Bruxelles I-forordningen (omarbejdet)

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Artikel 65, stk. 3 – Oplysninger om, hvordan retsvirkningerne af de afgørelser, hvortil der henvises i forordningens artikel 65, stk. 2, fastlægges i overensstemmelse med national lovgivning.

Ikke relevant.

Artikel 74 – beskrivelse af nationale regler om fuldbyrdelse og procedurer herfor

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Oplysningerne foreligger ikke

Artikel 75, stk. 1, litra a) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke anmodningerne skal indgives i henhold til artikel 36, stk. 2, 45, stk. 4, og 47, stk. 1

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

De domstole, der har saglig kompetence, er distriktsretterne (okresní soudy).

Den distriktsret, der har stedlig kompetence, bestemmes således:

 1. Hvis der allerede er afsagt kendelse om fuldbyrdelse (soudní výkon) af afgørelsen, er den stedligt kompetente ret den ret, der har afsagt kendelse om fuldbyrdelsen, og som har indledt den. De nationale kompetenceregler i relation til fuldbyrdelse er fastsat i lov nr. 99/1963 om civil retspleje (artikel 252).
 2. Hvis der allerede er afsagt kendelse om tvangsfuldbyrdelse af afgørelsen (exekuce), er den stedligt kompetente ret den ret, der har afsagt kendelse om denne form for fuldbyrdelse (exekuční soud). Reglerne for fastlæggelse af hvilken ret, der har kompetence til at foretage fuldbyrdelsen, er fastsat ved lov nr. 120/2001 om fogeder og fuldbyrdelsesskridt (fuldbyrdelsesloven, artikel 45).
 3. Hvis der ikke er afsagt kendelse om fuldbyrdelse eller tvangsfuldbyrdelse af afgørelsen, er den kompetente ret den, der ville have kompetence til at foretage fuldbyrdelsen af afgørelsen (jf. punkt 1 ovenfor) eller tvangsfuldbyrdelsen (jf. punkt 2 ovenfor).

En liste over alle distriktsretter med ajourførte kontaktoplysninger findes på det tjekkiske justitsministeriums hjemmeside.

Artikel 75, stk. 1, litra b) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke appel af afgørelser angående en anmodning om afslag på fuldbyrdelse skal indgives i henhold til artikel 49, stk. 2

Appellen (odvolání) indgives til den ret, som traf den pågældende afgørelse (Retten fremsender appellen til den kompetente appelret).

Det er de regionale domstole, der har saglig kompetence til at behandle appelsager. Den regionale domstol, der har stedlig kompetence, er domstolen i den retskreds, hvor den provinsret, der traf afgørelsen angående anmodningen om afslag på fuldbyrdelse (eller om anerkendelse eller nægtelse af anerkendelse) i første instans, er beliggende.

Artikel 75, stk. 1, litra c) – navne og kontaktoplysninger på de retter, til hvilke yderligere appel skal indgives i henhold til artikel 50

Der foreligger kun følgende yderligere appelmuligheder:

 • annullationssøgsmål (žaloba pro zmatečnost) (i henhold til lov nr. 99/1963 - artikel 229 ff. i lov om civil retspleje),
 • genoptagelse af sagen (žaloba na obnovu řízení) (i henhold til lov nr. 99/1963 - artikel 228 ff. i lov om civil retspleje),
 • ekstraordinær appel (dovolání) (i henhold til lov nr. 99/1963 - artikel 236 ff. i lov om civil retspleje).

Alle ovennævnte ekstraordinære former for appel indgives til den ret, der traf afgørelsen angående anmodningen om afslag på fuldbyrdelse (eller om anerkendelse eller nægtelse af anerkendelse) i første instans.

Den domstol, der har kompetence til at behandle den ekstraordinære appel, er højesteret. Den domstol, der har kompetence til at genoptage sagen, er den, som traf afgørelsen i første instans. Den domstol, der har kompetence til at behandle annullationssøgsmål, er i visse tilfælde den ret, der traf afgørelse i første instans, og i andre tilfælde appelretten (jf. lov nr. 99/1963 - artikel 235 a i den civile retsplejelov).

Artikel 75, stk. 1, litra d) – sprog, der kan anvendes ved oversættelse af formularerne vedrørende domme, officielt bekræftede dokumenter og retsforlig

Slovakisk.

Artikel 76, stk. 1, litra a) – kompetenceregler, der er omhandlet i forordningens artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 2

Lov nr. 91/2012 om international privatret, navnlig artikel 6.

Artikel 76, stk. 1, litra b) – regler om procesunderretning, der er omhandlet i forordningens artikel 65

Ikke relevant.

Article 76, stk. 1, litra c) – konventioner, der er omhandlet i forordningens artikel 69

 • Aftalen mellem Folkerepublikken Bulgarien og Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet om gensidig retshjælp og lovgivning vedrørende forhold i civilretlige, familieretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Sofia den 25. november 1976
 • Traktaten mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Republikken Cypern om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Nicosia den 23. april 1982
 • Traktaten mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Den Hellenske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Athen den 22. oktober 1980
 • Traktaten mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Kongeriget Spanien om gensidig retshjælp, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i civilretlige sager, undertegnet i Madrid den 4. maj 1987
 • Traktaten mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiets regering og Republikken Frankrigs regering om gensidig retshjælp og anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i civilretlige, familieretlige og handelsretlige sager, undertegnet i Paris den 10. maj 1984
 • Traktaten mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Ungarn om gensidig retshjælp og lovgivning vedrørende forhold i civilretlige, familieretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Bratislava den 28. marts 1989
 • Traktaten mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Den Italienske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Prag den 6. december 1985
 • Traktaten mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Den Polske Folkerepublik om gensidig retshjælp og afgørelser vedrørende retlige forhold i civilretlige, familieretlige, arbejdsretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Warszawa den 21. december 1987 i henhold til traktaten mellem Den Tjekkiske Republik og Den Polske Folkerepublik om ændring og supplering af traktaten mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Polen om gensidig retshjælp og afgørelser vedrørende retlige forhold i civilretlige, familieretlige, arbejdsretlige og strafferetlige sager (undertegnet i Warszawa den 21. december 1987), undertegnet i Mojmírovce den 30. oktober 2003
 • Konventionen mellem Den Tjekkoslovakiske Republik og Portugal om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, undertegnet i Lissabon den 23. november 1927
 • Traktaten mellem Den Tjekkiske Republik og Rumænien om gensidig retshjælp i civilretlige sager, undertegnet i Bukarest den 11. juli 1994
 • Traktaten mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien om afgørelser vedrørende retlige forhold i civilretlige, familieretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Beograd den 20. januar 1964
 • Traktaten mellem Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik om gensidig retshjælp mellem retsmyndigheder og om afgørelser vedrørende visse retlige forhold i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Prag den 29. oktober 1992.
Sidste opdatering: 13/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.