, které jsou příslušné projednávat opravné prostředky. Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

V souladu s čl. 26 odst. 2 soud v některých případech před uznáním své příslušnosti ověří, že je žalovaný informován o svém právu namítat nepříslušnost soudu a o účincích, které vyvolá jeho účast či neúčast v řízení před soudem. Pro tyto účely vytvořila Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci nepovinný standardní informační text PDF (246 Kb) cs, který může soud použít pro splnění své povinnosti poskytnout žalovanému informace podle čl. 26 odst. 2 nařízení.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Související internetové odkazy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Úř. věst. L 299, 16.11.2005.

Atlas prosazování práva, který vznikl v rámci projektu financovaného EU, poskytuje informace o postupech prosazování právních předpisů v právních systémech členských zemí a Spojeného království (tj. informace o řízeních, náležitostech, pravomocích, nákladech a lhůtách).

Poslední aktualizace: 11/05/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.